Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка6/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: «Патологія тканинного росту. Пухлини».
Актуальність теми. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) захворюваність і смертність від онкологічних захворювань в усьому світі зросте в 2 рази за період з 1999 року по 2020 рік: з 10 до 20 млн. нових випадків і з 6 до 12 млн. зареєстрованих смертей.

Враховуючи те, що в розвинутих країнах спостерігається тенденція до сповільнення росту захворюваності й зниження смертності від злоякісних пухлин (як за рахунок профілактики, так і за рахунок покращення ранньої діагностики й лікування), зрозуміло, що основний приріст прийдеться на країни, що розвиваються, до яких сьогодні можна віднести країни колишнього СРСР. Тому лікарям слід очікувати серйозне збільшення як захворюваності, так і смертності від онкопатології.

За даними Комітету з профілактики рака ВООЗ, 90% пухлин пов'язані з впливом зовнішніх чинників, а 10% - залежать від генетичних факторів.

Зважаючи на сказане вище, майбутньому фахівцю надзвичайно важливо знати етіологічні фактори та «фактори ризику» виникнення пухлин. Розуміння механізмів канцерогенезу, метастазування, а також відмінності доброякісних пухлин від злоякісних є необхідними для лікаря будь-якого фаху, враховуючи те, що пухлини утворюються у людей будь-якого віку, раси, статі.


Загальна мета заняття. Вивчити причини, механізми розвитку, біологічні особливості пухлинного росту.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Застосовувати існуючі принципи для класифікації пухлин.

2.Аналізувати порушення структури, функції і метаболізму клітин в патогенезі клітинного пошкодження.

3.Знати визначення понять "гіпертрофія", "гіперплазія", "регенерація", "атрофія", "дистрофія", "пухлина".

4. Знати особливості росту доброякісних та злоякісних пухлин.

5. Охарактеризувати основні причини пухлинного росту.

6.Уміти пояснити механізми перетворення нормальної клітини в пухлинну.

7.Знати загальні принципи лікування хворих на злоякісні пухлини.8.Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки в патогенезі пухлин, при цьому вміти відокремлювати зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні.

9.Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення пухлин.

10.Пояснювати загальнобіологічне значення пухлин, їх роль в патології.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Знати будову клітини (кафедра гістології).

 2. Знати механізми поділу клітин (кафедра біології та гістології).

 3. Знати принципи обміну речовин (білкового, вуглеводного, жирового) (кафедра біохімії).

 4. Мати уяву про ДНК- та РНК-вмісні віруси (кафедра мікробіології).

 5. Поняття про структуру, функції і регуляцію гена (кафедра біології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

1. В.П. Пішак, Ю.І. Бажора. Медична біологія. – Вінниця: Нова книга, 2004. - С.33-127;

2. Луцик О.Д. Гістологія людини. - Київ: Книга плюс, 2003. – С.21-72.

3. В. Ганонг. Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.1-44.

4. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – С.6-50.

5. Биологическая химия. Т.Г. Березов, Б.Ф. Коровкин. М.: Медицина, 1983. – С.268-365.

6. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 208с.

7. Мікробіологія


Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповіді на наступні питання:

 1. Назвіть визначення поняття «пухлина».

 2. Які ви знаєте канцерогенні речовини?

 3. Що відноситься до фізичних канцерогенів (наведіть приклади)?

 4. Що відноситься до хімічних канцерогенів (наведіть приклади)?

 5. Що відноситься до біологічних канцерогенів (наведіть приклади)?

5а. Які існують ендогенні канцерогени?

 1. Які ви знаєте характерні властивості пухлин (перерахуйте).

 2. Назвіть стадії розвитку пухлин.

 3. Що таке ліміт (бар’єр) Хейфліка?

 4. Що таке імморталізація?

 5. Що таке апоптоз?

 6. Які ви знаєте механізми трансформації (перерахуйте)?

 7. Що таке протоонкогени?

 8. Що таке дедиференціація?

 9. Що таке антигенне спрощення?

 10. Що таке негативний ефект Пастера?


Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

  1. Пухлина – це типовий патологічний процес, який характеризується нерегульованим, безмежним ростом клітин і тканин, не пов’язаним із загальною структурою та функцією ураженого органу.

  2. Фізичні, хімічні, біологічні канцерогени, ендогенні

  3. Фізичні канцерогени (іонізуюче, ультрафіолетове, інфрачервоне випромінювання, механічний вплив).

  4. Хімічні канцерогени:

екзогенні - органічні (поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) - бензил, 3,4-бензпірен, метилхолантрен), ароматичні аміни і аміди (-нафтиламін, бензидин, диметиламіноазобензол), нітрозаміни, які утворюються в шлунку із нітритів і амінів в присутності НСІ (діетилнітрозамін, метилнітрозосечовина, триметилнітрозосечовина), афлотоксини з Aspergillus flavum та стеригматоцистин з Aspergsllus nidulans, інші – уретан, CCl4, епоксиди, пластмаси, перекиси) та неорганічні (хром, миш’як, кобальт, нікель, берилій, свинець, кадмій);

ендогенні (фолікулостимулюючий гормон, статеві гормони,похідні фенілаланіну, триптофану, тирозину – індол, вільні радикали та перекиси, жовчні кислоти, холестерин, віт.В12, нікотинова кислота).

  1. Біологічні канцерогени: РНК-вмісні віруси (віруси лейкозу мишей і курей, саркоми Рауса, вірус Біттнера, тощо; у людини - виділений ретровірус з лейкозних клітин – HTLV (Human T- Lymphoma Virus), що викликає Т-клітинну лімфому), ДНК-вмісні віруси (папова /papova-віруси, аденовіруси, герпес-віруси (вірус Епштейна-Барр у людини викликає лімфому Беркітта), гепаднавірус – вірус гепатиту В спричинює рак печінки), вірус папіломи людини (рак шийки матки).

  2. Анаплазія, метаплазія, дисплазія, інвазивний ріст, метастазування.

  3. Ініціація, промоція, прогресія.

  4. Ліміт Хейфліка – це генетично запрограмована максимальна кількість поділів, яку може здійснити клітина. Він різний для кожного виду клітин. У фібробластів, наприклад, він складає 50 поділів.

  5. Імморталізація – це явище, коли клітини можуть ділитися необмежено довго, не виявляючи при цьому ознак старіння.

  6. Апоптоз – це запрограмоване самознищення клітини, що характеризується активацією нелізосомних ендогенних ендонуклеаз, які розщеплюють ядерну ДНК на маленькі фрагменти.

  7. Механізми трансформації - мутаційний, епігеномний.

  8. Протоонкогени – це нормальні клітинні гени, що здатні при порушенні їх структури індукувати пухинний ріст.

  9. Дедиференціація або анаплазія - це набуття пухлинними клітинами властивостей, характерних для ембріонального етапу розвитку організму.

  10. Антигенне спрощення – це втрата власних антигенів (зниження органоспецифічності, індивідуальності) та поява нових пухлинно-ембріональних антигенів (повернення до ембріонального стану).

  11. Негативний ефект Пастера – це розпад вуглеводів до пірувату і перетворення його на молочну кислоту в аеробних умовах.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту (гіпоплазія, гіперплазія).

 2. Визначення понять «пухлина» та «пухлинний процес».

 3. Загальні закономірності пухлинного росту. Молекулярно-генетичні основи безмежного росту і потенційного безсмертя пухлинних клітин.

 4. Анаплазія: прояви структурної, функціональної, фізико-хімічної, біохімічної, антигенної анаплазії.

 5. Характеристика експансивного та інфільтративного (інвазійного) росту пухлин.

 6. Принципи класифікації пухлин.

 7. Експериментальне вивчення етіології і патогенезу пухлин: методи індукції, трансплантації, експлантації.

 8. Етіологія пухлин. Фізичні, хімічні і біологічні канцерогенні фактори.

 9. Властивості канцерогенних факторів, які визначають їх канцерогенну дію.

 10. Фактори ризику (генетичні/хромосомні дефекти і аномалії конституції) і умови виникнення і розвитку пухлин.

 11. Фізичні канцерогенні фактори. Основні закономірності бластомогенної дії іонізуючої радіації та ультрафіолетових променів.

 12. Хімічні канцерогени, їх класифікація. Екзо- та ендогенні канцерогени. Хімічні канцерогени прямої та непрямої дії. Особливості хімічної будови сполук, що визначають їхню канцерогенність. Коканцерогенез та синканцерогенез.

 13. Біологічні канцерогенні фактори: рослинні (цикадин), грибкові (афлатоксин), віруси. Класифікація онкогенних вірусів. Вірусний канцерогенез. Експериментальні докази вірусного походження пухлин.

 14. Значення психічних факторів у виникненні та перебігу онкозахворювань.

 15. Патогенез пухлинного росту. Стадії патогенезу: ініціація, промоція та прогресія.

 16. Стадія трансформації (ініціації). Імморталізація і пошкодження клітинних механізмів регуляції поділу як основні події пухлинної трансформації.

 17. Мутаційний та епігеномний механізми злоякісної трансформації. Порушення системи генів, які забезпечують клітинний поділ.

 18. Поняття про протоонкогени, онкогени (клітинні, вірусні), гени-супресори клітинного поділу. Способи перетворення протоонкогену на онкоген. Види онкобілків.

 19. Роль апоптозу в патогенезі пухлинного росту. Поняття про індуктори та супресори апоптозу. Механізми ухилення трансформованих клітин від апоптозу.

 20. Стадія промоції. Механізми промоції. Характеристика промоторів пухлинного росту (впливи гормональні, хімічних речовин, хронічне подразнення та ін.).

 21. Стадія прогресії. Механізми пухлинної прогресії.

 22. Взаємодія пухлини і організму. Вплив пухлини на організм.

 23. Механізми ракової кахексії.

 24. Механізми природного протипухлинного захисту, імунні та неімунні механізми резистентності.

 25. Механізми ухилення пухлин від імунного нагляду.

 26. Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.

27.Пухлини у дітей.

Теми рефератів:

 1. - Вірусний онкогенез. Класифікація онкогенних вірусів, характеристика.

 2. - Механізми природного протипухлинного захисту, імунні та неімунні механізми резистентності.

 3. - Механізми ракової кахексії.

 4. - Хімічний канцерогенез. Ендо- та екзогенні канцерогени. Роль гормонів у канцерогенезі.

 5. - Фізичний канцерогенез. Основні закономірності бластомогенної дії іонізуючої радіації.


Література, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

 1. Патологічна фізіологія. За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. Київ: Вища школа, 1995. – С.26-37;

 2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.138-157;

 3. Навчально-методичний посібник виданий на кафедрі на тему „Патологія тканинного росту. Пухлини.”


Додаткова:

 1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Механизмы развития болезней и синдромов-. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999. С 243 – 348.

 2. Бутейко З.А. Онкогены – регуляторы апоптоза в механизмах лимфомо- и канцерогенеза // Эксперим. Онкология. – 1995. – Т.17, №3. – С.165-171.

 3. Внутренние болезни: В 10 т. / Под ред. Е. Браунвальда и др. – М.: Медицина, 1996. – Т.8 – Онкология и эндокринология. – 319с.

 4. Кислородно-перекисный механизм канцерогенеза и модификация ДНК / М.Б. Лю и др. // Успехи современной биологии: Научно-практический журнал, 2005. – Т.125. №2. – С.179-188.

 5. Мясницева Н.В. Взаимодействие эйкозаноидов с факторами роста в процессах пролиферации опухолевых клеток // Успехи современной биологии. – 2005. – Т.125. - №2. – С.157-166.

 6. Анализ экспрессии белков-шаперонов в опухолевых клетках человека // С.С. Новоселков и др. // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №2. – С.174-178.

 7. Зорин Н.А. Роль альфа-2 макроглобулина в онкологических заболеваниях // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №5. – С.515-519.

 8. Шацева Т.А. Антиген Кі-67 в оценке опухолевой пролиферацией. Его структура и функции // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №2. – С.157-164.

 9. Детская онкология: Руководство для врачей. СПб.: Спецлит, 2002. – 351с.

 10. Аничков Н.М. Патогенез кахексии при злокачественных опухолях // Архив патологии. М., 2005. - №5. – С.51-56.


Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р.)
1. У хворого, який тривалий палив тютюн, розвинувся рак легень. Які з перерахованих канцерогенів містяться в тютюновому диму та відносяться до ПАУ?

A Бензпірен

B Диметіламіноазобензол

C Бета – нафтиламін

D Диетилнітрозамін

E Ортоаміноазотолуол
2. Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогенна найбільш ймовірне виникнення даного типу патології?

A 3,4-бензпірен

B Ортоаміноазотолуол

C Афлатоксин

D Метилхолантрен

E Диэтілнітрозамина
3.Хворий 62-х років, у минулому кочегар, госпіталізований зі скаргами на загальну слабкість, різке схуднення, сиплість голосу, задишку, сухий кашель. При ларингоскопії в гортані виявлена пухлина, що проростає голосові зв'язки і надгортанник. Назвіть найбільш вірогідну причину розвитку пухлини у даного хворого:

A Поліциклічні ароматичні вуглеводні

B Нітрозаміни

C Ароматичні аміни і аміди

D Ретровіруси

E Іонізуюче випромінювання


2006-2009р.р.
1. Хворий на рак печінки довгий час контактував з диметиламіноазобензолом (ДАБ). Чим пояснюється виникнення пухлини саме в цьому органі?

 1. Токсичною дією ДАБ

 2. Порушенням жовчовиділення

 3. Попереднім захворюванням на гепатит

 4. Органотропністю ДАБ

 5. Місцевою канцерогенною дією ДАБ


2. Під час операції видалення пухлини м’якої тканини встановлено, що скупчення пухлинних клітин спостерігаються не тільки в осередку, але й серед оточуючих тканин, вздовж судин та нервів. Який тип росту пухлини виявлено в цьому випадку?

 1. Експансивний

 2. Інфільтративний

 3. Метастатичний

 4. Генералізований

 5. Неінвазивний


3. Для пухлинної тканини характерна біохімічна анаплазія. Особливе місце в біохімії пухлини займає обмін вуглеводів і вироблення енергії. Назвіть особливості вуглеводного обміну в пухлині.

 1. Позитивний ефект Пастера

 2. Ослаблення гліколізу

 3. Негативний ефект Кребтрі

 4. Пригнічення гліколітичних ферментів

 5. Негативний ефект Пастера


4. Жінка, 57 років, скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке помітила місяць тому. Воно швидко збільшується. При пальпації виявлено, що утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте. Які особливості сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини?

 1. Посилення контактного гальмування

 2. Функціональна анаплазія

 3. Зниження контактного гальмування

 4. Збільшене утворення кейлонів

 5. Поява в пухлинній тканині фетальних антигенів


5. Піддослідним тваринам з їжею давали нітрит натрію . У 80% тварин розвинулась пухлина. До якої групи канцерогенів відноситься дана сполука?

 1. Аміноазосполуки

 2. Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ)

 3. Прості хімічні речовини

 4. Нітрозаміни

 5. Гормони


6. Після тривалого лікування амідопірином у хворого виникла пухлина стравоходу. До якої групи канцерогенів відноситься цей препарат ?

 1. Аміноазосполуки

 2. Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ)

 3. Прості хімічні речовини

 4. Гормони

 5. Нітрозаміни


7. Хворий госпіталізований з приводу раку сечового міхура. Хворий багато років працював в умовах коксохімічного виробництва. Яка речовина найвірогідніше буде причиною виникнення даної патології?

 1. Дихлоретан

 2. Оцтова кислота

 3. Етиловий спирт

 4. Нафтиламін

 5. Ефір


8. Жінці встановлено діагноз «ерозія шийки матки», яка є передпухлинною патологією. Який захисний механізм може попередити розвиток пухлини?

 1. Збільшення утворення фактору некрозу пухлин (ФНП, TNF)

 2. Збільшення активності лізосомальних ферментів

 3. Збільшення природних кілерів (NK-клітин)

 4. Спрощення антигенного складу тканин шийки матки

 5. Ускладнення антигенного складу тканин шийки матки


9. У чоловіка, що працював у сільському господарстві з нітратними добривами, гастроскопічно встановлено діагноз «рак шлунку». Який етіологічний фактор має найбільше значення у виникненні захворювання у цього хворого?

 1. Канцерогенні віруси

 2. Хелікобактер пілорі

 3. Бета-нафтіламін

 4. Нітрати

 5. 3,4-бензпірен


10. Пухлинна прогресія це:

 1. Здатність пухлини метастазувати

 2. Збільшення кількості пухлинних клітин за рахунок втягнення в пухлинний процес нормальних клітин

 3. Стійкі якісні зміни властивостей пухлини в процесі її росту.

 4. Збільшення ймовірності розвитку пухлини при збільшенні дози канцерогенних факторів

 5. Надзвичайно швидке збільшення кількості пухлинних клітин


11. Який із варіантів мутації під дією іонізуючого випромінювання може призвести до виникнення пухлин у дорослої людини?

 1. Мутація статевої клітини у дорослої людини.

 2. Летальна мутація соматичної клітини у плода.

 3. Нелетальна мутація соматичної клітини у дорослої людини.

 4. Летальна мутація статевих клітин.

 5. Летальна мутація соматичної клітини у дорослої людини.


12. Яка із особливостей обміну речовин характерна для пухлинної клітини?

 1. Переважання катаболічних процесів над анаболічними.

 2. Посилення ліполізу.

 3. Залуження тканинного середовища.

 4. Зниження споживання і утилізації клітиною амінокислот.

 5. Анаеробний гліколіз в аеробних умовах.


13. Який із факторів є етіологічно значимим у виникненні пухлин?

 1. Іонізуюче випромінювання.

 2. Електричний струм.

 3. Прискорення.

 4. Низька температура.

 5. Акустичні коливання.


14. Як називається метод експериментального моделювання пухлин, що передбачає відтворення злоякісних пухлин шляхом введення в організм канцерогенних речовин?

 1. індукції;

 2. трансплантації;

 3. експлантації.


15. Як називається метод експериментального моделювання пухлин, що передбачає відтворення злоякісних пухлин шляхом перенесення пухлини від одного організму до іншого?

 1. індукції;

 2. трансплантації;

 3. експлантації.


16. Як називається метод експериментального моделювання пухлин, що передбачає відтворення злоякісних пухлин шляхом вирощування пухлин в культурі тканин поза організмом?

 1. індукції;

 2. трансплантації;

 3. експлантації.


18. Назвіть основну особливість канцерогенного впливу ароматичних амінів (нітросполук).

 1. місцева дія

 2. загальна дія

 3. дистанційна дія

 4. органотропність

 5. не чинять канцерогенної дії


19. Який продукт життєдіяльності плісневих грибів Aspergillus flavum має канцерогенну дію?

 1. 3,4 бензпірен

 2. анілін

 3. афлотоксин В

 4. стероїдні гормони

 5. диметиламіноазобензол


20. Назвіть послідовні стадії хімічного канцерогенезу.

 1. ініціація, прогресія, промоція;

 2. промоція, прогресія, ініціація;

 3. промоція, ініціація, прогресія;

 4. ініціація, промоція, прогресія;

 5. прогресія, ініціація, промоція.


21. Елерман та Банг експериментально відтворили лейкоз у курей, шляхом введення безклітинного фільтрату лейкозних клітин. Як називається цей метод?

 1. індукції;

 2. трансплантації;

 3. експлантації.


22. До ДНК-вмістних онковірусів, небезпечних для людей, відноситься:

 1. papova-вірус;

 2. аденовірус;

 3. герпес-вірус;

 4. вірус Епшейна Бара;

 5. вірус Т-клітинної лімфоми людини (HTLV).


23. Як змінюється ліміт Хейфліка в пухлині?

 1. Немає.

 2. Зменшується.

 3. Збільшується.

 4. Набуває залежність від ендокринної регуляції.

 5. Обмежується з часом.24. Як змінюється в пухлині контактне гальмування проліферації?

 1. Зменшується.

 2. Зростає.

 3. Набирає однобічного характеру.

 4. Змінюється неоднозначно.

 5. Немає.


25. Що таке анаплазія пухлинної тканини?

 1. Збільшення маси пухлини.

 2. Поширення клітин пухлини по організму.

 3. Виникнення здатності виробляти гормони не ендокринними клітинами.

 4. Набування властивостей і ознак вихідної недиференційованої ембріональної тканини.

 5. Перетворення в інший тип тканини.


26. Що таке пухлинна трансформація?

 1. Перетворення нормальної клітини в пухлинну.

 2. Перетворення нормальної клітини одного типу в пухлинну клітину іншого типу.

 3. Набування клітинами пухлин властивостей ембріональних клітин.

 4. Зміна одного типу обміну речовин у клітинах пухлин на інший.

 5. Перетворення шляхом метаболізму одних речовин в інші в клітинах пухлин.


27. Що таке промоція в патогенезі пухлин?

 1. Посилення пухлинного росту.

 2. Зміна диференціювання пухлинних клітин.

 3. Стимулювання трансформованих клітин до поділу.

 4. Зміна чутливості пухлинних клітин до цитотоксичних препаратів.

 5. Посилення обміну речовин у тканині пухлин.


28. Що таке протоонкоген?

 1. Ген, властивий лише пухлинній клітині.

 2. Ген нормальної клітини з її системи регуляції поділу.

 3. Ген з системи генів мітохондрій.

 4. Попередник генів еукаріотів.

 5. Ген вірусу, що спричинює канцерогенез.


29. Які вчені вивчали клітини пухлин у культурі тканин?

 1. Ю. Конгейм.

 2. П. Роус.

 3. Ямагіва та Ішікава.

 4. Беренблюм і Моторам.

 5. О.Д. Тимофєєвський.


30. Що таке коканцероген?

 1. Канцероген, що діє в парі з іншим канцерогеном

 2. РНК - онковірус, що діє в парі з іншим канцерогеном

 3. Чинник, що сам по собі не викликає пухлини, але потенціює дію канцерогенів


31. Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В шлунковому соку виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?

A. Анаеробний гліколіз

B. Глюкозо-аланіловий цикл

C. Глюконеогенез

D. Аеробний гліколіз

E. Пентозофосфатний цикл


32.У 40-ка річного чоловіка із стенозуючим (без метастазів) раком стравоходу виявляються наступні зміни: атрофія скелетних м’язів та жирової клітковини. Шкіра землисто-коричневого забарвлення, епідерміс потоншений, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Аліментарна кахексія

B. Міастенія

C. Ракова кахексія

D. Бура атрофія

E. Хвороба Аддісона


Ситуаційні задачі
1. Чоловік, 65 років, який палив протягом 35 років, останніх кілька місяців відмічає зниження апетиту, схуднення, сухий кашель, задишку, зниження працездатності. При обстеженні: анемія, лейкоцити – 10,5 х 10 9 /л, метамієлоцити-3%, п/я-9%, с/я-61%, лімфоцити-17%, моноцити-10%, ШЗЕ - 21 мм/год. Рентгенологічно виявлено округле затемнення в ділянці правого бронха діаметром 2см.


  1. Яка патологія у хворого?

_________________________________________________________________

2. Вкажіть можливі етіологічні фактори даної патології.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Чоловік, 49 років, протягом 25 років перебував на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. При черговому огляді при фіброгастроскопії виявлено пухлиноподібне утворення малої кривизни шлунка. При цитологічному дослідженні – рак шлунка.

    1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чому полягає механізм розвитку даної пухлини?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Жінка, 53 років, на прийомі у лікаря-гінеколога скаржиться на періодичні маткові кровотечі та загальну слабкість. Після проведення ретельного обстеження хворої лікарем встановлено діагноз „фіброміома матки”.

     1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть основні відмінності доброякісних пухлин від злоякісних.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Чоловік, 57 років, на прийомі у лікаря-терапевта скаржиться на безпричинне схуднення на 15 кг за останні 8 місяців, загальну слабкість, зниження апетиту. Після проведення ретельного обстеження хворого лікарем встановлено діагноз „рак шлунка”.


      1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть основні механізми ракової кахексії.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Хвора К., 46 років, звернулась в поліклініку обласного онкологічного диспансеру з приводу пухлиноподібного утворення лівої молочної залози. При огляді виявлена пухлина щільної консистенції, бугриста, спаяна з оточуючими тканинами, грудний сосок втягнутий. Пахові лімфатичні вузли збільшені. На підставі клінічного і гістологічного обстеження встановлено діагноз: рак молочної залози. Хворій виконано оперативне видалення залози, регіонарних лімфатичних вузлів, яєчників. Розпочата променева терапія.

       1. Чому лікар врахував, що це злоякісна пухлина, а не доброякісна?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чому у хворої були збільшені лімфатичні вузли? Нащо їх видалили?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Хвора К., 50 років, прооперована з приводу раку щитоподібної залози. Під час проведення оперативного втручання, окрім видалення щитоподібної залози, лікарем були видалені також прилеглі лімфовузли.

        1. З якою метою були видалені лімфатичні вузли?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Назвіть механізми метастазування злоякісних пухлин?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть можливі шляхи метастазування.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Хворий С., 67 років, прооперований з приводу раку шлунка. Під час проведення оперативного втручання, лікарем було встановлено наявність метастазів у реґіонарних лімфовузлах та печінці.

     1. Назвіть механізми метастазування злоякісних пухлин?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть можливі шляхи метастазування.

____________________________________________________________________________________________________________________________________3. Які методи лікування можна запропонувати хворому?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Хворий Щ., 52 років, поступив в хірургічне відділення для оперативного лікування з приводу раку нижньої губи. Захворювання почалося рік тому. З анамнезу відомо, що хворий дуже багато палить. На нижній губі пальпується щільна пухлина з різко позначеними межами і піднятим валиком хрящової консистенції. Шкіра над пухлиною вкрита виразками і кіркою. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, дуже щільні на дотик, неболючі.

 1. Яка можлива причина виникнення пухлини у хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Якому етапу патогенезу пухлинного росту відповідає клінічна симптоматика?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому у хворого збільшені регіональні лімфатичні вузли і змінена шкіра над пухлиною?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Хворий Д., 36 років, робочий анілінового заводу, поступив в урологічне відділення з скаргами на болі над лобком під час і після сечовипускання. При цистоскопії в області правого сечоводу помітна грубоворсинчаста папілярна пухлина. Слизова оболонка сечового міхура довкола пухлини помірно гіперемована і набрякла. На підставі проведеного обстеження поставлений діагноз «рак сечового міхура». Хворому призначена планова операція.

 1. Яка можлива причина виникнення пухлини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть відмінності доброякісних і злоякісних пухлин.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий З., 62 років, у минулому кочегар, поступив в клініку зі скаргами на загальну слабкість, різке схуднення, осиплість голосу, утруднене дихання, неприємний запах з рота, сухий кашель. При ларингоскопії в гортані виявляється горбиста укрита виразками пухлина, що захоплює більше половини гортані. Пухлина проростає голосові зв'язки і надгортанник. Шийні лімфатичні вузли збільшені, щільні на дотик, неболючі. У загальному аналізі крові - виражена анемія.

 1. Як пояснити зміни загального стану хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як називається описаний характер росту пухлини і для яких новоутворень він характерний?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи характерне метастазування для таких пухлин?

_________________________________________________________________
11. Хворий Д., 32 років, впродовж 5 років неодноразово був оперований з приводу рецидивуючої ліпосаркоми правого стегна. Хворий з'явився на черговий огляд зі скаргами на збільшення об'єму живота. У черевній порожнині була виявлена куляста щільна пухлина, що займає майже всю праву половину живота і переходить за середню лінію. Пухлина визнана неоперабельною внаслідок великих розмірів. Призначена пробна телегаматерапія. Через два місяці після проведеного лікування пухлина зменшилася удвічі, стала вільно рухомою. Хворий був прооперований.

 1. Доброякісна або злоякісна пухлина була у хворого? Обґрунтуйте свою відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим пояснюється позитивний ефект телегаматерапії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Хвора К., 46 років, звернулась в поліклініку обласного онкологічного диспансеру з приводу пухлиноподібного утворення лівої молочної залози. При огляді виявлена пухлина щільної консистенції, бугриста, спаяна з оточуючими тканинами, грудний сосок втягнутий. Пахові лімфатичні вузли збільшені. На підставі клінічного і гістологічного обстеження встановлено діагноз: рак молочної залози. Хворій виконано оперативне видалення залози, регіонарних лімфатичних вузлів, яєчників. Розпочата променева терапія.

      1. Чому лікар врахував, що це злоякісна пухлина, а не доброякісна?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На якій підставі хворій видалені яєчники?

____________________________________________________________________________________________________________________________________3. Навіщо розпочинати променеву терапію?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка