Тематика, плани І завдання семінарських занятьСкачати 186.64 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір186.64 Kb.


УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

ТЕМАТИКА, ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
для студентів спеціальності

7.030403 “Міжнародні економічні відносини”

ЛЬВІВ

Видавництво Львівської комерційної академії

2006

Укладач: к.е.н. Чекан І. А.


Рецензенти: к.е.н., доц. Семів С. Р.,

к.е.н., доц. Яхно Т. П.


Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Шевчук В. О.
Рекомендовано до друку Вченою радою факультету міжнародних економічних відносин
Протокол № 10 від 31 січня 2006р.

© Чекан І.А., 2006


ВСТУП

Міжнародний туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Туризм впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, виступаючи каталізатором соціально-економічного розвитку. З огляду на стрімкий розвиток туристичної галузі в умовах глобалізації необхідність підготовки фахівців, які б володіли знаннями у даній сфері, є своєчасною і актуальною.

Запропоновані тематика, плани і завдання семінарських занять є невід’ємною складовою частиною навчального процесу студентів спеціальності 7.030403 “Міжнародні економічні відносини”.

На семінарських заняттях передбачається опрацювання питань, пов’язаних з вивченням сутності міжнародного туризму, основних засад діяльності туристичної фірми, а також специфіки туристичної індустрії в різних регіонах світу.

Під час проведення семінарських занять важливе місце відводиться обговоренню сучасного стану, проблем та перспектив туристичної галузі нашої країни, особливостей її міжнародних інтересів, цілей та напрямів регулювання.

Готуючись до семінарського заняття, студент використовує конспект лекцій, опрацьовує літературу, перелік якої наводиться. Заохочується самостійний пошук студентом літературних джерел та власне бачення та аналіз отриманої інформації.Мета вивчення дисципліни - ознайомлення студентів з найважливішими питаннями, пов'язаними з міжнародним туризмом, світовою туристичною індустрією.

Після вивчення курсу “Міжнародний туризм” студент повинен мати цілісне уявлення про міжнародний туризм, а також володіти практичними навичками розробки туристичного пакету, які використовують як іноземні, так і вітчизняні фірми.

В результаті студент повинен знати основні поняття туристичної індустрії, видів міжнародного туризму, складників туристської системи; сучасних особливостей трансформації світової індустрії туризму.

Після прослуховування курсу студент повинен вміти аналізувати різні аспекти туризму: мотивацію туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни, стратегію діяльності і розвитку туристичної індустрії; професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного туристичного ринку; здійснювати економічний аналіз та прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового туристичного ринку.

Проведення семінарських занять передбачає поєднання активних форм усного опитування і письмового контролю згідно з визначеним для кожної теми переліком основних контрольних питань. Цей перелік охоплює розширену структуру питань, які повинні розглядатися при вивченні окремих тем навчальної дисципліни. Окрім того, з дисципліни “Міжнародний туризм” доцільно проводити опитувально-дискусійні семінари, використовувати нетрадиційні методи навчання: “Оксфордські дебати”, рольові і ділові ігри, кейси та ін.

Положення і методи дисципліни “Міжнародний туризм” взаємопов’язані з такими дисциплінами як міжнародні економічні відносини, іноземна мова, статистика, основи економічної теорії, міжнародна торгівля, інвестування.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУТема заняття

Лекції

Практичні

Сам. робота

1

Туризм як галузь національної економіки

2

4

4

2

Міжнародний туризм та його значення. Види міжнародного туризму

2

4

4

3

Пакетний тур

2

8

4

4

Державне регулювання розвитком туризму в Україні

2

6

4

5

Готельна індустрія

2

6

4

6

Туристський попит та сегментування туристського ринку. Типи туристів

2

6

4

7

Становлення та регулювання діяльності фірми в міжнародному туризмі

2

8

8

8

Особливості видів туризму

2

6

4

9

Система володіння відпочинком (таймшер)

2

6

4
Всього

18

54

36


2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. ТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сучасний стан міжнародного туризму. Туристичний продукт. Просування туристичного продукту. Міжнародний і внутрішній туризм. Туристичні оператори та туристичні агенти. Класифікація об’єктів міжнародного туристичного бізнесу. Організований і неорганізований туризм, діловий туризм, індивідуальний і груповий туризм, комерційний і соціальний туризм.

План
1. Визначення основних понять міжнародного туризму.

2. Класифікація туризму.


Завдання для закріплення знань
1.Основні поняття міжнародного туризму: туризм, турист, туристичний продукт, просування туристичного продукту.

2. Види туризму: міжнародний та внутрішній туризм.

3. Суб'єкти, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність: турагенти, туроператори.

4. Класифікація туризму.

5.Організований і неорганізований туризм, діловий туризм, індивідуальний і груповий туризм, комерційний і соціальний туризм.

6. Масовий і елітарний туризм.

7. Стійкий і екологічний туризм.

8. Подорожі з метою розваги і відпочинку.Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 2. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
Зміни у формах організації міжнародного туризму. Функції міжнародного туризму в економіці країни. Всесвітня туристична організація (ЮНВТО). Первинна одиниця туристичного продукту. Туристичний пакет. Види міжнародного туризму. Організація туризму в Україні. Властивості рекреаційно-туристичних ресурсів. Рекреаційні центри. Рекреаційний регіон. Курорти.

План
1. Міжнародний туризм та його значення.

2. Поняття “тур”, “туристичний пакет”.

3. Види міжнародного туризму (діловий, оздоровчий, хобі-туризм, пригодницький, спортивний, навчальні тури, релігійний, наукові поїздки).

4. Історія організації туризму в Україні.

5. Туристично-рекреаційні ресурси України.
Завдання для закріплення знань


 1. Чинники розвитку міжнародного туризму.

 2. Міжнародне визначення поняття “тур”.

 3. Туристичний продукт.

 4. Туристичний пакет.

 5. Оздоровчий туризм.

 6. Хобі-туризм.

 7. Пригодницький туризм.

 8. Спортивний туризм.

 9. Навчальні тури.

 10. Релігійний туризм.

 11. Туристично-рекреаційні ресурси України.

 12. Історія організації туризму в Україні.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.

ТЕМА 3. ПАКЕТНИЙ ТУРПоняття пакетного туру. Екскурсійна програма туру. ТАХ FRЕЕ FOR TOURISTS. CASH REFUND. Спеціальні "плани", що стосуються харчування туристів у готелях. Європейський план. Континентальний план. Бермудський план. Модифікований американський план. Американський план. Американська класифікація готелів. Системи класифікації готелів.
План

1. Вибір пакетного туру.

2. Стандартні умови туру.

2.1.Фінансові і податкові пільги для туристів.

2.2. Харчування в готелях.

2.3. Види готелів.Завдання для закріплення знань


 1. Вибір пакетного туру для клієнта турагентом.

 2. Вибір пакетного туру споживачем.

 3. Види готелів.

 4. Умови харчування в готелях.

 5. Системи класифікації готелів.

 6. Курорти, “спа”.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Всесвітня туристична організація (ЮНВТО). Загальна резолюція Конференції ООН з міжнародного туризму і подорожей. Хартія туризму. Реалізація державної політики в галузі туризму. Основні цілі державного регулювання в галузі туризму. Пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора та турагента.
План
 1. Державна політика в галузі туризму.

 2. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента. Договір на туристичне обслуговування. Ваучер.

3.Туризм - загальнонаціональна політика (досвід Великобританії, Туреччини, США, Хорватії).
Завдання для закріплення знань


 1. Державне регулювання розвитком туризму.

 2. Міжнародно-правові документи в галузі туризму.

 3. Реалізація державної політики в галузі туризму.

 4. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.

 5. Ваучер, його характеристика.

 6. Туризм - загальнонаціональна політика. Досвід інших країн у регулюванні туризмом.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 5. ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ
Поняття готельної індустрії. Новий стандарт класифікації готелів в Україні. Основні заклади розміщення. Ботокемпінг, мотокемп. Спеціалізовані заклади розміщення. Ротель, ботель, флотель. Приватні заклади розміщення. Мінімальні вимоги до готелів за французькою системою класифікації. Основні служби готелів. Класифікація підрозділів готельного закладу.

План

1. Виникнення готельної індустрії.

2. Види готелів.


 1. Системи класифікації готелів.

 2. Служби готелю.


Завдання для закріплення знань


 1. Розміщення як один з найважливіших елементів туризму.

 2. Розвиток готельного бізнесу.

 3. Класифікація готелів в Україні.

 4. Основні заклади розміщення.

 5. Приватні заклади розміщення.

 6. Вимоги до готелів за французькою системою класифікації.

 7. Основні служби готелів.

 8. Допоміжні та додаткові служби.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.

ТЕМА 6. ТУРИСТСЬКИЙ ПОПИТ ТА СЕГМЕНТУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО РИНКУ. ТИПИ ТУРИСТІВ
Сегментування туристського ринку за різними ознаками. Сегментування туристського ринку за демографічною ознакою відповідно до класифікації ЮНВТО. Туристські пріоритети різних вікових груп населення. Порівняльна характеристика психоцентриків і аллоцентриків. П'ять рівнів рекреаційних потреб за П. Пірсом. S, F, W, А і В-типи туристів за класифікацією Г. Гана.
План


 1. Сегментування за географічною та геодемографічною ознаками.

 2. Сегментування за демографічною та соціально-економічною ознаками.

 3. Сегментування за психографічною та поведінковою ознаками.


Завдання для закріплення знань


 1. Сегментування ринку в туризмі.

 2. Сегментування туристського ринку за демографічною ознакою.

 3. Туристські пріоритети різних вікових груп населення.

 4. Характерні риси психоцентриків.

 5. Характерні риси аллоцентриків.

 6. Сегментування за вигодами (перевагами).

 7. Рівні рекреаційних потреб за П. Пірсом.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 7. СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
Структура організації і управління туристичною фірмою. Контроль за роботою фірми. Структура потреб туристів, що є основою туристичної програми. Життєвий цикл туристичної послуги. Вартість туристичної путівки. Пекідж-тури. Суб'єкти операцій міжнародного туризму. Договірні відносини туриста і туристичної фірми. Форми страхового обслуговування туристів. Договірне оформлення операцій міжнародного туризму.

План

1. Структура та діяльність туристичної фірми.

2. Розрахунки ціни туристичного продукту.

3. Організація виконання операцій міжнародного туризму. 1. Страхування та оформлення віз.


Завдання для закріплення знань
1.Структура організації і управління туристичної фірми.

2. Розробка туристичного продукту.

3.Сегментація ринку міжнародного туризму.

4.Життєвий цикл туристичних послуг.

5.Вартість туристичної путівки.

6.Суб'єкти операцій міжнародного туризму.

7.Договірне оформлення операцій міжнародного туризму.

8. Страхування у туризмі.Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ТУРИЗМУ
Особливості ділового туризму. Різновиди пізнавальних турів. Конгресне обслуговування. Поняття, особливості і відмінні риси інтенсив-туризму. Ринок хобі-турів. Організація навчального туру. Ринок сімейного туризму. Тури з професійного навчання. Особливості організації мовних турів.

План
1. Діловий туризм. Пізнавальні тури.

2. Конгресний туризм. Інтенсив-тури.

3. Хобі-туризм. Навчальні тури.

4.Сімейний туризм.


Завдання для закріплення знань


 1. Конгресне обслуговування.

 2. Особливості ділового туризму.

 3. Характеристика пізнавальних турів.

 4. Особливості інтенсив-туризму.

 5. Організація навчального туру.

 6. Ринок сімейного туризму.

Контрольне засвоєння знань: усне опитування та тестування.
ТЕМА 9. СИСТЕМА ВОЛОДІННЯ ВІДПОЧИНКОМ (ТАЙМШЕР)
Особливості виникнення таймшеру. Компанія RCI. Регламентація таймшерної діяльності. Діяльність таймшерних компаній в світі та в Україні. Клубний відпочинок, його переваги і недоліки. Відмінність відпочинку в клубній системі від відпочинку в готелі. Основні переваги таймшеру. Основні недоліки таймшеру. Репутація таймшеру в Україні та в Росії.

План
 1. Поняття клубного відпочинку.

 2. Різновиди володіння відпочинком.

 3. Учасники створення і функціонування індустрії системи володіння відпочинком.


Завдання для закріплення знань


 1. Виникнення таймшеру.

 2. Концепція володіння відпочинком.

 3. Компанія RCI.

 4. Розробка таймер-проекту.

 5. Статистика розвитку володіння відпочинком.

 6. Таймшер, клубний відпочинок, відпочинок у готелях.

 7. Контракт на володіння системою відпочинку.

 8. Правові акти по захисту прав клієнтів системи володіння відпочинком.


 1. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1.Економічна та соціальна сутність туризму.

2.Індустрія туризму та її структурованість.

3.Поняття про туристський ринок та механізми його функціонування.

4.Транснаціональні корпорації в туризмі.

5.Проблеми та перспективи розвитку туризму та напрями їх вирішення.

6.Державні нормативно-правові акти, які забезпечують туристську діяльність в Україні.

7.Міжнародні акти, що регулюють туристську діяльність в світі.

8.Чинники розвитку туризму.

9. Аналіз класифікацій туристських послуг.

10. Революція розвитку туристських послуг.

11. Класи туристського обслуговування.

12.Організація надання туристських послуг.

13.Чинники, що впливають на формування туристського продукту.

14.Основні аспекти забезпечення безпеки туризму.

15.Нормативні умови безпеки туристських послуг.

16.Організація послуг комунікацій.

17.Сучасні тенденції розвитку транспортних подорожей.

18.Організація туристських послуг теплохідних круїзів.

19.Організація туристських послуг чартерних авіарейсів.

20.Регіональні аспекти формування туристських послуг.

21.Види готельних підприємств на світовому ринку та особливості їх функціонування.

22.Сучасний стан та перспективи розвитку послуг гостинності в Україні.

23.Етичні проблеми організації гостинності.

24.Шляхи підвищення соціально-економічної ефективності розвитку готельних послуг.

25.Соціально-економічні результати підвищення якості готельних послуг.

26.Доцільність співвідношення цілорічних і сезонних готельних послуг для різних регіонів країни.

27.Специфіка організації туристських готелів.

28.Розвиток готельних ланцюгів у світі.

29.Основні умови організації благоустрою території готельного підприємства.

30.Чинники, що впливають на комфортні умови організації готельних послуг.

31.Розвиток і удосконалення послуг харчування для туристів.

32. Туристські категорії організації послуг харчування.

33.Аналіз рівня розвитку послуг харчування в туризмі.

34.Види і форми організації харчування на підприємствах готельного типу.

35.Структура сучасного відпочинку населення України.

36.Система володіння відпочинком (таймшер).

37.Удосконалення організації лікувально-профілактичних послуг.

З8.Перспективи і проблеми розвитку рибальсько-мисливських послуг на території України.

39.Перспективи і проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

40.Перспективи розвитку інформаційно-пізнавальних послуг.

41.Проблеми раціональної організації рекреаційних послуг.

42.Сучасний стан і перспективи розвитку спортивно-оздоровчих послуг в урбанізованому середовищі.

43.Принципи формування видовищно-розважальних послуг в урбанізованому середовищі.

44.Закордонний досвід в організації розважальних послуг.

45.Аналіз рівня розвитку організації бізнес-послуг.

46.Процес організації туристських виставок-ярмарів.

47.Методика організації послуг бізнес-турів.

48.Закордонні стратегії організації послуг.

49. Закордонний досвід в організації бізнес-послуг.

50.Сутність і соціально-економічна значимість туристських бізнес-послуг.

51.Закордонний досвід в організації культури праці в сфері туристських послуг.

52. Умови стандартизації і процесів, продукції та послуг.

53.Проблеми сертифікації туристських послуг.

54.Порядок проведення ліцензування туристської діяльності.

55.Еволюція стандартів якості.

56.Міжнародні стандарти систем якості.

57.Проектування якості сфери туристських послуг.

58.Нормативні вимоги до якості туристських послуг.

59.Взаємозв'язок культури обслуговування та якості туристських послуг.

60.Нормативно-правове регулювання якості туристських послуг.

61.Розвиток інформаційних технологій в сфері туристських послуг.

62.Закордонний досвід розвитку комп'ютерних систем резервування та

бронювання туристських послуг.

63. Інформаційні системи туроперейтингу.

64. Роль глобальної мережі Internet в сучасному розвитку туризму в світі

 1. СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Закон України “Про внесення змін до Закону України Про туризм (№324/95-ВР)” від 01.2004 р. www.rada.gov.ua/zakon.

  2. Указ Президента України “Про підтримку розвитку туризму в Україні” (№127-2001) від 2.03.2001 р. www.rada.gov.ua/zakon.

  3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - М.: Герда, 1999 г.

  4. Гостиничный и туристский бизнес: Учебник/ Под ред. А. Д. Чудновского.- М., 2000.

  5. Гуляев Б.Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж, 1996.

  6. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие.- Минск, 2001.

  7. Зорин И.В., Квартальников В.Н. Туристский терминологический словарь. – М., 1999.

  8. Історія туризму в Україні: Навч. посібник / Федорченко В. К., Дворова Т. А. – К.: Вища школа, 2002.- 195 с.

  9. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Мн., 2003.- 368 с.

  10. Карпова Г.А., Воронцова М.Г., Нотарова М.В. и др. Экономика современного туризма. -М.: Герда, 1998.

  11. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. - М: Финансы и статистика, 1999.

  12. Квартальнов В.А.Иностранный туризм. - М.: Финансы и кредит, 1994.

  13. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг: Гостеприимство и туризм: Учебник.- М, 1998.

  14. Лесник А. Л., Смирнова М. Н. Ценовая политика в гостиничном бизнесе.- М., 2001.

  15. Лесник А. Л., Смирнова М. Н. Маркетинг и реклама в гостиничном бизнесе.- М., 2001.

  16. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.

  17. Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

  18. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 348с.

  19. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. - М., 2000.

  20. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 1998.

  21. Подорожний Г. Шляхом чи стежиною піде український туризм після ухвалення нового закону про нього // Дзеркало тижня. - №3, 24 січня 2004р.

  22. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні/ Під ред. Федорченка В. К. 2002. - 640 с.

  23. Сенин В.С. Организация международного туризма. - М: Финансы и статистика, 1999.

  24. Скобкин С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе.- М., 2001.

  25. Скибінський С. В. Маpкетинг готельних послуг /Скибінський С. В., Іванова Л. О., Моpгун О. Ф. - Львів, 2000. - 245 с.

  26. Охріменко О. О.Cтрахування у сфері туризму та готельного господарства. - К.: Вища школа, 2003.- 258 с.

  27. Франческо Франжіадлі.Тенденції розвитку міжнародного туризму. - К. 2002.

  28. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник/ Под ред. Чудновского А. Д. – М., 2003.-448 с.

  29. Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: К: КУТЕП, 2002.-235 с.

  30. Федорченко В. К, Мініч І. М. Туристський словник-довідник. - К., - 2000.

  31. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник. /За ред. проф. В. К. Федорченка. - К. : Вища шк., 2001.- 237 с.

  32. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие /Пер. с англ. – 2 – е изд. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002.– 607 с.

  33. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник - Чернівці: 2003.-662 с.

  34. Мігущенко Ю.В. Структурні деформації у формуванні конкурентних позицій туристично-рекреаційно галузі України// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецьк: ДонНУ. – 2005. – С. 940-946.

  35. Мігущенко Ю.В. Регіональний аспект наслідків приєднання України до СОТ для туристичної галузі //Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 18 частина І.Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. –291 с.

  36. Мігущенко Ю.В., Мокій О.А. Реалізація інноваційної політики для розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Чернівці: АНТ Лтд, 2005.–Вип.ІV. Економічні науки. Ч. 2.– С.194-202.

  37. Журнал “Новости туризма”.

  38. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації

  39. /http://www. world – tourizm.org.

  40. CNN Hotels //http://www.cnnhotels.com.

  41. Сайт державної туристичної організації України - /www.tourism.gov.ua.

  42. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України -/www.mincult.gov.ua.

  43. Інформація про туристичні виставки в Україні-/ www.autoexpo.ua/ex/toursalon/, www.uitt-kiev.com.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка