Тематичний план лекцій лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна ІI курсСкачати 157.4 Kb.
Дата конвертації19.05.2017
Розмір157.4 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Лектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна

ІI курс (групи ІТ-51, ІТ-52, КМ-51)
Електрика та магнетизм

1

Електричне поле у вакуумі.

Поняття електричного поля, заряду. Закон Кулона. Напруженість та потенціал електричного поля. Ротор та дивергенція електростатичного поля. Теорема Гауса. Приклади обчислення полів за допомогою теореми Гауса.[1], Ч.ІI,

§§1-14;


[2], Ч.IІ,

§§5.1


2

Діелектрики та провідники в електричному полі.

Явище електростатичної індукції. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність. Вектор електричної індукції. Електрична ємність. Конденсатори. Енергія електричного поля. (Для самостійного вивчення)[1], Ч.ІI,

§§15-30;


[2], Ч.ІI,

§§5.2, 5.43

Постійний струм.

Поняття електричного струму. Рівняння неперервності струму. Електричний опір. Електрорушійна сила. Закон Ома в інтегральній та диференціальній формах. Правила Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца.[1], Ч.ІI,

§§31-38;


[2], Ч.IІ,

§§5.5, 5.64

Магнітне поле у вакуумі та речовині.

Природа магнітного поля. Магнітна індукція та закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітний момент. Дивергенція і ротор магнітного поля. Сила Лоренца і Ампера.. Типи магнетиків. Магнітомеханічні явища.[1], Ч.IІ,

§§39-59;


[2], Ч.IІ,

§§6.1-6.45

Електромагнітна індукція.

Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. Система рівнянь Максвела. (Для самостійного вивчення)[1], Ч.IІ,

§§60-71;


[2], Ч.IІ,

§§6.5-6.6

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ та ХВИЛІ


6

Електромагнітні хвилі.


Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІ, §§93-99;

§§104-107;

[2], Ч.IІ, §§7.1


7

Світлові хвилі. Закони відбивання і заломлення світла на границі двох діелектриків. Природне і когерентне світло. Когерентність. Інтерференція світлових хвиль. Дослід Юнга. Інтерференція світлових хвиль. Інтерференція в тонких плівках.


[1], Ч.IІ, §§110,

119-122 [2], Ч.IІ, §§8.1,8.28

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зони Френеля. Дифракційна решітка. Дифракція рентгенівських променів.

[1], Ч.IІ, 125-130,

[2], Ч.IІ, §§8.39

Поляризація світла. Закон Брюстера. Закон Малюса. Оптично анізотропні речовини. Поляризація світла при подвійному променезаломленні.. Оптично активні середовища. Обертання площини поляризації.

[1], Ч.IІ, 134,135

[2], Ч.IІ, §§8.4

0снови квантової фізики


10

Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Спектральна густина енергії випромінювання. Формула Релєя-Джинса. Формула Планка. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.ІІI, §§1-7;

[2], Ч.IІ, §§9.111

Корпускулярна природа світла. Фотони. Явище фотоефекту. Закони фотоефекту. Ефект Комптона. Корпускулярно – хвильовий дуалізм світла. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§8-11;

[2], Ч.IІ, §§9.3,9.312

Основи квантової механіки. Основні уявлення фізики мікросвіту. Корпускулярно – хвильовий дуалізм речовини і поля. Гіпотеза де-Бройля. Принцип невизначеності. Рівняння Шредінгера. Зміст псі-функції. Частинка в потенціальній ямі. Квантування енергії.

[1], Ч.IІІ, §§18-27;

[2], Ч.IІІ, §§10.1,10.213

Фізика атомів та молекул. Атом водню. Спектр випромінювання атому водню. Квантування моменту імпульсу. Спін електрона. Квантові числа. Принцип Паулі. Періодична система елементів. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§28, 29, 31,36,37; [2], Ч.IІІ,

§§10.1,10.314

Молекулярні спектри. Рентгенівські спектри. Лазери. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§29-33; [2], Ч.IІІ, §§10.4
ЯДЕРНА ФІЗИКА

15

Атомне ядро та його внутрішня будова. Маса та енергія зв’язку нуклонів. Ядерні сили. Радіоактивність. Ядерні реакції. Термоядерні реакції. Елементарні частинки. (Для самостійного вивчення)

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 1216

Елементи дозиметрії Основи ядерної безпеки Фізична картина світу

[1], Ч.IІІ, §§66-73; [2], Ч.IІІ,

Розділ 12


Найменування практичного заняття

Обсяг, год.

Завдання до практичного заняття [7]

Домашні завдання [7]
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ

1

Електричне поле у вакуумі та речовині

2

11.3; 11.6; 11.10; 11.7; 11.15; 11.23

11.2; 11.13; 1.17; 11.22; 11.24

2

Струм (Для самостійного вивчення)

2

12.2; 12.11; 12.14; 12.19; 12.21

12.5; 12.10; 12.15; 12.20; 12.25

3

Магнітне поле у вакуумі та речовині

2

13.1; 13.5; 13.9; 13.19; 13.24

13.3; 13.6; 13.11; 13.20; 13.25
ОПТИКА

4

Геометрична оптика(Для самостійного вивчення)

2

16.3; 16.7; 16.13; 16.18; 16.20

16.2; 16.6; 16.9; 16.17; 16.24

5

Дифракція світла(Для самостійного вивчення)
17.5; 17.6; 17.15; 17.21; 17.23

17.4; 17.9; 17.17; 17.22; 17.25

6

Поляризація світла
18.3; 18.11; 18.13; 18.18; 18.23

18.2; 18.9; 18.12; 18.19; 18.24
КВАНТОВА ТА АТОМНА ФІЗИКА

7

Рентгенівські спектри (Для самостійного вивчення)
22.17; 22.19; 22.21; 22.23; 22.25

22.18; 22.20; 22.22; 22.24

8

Основи ядерної безпеки.
24.3; 24.15; 24.21; 24.23; 25.14

24.4; 24.16; 24.22; 24. 25; 25.19

Номери задач для практичних занять з посібника [4]

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. – Посібник до практичних занять з фізики, Частина ІІ, ІІІ Суми: Вид-во СумДу, 2007


(IT-51, 52 KM-51 другий курс - осінь)

Номери бригад, які виконують лабораторні роботи

тижня

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

VII модуль

1

2

3

4

5 (03-07.10)

8

8

10

10

15

15

17

17

6 (10-14.10)

10

10

15

15

17

17

8

8

7 (17-21.10)

15

15

17

17

8

8

10

10

8 (24-28.10)

17

17

8

8

10

10

15

15

9

Заліковий тиждень
роботи


Найменування лабораторної роботи

Метод. вказ.


8

Визначення ЕРС джерела струму методом компенсації

[6]

10

Визначення питомого заряду електрона за допомогою магнетрона

[6]

12

Розрахункова лабораторна робота: «Траєкторія зарядженої частинки в однорідних електричному та магнітному полях»

сайт

15

Визначення концентрації цукрового розчину за допомогою поляриметра

[7]

17

Визначення коефіцієнта лінійного поглинання радіоактивного випромінювання

[8]

18

Розрахункова лабораторна робота: «Вивчення законів квантової оптики»

сайт

Розрахункові лабораторні роботи є бонусними і виконуються студентами самостійно.Інформація для виконання наведена на сайті http://ignatenko.sumdu.edu.ua/

ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРАп/п

Найменування учбово-методичної літератури

Вид


1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)
1

Савельев И.В. Курс общей физики, Т.1-3. – М.: Наука, 1982.

Навчальний посібник

2

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики, Книги1-3 – Суми: Вид-во Алан-ЕКС, 2003.

Навчальний посібник

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять
3

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. – Посібник до практичних занять з фізики, Частина І, ІІ, ІІІ Суми: Вид-во СумДу, 2007

Навчальний посібник

3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення лабораторних занять
4

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Физика”. Разделы: “Электричество и магнетизм”, “Физика колебаний и волн”. – Сумы, 1989.

Методичні вказівки
5

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ 3 “Електрика”. – Суми: Вид-во СумДУ, 1999.

Методичні вказівки
6

Лютий Т.В., Панченко Л.М. Лабораторний практикум з фізики. Розділ «Хвильова та квантова оптика» – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

Методичні вказівки
7

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізика». Розділ “Фізика твердого тіла та фізика ядра”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

Методичні вказівки

РОЗПОДІЛ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА

ПІДСУМОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ
п/п

Модульні цикли, його елементи

Форма

контролю

Сума

максимальних

залікових

балів

Заліковий кредит 1

1

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу – 16 годин)поточний теоретичний контроль

2х8=16

Конспект лекцій

20

2

. Лабораторні заняття:

(обсяг занять – 8 годин)Допуск + виконання + захист

(1+1+3)х4=20

3

Практичні роботи.

Контроль на пр. заняттях

2,5х4=10

4

Самостійне відпрацювання практичних занять

4

3х4=12

4

Контрольна робота

12

5

ІДЗ

Захист

10

Всього з залікового кредиту

100

Всього за семестр

100

Лектор потоку доц. Ігнатенко В.М.Завідувач кафедри ЗТФ проф. Лопаткін Ю.М.


.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка