Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка1/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Тематичний план занять:

Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»(М.П.)

(самостійна позааудиторна робота)
Заняття 2 «Порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції.»
Заняття 4 «Запалення (судинні реакції)»

Заняття 5 «Запалення (ферменти гною)»
Заняття 6 «Порушення теплового гомеостазу. Гарячка».
Заняття 7 «Патологія тканинного росту. Пухлини».
Заняття 8«Гіпоксія. Аліментарне голодування.»

Тема: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ. ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ

(Спеціальність «Медична психологія»)

(самостійна позааудиторна робота)
Актуальність теми.

Порушення внутрішньоклітинного гомеостазу, які становлять суть ушкодження клітини, можуть виникати як внаслідок безпосередньої дії на клітину патогенного агента, так і опосередковано, внаслідок порушень сталості внутрішнього середовища організму.

Ушкодження клітини – типовий патологічний процес, основу якого становлять зміни внутрішньоклітинного гомеостазу, які призводять до порушення структурної цілісності клітини і її функціональних особливостей.
Загальна мета заняття. Ознайомитися з причинами виникнення основних форм пошкодження клітини та їх патогенетичним значенням.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Визначати поняття: пошкодження клітини.2.Аналізувати порушення структури, функції і метаболізму клітин в патогенезі клітинного пошкодження.

3.Аналізувати механізми пошкодження клітин в патогенезі типових патологічних процесів.

4.Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання пошкодження клітин.

5.Пояснювати загально біологічне значення пошкодження клітин, їх роль в патології, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп захворювань.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

 1. Будова клітини.

 2. Функціональне значення різних субклітинних структур (цитоплазматичної мембрани, лізосом, мітохондрій, ядра, ендоплазматичного ретикулуму).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Львів, 2002р., С. 22-23.

. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 43;69-71.

Гістологія, цитологія і ембріологія під ред. Афанасьєва Ю.І., 2002 р., С.89-92.


Перевірка первинного рівня знань.

 1. Причини, що призводять до пошкодження клітин

 2. Специфічні прояви пошкодження клітин.

 3. Неспецифічні прояви пошкодження клітин.

 4. Патогенетичне значення пошкодження різних субклітинних структур.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Характеристика поняття «пошкодження».

2.Принципи класифікації пошкодження клітин.

3.Структурні, функціональні, фізики-хімічні, біохімічні та термодинамічні ознаки пошкодження клітини.

4.Екзо- і ендогенні причини пошкодження клітин: гіпоксія, дія фізичних, хімічних, інфекційних агентів, імунні реакції, генетичні дефекти.

5.Характеристика універсальних механізмів пошкодження клітин: • 02-залежні (дія кисню та його похідних - вільних радикалів, що спричинюють пероксидацію молекул, в першу чергу, ліпідів з активацією мембранних фосфоліпаз, детергентною дією лізофосфоліпідів та вільних жирних кислот);

 • кальцій-залежні (збільшення вільного кальцію в клітинах, активація фосфоліпаз, протеаз, ендонуклеаз);

 • зумовлені дефіцитом АТФ або первинними порушеннями мембранної проникності і, як наслідок, електролітно-осмотичний механізм пошкодження;

 • внаслідок розвитку внутрішньоклітинного ацидозу;

 • викликане активацією протеолізу, денатурацією білків;

 • обумовлені порушеннями генетичного апарату клітини.

6.Механізми і прояви пошкодження субклітинних структур.

7. Наслідки пошкодження клітин.

8.Некроз та апоптоз, їх характерні ознаки. Екзо- та ендогенні індуктори апоптозу. Механізми апоптозу.

9.Механізми захисту і адаптації клітин до дії шкідливих агентів.

10 . Клітинні стрес-білки.

Література.

Основна:

Н.Н.Зайко – Патологическая физиология 1996г. – с.138-146

М.Н.Зайко – Патологічна фізіологія 1995р. – с.141-148

А.Д.Адо – Патологическая физиология 1973г. – с.31-41

1980г. – с.33-46

2000г. – с.16-48

О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 88 -101

Література.

Додаткова:

Общая цитология М., Изд.МГУ, 1978 Ченцов Ю.С.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

Апоптоз.


Тема: МІСЦЕВІ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ (ГІПЕРЕМІЇ,

ІШЕМІЯ, СТАЗ).
Актуальність теми.

Поширеність місцевих порушень кровообігу, таких як артеріальна та венозна гіперемії, ішемія, стаз дуже велика. Їх розвиток зумовлений порушенням нервово-гуморальної регуляції місцевого кровообігу. Розлади місцевого кровообігу потребують детального вивчення, оскільки є головною ланкою патогенезу багатьох патологічних процесів. Знання загальних закономірностей їх розвитку необхідні для успішного лікування та профілактики відповідних порушень.


Загальна мета заняття. Студенти повинні знати причини виникнення артеріальної, венозної гіперемій, ішемії, стазу, механізми їх розвитку, прояви, значення для організму.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Застосовувати існуючі принципи для класифікації місцевих порушень кровообігу.

2.Засвоїти поняття артеріальної та венозної гіперемій, ішемії, стазу.

3.Знати причини виникнення та механізми розвитку вище перерахованих порушень периферичного кровообігу.

4.Описати основні ознаки різних місцевих порушень кровообігу, пояснити механізми їх розвитку.

5. Вміти моделювати артеріальну і венозну гіперемії, ішемію.6.Пояснювати загально біологічне значення місцевих порушень кровообігу, їх роль в патології, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп захворювань.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання - уміння.

1.Поділ судинного русла на функціональні відділи (кафедра фізіології).

2.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології людини).

3.Механізми регуляції кровообігу в артеріях, капілярах та венулах (кафедра фізіології людини).

4.Будова та функції ендотеліальних клітин, базальної мембрани, перицитів (кафедра гістології).

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 314-323.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Львів, 2002р., С. 528-544.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-258.


Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання: 1. Назвіть основні форми місцевих розладів кровообігу.

 2. Дайте визначення поняття «артеріальна гіперемія».

 3. Які причини виникнення артеріальної гіперемії?

 4. Назвіть види артеріальної гіперемії.

 5. Дайте визначення поняття «венозна гіперемія».

 6. Перерахуйте основні причини виникнення венозної гіперемії.

 7. Дайте визначення поняття «ішемія».

 8. Дайте визначення поняття «стаз».

 9. Назвіть основні типи ішемії?

 10. Назвіть основні варіанти стазу?


Еталони відповідей на теоретичні питання початкового рівня знань:

 1. Артеріальна і венозна гіперемії, ішемія, стаз, тромбоз, емболія.

 2. Артеріальна гіперемія-це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок надмірного надходження крові по розширених артеріолах.

 3. Вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів зовнішнього середовища, збільшення навантаження на орган або ділянку тканини, психогенні впливи.

 4. 1. Фізіологічна (робоча)

2. Патологічна (нейрогенна, метаболічна)

5. Венозна гіперемія - це надмірне кровонаповнення органа або тканини за рахунок зменшеного відтоку крові по венах.

6. Причини венозної гіперемії:

1. внутрішньосудинні (закупорка вен тромбом або емболом );

2. позасудинні [стиснення вен пухлиною, рубцем, джгутом, збільшеним органом (наприклад, вагітною маткою) набряковою рідиною];

3.конституційна слабкість еластичного апарату вен, знижений тонус гладком’язових елементів їхніх стінок;

4.порушення загальної гемодинаміки (ослаблення функції серця, зменшення присмоктувальної дії грудної клітки).

7.Ішемія- це зменшення кровонаповнення органа або ділянки тканини в результаті обмеження або повного припинення припливу артеріальної крові.

8.Стаз – це уповільнення й зупинка течії крові в капілярах, дрібних артеріях і венах.

9. Компресійна. Обтураційна. Ангіоспастична.

10.Ішемічний, венозний та істинний (капілярний) стаз.
Тестовий контроль для перевірки первинного рівня знань:
1. Яка речовина з перерахованих викликає артеріальну гіперемію?

А. Норадреналін

B. Тироксин

C. Альдостерон

D. Соматотропін

E. Ацетилхолін

2. Які особливості не характерні для артеріальної гіперемії?

A. Прискорення кровотокуB. Сповільнення кровотоку

C. Підвищення місцевої температури

D. Збільшення кількості функціонуючих капілярів

E. Почервоніння


3. Які характерні особливості венозної гіперемії?

А. Збільшення кровонаповнення органу

В. Ціаноз

С. Сповільнення кровотоку

D. Гіпоксія

Е. Всі відповіді вірні
4. Назвіть можливі причини виникнення фізіологічної артеріальної гіперемії?

А. Дія ангіотензину ІІ на судини мікроциркуляторного русла

В. Ушкодження ендотелію

С. Збільшене навантаження на орган

D. Здавлювання судин збільшеним органом або пухлиною

Е. Перекриття артерій атеросклеротичною бляшкою
5. Назвіть можливі причини виникнення венозної гіперемії?

А. Закупорка вен тромбом або емболом

В. Перекриття артерій атеросклеротичною бляшкою, тромбом, емболом

С. Спазм артеріол

D. Дія ангіотензину ІІ на судини мікроциркуляторного русла

Е. Збільшене навантаження на орган
6. Гіперпродукція ендотелієм яких речовин може бути причиною виникнення артеріальної гіперемії?

А. ПростагландинівВ. Оксиду азоту

С. Ендотелінів

D. Фактор Віллебранда

Е. Всі відповіді вірні7. Які ймовірні наслідки венозної гіперемії?

А. Набряк тканини

В. Гіпоксія

С. Розростання сполучної тканини

D. Цироз печінки

Е. Всі відповіді вірні
8. Які можливі наслідки артеріальної гіперемії?

А. ГіпоксіяВ. Крововилив у тканину

С. Розростання сполучної тканини

D.Атрофія органу

Е. Всі відповіді вірні


9. Які біологічно активні речовини, що діють на інтактну судинну стінку, можуть бути причиною виникнення ішемії ангіоспастичного типу?

А. Ангіотензин - ІІ

В. Ацетилхолін

С. Передсердний натрійуретичний пептид

D.Простагландини

Е. Оксид азоту
10. Обтураційна ішемія є наслідком –

А. Спазму артеріол

В. Часткового або повного закриття просвіту вен

С. Стиснення артерій ззовніD. Часткового або повного закриття просвіту артерій

Е. Всі відповіді вірні


11. Компресійна ішемія є наслідком-

А. Часткового або повного закриття просвіту артерій

В. Часткового або повного закриття просвіту вен

С. Стиснення артерій ззовні

D. Збільшення навантаження на орган

Е. Всі відповіді вірні
12. Хворому на поперековий радикуліт зробили натирання маззю на основі гадючої отрути. Після завершення процедури виникло виражене почервоніння в місці натирання. Який вид порушення місцевого кровообігу мав місце в даному випадку?

А. Тромбоз

В. Венозна гіперемія

С. Стаз


D. Ішемія

Е. Артеріальна гіперемія
13. У хворої на тромбофлебіт вен нижньої гомілки спостерігається ціаноз задньої поверхні гомілки в середній і верхніх третинах. Який вид порушення місцевого кровообігу має місце в даному випадку?

А. Стаз;


В. Артеріальна гіперемія;

С. Ішемія;D. Венозна гіперемія;

Е. Тромбоз.14. У хворого на ендартеріїт спостерігається блідість шкіри стопи і гомілки. На дотик шкіра холодна. Який розлад місцевого кровообігу мав місце в даному випадку?

А. Артеріальна гіперемія

В. Стаз

С. Ішемія

D. Венозна гіперемія

Е. Емболія.
15. Стінка судини утворена ендотелієм, базальною мембраною і перицитами. Це:

А. Артеріола

В. Венула

С. Гемокапіляр

D. Лімфокапіляр

Е. Артерія середнього калібру
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності

1. Класифікація порушень периферичного кровообігу.

2. Артеріальна гіперемія, визначення поняття. Види. Причини, основні механізми розвитку. Прояви. Значення для організму.

3. Венозна гіперемія, визначення поняття. Види. Причини, основні механізми розвитку. Прояви. Значення для організму.

4. Ішемія, визначення поняття. Види. Причини. Механізми розвитку. Прояви. Наслідки ішемії. Від чого вони залежать?

5. Стаз, визначення поняття. Види. Причини, механізми розвитку. Значення для організму.

6.Роль ендотеліальних чинників у патогенезі місцевих порушень кровообігу.

7.Зміни в тканинах, спричинені розладами місцевого кровообігу, їх значення і можливі наслідки.

8.Поняття про реперфузійний синдром, ішемічний токсикоз.

9.Типові порушення мікроциркуляції.

10.Внутрішньосудинні порушення.

11.Сладж-синдром.

12.Капілярний (справжній) стаз.

13.Порушення тонусу, механічної цілісності і проникності мікросудин.

14.Позасудинні порушення мікроциркуляції.

15.Капіляротрофічна недостатність.

16.Типові порушення лімфообігу.

17.Механічна, динамічна та резорбційна недостатність лімфообігу.


Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 181-193, 203-211.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 105 -110, 112-115.

Додаткова:

А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. «Микроциркуляция». М., 1994г.


Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Інсульт. Види. Причини, механізми розвитку. Наслідки.

2. Ангіоспастична ішемія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Патогенетична терапія.

Література для підготовки рефератів:


 1. С.В Котов, Е.В Исакова. Инсульт: диагностика, лечение // «Альманах клинической медицины».- Т. VII, Общая врачебная практика (семейная медицина).- М, 2004г.- с.275-294

 2. Причини і наслідки лакунарних інсультів головного мозку О.Є. Дубенко, Г.Є.Костюковська, С.Л. Костюковський - Український неврологічний журнал - 2007 - №1

 3. И.Д.Стулин. Инсульт с точки зрения доказательной медицины // Качественная клиническая практика. – 2003г.- №4. –С.10-18.

 4. В.Н. Захаров Патофизиологическая эволюция коронарной (ишемической) болезни сердца: ишемия, дистрофия, некрозы, склероз//Клиническая медицина: Научно-практический журнал. - 2004. - N5. - C. 25-27

 5. Ишемическая болезнь сердца: патофизиология ишемии миокарда, функциональное исследование, хирургическое лечение/ В.С. Клименко, Н.Л. Черепенина, Г.В. Ревуненков, Саркулов С.И. //Клиническая геронтология: научно-практический журнал. - 2006. - Том12, N10. - C. 62-76


Самостійна робота студентів.
Мета заняття : показати розвиток венозної і артеріальної гіперемій та ішемії у тварин (дослід на жабах і кролях).
Зміст заняття : групі демонструється артеріальна постанемічна гіперемія у кроля після затиснення центральної артерії вуха і венозна гіперемія після затиснення крайової вени вуха.
ДОСЛІД 1. Кожна бригада студентів (2-3 чол.) наркотизує жабу, фіксує її на дощечці, витягує язик, розправляє його над отвором і приколює краї шпильками. Розглядають судини язика під мікроскопом. Потім накладають лігатури на обидві кінцеві вени язика і відмічають під мікроскопом сповільнення кровотоку, маятникоподібний рух крові та стаз.
Нормальний кровообіг Венозна гіпереміяДОСЛІД 2. Знаходять місце на язиці жаби з невеликою кількістю капілярів, вен, артерій і замальовують його. Після цього наносять на це місце краплю підігрітого фізіологічного розчину. Спостерігають прискорення кровотоку у всіх судинах, розширення судин, збільшення кількості капілярів.
Нормальний кровообіг Артеріальна гіперемія


ДОСЛІД 3. У знерухомленої шляхом руйнування спинного мозку жаби фіксують над отвором дощечки язик. Розглядають під мікроскопом нормальну судинну сітку.

Потім пастерівською піпеткою наносять на поверхню язика краплю розчину адреналіну (1:1000).

Спостерігають за змінами просвіту судин, кількістю функціонуючих капілярів і швидкістю кровотоку, зблідненням язика.
Нормальний кровообіг ІшеміяВисновок: _______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)
1. У хворого з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в’язкості крові, при капіляроскопії – враження стінок судин мікроциркуляторного русла. Яке з перерахованих порушень можливо в даному випадку?

A Сладж-феномен

B Тромбоз

C Емболія

D Артеріальна гіперемія

E Венозна гіперемія
2. Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль в гомілковому суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні - в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулась припухлість в ділянці зовнішньої кісточки, шкіра почервоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся в даному випадку?

A Артеріальна гіперемія.

B Стаз


C Емболія

D Венозна гіперемія.

E Тромбоз.
3. У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення місцевого кровообігу це відбувається?

A Артеріальна гіперемія

B Стаз


C Венозна гіперемія

D Спазм артеріол

E Престаз

4. У хворого з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Який вид артеріальної гіперемії виник в результаті операції?

A Нейропаралітична

B Нейротонічна

C Метаболічна

D Робоча

E Реактивна
5. Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Ці явища можна пояснити розвитком артеріальної гіперемії -

A Нейротонічної

B Нейропаралітичної

C Метаболічної

D Робочої

E Реактивної
6.У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кроля на боці денервації на 1,50С вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?

A. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

B. Артеріальна гіперемія нейротичного типу

C. Фізіологічна артеріальна гіперемія

D. Реактивна артеріальна гіперемія

E. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами
7. Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білета, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару та невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся в даному випадку?

A нейротонічна

B нейропаралітична

C метаболічна

D патологічна

E постішемічна
8. У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції?

A Нейропаралітична

B Реактивна

C Метаболічна

D Нейротонічна .

E Робоча
9. Хворому І., 45 років, с діагнозом «цироз печінки, асцит» проведено видалення 5 літрів рідини, що викликало розвиток запаморочення, як розвиток недостатності кровообігу головного мозку. Яке порушення кровообігу в черевній порожнині має місце в даному випадку?

A Артеріальна гіперемія

B Ішемія

C Венозна гіперемія

D Тромбоз

E Емболія
2006-2009рр.
1.Хворому І., 45 років, з діагнозом «цироз печінки, асцит» для вилучення рідини зроблена пункція черевної порожнини. Після вилучення 5 літрів рідини у хворого раптово знизився артеріальний тиск, хворий знепритомнів. Яке порушення мікроциркуляції має місце в даному випадку?

А. Венозна гіперемія

В. Ішемія

С. Артеріальна гіперемія

D. Тромбоз

Е. Емболія
2. У хворого внаслідок травми виникло пошкодження симпатичних волокон сідничного нерва. Яке порушення периферичного кровообігу мало місце?

А. Обтураційна ішемія

В. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

С. Венозна гіперемія

D. Ангіоспастична ішемія

Е. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
3. При якому із процесів має місце артеріальна гіперемія?

А. Артеріальна гіпертензія

В. Пухлинний ріст

С. Запалення

D. Некроз

Е. Артеріальна гіпотензія
4. Які порушення периферійного кровообігу будуть спостерігатись після перерізування симпатичних (адренергічних) волокон?

А. Ішемія

В. Венозна гіперемія

С. Спазм артеріолD. Артеріальна гіперемія

Е. Стаз
5. При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення артеріальних судин, прискорення кровотоку. Який вид гіперемії виник при цьому?

А. Робоча

В. Постішемічна

С. Венозна

D. РеактивнаЕ. Метаболічна артеріальна
6. При моделюванні запалення на брижі жаби спостерігали артеріальну гіперемію. Який фактор є головним у патогенезі цього порушення кровообігу?

А. Виділення біологічно активних речовин

В. Накопичення калію в осередку запалення

С. Зменшення вмісту калію в осередку запалення

D. Підвищення тонусу α- адренергічних нервів

Е. Параліч вазодилятаторів
7. Жінка, 42 років, із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Розвитком якої артеріальної гіперемії можна пояснити ці явища?

А. НейропаралітичноїВ. Нейротонічної

С. Метаболічної

D. Робочої

Е. Реактивної


8. Хворий, 54 років, поступив у хірургічне відділення зі скаргами на біль у нижніх кінцівках, який посилюється при ході. Об’єктивно: шкіра на ногах бліда, холодна, пульс слабкий, чутливість знижена. Діагностовано облітеруючий ендартеріїт і заплановано гангліонарну симпатектомію. Який вид артеріальної гіперемії виникне в результаті проведеної операції?

А Нейропаралітична

В. Нейротонічна

С. Метаболічна

D. Робоча

Е. Реактивна
9. Жінка, 42 років, працює продавцем. Скаржиться на набряки нижніх кінцівок в кінці робочого дня, кінцівки ціанотичні, холодні. Що є головною ланкою патогенезу при венозній гіперемії?

А. Дистрофія

В. Порушення обміну речовин

С. АтрофіяD. Гіпоксія

Е. Апоптоз10. Чоловік, 57 років, скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась стенокардією. Який тип ішемії найбільш вірогідний?

А. Ангіоспастична внаслідок дії судинозвужувальних речовин.

В. Нейропаралітична

С. Обтураційна

D. Компресійна

Е. Робоча
11. У хворого, доставленого в реанімаційне відділення з діагнозом „Гостра лівошлуночкова недостатність, стан погіршився, виник набряк легень. Яке порушення периферичного кровообігу в легенях привело до набряку?

А. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

В. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

С. Артеріальна гіперемія метаболічного типу

D. Ішемія

Е. Венозна гіперемія
12. У продавця в кінці робочого дня з'являються набряки нижніх кінцівок, ціаноз. Який ведучий фактор у виникненні набряків?

А. Розширення резистивних судин

В. Збільшення кількості функціонуючих капілярів

С. Підсилення колатерального кровообігу

D. Підсилений дренаж тканин

Е. Підвищення венозного тиску
13. Жінка перенесла сильне психоемоційне збудження. Спостерігається гіперемія шкіри обличчя, тахікардія, підвищення АТ. Який механізм почервоніння шкіри обличчя?

А. Застійна венозна гіперемія

В. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

С. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

D. Постішемічна артеріальна гіперемія

Е. Стаз
14. Порушення ендотелію судини призвело до вазоконстрикції. Зменшення виділення якого фактору ендотеліального походження відіграє при цьому провідну роль?

А. Аденозина

В. Гістаміна

С. Брадикініна

D. АМФ

Е. Оксиду азоту
15. Спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль у гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні - у повному обсязі, але болючі. Потім виникла припухлість в ділянці зовнішньої кісточки, шкіра почервоніла, стала теплою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу виник у цьому випадку?


 1. Тромбоз

 2. Артеріальна гіперемія

 3. Стаз

 4. Венозна гіперемія

 5. Емболія


16. Хворому із закритим переломом плечової кістки накладено гіпсову пов'язку. Наступного дня з'явилася припухлість, синюшність, кисть травмованої руки стала холодною на дотик. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

 1. Тромбоз

 2. Венозну гіперемію

 3. Ішемію

 4. Емболію

 5. Артеріальну гіперемію


17. До лікаря звернувся хворий, що кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у місці ушкодження, обмеження рухів пальців. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об'ємі, гіперемована, температура шкіри на ній підвищена. Про який патологічний процес свідчать ці ознаки?

 1. Тромбоз

 2. Пухлина

 3. Запалення

 4. Емболія

 5. Лімфостаз


18. У хворого з переломом гомілковостопного суглоба після зняття гіпсової пов'язки спостерігається набряк стопи, ціаноз, місцеве зниження температури, збільшення органа в об'ємі. Який вид порушення кровообігу спостерігається при цьому?

 1. Робоча гіперемія

 2. Артеріальна гіперемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Реактивна гіперемія

 5. Ішемія


19. В експерименті в кроля було вилучено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігаються почервоніння й підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулася в кроля?

 1. Стаз

 2. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Нейротонічна артеріальна гіперемія

 5. Метаболічна артеріальна гіперемія


Ситуаційні задачі:
1. Хвора скаржиться на біль у кінцівках, оніміння пальців рук, яке найчастіше виникає на холоді. При цьому спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кисті, зниження температури шкіри і порушення чутливості.

 1. Яке порушення місцевого кровообігу є причиною виявлених клінічних симптомів?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поясніть його патогенез.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У хворого на стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору під час обстеження виявлені ціаноз, набряки нижніх кінцівок, зниження температури шкіри кінцівок.


 1. Про яке порушення периферичного кровообігу йдеться?

____________________________________________________________________2. Поясніть його етіологію і патогенез.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. У кроля видалено шийний вузол симпатичного стовбура справа. Після цього виникло почервоніння і підвищення температури шкіри голови і вуха кроля справа.

 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось у кроля?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Причини, механізм розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Дівчинка, 5 років, доставлена в клініку з опіком правої верхньої кінцівки. Об’єктивно: шкіра руки у місці опіку червоного кольору, відмічається місцеве підвищення температури, болючість.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворої?_____________________

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм підвищення місцевої температури ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим обумовлено почервоніння шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Хворому з переломом правої плечової кістки була накладена гіпсова пов’язка. На наступний день з’явилась припухлість, кінцівка стала синюшною, знизилась температура кисті травмованої руки.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку припухлості.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поясніть механізм зниження температури кисті травмованої руки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. У хворого К., 60 років, на фоні атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок відмічається місцеве зниження температури шкіри та її блідість, ослаблення пульсації артерії на дорзальній поверхні стопи, болі під час ходи.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Чим обумовлена блідість шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм зниження температури ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Під час роботи на току колгоспник раптово відчув біль в правому оці. З’явилась сльозотеча. При огляді фельдшером виявлено стороннє тіло в кутку ока. Кон'юнктива вираженого червоного кольору, судини розширені. Кон'юнктива другого ока також вражена, але в меншому ступені.

 1. Який тип порушення місцевого кровообігу має місце у хворого?

____________________________________________________________________

2. Як пояснити виражений червоний колір кон’юнктиви?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм судинних змін в кон’юнктиві лівого та правого ока?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Група студентів 2 курсу одразу після осіннього кросу була обстежена лікарем. Під час огляду на себе звернула увагу гіперемія шкіри обличчя у всіх обстежуваних. Шкіра мала яскраво-червоний колір, була вологою та гарячою на дотик. Частота пульсу у всіх студентів - 110-150ударів за хвилину. Частота дихання -40-60/хв.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворих?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. У кроля видалено шийний вузол симпатичного стовбура справа. Після цього виникло почервоніння і підвищення температури шкіри голови і вуха кроля справа.

 1. Поясніть, яке порушення місцевого кровообігу розвинулось у кроля?

____________________________________________________________________

 1. Хто вперше відтворив даний вид місцевого порушення кровообігу?

________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку основних ознак.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий К., 28 років, доставлений в хірургічне відділення з приводу пошкодження плечової артерії. Кровотечу, яка виникла, зупинили накладанням джгута на верхню третину лівої руки. Об’єктивно: шкіра на лівій кінцівці бліда, холодна на дотик, чутливість її знижена.

 1. Визначить, який вид порушення місцевого кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причини та механізми розвитку цього порушення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Хвора, 55 років, поступила в хірургічне відділення з приводу тромбозу лівої гомілкової вени. Об’єктивно: ліва кінцівка збільшена в об’ємі, ціанотична, холодна на дотик.


 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізми його розвитку.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим обумовлена синюшність шкіри?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Як можна пояснити збільшення в об’ємі кінцівки?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема: МІСЦЕВІ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ (ТРОМБОЗ, ЕМБОЛІЯ).
Актуальність теми:

Відомо, що система кровообігу займає провідне місце в підтриманні життєдіяльності організму як єдиного цілого.

Забезпечення необхідного кровотоку ­ складний процес, який залежить від адекватного функціонування серця, цілісності судинної стінки і балансу між зсідальною і протизсідальною системами крові.

Практично всі відомі захворювання супроводжуються розладами кровотоку.

Місцеві розлади кровообігу, такі як тромбоз і емболія є одними з найбільш частих причин смерті, зокрема тромбоемболія судин головного мозку, легеневої артерії. Тому знання причин, механізмів розвитку та наслідків тромбоемболії має для практичного лікаря велике значення.
Загальна мета заняття:

Вивчити причини, механізми розвитку, прояви, значення для організму тромбозу та емболії.


Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Застосовувати існуючі принципи для класифікації місцевих порушень.

2.Дати визначення понять: "тромбоз", "емболія".

3.Вміти розкрити основні причини виникнення, механізми розвитку тромбозу.

4.Пояснити наслідки тромбоутворення.

5.Вміти класифікувати емболію за походженням, за локалізацією.

6.Пояснити механізми розвитку різних емболій.

7.Обґрунтувати значення для організму тромбозу та емболії. , їх роль в патології,зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп захворювань.

8.Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення тромбозу та емболії.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання- уміння.


 1. Структурна і функціональна організація системи кровообігу (кафедри фізіології та гістології).

 2. Уявлення про центральний і периферичний кровообіг (кафедра фізіології)

 3. Поняття про систему гемостазу (кафедра фізіології)

 4. Поняття про фібринолітичну систему (кафедра фізіології)

 5. Функції тромбоцитів (кафедра фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С.268-283.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 487-500.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С.129-144.Перевірка первинного рівня знань:

Дайте відповідь на наступні питання: 1. Дайте визначення поняття «тромбоз».

 2. Назвіть три основні фактори, що сприяють тромбоутворенню (тріада Вірхова).

 3. З яких фаз складається процес тромбоутворення?

 4. Назвіть наслідки тромбоутворення? Від чого залежать?

 5. Дайте визначення поняття «емболія».

 6. Назвіть види емболій за походженням.

 7. Назвіть види емболій за локалізацією.

 8. Назвіть основні види емболій екзогенного походження?

 9. Назвіть основні види емболій ендогенного походження?


Еталони відповідей на теоретичні питання первинного рівня знань:

1. Тромбоз-це прижиттєве утворення на внутрішній стінці судини згустків крові, що складаються з її елементів.

Ці згустки отримали назву тромбів.

2. а). Ушкодження судинної стінки.

б). Порушення в системі зсідання і протизсідання крові (підвищення активності системи зсідання крові або зниження активності системи протизсідання крові);

в). Уповільнення течії крові.

3. Клітинна і плазменна.

4.Некроз (інфаркт), асептичне та септичне розплавлення, тромбоемболія, ДВЗ-синдром.

5.Емболія-це перенос током крові або лімфи сторонніх тіл, які в нормі там не зустрічаються з наступною повною або частковою закупоркою.

6.Екзогенні та ендогенні.

7.За локалізацією виділяють: емболію великого, малого кіл кровообігу та системи ворітної вени.

8.До екзогенних видів емболій відносять: повітряну, газову, бактеріальну, паразитарну, емболію сторонніми тілами.

9.До ендогенних видів емболій відносять: тромбоемболію, жирову, тканинну, емболію навколоплідними водами.
Тестовий контроль для перевірки первинного рівня знань:


 1. Вкажіть фактори, що сприяють розвитку тромбозу:

А. Зменшення кількості тромбоцитів в одиниці об'єму крові

В. Зменшення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові

С. Порушення кислотно - основного стану

D. Пошкодження ендотелію судинної стінки

Е. Гіпокальціємія
 1. Яка із вказаних емболій може розвиватися при переході із зони підвищеного барометричного тиску до нормального:

А. Жирова

В. ТромбоемболіяС. Газова

D. Ретроградна

Е. Тканинна


 1. Вкажіть судини, при пошкодженні яких найбільш вірогідно виникнення повітряної емболії:

А. Стегнова вена

В. Яремна вена

С. Кубітальна вена

D. Печінкова вена

Е. Ворітна вена
 1. Яка кількість тромбоцитів в нормі у здорової людини?

А. 60 - 80· 109

В. 200 - 400 109

С. 450 - 500·109

D. 30 - 40·109

Е. 1 - 5 109
 1. Назвіть основні фактори тромбоутворення (Тріада Вірхова) (3):

А. Пошкодження тромбоцитів

В. Порушення в системі зсідання та протизсідання крові

С. Сповільнення кровотоку

D. Збільшення швидкості кровотокуЕ. Пошкодження ендотелію судинної стінки


 1. В чому полягає фізико-хімічна сутність клітинної фази тромбоутворення:

А. Зміна електричного заряду судинної стінки

В. Зміна електричного заряду тромбоцитів

С. Електричний потенціал судинної стінки не змінюється

D. Електричний потенціал тромбоцитів не змінюється

Е. Всі відповіді вірні.


 1. Назвіть основні наслідки тромбоутворення:

А. Некроз (інфаркт)

В. Гангрена (кінцівки)

С. Асептичне або септичне розплавлення

D. ІшеміяЕ. Всі відповіді вірні


 1. У чоловіка, внаслідок нещасного випадку поранено шию. Який найбільш ймовірний вид емболії слід очікувати:

А. Жирову

В. ГазовуС. Повітряну

D. Тканинну

Е. Тромбоемболію


 1. Жінка під час ДТП отримала відкритий перелом правої стегнової кістки. Який ймовірний вид емболії можливий у хворої?

А. Бактеріальна

В. Газова

С. Повітряна

D. Жирова

Е. Всі відповіді вірні
 1. У хворого внаслідок травми голови діагностували пошкодження синусів твердої мозкової оболонки. Який вид емболії найбільш ймовірний?

А. Газова

В. ЖироваС. Повітряна

D. Бактеріальна

Е. Тканинна


 1. Який вид емболії може виникнути у хворого внаслідок травми легені?

А. Газова

В. Повітряна

С. Бактеріальна

D. Жирова

Е. Паразитарна


 1. Який вид емболії може виникнути у водолаза, якого швидко підняли з глибини?

А. Газова

В. Повітряна

С. Тканинна

D. Жирова

Е. Бактеріальна


 1. Який вид емболії може виникнути у пілота внаслідок розгерметизації літака?

А. Паразитарна

В. Повітряна

С. Жирова

D. ТканиннаЕ. Газова
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Тромбоз, визначення поняття. Значення тріади Р.Вірхова в механізмі розвитку тромбозу.

2. Сучасні уявлення про патогенез тромбозу.

3. Наслідки тромбозу.

4.Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

5. Емболія, визначення поняття. Види емболій. Причини їх виникнення та механізми розвитку. Значення для організму.

6. Роль рефлекторних механізмів у розвитку загальних порушень, спричинених емболією.

7. Особливості перебігу емболії великого і малого кіл кровообігу, ворітної вени.


Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 193-203, 203-211.

2. О.В.Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 110-115.

Додаткова:

1. А.М.Чернух, П.Н.Александров, О.В.Алексеев. Микроциркуляция. М., 1994г.

2. В.В. Руксин. Тромбозы в кардиологической практике, М.: "Бином", 2001. - 125 с.

3. Е.М. Шифман Жировая эмболия: клиническая физиология, диагностика, интенсивная терапия.С-П., 2003г. – 32с.

4. В.В. Никонов Тромбозы, эмболии в практике врача догоспитального этапа. Х., 2004г. – 101с.
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1. Емболія навколоплідними водами. Механізми розвитку. Значення в акушерській практиці.

2. Тромбоемболія. Причини, механізми розвитку. Наслідки. Сучасні методи лікування.

Література для підготовки рефератів:


 1. Тромбоэмболия легочной артерии. Современная концепция, базовые принципы терапии: Методические рекомендации. – Одесса, 2003. – 32 с.2.

 2. Ю.М.Мостовой, Т.П.Константинович Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и лечебная тактика. Взгляд терапевта // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2006. – № 2. – С. 31-41.3.

 3. Соколов Н.Ф., Ганджа Т.И. Тромбоэмболия легочной артерии: современные принципы диагностики и лечения // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2007. – № 1. – С. 28-30.

 4. Мишалов В.Г., Амосова Е.Н. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: современное состояние вопроса // Серце і судини. – 2004. – № 1. – С. 6-11.


Самостійна робота студентів
Мета заняття : показати наявність емболів в кровоносному руслі тварин.
ДОСЛІД 1. Жабі голкою-зондом зруйнувати спинний мозок, вскрити грудну та черевну порожнину, звільнити серце від перикарду, обережно ввести шприцем в шлуночок 0,2 мл зависі лікоподію в 1% розчині метиленової синьки.

Розтягнути брижу жаби.

Спостерігати за кровотоком у судинах: відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.

ДОСЛІД 2. Другій жабі ввести в порожнину серця 0,2 мл жирової емульсії і повітря.

Розтягнути брижу жаби, а потім легені над отвором у дощечці.

Спостерігати за кровотоком у судинах : відмітити уповільнення руху крові, рух по судинах емболів і закупорку судин емболами з лікоподію, розвиток маятникоподібного руху крові.


1 – зерна лікоподію 1 – пухирці повітря

2 – краплі жиру
Висновок: _______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р)
1.У хворого, 70 років, перебіг атеросклерозу ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення пов’язаний з:

А. Перетворенням фібриногену в фібрин

В. Активацією протромбопластину

С. Перетворенням протромбіну в тромбінD. Адгезією, агрегацією та аглютинацією тромбоцитів

Е. Зниженням синтезу гепарину


2. У хворої 43-х років, на фоні септичного шоку відмічається тромбоцитопенія, зменшення фібриногену, поява в крові продуктів деградації фібрину, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін:

A ДВЗ-синдром

B Аутоімунна тромбоцитопенія

C Геморагічний діатез

D Порушення утворення тромбоцитів

E Экзогенна інтоксикація
2006-2009р.
1. У хворого, який переніс резекцію шлунка з приводу хронічної виразки цибулини 12-палої кишки, в післяопераційному періоді розвинувся флеботромбоз глибоких вен нижніх кінцівок з наступною тромбоемболією легеневої артерії. Який з функціональних розладів, що розвивається при цьому, є найважливішим?

А. Гостра правошлуночкова недостатність

В. Підвищення центрального венозного тиску

С. Підвищення тиску в легеневій артеріїD. Різке падіння артеріального тиску

Е. Зміна вентиляційно-перфузійних співвідношень в легенях


2. У пілота на висоті 9000 м трапилася аварійна розгерметизація кабіни. Який із видів емболії у нього розвинувся?

А. Жирова

В. Тканинна

С. Тромбоемболія

D. Повітряна.

Е. Газова.
3. Основною патогенетичною ланкою стану декомпенсації при кесонній хворобі є:

А. Газова емболія

В. Повітряна емболія

С. Тканинна

D. Парадоксальна емболія

Е. Жирова емболія
4. Неодмінним гемодинамічним ефектом емболії судин малого кола кровообігу є:

А. Підвищення артеріального тиску в аортіВ. Підвищення артеріального тиску в легеневій артерії

С. Зниження артеріального тиску в легеневій артерії

D. Зниження артеріального тиску в аорті

Е. Підвищення центрального венозного тиску

5. Який наслідок тромбоутворення є найбільш небезпечним для пацієнта?

А. Організація тромбу

В. Асептичне розплавлення

С. Септичне розплавлення

D. Реканалізація тромбу

Е. Кальцифікація тромбу
6. У хворого внаслідок травматичного шоку виникла гостра ниркова недостатність, для лікування якої застосовували гемодіаліз. Під час проведення гемодіалізу стан хворого погіршився, підвищилась в’язкість крові. Яке порушення мікроциркуляції виникло у хворого?

А. Агрегація еритроцитів

В. Порушення проникності стінок судин обміну.

С. Газова емболія

D. Адгезія лейкоцитів

Е. Недостатність лімфатичної системи

7. У хворого, що переніс резекцію шлунка, в післяопераційному періоді розвинувся флеботромбоз глибоких вен нижніх кінцівок з наступною тромбоемболією легеневої артерії. Яке з порушень, що розвивається при цьому, є найбільш важливе?

А. Різке падіння АТ

В. Підвищення центрального венозного тиску

С. Підвищення тиску в легеневій артерії

D. Зміна вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях

Е. Гостра правошлуночкова недостатність

8. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово погіршився стан: слабкість, запаморочення, задишка, ціаноз. Виникла гостра правошлуночкова недостатність внаслідок тромбоемболії малого кола кровообігу. Що є головною ланкою патогенезу цього синдрому?

А. Підвищення центрального венозного тиску

В. Різке зниження АТ в великому колі кровообігу

С. Ослаблення функції серця внаслідок гіпоксії міокарда

D. Порушення зовнішнього дихання

Е. Підвищення тиску в легеневій артерії
9. У хворого з травмою кісток тазу виникла емболія малого кола кровообігу. Який вид емболії у хворого?

А. Тромбоемболія

В. Тканинна

С. Газова

D. Повітряна

Е. Жирова
10. У хворого з тромбофлебітом глибоких вен гомілки наступила гостра зупинка серця. Що було її причиною?

А. Атеросклероз

В. Ендокардит мі трального клапану

С. Дистрофія міокарда

D. Гіпертрофія лівого шлуночка

Е. Тромбоемболія легеневої артерії
11. Відомо, що у венах тромби утворюються в п'ять разів частіше, ніж у артеріях, а у венах нижніх кінцівок - у три рази частіше, ніж у венах верхніх кінцівок. Вкажіть, з яким фактором, пов'язане це явище?


 1. Ушкодження судинної стінки

 2. Підвищення активності згортатальної системи крові

 3. Підвищення в'язкості крові

 4. Уповільнення кровообігу у венах

 5. Зниження активності згортатальної системи крові


12. У хворого на поліцитемію спостерігається збільшення кількості еритроцитів в одиниці об'єму крові, при цьому відзначається схильність до тромбоутворення. Зі зміною якого показника фізико-хімічних властивостей крові пов'язане це явище?

 1. рН

 2. Осмотичної резистентності еритроцитів

 3. Тромбіну

 4. Фібриногену

 5. В'язкості

13. У хворого 65 років, що страждає на атеросклероз, діагностовано емболію артерії правої щиколотки, однак клінічні прояви цього ускладнення практично відсутні. Який фактор обумовлює це явище? 1. Локалізація ембола

 2. Невелика загальна вага ембола

 3. Вік хворого

 4. Стать хворого

 5. Розвинені колатералі в місці емболії


14. У хворого ембол утворений в судинах великого кола кровообігу зі струмом крові знову потрапив у судини великого кола, минаючи мале коло кровообігу. Яка форма патології серцево-судинної системи є причиною цієї емболії?

 1. Велика кількість артеріоло-венулярних анастомозів

 2. Дефект міжпредсердної (або міжшлуночкової) перегородки

 3. Деструкція судин легенів

 4. Артеріальна гіпертензія

 5. Серцева недостатність

15. Хворого 73-х років доставлено до лікарні з закритим переломом правої стегнової кістки. Раптово стан погіршився, діагностовано емболію судин головного мозку. Назвіть вид емболії, що найбільш часто виникає при переломах трубчастих кісток:

 1. Тканинна

 2. Жирова

 3. Газова

 4. Ретроградна

 5. Повітряна


16. При деяких видах патології при утворенні ембола у великому колі кровообігу він може знову зі струмом крові потрапити в судини великого кола, минаючи мале коло. Як називається такий вид емболії?

 1. Ретроградна

 2. Газова

 3. Тканинна

 4. Жирова

 5. Парадоксальна


18. У хворого 27-ми років з політравмою (закрита травма грудної клітини, закритий перелом правого стегна) через дві години після проведення скелетного витягнення різко погіршився стан і, на фоні гострої легенево-серцевої недостатності, настала смерть. При гістологічному дослідженні кровоносних судин легень та головного мозку померлого, при забарвленні суданом ІІІ, виявлені краплі помаранчевого кольору, які закупорюють просвіт судин. Яке ускладнення політравми розвинулося у хворого?

А. Тромбоемболія

В. Повітряна емболія

С. Мікробна емболія

D. Жирова емболія

Е. Газова емболія

Ситуаційні задачі:
1. Для виконання кесонних робіт водолаза занурили на глибину 20 м, де він знаходився годину, а потім його швидко підняли вгору. Через півгодини в нього відмічається біль в м’язах, суглобах, який підсилювався, головний біль, запаморочення, оніміння пальців рук, ніг, почав погано чути.

 1. Що трапилось з водолазом?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які механізми розвитку описаних порушень?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. В чому повинні полягати дії оточуючих в даному випадку?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Хворий В. знаходився в хірургічній клініці з приводу тромбофлебіту правої нижньої кінцівки. Після необережного різкого руху у нього раптово виникли виражена задишка, біль в грудній клітці, ціаноз.

 1. Чи пов'язані ці порушення з тромбофлебітом нижньої кінцівки?

____________________________________________________________________

 1. В яких випадках можливі такі наслідки тромбофлебіту?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи є випадковою локалізація ускладнень у даного хворого? Поясніть.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи можливий розвиток ускладнень тромбофлебіту з боку інших органів – мозку, нирок, селезінки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Хворий Д., 50 років, доставлений в клініку зі скаргами на сильні болі за грудиною з ірадіацією в ліву руку. З анамнезу встановлено, що раніше подібні напади знімалися нітрогліцерином. Об'єктивно: хворий блідий, тони серця приглушені, пульс – 140/хв, слабкого наповнення. З часом стан хворого погіршився і через 10 годин після надходження він помер. На розтині виявлений інфаркт міокарда.


 1. Який вид порушення кровообігу сприяв смерті?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм розвитку порушення коронарного кровообігу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Одразу ж після підняття чоловіка з глибини, що працював в кесоні, він відчув свербіж в різних ділянках тіла, пульсуючі болі в м'язах гомілок, з'явилися сильні головні болі, розвинулася різка задишка, набухли шийні вени, шкірні покриви стали синюшними, хворий покрився липким потом. Артеріальний тиск визначити не вдалося. Через декілька хвилин наступила смерть.

 1. Чим обумовлена смерть робочого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте причину і механізми гемодинамічних порушень.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Хворому М., 57 років, з тромбофлебітом правої стегнової вени, був призначений суворий ліжковий режим. Хворий порушив розпорядження лікаря і під час ходи раптово наступила смерть.


 1. Який вид порушення кровообігу виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Яка причина і механізми гемодинамічних порушень, що зумовили раптову смерть хворого?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. У хворого Д., 60 років, з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок виникають болі в нижній кінцівці під час ходи. Спостерігаються ціаноз та набряк лівої гомілки, кінцівка холодна на дотик. Після комплексу фізіотерапевтичних процедур виразність вказаних розладів стала зменшуватися і через деякий час вони зникли.


 1. Яке порушення місцевого кровообігу мало місце у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми розвитку клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Хворий З., 25 років, скаржиться на те, що зазвичай в холодну погоду виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об'єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Розкрийте механізми розвитку клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. У хворого Н., 63 років, стеноз правого передсердно-шлуночкового отвору. При огляді – акроціаноз (синюшність губ, кінчика носа, мочки вух, пальців рук і ніг), незначний набряк кінцівок. При дослідженні мікроциркуляції в судинах нігтьового ложа встановлено розширення венозних мікросудин. Спостерігається діапедез еритроцитів.

 1. Яке порушення регіонарного кровообігу у хворого?

____________________________________________________________________

2. Розкрийте механізми розвитку наявних клінічних проявів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. У хворого з тяжким переломом кісток таза розвинулась гостра недостатність мозкового кровообігу внаслідок емболії в басейні середньої мозкової артерії.

1.Який тип емболії виник у хворого?

____________________________________________________________________

2. Поясніть причини та механізми розвитку емболії.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: ЗАПАЛЕННЯ (судинні реакції).
Актуальність теми.

Запалення (infammatio) – це вироблена в процесі еволюції органо-тканинна реакція на пошкодження, що характеризується трьома компонентами: альтерацією, ексудацією і проліферацією.

Запальна реакція, як типовий патологічний процес, лежить в основі багатьох захворювань людини інфекційної і неінфекційної природи.

Знання основних причин виникнення, механізмів розвитку, наслідків та зовнішніх проявів запальної реакції необхідні для своєчасної і правильної діагностики захворювань запального характеру, проведення раціональної патогенетичної терапії на будь-якому етапі розвитку запального процесу. Вивчення в експерименті стану мікроциркуляції у вогнищі запалення дозволяє більш глибоко розкрити внутрішню сутність як зовнішніх проявів запалення, так і багатьох закономірностей розвитку і перебігу власне патологічних і захисно-пристосувальних явищ, що лежать в основі запалення.


Загальна мета заняття. Мати чітке уявлення про етіологію і патогенез запалення. Визначити роль медіаторів у розвитку запальної реакції.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):
1. Дати чітке визначення поняття «запалення».

2. Визначити причини, що викликають запальну реакцію.

3. Дати характеристику альтерації як компонента запалення.

4. Охарактеризувати судинні реакції при запаленні, пояснити їх значення в розвитку запальної реакції.

5. Вміти пояснити особливості судинних реакцій при запаленні в період новонародженості і ранній постнатальний період у дітей та їх значення.

6. Дати характеристику медіаторів запалення, пояснити їх значення в розвитку запалення.

7. Дати характеристику проліферації, пояснити значення її в розвитку запалення.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1.Поділ судинного русла на функційні відділи (кафедра фізіології).

2.Поняття про судини мікроциркуляторного русла (кафедра фізіології).

3.Механізми регуляції кровообігу в капілярах та венулах (кафедра фізіології)

4. Поняття про роль клітин сполучної тканини, їх будову, головні функції (кафедра гістології).

5. Поняття про продукти каскаду арахідонової кислоти, калікреін-кінінову систему плазми крові, систему комплементу (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 314-323, 343-344.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 528-544, 545-549.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-258, 161-174.

4. Ю.І. Губський Біологічна хімія, Київ-Тернопіль, 2000р,С.209-210, 381-385.
Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка