Тестові запитання з муз викладання Основні категорії поведінкиСкачати 196.13 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір196.13 Kb.
Тестові запитання з муз.викладання

 1. Основні категорії поведінки:

 1. Освіта, навчання, виховання.

2. Освіта, виховання, самоосвіта,

3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.

4. Урок, дидактика, навчання, освіта.

2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному темпераменту:


 1. Сильний, врівноважений, рухливий;

2. Сильний, врівноважений, інертний;

3. Сильний, неврівноважений, рухливий;3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нот­ної грамоти. З чого ви почнете перші уроки:

1. Опитування;

2. Із вияснення причин такого стану;


 1. 3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;

4. Зацікавите учнів даним видом роботи.

4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:

 1. Виховувати любов до музики;

 2. Розвивати в дітей музичні здібності;

 3. Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;

5. Основні поняття дидактики:

 1. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

 2. Освіта, навчання, самоосвіта;

 3. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

 4. Організаційні форми навчання.

6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:

Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення, легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з одного способу дій на інший.

 1. Широта розуму;

 2. Глибина;

 3. Критичність;

 4. Гнучкість.

7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:

1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення

явки;

2. Намагаєтесь через органи учнівського самоврядуваннявплинути на них;

3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи; 1. Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.

8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:

 1. Дитячий репертуар;

 2. Завдання музичного виховання;

 3. Вікові особливості музичного розвитку дітей;

 4. Музичні здібності дітей.

9. Основні поняття дидактики:

 1. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

 2. Освіта, навчання, самоосвіта;

 3. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

 4. Організаційні форми навчання.

10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

 • Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:

 1. Меланхолік;

 2. Сангвінік;

 3. Холерик;

 4. Флегматик.

11. Елементи структури уроку:

 1. Склад, зв’язок, макроструктура;

 2. Макроструктура, мікроструктура;

 3. Склад, зв’язок, послідовність;

 4. Склад, зв’язок, цілісність, завершеність.

12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:

 1. Настрій;

 2. Стрес;

 3. Афект;

 4. Пристрасть.

13. Український композитор М.Березовський вихованець:

1. Києво-Могилянської Академії;

2. Глухівської співацької школи;

3. Петербурзької придверної капели;

4. Київського вищого музичного інституту.

14. Який вид мистецтва має часовий характер:


 1. Живопис;

 2. Скульптура;

 3. Музика;

 4. Архітектура.

15. Види підготовки вчителя до уроку:

 1. Підготовча, безпосередня;

 2. Попередня, безпосередня;

 3. Попередня, безпосередня, заключна;

 4. Безпосередня.

16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:

 1. Аналіз;

 2. Порівняння;

 3. Узагальнення;

 4. Конкретизація.

17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:

1. 6-7 років;

2. 8-1О років;

3. 11-12 років;

4. 14-15 років.

18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:


 1. Музичні здібності;

 2. Сенсорні здібності;

 3. Сприйняття музики;

 4. Задатки.

19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:

 1. Освітня, виховна, розвиваюча;

 2. Діагностична, контролююча, навчальна;

 3. Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична;

 4. Навчальна, виховна, контролююча, освітня.

20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:

 1. Мотиваційна, особистісна, психологічна;

 2. Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна;

 3. Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна;

 4. Психологічна, особистісна.

21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:

 1. Усна, письмова, графічна;

 2. Попередня, поточна, тематична, підсумкова;

 3. Індивідуальна, тематична, фронтальна;

 4. Поточна, підсумкова, індивідуальна;

22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:

 • складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:

 1. Навички:

 2. Інстинкти;

 3. Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;

 4. Уміння.

23. Хто основоположник української класичної музики:

1. Л. Ревуцький;

2. В. Барвінський;

3. М. Лисенко;

4. М. Леонтович.

24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:


 1. Прийом повторного програвання;

 2. Метод “музичних колекцій”;

 3. Наочні методи;

 4. Прийом постановки завдання.

25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:

 1. Проблемний, частково-пошуковий;

 2. Дослідницький, бінарний;

 3. Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи;

 4. Словесні, наочні, практичні.


26. Психіка дитини розвивається:

 1. В процесі гри;

 2. В різних видах діяльності;

 3. Незалежно від діяльності;

 4. В процесі спілкування.

27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:

1. Слухання музики;

2. Хоровий спів;

3. Гру на дитячих музичних інструментах;

4. Розвиток вокальних даних.

28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:


 1. Тематичні концерти;

 2. Слухання казок, ілюстрованих музикою;

 3. Відвідування дитячих опер;

 4. Слухання музики на музичному занятті.

29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:

 1. Й. Г. Песталоцці;

 2. Д. Дідро;

 3. Я. А. Коменський;

 4. А. Дістервег.

30. Психіка – це:

 1. Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;

 2. Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишній світ;

 3. Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;

 4. Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.

31. Що таке навчальний підручник:

 1. Основна настільна книга;

 2. Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми;

 3. Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики;

 4. Книга, що містить додаткові відомості.

32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:

 1. Інстинкти;

 2. Навички;

 3. Інтелектуальна поведінка;

 4. Інстинкти, навички.

33. Основне завдання уроків музики:

1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;

2. Розуміння класичної музики;

3. Розвиток слуху і голосу;

4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,

національно-свідомого громадянина.34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати основою:

 1. Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;

 2. Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон;

 3. Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом;

 4. Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.

35. Форми виховної роботи:

 1. Бесіда, лекція, розповідь;

 2. Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори;

 3. Виставка творчих робіт, пояснення;

 4. Урок, гурток, вправа.

36. Знайдіть правильне визначення уваги:

 1. Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об’єктах;

 2. Увага – це вибіркове сприймання об’єктів;

 3. Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.

37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, харак­терні для:

1. Романтизму;

2. Одноголосся;

3. Поліфонії;

4. Віденського класицизму.

38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:


 1. Вправи з “Музичного букваря” Н. Ветлучіної;

 2. Промовляння лічилок;

 3. Спів поспівок;

 4. Промовлення слів пісні пошепки.

39. Види батьківських зборів:

 1. Тематичні, індивідуальні;

 2. Загальношкільні, класні, тематичні;

 3. Класні, тематичні;

 4. Класні.

40. Свідоме перенесення уваги з об’єкта на об’єкт називають:

 1. Коливанням;

 2. Відволіканням;

 3. Переключенням;

 4. Розподіл.

41. Освіта – це:

 1. Система навчально - виховних закладів;

 2. Спільна діяльність вчителя і учнів;

 3. Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.

 4. Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на цій основі світогляду, поведінки.

42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей – це:

 1. Вибірковість сприймання;

 2. Аперцепція;

 3. Цілісність сприймання;

 4. Константність.

43. Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:

1. І-ІУ класах;

2. У-У І класах;

3. УІІ-УІІІ класах;

4. На протязі всього курсу навчання.44. Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6 років під час співу:

 1. Ключичне;

 2. Грудне;

 3. Нижньо-реберне (або діафрагмальне);

 4. Змішане (грудне-діафрагмальне).

45. Виховання – це:

 1. Процес оволодіння знаннями, якостями;

 2. Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис, якостей, форм поведінки;

 3. Процес формування соціальних, моральних, естетичних відношень;

 4. Процес оволодіння способами поведінки.

46. Поняття – це форма мислення, що являє собою:

 1. Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями;

 2. Відображення істотних властивостей одного об’єкта чи цілого класу об’єктів;

 3. Відображення об’єктивної дійсності в мовній формі;

 4. Відображення несуттєвих властивостей предмета.

47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях, музичних школах доцільно:

1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ;

2. Зобов"язати працювати на рівні з усіма учнями класу за

загальною програмою;

3. Використовувати їх знання у процесі роботи із цілим

класом, даючи окремі завдання.

4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись

виконанням домашніх завдань а інших предметів.48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:

 1. Музично-ритмічні вправи;

 2. Музичні ігри;

 3. Музично-дидактичні ігри;

 4. Танці.

49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в епоху:

 1. Первіснообщинного ладу;

 2. Рабовласницького ладу;

 3. Феодального ладу;

 4. Капіталістичного ладу.

50. У якому рядку названі тільки почуття:

 1. Гнів, страх, радість, почуття власної гідності;

 2. Любов, незадоволення, спрага, туга;

 3. Совість, ненависть, біль, презирство;

 4. Колективізм, патріотизм, дружба, любов.

51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:

 1. Річний план роботи школи;

 2. Розклад уроків;

 3. План виховної роботи класного керівника;

 4. Навчальна програма.

52. У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:

 1. Любов до знань, сум, огида;

 2. Допитливість, радість пізнання, сумнів, впевненість;

 3. Здивування, почуття гумору, совість;

 4. Інтерес, почуття гумору, тривога.

53. Нетривка увага характерна для:

1. Всіх учнів;

2. Учнів молодших класів;

3. Для середнього шкільного віку;

4. Для старших учнів.

54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних інструментах:


 1. Молодша група;

 2. Середня група;

 3. Старша група;

 4. Підготовча група.

55. Що таке дидактика:

 1. Теорія освіти і самоосвіти;

 2. Наука про виховання та навчання;

 3. Теорія і практика освіти і навчання;

 4. Закономірності навчання, його сутність.

56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:

 1. Дидактична гра;

 2. Навчальна діяльність;

 3. Соціально-корисна діяльність;

 4. Спілкування з ровесниками.

57. В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:

1. Місячна соната;

2. Увертюра "Егмент";


 1. 3. Симфонія № 5;

4. Симфонія № 9.

58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для розвитку звуковисотного слуху:

 1. Бубен;

 2. Трикутник;

 3. Металофон;

 4. Маракас.

59. Виберіть, в якому рядку вказано методи формування суспільної свідомості:

 1. Приклад, вимога, самозвіт, самоаналіз, покарання;

 2. Гра, доручення, вимога, роз’яснення, бесіда;

 3. Вправляння, привчання, гра, позитивний приклад;

 4. Бесіда, роз’яснення, позитивний приклад, диспут, методи переконання.

60. Яку мислительну операцію виконують учні, коли на основі спостереження повних фактів виводять правила:

 1. Синтез;

 2. Порівняння;

 3. Узагальнення;

 4. Аналіз.

61. Який вид освіти є обов’язковим в Україні:

 1. Початкова (школа І ступеня);

 2. Неповна освіта (школа ІІ ступеня);

 3. Середня загальна освіта (школа І-ІІІ ступенів);

 4. Вища освіта.

62. Вид мовлення, при якому говорить лише одна особа, а інші її сприймають, називається:

 1. Монологічним мовленням;

 2. Внутрішнім мовленням;

 3. Діалогічним мовленням;

 4. Зовнішнім мовленням.

63. В чиїй програмі найбільш об’ємно розроблений інструментарій для дітей:

1. К.Орфа;

2. Д. Кабалевського;

3. В.Огородкова; 1. З. Кодая, Б. Бартока

64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:

 1. І. Песталоцці;

 2. Ф. Фребель;

 3. М. Монтессорі;

 4. В. Сухомлинський.

65. Етапи засвоєння знань:

 1. Осмислення – запам’ятовування – сприймання – застосування на практиці;

 2. Сприймання – осмислення – застосування на практиці;

 3. Осмислення – сприймання – застосування на практиці – запам’ятовування;

 4. Запам’ятовування, осмислення, сприймання.


66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:

 1. Наполегливість, самостійність, впертість, негативізм;

 2. Цілеспрямованість, сміливість, вередливість, витримка;

 3. Організованість, ініціативність, егоїзм, нестриманість;

 4. Сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість.

67. Типи уроків за В. Онищуком:

 1. Урок – екскурсія, кіноурок, урок узагальнення і систематизації знань;

 2. Вступний, комбінований, урок – повторення;

 3. Урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації, урок застосування умінь і навичок; урок контролю і корекції, різні види комбінованого уроку;

 4. Урок повторення, урок застосування знань, підсумковий урок.

68. В якому з рядків перелічені види діяльності, що включають творчу уяву дітей:

 1. Переказ казки дітьми;

 2. Складання казки;

 3. Продовження оповідання за поданим зачином;

 4. Складання оповідання за малюнками;

69. Який документ в основним документом обліку знань учня:

1. Щоденник;

2. Класний журнал;

3. Календарний план;

4. Поурочний план.

70. Хто являється основоположником методики музичного виховання в д/с:


 1. М. Рушер;

 2. В. Кукловська;

 3. С. Шоломович;

 4. Н. Ветчуліна.

71. В чому суть проблемного навчання:

 1. Формування практичних умінь і навичок;

 2. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, продуктивного мислення;

 3. Використання теоретичних знань в практичній діяльності.

72. Мрія – це:

 1. Створення в уяві історичної особи;

 2. Створення в уяві бажаного майбутнього;

 3. Образи дійсності;

 4. Фантастичні образи.

73. Який робочий діапазон учнів 5-6 класів:

1. До1 – до2

2. Соль –мі2

3. Сі бемоль – мі2

4. Соль – соль2

74. З чого починається робота над святковим ранком:


 1. З вибору святкового репертуару;

 2. З вибору віршів;

 3. З вибору танців;

 4. Із складання сценарію.

75. В якому документі визначені мета та завдання освіти в Україні на сучасному етапі розвитку держави:

 1. Конституція України;

 2. Закон України “Про освіту”;

 3. Статут середньої загальноосвітньої школи;

 4. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

76. Назвіть вид уяви, що має цілеспрямований характер, але не включає вольових зусиль:

 1. Мимовільна;

 2. Довільна;

 3. Післядовільна;

 4. Зовнішня увага.

77. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

 1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, викладачі, аспіранти.

 2. Вихователі, вчителі, практичні психологи, учні, методисти.

 3. Батьки, діти, вихователі, директор школи;

 4. Представники підприємств, батьківська громадськість, учні, бібліотекар, батьки.

78. За допомогою якого методу вивчаються взаємостосунки в колективі:

 1. Експеримент;

 2. Самоспостереження;

 3. Тест;

 4. Соціометрія.

79. Який жанр вокальної музики носить імпровізаційний характер:

1. Кантата;

2. Романс;

3. Сучасна популярна пісня; 1. Коломийка.

80. Визначте найбільш ефективний вид діяльності дітей на музичному занятті:

 1. Музично-ритмічні рухи;

 2. Слухання музики;

 3. Співи;

 4. Гра на дитячих музичних інструментах.


81. Які з названих закладів, згідно з Законом України “Про освіту” належать до категорїї вищих:

1. Гімназії, училища, консерваторії; 1. Коледжі, інститути, професійні училища;

 2. Ліцеї, університети, академії;

 3. Коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети.

82. У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви:

 1. Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об’єктів на основі попереднього досвіду;

 2. Творча уява – це створення образів об’єктів, які до цього не сприймалися;

 3. Творча уява – це створення образів об’єктів на основі їх словесного опису;

 4. Творча уява – створення образів бажаного майбутнього.

83. Які з названих творів написані у формі рондо:

1. Арія Фігаро В.Моцарта;

2. Танець Анітри із симф. сюїти "Пер Гюнт" Е.Гріга;

3.”Елегія" М. Лисенка 1. 4. "Лякрімоза" В.Моцарта.

84. Визначте питання з музичного виховання, яке можна поставити на батьківських зборах:

 1. Розвиток музикальності дітей;

 2. Підготовка музичного керівника до музичного заняття;

 3. Вплив музичного виховання на розвиток особистості дитини;

 4. Творчість музичного керівника і вихователя в складанні сценарію святкового ранку.

85. В якому рядку вказано наочні методи навчання:

 1. Бесіда, опитування, ілюстрування, дослід, робота з книгою;

 2. Листування, використання ТЗН, міркування, спостереження;

 3. Робота з книгою, демонстрування, пояснення, лабораторна робота;

 4. Спостереження, ілюстрація, демонстрація, використання ТЗН.

86. В якій групі правильно вказано види здібностей:

 1. Загальні і соціальні;

 2. Художні, музичні, акторські;

 3. Математичні, загальні, спеціальні;

 4. Акторські, педагогічні.

87. Про яке педагогічне поняття говорить вислів : “де знання в дії”:

 1. Навички;

 2. Уміння;

 3. Мотиви;

 4. Знання.

88. В якому рядку названо тільки афекти:

 1. Бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість;

 2. Симпатія, обурення, страх, розпач, такт;

 3. Гнів, розпач, захват, такт;

 4. Жах, лють, розпач.

89. Яка послідовність вивчення ритмічних тривалостей у ЗОШ:

1.


2.

3.


4.

90. Методи музичного виховання – це:

 1. Процес оволодіння знаннями про музику;

 2. Шляхи впливу музичного керівника на особистості дітей;

 3. Взаємодія дорослого і дитини.

 4. Взаємодія педагога і дитини, яка спрямована на загальний музично-естетичний розвиток дитини.

91. Які методи відносяться до групи наочних методів:

 1. Графічні роботи, демонструваня, спостереження;

 2. Демонстрування, спостереження, ілюстрування;

 3. Графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

 4. Вправи, спостереження, демонстрування.

92. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку: “Поспішиш- людей насмішиш”:

 1. Холеричного;

 2. Флегматичного;

 3. Меланхолічного;

 4. Сангвінічного.

93. Хто із українських співачок перша досягнула вершин світової слави:

1. Б.,Руденко;

2. С.Крушельницька;

3. О. Мірошніченко;

4. Т.Повалій.

94. Методи навчання – це:


 1. Процес оволодіння елементарними музичними знаннями;

 2. Оволодіння практичними навичками;

 3. Дія педагога, спрямована на розвиток музичних здібностей;

 4. Взаємини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти знання про музику, оволодіти навичками і вміннями, розвивати музичні здібності.

95. Система естетичного виховання – це:

 1. Позакласна робота;

 2. Уроки музики, образотворчого мистецтва, позашкільна робота, естетична побутова обстановка;

 3. Позашкільна робота, факультативні заняття;

 4. Естетика побуту, позашкільна робота.

96. Почуття – це:

 1. Ставлення людини до навколишньої дійсності;

 2. Переживання людиною свого ставлення до об’єктивного світу;

 3. Переживання і усвідомлення виразних рухів;

 4. Переживання людиною свого ставлення до потреб.

97. Нестандартні форми організації навчання:

1. Урок, екскурсія, кіноурок, робота з підручником; 1. Урок-щастя, бліц-урок, урок рольової гри, урок-змагання;

 2. Урок-аукціон, інтегрований урок, дискусія, комбінований урок.


98. Який вид мислення переважає у композитора:

 1. Наочно-образне;

 2. Емоційно-образне;

 3. Словесно-логічне;

 4. Абстрактне.

99. Де відбувся перший фестиваль “Червона Рута”:

 1. В Чернівцях;

 2. В Запоріжжі;

 3. В Харкові;

 4. В Львові.


100. Від чого залежить вибір методів і прийомів:

 1. Джерела інформації;

 2. Типів та видів занять;

 3. Видів музичної діяльності;

 4. Типів та видів занять, віку дітей, джерела інформації, виду музичної діяльності, досвіду музичного керівника.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка