Теми семінарських занять та завдання для самостійної роботиСкачати 64.96 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір64.96 Kb.
Навчально-методичні матеріали

до вивчення курсу

«Педагогіка вищої школи»

для студентів магістрів

фізичного факультету

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИТема 1. Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук

  1. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки.

  2. Основні завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

  3. Передумови виникнення і розвиток перших європейських університетів.

  4. Острозька колегія - провісник української школи вищого типу.

  5. Києво-Могилянська Академія - центр вищої освіти і культури ХУІІ -ХУІІІст.

   • Порівняти процеси становлення і розвитку вищої школи в Україні і за кордоном.

   • Проаналізувати перспективи розвитку системи вищої освіти України, визначивши системоутворюючі чинники.

Рекомендована література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти україни. історія. теорія: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 560 с.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. Курс лекцій: модульне навчання. Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1993. - 220 с.

 3. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

 4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

 5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003.


Тема 2. Реформаційні процеси у вищій школі України та зарубіжних країн.

 1. Поняття про систему освіти, основні принципи її побудови. Основні ланки сучасної системи освіти.

 2. Закон України Про вищу освіту. Права та повноваження закладів різного рівня акредитації. Кваліфікаційні рівні.

 3. Головні цілі Болонського процесу. Система трансферу кредитів.

 4. Основні тенденції освітньої політики Заходу.

 5. Характеристика вищої освіти країни (на вибір студента).

 6. Кільксні та якісні критерії оцінки наукової діяльності сучасного науковця. (індекс цитування, імпакт-фактор журналу, індекси Гірша, Прайса. Наукометричні бази та пошукові платформи).

  • Намалювати графічну модель або скласти таблицю порівняння систем освіти зарубіжних країн (на вибір студента).

  • Порівняти тенденції реформування систем вищої освіти України та зарубіжної країни (на вибір студента).

Рекомендована література

 1. Болонський процес: Документи / Укладачі: З. І. Тимошенко, А. М. Греков, Ю. А. Гапон, Ю. І. Пелеха. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 169 с.

 2. Вища освіта україни і болонський процес. Навчальний посібник. - Тернопіль. Навчальна книга. - Богдан. 2004. -384 с.

 3. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. Монографія. К.: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.

Тема 3. Дидактичний процес у вищій школі

 1. Формування змісту освіти сучасної вищої школи.

 2. Основні елементи змісту освіти та нормативні документи.

 3. Дидактичні принципи у навчальному процесі вищої школи.

 4. Мотивація навчання студентської молоді.

 5. Причини неуспішності студентів.
 • Проаналізувати зміст освіти своєї спеціальності, виділити цикли фундаментальних, суспільно-гуманітарних, професійно-орієнтованих та дисциплін спеціалізації.

 • Оформити власний перелік дисциплін базового та вибіркового компонентів своєї спеціальності, кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр.

 • Проаналізувати основні чинники формування змісту освіти сучасної вищої школи.

Рекомендована література

 1. Біляковська О. І., Мищишин І.Я. Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.

 2. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .

 3. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С

 4. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002. - 344 с.


Тема 4. Форми організації навчання у вищій школі. Самостійна робота студентів

 1. Лекція як провідна форма організації навчання у вищій школі: їх типи, структура.

 2. Загальні підходи щодо підготовки лекційних курсів.

 3. Допоміжні форми організації навчання.

 4. Самостійна робота студентів як основна форма організації навчання у вищій школі.

 • Проаналізувати прогресивний закордонний досвід організації та контролю самостійної роботи студентів.

 • Підготувати план-конспект лекції та семінарського заняття із своєї спеціальності.

 • Розробити схему організації та проведення навчального заняття (екскурсії, конференції, ділової гри та ін.) за спеціальністю.

Рекомендована література

 • Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 389 с.

 • Біляковська О. І., Мищишин І.Я. Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.

 • Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с .

 • Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472  С

 • Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002.

 • Закон України Про вищу освіту. 1 липня 2014 року

Тема 5. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі

 1. Поняття особистості у педагогіці. Структура особистості. Параметри розвитку особистості.

 2. Вікова періодизація. Особливості фізичного і психічного розвитку юнацької молоді. Психосоціальний розвиток в юнацькому віці.

 3. Особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Статуси та кризи ідентичності.

 • Описати особливості перебігу процесу професійного самовизначення та криз ідентичності в юнацькому віці, спираючись на власний досвід.

Рекомендована література

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

 2. Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 224с.

 3. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. – Львів. 2007.-55с.

Тема 6. Виховний процес у вищій школі. Виховне середовище студентської групи

 1. Особливості організації виховного процесу у вищій школі. Етапи та специфіка формування студентського колективу.

 2. Типи лідерів. Формальне та неформальне лідерство.

 3. Конфлікти в студентському середовищі, їх типи та способи вирішення.

Рекомендована література

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

 2. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. – Львів. 2007.-55с.

 3. Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 224с.

Тема 8. Педагогічна майстерність і професійне вигоряння викладача вищої школи

  1. Критерії майстерності педагога. Загальна характеристика складових елементів педагогічної майстерності.

  2. Поняття про професійні кризи. Чинники, що негативно впливають на професійний та особистісний розвиток педагога.

  3. Синдром професійного вигоряння: основні симптоми та компоненти. Фактори та фази професійного вигоряння.

  4. Професійні деструкції. Умови ефективної профілактики синдрому професійного вигоряння.
 • Визначити правила налагодження ефективної комунікативної взаємодії викладача із студентами.

 • Проаналізувати суть явища професійного вигоряння, спираючись на власний досвід, вказавши основні форми його прояву. Визначити причини його виникнення та запропонувати умови запобігання.

Рекомендована література

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

 2. Гура О.І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 224с.

 3. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002. - 344 с.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМРобота на семінарських заняттях

Самостійна робота

Тестування

Усього

48

12

40

100


За роботу на семінарському занятті студент може отримати макс.6 балів; виконання одного із запропонованих завдань для самостійної роботи – макс. 4 бали. Протягом семестру студент може виконати 3 завдання.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка