Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка2/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
1. Визначення поняття «запалення».

2. З яких компонентів складається процес запалення?

3. Що таке альтерація?

4. Які є види альтерації?

5. Що таке медіатори запалення?

6. Які розрізняють медіатори?

а). перерахуйте клітинні медіатори;

б). перерахуйте плазменні медіатори;

в). що відноситься до цитокінів?

г). що відноситься до продуктів каскаду арахідонової кислоти?

7. Назвіть судинні реакції, що мають місце у вогнищі запалення. Хто їх вперше описав?


Тестовий контроль для перевірки первинного рівня знань:
1. Запалення-це органо-тканинна реакція на .......?

А. дію БАР

В. дію пірогенів

С. дію алергенівD. пошкодження

Е. всі відповіді вірні


2. З яких компонентів складається процес запалення?

А. ексудація, проліферація

В. пошкодження, відновлення

С. альтерація, проліфераціяD. альтерація, ексудація, проліферація

Е. альтерація, ексудація, некроз


3. Альтерація-це:

А. вихід лейкоцитів із судин в тканини

В. вихід рідини із судин в тканини

С. регенерація

D. фіброплазія

Е. пошкодження

4. Види альтерації:

А. початкова, кінцеваВ. первинна, вторинна

С. екзогенна, ендогенна

D. вроджена, набута

Е. спадкова, набута


5. Ексудація-це:

А. пошкодженняВ. вихід рідини, білків та формених елементів крові з судин в тканини

С. розмноження клітин

D.фіброплазія

Е. вихід біологічно активних речовин


6. Який з наведених медіаторів є найсильнішим медіатором болю?

А. інтерлейкін-6

В. серотонін

С. простагландин Е

D. інтерлейкін- 1

Е. брадикінін


7. Проліферація це- процес:

А. розмноження клітин

В. пошкодження клітин

С. вихід клітин в осередок запалення

D. змінення клітин


8. Які з наведених БАР відносяться до біогенних амінів:

А. брадикінін, калідинВ. гістамін, серотонін

С. простагландини, лейкотрієни

D.катіонні білки

Е. інтерлейкіни


9. У чоловіка після переохолодження виникли загальна слабкість, пітливість, підвищення загальної температури. В аналізі крові: лейкоцитоз, ШЗЕ; в сироватці крові: підвищення рівня аланін-амінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ). Який патологічний процес у хворого?

А. гіпертермічний синдром

В. переохолодження

С. гарячка

D. алергія

Е. запалення

10. Під час другого компоненту запалення відбувається:

А. еміграція лейкоцитів

В. пошкодження клітин

С. вихід БАР

D. розмноження клітин

Е. вихід води, білка і формених елементів в осередок запалення
11. Які з перерахованих речовин відносяться до медіаторів запалення?

А. кейлони

В. нуклеїнові кислоти

С. К++D. простагландини, кініни

Е. глюкокортикоіди, соматомедини


12. Хворий, 16 років, поступив в хірургічне відділення з діагнозом: «гострий апендицит». Який типовий патологічний процес є основним при цьому захворюванні?

А. Лихоманка

В. Гіпоксія

С. Запалення

D. Пухлина

Е. Алергія
13. У хворого з екземою чітко проявлялися характерні 5 ознак запалення, що одержали назву пентади Цельса-Галена. Вкажіть, яка з перерахованих ознак відноситься до них:

А. Почервоніння

В. Ціаноз

С. Жовтяниця

D. Пігментація

Е. Альбінізм
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Визначення поняття запалення.

2. Класифікації запалення (імунне, неімунне; інфекційне, неінфекційне; гостре, хронічне; норм-, гіпо-, гіперергічне, та ін.).

3. Етіологія запалення: класифікація і характеристика флогогенних чинників. 4.Загальні та місцеві прояви запалення.

5.Патогенез гострого запалення.

6.Стадії запалення.

7.Альтерація (первинна і вторинна), причини і механізми вторинної альтерації.

8.Біохімічні та фізики-хімічні порушення в осередку запалення.

9.Медіатори запалення, їх класифікація.

10. Плазмові медіатори (білки гострої фази, білки систем комплементу, згортання/протизгортання, фібринолізу, кініни).

11.Медіатори клітинного походження, специфічні та неспецифічні.

12.Цитокіни: види, характеристика дії.

13.Медіатори з тканинних базофілів.

14.Ейкозаноїди.

15.Порушення місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення. Дослід Ю. Конгейма.

16. Патогенез ішемії та артеріальної гіперемії.

17.Причини переходу артеріальної гіперемії у венозну.

18.Зміни реологічних властивостей крові в осередку гострого запалення.Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 211-221.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 116-125.

3. Лекція «Запалення».Додаткова:

1. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С. 36-43.

2. А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. Микроциркуляция. М., 1994г.

3. Регеда М.С. Запалення — типовий патологічний процес. Львів; 2005.

4. В.В.Серов, В.С.Пауков. Воспаление. Руководство для врачей. М. Медицина, 1995г.

5. Д.Н.Маянский. Хроническое воспаление. М.:Медицина, 1991г.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Роль похідних арахідонової кислоти в процесі запалення.

2. Сучасні уявлення про механізми еміграції лейкоцитів.

3. Механізми збільшення проникності судин у вогнищі запалення.


Література для підготовки рефератів:

1. Медвецкий Е.Б. Маркеры воспаления и их клиническое значение//Клінічна хірургія. – 2005. - №11/12. – С. 42-43.

2. Медиаторы воспалительной реакции при хирургическом лечении сложных врожденных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения у новорожденных и грудных детей/Л.А. Бокерия Д.Ш. Самуилова, Т.Б. Аверина др.//Анестезиология и реаниматология. – 2006. - №3. – С. 34-38.

3. В.С.Пауков. Роль макрофагов в патогенезе ограниченного воспаления // Архив патологи. – М. – 2005. - №4. – С.3-10.

4. Регеда М.С. Запалення — типовий патологічний процес. Львів; 2005. - 53 с.

5. Цурко В.В. Медиаторы и тканевые рецепторы в патогенезе суставного синдрома.//Клиническая геронтология – 2007. – Том13 №2. – С.3-6.

6. Ю.Є. Роговий Цитокінова регуляція запалення при туберкульозі легень//Одеський медичний журнал. – 2004. - №3. – С. 11-114.
Самостійна робота студентів
Мета заняття : показати розвиток окремих фаз судинної реакції при запаленні.
ДОСЛІД 1. Дослід Конгейма.

Жабі зруйнувати спинний мозок і зафіксувати її на корковій дощечці. Зробити невеликий боковий розріз шкіри черева жаби, витягнути петлю тонкої кишки, розправити брижу над отвором дощечки і зафіксувати кишку шпильками.Факторами, які викликають запалення, є: розтягнення і висихання брижі. Для посилення запалення на брижу наносять кришталик хлористого натрію /NaCl/. Спостерігають під мікроскопом за розвитком основних судинних реакцій при запаленні.

1 – крайове стояння лейкоцитів;

2 – проходження лейкоцитів крізь судинну стінку (еміграція лейкоцитів);

3 – накопичення лейкоцитів у вогнищі запалення.
Висновок: _______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
ДОСЛІД 2. Жабі зруйнувати спинний мозок, зафіксувати її на дощечці черевцем донизу. Розтягнути язик, доторкнутися кришталиком азотнокислого срібла до нього. Препарат розглянути під мікроскопом.
1 – коагуляцій ний некроз;

2 – рефлекторний спазм артеріол;

3 – венозна гіперемія;

4 – артеріальна гіперемія;

5 – нормальний кровообіг.

Азотнокисле срібло викликає розвиток коагуляційного некрозу. Навкруги нього відмічають поле судин з повним стазом і місцями з діапедезом еритроцитів. На периферії від некротичного вогнища спостерігається поле розширених судин з уповільненим кровообігом, крайовим стоянням і еміграцією лейкоцитів. Ще далі до периферії від некротичної ділянки відмічають пояс судин в стані активної гіперемії і нормального кровообігу.
Висновок: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)
1.Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

A *Вторинна альтерація

B Первинна альтерація

C Еміграція лімфоцитів

D Діапедез еритроцитів

E Проліферація фібробластів
2. При обстежені сироватки крові хворого виявлено підвищення рівня аланіламінотрансферази (АЛТ) и аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни в організмі на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації.

A Руйнування клітин

B Порушення функції енергозабезпечення клітин

C Порушення ферментних систем

D Пошкодження генетичного апарату клітин

E Порушення міжклітинних взаємовідносин
2006-2009р.
1. Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії і набряку шкіри у хворого з'явилося вогнище некрозу. Який провідний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ у вогнищі запалення?

А. Первинна альтераціяВ. Вторинна альтерація

С. Еміграція лімфоцитів

D. Діапедез еритроцитів

Е. Набряк2. У хворої на правому передпліччі з’явились почервоніння, припухлість, болючість, температура тіла підвищилась. Які біологічно активні речовини підсилюють запальну реакцію?

А. Простацикліни

В. Вазопресин

С. Кініни

D. Фосфоліпаза Д

Е. Інгібітори протеолізу
3. Порушення місцевого кровообігу в вогнищі запалення мають таку послідовність:

А. Артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, спазм артеріол, стаз

В. Спазм артеріол, венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, стаз

С. Венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, стаз, спазм артеріолD. Спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, стаз

Е. Артеріальна гіперемія, спазм артеріол, венозна гіперемія, стаз


4. При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення артеріальних судин, прискорення кровообігу, осьовий тік крові. Який вид гіперемії виник при цьому?

А. ПостішемічнаВ. Метаболічна артеріальна

С. Венозна

D. Реактивна

Е. Робоча


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка