Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ столітьСкачати 284.84 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір284.84 Kb.
ПРАКТИЧНі ЗАНЯТтя

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть

Мета: засвоїти особливості соціально-історичних умов розвитку літератури епохи розвинутого феодалізму, основні її напрями; розглянути особливості героїчного епосу різних народів Х1 – ХШ ст., ідейний зміст, проблематику, образну систему «Пісні про Роланда», «Пісні про мого Сіда», «Пісні про Нібелунгів»; з’ясувати основні відмінності пам’яток героїчного епосу; визначити суть необхідних для засвоєння теми літературознавчих понять.

Основні поняття: пісня і епопея як форма народного епосу; асонанс, нібелунгова строфа; жонглер, шпільман, хуглар; рицар; реконкіста.
План

    1. Ускладнення європейського літературного процесу у період розвинутого феодалізму: основні напрямки.

    2. Народний героїчний епос у Європі ХІ-ХІІІ ст.: особливості побудови сюжету, художніх засобів, стилю.

    3. Французький героїчний епос. „Пісня про Роланда”:

 • історична основа та її поетичне переосмислення;

 • образ Карла Великого як втілення державної мудрості;

 • образи Роланда і Олів’єра;

 • образ Ганелона, його уявлення про честь;

 • основний конфлікт поеми та його вирішення;

 • ідея патріотизму: процес становлення, специфіка; народно-патріотичний пафос;

 • вплив християнської релігії у „Пісні про Роланда”.

      1. „Пісня про мого Сіда” — зразок іспанського героїчного епосу доби реконкісти.

      2. Відбиття демократичного руху реконкісти в образі Сіда та в основних конфліктах поеми.

      3. „Пісня про Нібелунгів” як вершина німецького героїчного епосу.

      4. Міфологічна основа „Пісні про Нібелунгів” (пісні „Старшої Едди” про Сігурда і Гудрун).

      5. Основні відмінності пам’яток героїчної епосу.

      6. Історія вивчення героїчних поем.


Завдання

 1. Підготувати реферат на одну з тем: «Героїчний епос різних народів –яскрава сторінка світової літератури, визначна пам’ятка культури доби середньовіччя», «Своєрідність національної модифікації класичного епосу середньовіччя (французького, іспанського, німецького) у порівнянні з іншими».

 2. Складіть таблицю «Пам’ятки західноєвропейського класичного епосу середньовіччя та «Слово о полку Ігоревім»: спільне та відмінне».

Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— С. 21-30, 45-73.

Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. Навч. Посібник / Ф.І.Прокаєв, Б.В.Кучинський, Ю.Л.Булаховська, І.В. Долганов.- К.:Вища шк., 1994.– С. 135 – 136.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л.,Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Львів : Вища школа, 1982. – С. 23-29, 50-74.


Література

Основна
Астахова А. А. «Пісня про Роланда» серед інших середньовічних епосів. До компаративного вивчення / А. А. Астахова // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 1999. — № 10. — С. 35 — 37.

Генеза «Пісні про Роланда» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — К., 1996. — № 7. — С. 47 — 48.

Із епічної поезії народів світу. Старошотландські балади. Із староанглійських балад. Із «Пісні про Нібелунгів» / Пер. І. Я. Франка // І. Я. Франко. Зібр. творів: У 50 т. – К. : Наукова думка, 1977. – Т. 10. –С. 141 – 345, 360 – 374.

Із старонімецької поезії / Переклади з «Пісні про Нібелунгів» І. Я. Франка // Вікно в світ. – К., 1999. – № 3 (6). – С. 109 – 115.

Качуровський І. «Пісня про Ролянда» в укр. перекл. В. Щурата: Франц. середньов. епос / І. Качуровський // Всесвіт. – К., 1994. – № 9. – С. 179 – 182.

Пісня про Роланда / Пер. В.Пащенка, Н.Пащенко. – К. : Либідь, 2003. – 190 с.

Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі / Ф. Фюман. – К. : Веселка, 1989. –158 с.

Додаткова

Бурда Т М. «Його мусить прочитати кожен»: Дидактичний матеріал до вивчення героїчного епосу німецького народу «Пісні про Нібелунгів» / Т М Бурда // Вікно в світ. Зарубіжн. літ.: наукові дослідження, історія, методика викладання. — К., 1999. — № 3 (6). — С. 106 — 109.

Голубев С. Н. Стилистическая функция парной синонимии и антонимии в «Песне о Роланде» / С. Н. Голубев // Вестн. Ленингр. ун-та. – Л., 1980. – № 2. История, яз., лит. – Вып. 1 (на тит. л. ошибочно: вып. 2). – С. 102–107.

Канівецький С. Меч Зігфріда. «Пісня про Нібелунгів»: Урок-рицарський турнір. 7 клас / С.  Канівецький // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2000. — № 9. — С. 53 — 55.

Кругла Л. В. «Ідуть до нас сказання давнини…» Два уроки з вивчення «Пісні про Роланда». 7 клас / Л. В. Кругла // Зарубіжна література в навчальних закладах. — К., 2000. — № 7. — С. 51 — 53.

Лащик Н. «Пісня про Роланда» в перекладі В. Щурата / Н. Лащик // Зарубіжна література в навчальних закладах. — К., 1999. — № 11. — С. 54 — 56.

Луков В. А. «Песнь о Роланде» в свете фольклора / В. А. Луков // Изучение призведений зарубежных писателей на уроках и факультативных занятиях в средней школе. — М., 1980. — С. 85 — 101.

Киреева Л. С. Французские переводы «Песни о Роланде» ХІХ века / Л. С. Киреева // Вопросы романо-германской филологии. – К., 1974. –С. 297 – 304.

Кузьменко О. Н. Контактный повтор в старофоранцузском эпосе / О. Н. Кузьменко // Вестн. Ленингр. ун-та. – Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. – Л., 1990. – Вып. 1. – С. 101 – 104.

Курьянова Л. А. Повторная номинация как способ формирования сверфразовых единств во французских эпических поэмах ХІ — ХІІ вв. / Л. А. Курьянова // Вестн. Ленингр. ун-та. – Л., 1982. – № 2. История, яз., лит. – Вып. 1. – С. 116 –119.

Савельєва А. «Пісня про Роланда» у таблицях і схемах. 7 клас / А. Савельєва // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2000. — № 9. — С. 13 — 17.

Щербина О. Б. Таємничі пісні віків («Пісня про Нібелунгів» та «Пісня про мого Сіда» на уроках зв’язного мовлення) / О. Б. Щербина // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2000. — № 10. — С. 23 — 24.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема. Поезія вагантів як унікальне явище доби середньовіччя.

Мета: виявити особливості світосприйняття вагантів, розкрити своєрідність їх поезії та передумови її виникнення, проаналізувати її тематичне розмаїття, допомогти відчути художню довершеність, інтелектуальну і філософську глибину віршів середньовічних поетів.

Основні поняття: ваганти, голіарди, клір, антиклерикальна, Каролінгське Відродження, казуїстика, літургія.

ПЛАН

 1. Передумови виникнення поезії вагантів. Особливості світосприйняття вагантів.

 2. Вплив античної поезії на творчість вагантів.

 3. Поєднання вченої поезії та народнихтрадицій у творах вагантів.

 4. Своєрідність поезії вагантів:

 • філософське підгрунття

 • демократичність;

 • сатирична спрямованість;

 • тематичне розмаїття:

 • антиклерикальні мотиви;

 • любовна тематика;

 • соціальні мотиви

 • музикальність;

 • новаторство в галузі віршування;

 • певна анонімність
 1. П'єр Абеляр як ідейний натхненник вагантів.

 2. Традиції поезії вагантів в літературі наступних епох.


Завдання

 1. Прочитайте поезію «Орден вагантів». На її основі складіть пам’ятку «Кодекс життя ордену вагантів».

Орден вагантів1


1. Коли спів почується

"Йдіть у світ безкраїй!",

То ченці збираються,

Клірик поспішає,

І левіт про Біблію

Тут же забуває -

В орден всі вливаються,

Що життя спасає.

 

2. Наш статут наказує:Зважте все старанно!

У житті поводьтеся

Тільки бездоганно!

Вам не личить знатися

З кліриком захланним,

Що ні з ким не ділиться,

Що з нутром поганим.

 

3. Милосердя любимоІ добра дорогу:

Обіцяєм кожному

Нашу допомогу.

Приймемо багатого

І людину вбогу,

Ту, котру побожнії

Гонять од порога.

 

4. В ордені вагантськомуМи ченцеві раді,

Щедрому пресвітеру

І його відраді,

Вчителям і клірикам,

Школярів громаді,

А найбільш - студентові

В гарному наряді.

 

5. Шваби, сакси, мейсенці,Наші друзі славні,

Що до нас зібралися

З міст і глухомані,

Постанови слухайте

Наші бездоганні:

"Згиньте, люди скнаристі,

Скупарі захланні!"

 

6. В орден ми приймаємоЧесних і лукавих,

Дужих, сили сповнених,

Немічних, кульгавих,

Виснажених старістю,

Молодих і жвавих,

До Венери жадібних,

І до неї млявих.

 

7. Миролюбних, лагідних,Буйних, інтриганських,

З Швабії, з Італії

Та з країв слов'янських,

І маленьких карликів,

І людей гігантських,

Тихих, скромних вдачею

І бундючно-панських.

 

8. Орден відкриває намІстину єдину:

Тут ми щастя знайдемо

Й радісну годину.

Нам миліше в ордені

їсти буженину,

Ніж ячмінне вариво

Та суху скорину.

 

9. Орден наш родиноюСлушно звати стану:

Ми ж бо всіх приймаємо -

З будь-якого стану.

Не раз проголосимо

Твердо, без обману -

Всіх у нас стрічаємо,

Як рідню кохану!

 

10.Тут нам забороненоПрокидатись зранку:

Всяка нечисть юрбами

Бродить до світанку

І облудні видива

Шле нам без устанку -

Дурень хай вистрибує

З ліжка до сніданку!

 

11. Тут нам забороненоУтреню служити -

Вставши, краще в затінку

Снідання зложити.

Вина ми смакуємо

І курчаток ситних,

Одного лиш лячно нам -

Не програти б свити!

 

12. Мати дві одежиниВ ордені негоже:

Хто тут одягається,

Мов якийсь вельможа,

Мусить щось програти нам -

Це підтвердить кожен.

Зайвого ж позбутися

Гра всім допоможе.

 

13.Хто бажає йти до нас,Хай собі затямить:

Дорожиш сорочкою -

Жертвуй-но штанами!

I не мрій про чоботи,

Тішся постолами,

Бо тебе відлучимо,

Як не згоден з нами!

 

14. Поки не наївся всмак,Не виходь із хати:

Вміє найскупішого

Бідний упрохати;

Може й мідячок не раз

Добрий приріст дати -

З ним гравець удачливий

Виграє дукати.

 

15.Хай не дмуть в обличчя намГрізні вітровії.

Слізьми хай не миється

Бідний в безнадії,

І про кращу доленьку

Не втрачає мрії.

Бо, бува, за лихом йдуть

Радісні події.

 

16. Всім, кого зустрінете,Треба пояснити,

Чом гріхи ви мусите

Піснею хулити:

"Щоб нечесних гудити,

Чесних похвалити,

Чесно від цапів овець

Чесних відділити".


 1. Підготуйте доповідь на одну з тем: «Розробка в поезії вагантів соціальної тематики», «Найвидатніші з вагантів», «Причини занепаду поезії вагантів», «Доля поетичного доробку вагантів в подальші епохи»

Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — С. 116-180.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.


Література

Основна
Абеляр П. История моих бедствий / П. Абеляр / Изд. подгот. Д. А. Доброглав и др.— М. : Изд-во АН СССР, 1959. — 255 с.

Гаспаров, М. Л. Поэзия вагантов / М. Л. Гаспаров // Поэзия вагантов.— М. : Наука, 1975. — С. 421–514.

Поезія вагантів Переклад Мирона Борецького. Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/texts/_vagantes_poetry__ua.htm#04.

Поэзия вагантов / Изд. подгот. М.Л.Гаспаров.— М.: Наука, 1975.— 605 с.

Поэзия вагантов / Пер. Л. Гинзбурга и др // Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов, М., 1974. — С. 419—502
Додаткова

Лирика вагантов / Пер. Л.Гинзбурга.— М .: Худож. лит., 1970.— 191 с.;

Памятники средневековой латинской культуры X—XII веков. — М. : Наука, 1972. — 558 с.

Пуришев Б. Лирическая поэзия средних веков / Б. И. Пуришев // Поэзия трубадуров, вагантов, миннезингеров. — М. : Художественная литература, 1974.— с. 5—28.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема. Своєрідність рицарської лірики середньовіччя

Мета: виявити особливості феномена рицарської культури, дослідити своєрідність жанрових форм рицарської куртуазної поезії, розкрити спільне та відмінне в поезії провансальських трубадурів, труверів та німецьких мінезингерів.

Основні поняття: трувери, трубадури, менестрелі, мінезингери, майстерзингери, куртуазія, канцона, таксона, альба, серена, сирвентес, пасторела, балада
ПЛАН


 1. Рицарство як феномен середньовічної культури.

 2. Лірика провансальських трубадурів:

 • жанри;

 • ідейно-тематична спрямованість;

 • відмінність від античної лірики;

 • зв’язок з східною поетичною традицією;

 • значення для подальшого розвитку європейської поезії.

 1. Своєрідність поезії труверів:

 • характеристика поетичної спадщини,

 • типологічний зв’язок з лірикою провансальських трубадурів і відмінності від неї,

 • зв’язок з античною традицією,

 • взаємозв’язки з міською поезією.

 1. Особливості поезії мінезангу: напрями, жанри, основні мотиви.

Завдання

  1. За допомогою аналізу одного з віршів (за вибором), що належить до рицарської поезії, розкрийте її своєрідність.

  2. Підготуйте доповідь або повідомлення на одну з тем:

«Традиції провансальських трубадурів в сучасній поезії»,

«Поезія вагантів і творчість трубадурів»,

«Причини занепаду рицарської поезії».

Підручники
История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — С. 116-180.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.
Література

Основна
Вальтер фон дер Фогельвейде. Під липою… / Вальтер фон дер Фогельвейде / Пер. Л. Первомайський // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К. : Дніпро, 1995. — С. 586.

Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения / Вальтер фон дер Фогельвейде / Изд. подгот. В. В. Левик и др. .— М. : Наука, 1985.— 379 с.

Елина Н. Г. Провансальская сирвента и ее развитие в Италии ХІІІ в: К вопросу о влияниях в западно-европейской средневековой литературе / Н. Г Елина // Научн. докл. высш. школы. Филологические науки. — М., 1978. — № 2. —С. 26 — 37.

Жизнеописания трубадуров // Жан де Нострдам. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов, во времена графов провансских процветших / Жан де Нострдам. — М. : Наука, 1993. — с.18; 20-21; 51-53. — Життєписи трубадурів. Пер. російського перекладу О.Горенко. — Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/texts/_about_trobadurs_frgm__ua.htm.

З поезії мінезінгерів // Пер. Л. Первомайський // Первомайський А. Твори: В 7 т. — К. : Дніпро, 1986. — Т. 6.— С. 167 — 171.

Иванов К. А. Трубадуры, труверы, миннезингеры / К. А. Иванов. — М.: Алетейя, 2001 — 352 с.

Пуришев Б. И. Вальтер фон дер Фогельвейде и немецкий миннезанг / Б. И. Пуришев // Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. — М. : Наука, 1985. — С. 223—273.Пуришев Б. Лирическая поэзия средних веков / Б. И. Пуришев // Поэзия трубадуров, вагантов, миннезингеров. — М. : Художественная литература, 1974.— с. 5—28.

Додаткова

Иванов К. А. Золотой век Средневековья. Как жили люди в эпоху рыцарей и трубадуров / К. А. Иванов. — М.: Вече, 2008 г. — 464 с.

Ишимбаева Г.Г. Страсти по Тангейзеру в XX веке: немецкая и английская версии / Г.Г. Ишимбаева // Всемирная литература в контексте культуры: сб. статей и материалов. — М.: MГУ, 2004. — 66-67.

Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства / Ф. Кардини / Пер. с ит./ Вступ. ст. В. И. Уколовой. Общ. ред. В. И. Уколовой и Л. А. Котельниковой. — М. : Прогресс, 1987. — 384 с.,

Лалу Р. История французского стиха: IX-XIV в. / Р. Лалу. — СПб., 2003.

Смирнов А.А. Рютбеф / А.А. Смирнов // Литературная энциклопедия: в 11 т.. — М., 1929-2939. — Т. 10. — М. : Художественная литература, 1937. — Стб. 465-466.

Фридман Р.А. «Кодекс» и «законы» куртуазного служения даме в любовной лирике трубадуров / Р.А. Фридман // Учен. зап. Рязанского педин-та. — Рязань, 1966. — Т. 34. — Вып. 2. — С. 3—90.

Фридман Р.А. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование / Р.А. Фридман // Учен. зап. Рязанского педин-та. — Рязань, 1965. — Т. 34. — Вып. 1. — С. 87—417.

Чавчанидзе, Д. Л. Куртуазный поэт на исходе рыцарской эпохи / Д. Л. Чавчанидзе // Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. М. : Наука, 1985. — С. 273—295.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
Тема. Рицарський роман бретонського циклу.

Мета: розширити знання про куртуазну літературу, виявити умови виникнення, джерела та художні особливості рицарського роману, розкрити своєрідність романів бретонського циклу і визначати їх місце та значення в добу середньовіччя та в наступні епохи

Основні поняття: рицарський роман, ле, оповідь, легенда, цикл романів.

ПЛАН


 1. Художні особливості рицарського роману

 2. Класифікація рицарських романів. Ідейно-тематичні групи романів бретонського циклу

 3. Характерні ознаки бретонських ле.

 4. •Цикл оповідей про короля Артура та рицарях Круглого столу:

 • класичні варіанти легенди про короля Артура;

 • новаторство Кретьєна де Труа у розвитку жанру рицарського роману та створенні циклу Артурівських романів;

 • кельтський епос в інтерпретації Томаса Мелорі (роман «Смерть Артура

 • Роман про Трістана і Ізольду: фабула, образна система, сутність морально-суспільного конфлікту.

 1. Романи про святий Грааль:

 • розмаїття трактувань символіки святого Грааля та морально-етичного ідеалу, який з ним пов'язаний;

 • роман Крет'єна де Труа «Cont du Gral» як відображення традиційних середньовічних уявлень про чашу Грааля і як втілення індивідуальної моральної позиції;

 • своєрідність морально-філософської та естетичної концепції романа Вольфрама фон Ешенбаха «Парціфаль»

 1. Художні твори за мотивами легенд про короля Артура та рицарях Круглого столу

Завдання

Підготуйте доповідь або повідомлення на одну з тем2: • «Сучасні перекази легенд про короля Артура та рицарів Круглого столу»;

 • «Легенди про короля Артура та рицарів Круглого столу у літературі фантастики»;

 • «Розмаїття трансформацій артурівського роману в художній літературі» (автор і твір за вибором);

 • «Концепція трагічного кохання в середньовічних першоджерелах легенди про Трістана та Ізольду», «Роман про Трістана та Ізольду в українській літературі», «Трагічна історія кохання Трістана та Ізольди в мистецтві нового часу».


Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — С. 116-180.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.


Література

Основна
Алексеев М. П. Литература средневековой Англии и Шотландии / М.П. Алексеев. – М.: Высшая школа, 1984. – 352 с.

Беруль. Роман о Тристане / Пер. со старофранцузского Э. Л. Линецкой // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 19-102. – (Литературные памятники). Веселовский А. Н. Тристан и Изольда // Веселовский А. Н. Избранные статьи. – Л.: Худож. лит., 1939. – С. 117–131.

Декс Пьер. Кретьен де Труа, или Возникновение романа / Пер. с фр. Я. З. Лесюка и Ю. П. Уварова / Пьер Декс // Декс П. Семь веков романа. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 27-96.

Дон Тристан из Леониса / Пер. со староиспанского Н. А. Поляк // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 367–383. – (Литературные памятники).

Из легенд о короле Артуре / Пер. с англ. Н. Шерешевской // Расскажу вам сказку…: Сказки и легенды народов Западной Европы. – М.: Правда, 1991. – С. 15-33.

Кирієнко Н.М. Традиційні образи в творчості Михайла Ореста / Н.М. Кірієнко // Філологічні науки. — 2008. — С. 203–208. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/FilolNauk/2008/203.pdf

Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы / Е.М. Мелетинский. — М. : Наука, 1983. — 304 с.

Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция / А.Д. Михайлов // Мэлори Т. Смерть Артура. – М.: Наука, 1974. – С. 793-828. – (Литературные памятники).

Михайлов А.Д. Роман и повесть высокого Средневековья / А.Д. Михайлов // Средневековый роман и повесть. — М. : Худож. лит., 1974. — с. 11–19.

Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе / А.Д. Михайлов. – М.: Наука, 1976. – 352 с.

Мортон Артур. Артуровский цикл и развитие феодального общества / Пер. с англ. / Артур Мортон // Мэлори Т. Смерть Артура. – М.: Наука, 1974. – С. 767–792. – (Литературные памятники).

Попова М. К. Английский рыцарский роман в стихах / М. К. Попова // Научн. докл. высш. школы. Филологические науки. — М., 1983. — № 5. — С. 23 – 29.

Роман про Трістана та Ізольду. — К .: Молодь, 1972 .— 188 с. — Режим доступу: http://upu29.plast.org.ua/ae-lib/ae-lib.narod.ru/texts/_tristan_et_isolda_by_bedier__ua.htm.

Додаткова

Баллада о Тристраме / Пер. с исландск. В. Г. Тихомирова // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 310–312. – (Литературные памятники).

Веселовский А.Н. Мерлин и Соломон: Славянские сказания о Соломоне и Киоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине /А.Н. Веселовский. М.: ЭКСМО ПРЕСС, 2001. — 64с.

Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль: Роман / Сокр. пер. со средневерхнемецкого Л. В. Гинзбурга // Средневековый роман и повесть. – М.: Худож. лит., 1974. – С. 259-578. – (Б-ка всемирной литературы. Т. 22).

Готфрид Страсбургский. Тристан: Отрывки из романа / Пер. со средневерхнемецкого К. П. Богатырева // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 186-205. – (Литературные памятники)

Грааль: легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола: Библиография. — Режим доступу: http://graal.chronarda.ru/library/bib.php

Комаринец Анна. Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого Стола / Анна Комаринец. – М.: АСТ, 2001. – 461 с.:

Кретьен де Труа. Ивэйн, или Рыцарь со львом: Роман / Сокр. пер. со старофр. В. Б. Микушевича // Средневековый роман и повесть. – М.: Худож. лит., 1974. – С. 29-152. – (Б-ка всемирной литературы. Т. 22).

Кретьен де Труа. Эрек и Энида: Роман / Пер. со старофр. Н. Я. Рыковой; Клижес: Роман / Пер. В. Б. Микушевича; Статья и прим. А. Д. Михайлова. – М.: Наука, 1980. – 511 с. – (Литературные памятники).

Ладыгина О. М. Легенды о короле Артуре и мифотворчество XX века. – М.: Полярная звезда, 2000. – 76 с. – (Б-ка журн. «Образование в современной школе». Серия «Культурология»).

Мария Французская. Жимолость / Пер. со старофранцузского Сергея Кулаковского // Строфы века-2: Антология мировой поэзии в русских переводах. – М.: Полифакт, 1998. – С. 232–233.
Мортон Артур. Дело Британии: Артуровский цикл и развитие феодального общества / Пер. с англ. А. М. Зверева и Г. Прохоровой / Артур Мортон // Мортон А. Л. От Мэлори до Элиота. – М.: Прогресс, 1970. – С. 21–57.

Невский Б. Король на все времена. Артур и рыцари Круглого Стола: От легенды к фэнтези. (История короля Артура в книгах и кино) / Б. Невский // Мир фантастики. — 2003. — Декабрь. — С. 39–43.

Повесть о Трыщане / Подготовка текста Т. М. Судник // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 384–474. . – (Литературные памятники).

Сага Тристрама и Исонды / Пер. со старонорвежского С. И. Неделяевой-Степонавичене // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 206-306. – (Литературные памятники)

Судник Т. М. «Повесть о Трыщане» в Познанском сборнике XVI века // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 339–366.

Тома. Роман о Тристане / Пер. со старофранцузского Ю. Б. Корнеева // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 103-115. – (Литературные памятники).

Тристан / Пер. со староитальянского Г. Д. Муравьевой // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 103-115. – (Литературные памятники).

Тристан и Изольда: Рыцарский роман времен короля Артура / Пересказ Натальи Долгополовой; Худ. Наталья Демидова. – М.: Белый город, 2004. – 48 с.: ил. – (Мифы народов мира).

Турнье Мишель. Тристан и Изольда / Пер. с фр. Надежды Бунтман // Турнье М. Полет вампира: Заметки о прочитанном. – М.: Стратегия, 2004. – С. 20–27.

Українка Леся. Ізольда Білорука // Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975. — Т. 2. — с. 97 – 104.

Франк-Каменецкий И. Г. Итоги коллективной работы над сюжетом Тристана и Изольды (1932) // Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания: Антология. – М.: Academia, 2001. – С. 340

Фрейденберг О. М. Целевая установка коллективной работы над сюжетом о Тристане и Изольде (1932) // Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания: Антология. – М.: Academia, 2001. – С. 325–339.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема. Данте Аліґ’єрі. «Божественна комедія».

Мета: усвідомити особливості розвитку літератури на зламі епох —середньовіччя і доби Відродження; розглянути ліричні твори Данте Аліґ’єрі, особливості його поетичного стилю; проаналізувати композицію і художні особливості «Божественної комедії» і визначити місце письменника у світовій літературі;засвоїти необхідні літературознавчі поняття і терміни.

Основні поняття: сонет, апокриф, строфа (двовірш, терцет, терцина, катрен), поема, трактат, кантика.

План

 1. Життя і творчість Данте Аліґ’єрі — останнього поета середніх віків і першого поета нового часу.

 2. Книга «Нове життя». Вплив школи «нового солодкого стилю».

 3. «Божественна комедія — головний твір Данте Аліґ’єрі:

 • джерела, історія створення;

 • композиція поеми;

 • тематика;

 • реалізм і алегоризм поеми;

 • ставлення поета до церкви.

 1. Місце Данте Аліґ’єрі в історії світової літератури.

Завдання

  1. Підготуйте доповідь на одну з тем: «Данте і українська література», «Божественна комедія» Данте у живопису і музиці».

Підручники

Шаповалова М.С., Рубаєва Т.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. –Львів: Вища школа, 1982. –С. 141 – 160.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. – 406 с.

Література

Основна
Алексєєнко Олена Борисівна. “Божественна комедія” Данте Аліг'єрі, або Слово, що подолало час: Літературознавче дослідження / Олена Борисівна Алексєєнко. – К.: Веселка, 2005. – 31с.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. –М.: РГГУ, 1995. –448 с.

Голенищев-Кутузов И.Н. Данте / И. Н. Голенищев-Кутузов. – М.: Издательство «Молодая гвардия, 1967. – 111 с. – Режим доступу: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GOLENISCHEV-KUTUZOV_Il'ya_Nikolaevich/_Golenischev-Kutuzov_I.N..htmlДанте Аліг'єрі. Божественна комедія: Поема / Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Є.А. Дроб'язко (пер.з іт.і комент.), О.Б. Алексєєнко (передм.). – Х. : Фоліо, 2001. – 607с. (чи будь-яке інше видання) <

Данте и всемирная литература / Под ред. Н.И. Балашова и др. - М : Наука, 1967. – 260 с.

Доброхотов А.Л. Данте Алигьери /А.Л. Доброхотов. М. : Мысль, 1990. – 207 с.

Єфименко В.В. Культура Середньовіччя.Культура Відродження: Р. УІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л.Т. Левчук.- 2-е вид. перероб. і доп.- К.:Либідь, 1999.- С.212- 280.

Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації /І.В. Козлик. – Івано-Франківськ: Поліскан: Гостинець, 2003. – 341 с.

Література західноєвропейського Середньовіччя / За заг. ред. Н.О. Висоцької. Навчальний посібник. – 2-е вид. «Історія зарубіжної літератури». – Вінниця: Нова книга, 2005. – 464 с.


Додаткова

Голенищев-Кутузов И. Н. Жизнь Данте и его малые произведения / И. Н. Голенищев-Кутузов // Данте Алигьери. Малые произведения. - М., 1968. - С. 419-447.

Давиденко Галина Йосипівна, Галка Тетяна Петрівна. Вивчення творчості Данте в школі: Метод. посібник / Галина Йосипівна Давиденко, Тетяна Петрівна Галка. / Глухівський держ. педагогічний ун-т. Кафедра зарубіжної літератури. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. – 52с.

Кирилюк З.В.. Література середньовіччя / З.В. Кирилюк.. – Харків: Веста: Ранок, 2003. –С. 79 – 90.


Мир Данте: В 3 т. / Сост. С. Кондратов. М.: Терра-Кн. клуб : Литература, 2002.

Савчук Р.П. Данте Алігієрі / Р.П. Савчук // Всесвітня література. – 1996. – № 8. – С.35-37

Стріха М. Данте Алігієрі та його “Божественна комедія” / М. Стріха // Зарубіжна література у навчальних закладах.-1996. – №5. – С.41
.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема. Література Відродження Італії.

Мета: виявити основні риси ренесансного світогляду, розглянути особливості літератури Відродження в Італії на прикладі найяскравіших його представників – Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо.

Основні поняття: канцона, сонет, новела, композиція, ліричний герой.


 1. Загальна характеристика доби Відродження в Італії.

 2. Франческо Петрарка – перший гуманіст доби Відродження:

а) творчий шлях поета;

б) збірка «Канцоньєре»: назва та композиція, оспівування краси природи та кохання до Лаури; шляхетність почуттів закоханого героя, особливості його самоспостереження. 

 1. «Декамерон» Дж. Боккаччо – новий світогляд і нова мораль:

а) життєвий шлях Дж. Бокаччо;

б) «Декамерон»: структура, тематика і образна система збірки;

в) майстерність Дж. Боккаччо-новеліста.

4. Вплив італійських гуманістів на літературу Західної Європи.

Завдання

  1. Підготуйте доповідь на одну із тем

  2. Напишіть вірш у формі італійського сонету або новелу за зразком новел із «Декамерона» (творче завдання).

Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — С. 116-180.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.Література

Основна
Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. –М.: РГГУ, 1995. –448 с.

Література західноєвропейського Середньовіччя / За заг. ред. Н.О. Висоцької. Навчальний посібник. – 2-е вид. «Історія зарубіжної літератури». – Вінниця: Нова книга, 2005. – 464 с.

Парандовский Я. Петрарка / Пер. В.Борисова // Парандовский Я. Алхимия слова Петрарка. Король жизни // Пер. с пол.: Сост. и вступ. ст. С. Белзы- М. :Правда, 1990.- С.303- 448.

Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське середньовіччя (ІІІ-ХІV ст.) / Г.Л. Рубанова. – Львів : ПАІС, 2004. – 144 с.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (ХУ век) / Составл. общ. ред., вступ.. ст. и коммент. Л.М. Брагиной.- М.:Изд-во Моск. Ун-та, 1985.- 383 с.- (Универс. б-ка)

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. Нарис / Б.Б. Шалагінов. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. –360 с.

Додаткова

Єфименко В.В. Культура Середньовіччя.Культура Відродження: Р. УІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л.Т. Левчук.- 2-е вид. перероб. і доп.- К.:Либідь, 1999.- С.212- 280.

Лукаш М.О. Від Бокаччо до Аполлінера. Переклади / Ред. Упоряд. авт. передм. М.Н.Москаленко.- К. :Дніпро, 1990. – С.12- 43.- (Майстри поетичного перекладу).

Новелла эпохи Возрождения.- Киев: Политиздат Украины, 1990.- 478 с.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7
Тема. Література відродження у Франції Творчість Франсуа Рабле

Мета: усвідомити особливості розвитку ренесансної літератури у Франціїї, визначити вплив італійського Ренесансу на світогляд та творчість представників «перенесеного» Відродження, проаналізувати творчість Ф. Рабле; визначити місце письменника у світовій літературі; засвоїти необхідні літературознавчі поняття і терміни

Основні поняття: гуманізм, пародія, гротеск, буфонада, шарж, карикатура

План


 1. Національні особливості французького Ренесансу. Вплив італійських гуманістів на французьку культуру, роль монархічної держави та церкви.

 2. Творчість Ф. Рабле - вченого, письменника, гуманіста: концепція світу і людини в романі "Гаргантюа і Пантагрюель":

 • карнавальна, сміхова стихія роману як засіб перевірки фундаментальних основ буття;

 • специфіка гумору, знижуючих травести, поняття амбівалентності у художньому цілому роману;

 • позитивні герої і позитивний ідеал Рабле.

Завдання

    1. Підготувати повідомлення за однією з тем: «ГуртокМаргаритиНаваррської», «Творчість поетів «Плеяди». Ронсар», «Художні відкриття Рабле в літературі Нового та Новітнього часу».

Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — 406 с.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.Література

Основна
Антонюк В.М. Рабле Ф. Біографія / В.М. Антонюк. - М.: Наука, 1999. - 134 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса /М.М. Бахтин. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990. — 543 с.

Додаткова

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л-Я / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 864 с.

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. Нарис / Б.Б. Шалагінов. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. –360 с.
.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема. Відродження в Іспанії. Творчість Мігеля де Сервантеса Сааведри

Мета: усвідомити особливості розвитку ренесансної літератури в Іспаніїї, визначити вплив італійського Ренесансу на світогляд та творчість представників іспанського Відродження, проаналізувати творчість і Сервантеса; визначити місце письменника у світовій літературі; засвоїти необхідні літературознавчі поняття і терміни

Основні поняття: гуманізм, Реконкіста, пародія, рицарський роман, гротеск, буфонада, шарж, карикатура

План


 1. Національні особливості іспанського Ренесансу. Мігель де Сервантес Сааведра - творча біографія письменника.

 2. Образ дороги - сюжетотворчий початок, принцип композиційної єдності і філософський символ роману "Дон Кіхот".

 3. Категорії підвищеного та низького, героїчного, трагічного і комічного в естетичному цілому роману Сервантеса: образ Дон Кіхота і Санчо:

Завдання

    1. Підготувати повідомлення на тему «Жанр роману в літературі іспанського Відродження».

    2. Ознайомтесь зі статею Пронкевич О. В. Дон Кіхот – український націоналіст / О. В. Пронкевич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2011. - Т. 168, Вип. 156. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_168_156_23.  

Підготуйтеся до диспуту за змістом статті.
Підручники

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. Спец. Вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов:Предисл. Н.А.Жирмунской и З.И.Плавскина.- 4 –е изд. испр. и доп.- М.: Высш. шк.,1987— 414 с.

Прокаєв Ф. І., Кубинський Б. В., Булаховська Ю. Л., Долгунов І. В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студ. / Ф. І. Прокаєв, Б. В. Кубинський, Ю. Л Булаховська, І. В. Долгунов. — К.: Вища школа, 1994. — 406 с.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури.Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. / М. С. Шаповалов, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. — Львів : Світ, 1993. — 312 с.


Література

Основна

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л-Я / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 864 с.

Франко І.Я. Мігель Сервантес і його «Дон Кіхот». Зібр.творів: У 50т. / І.Я.  Франко– К., 1976. – Т.4. – С.170.

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. Нарис / Б.Б. Шалагінов. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. –360 с.Додаткова
Пронкевич О.. «Дон Кіхот»: роман – міф – товар / Олександр Пронкевич. – К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – 197 с.

Пронкевич О. В. Дон Кіхот – український націоналіст / О. В. Пронкевич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2011. - Т. 168, Вип. 156. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_168_156_23.  
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема. Творчість Шекспіра. Трагедія В.Шекспіра „Гамлет”

Мета: повторити необхідні літературознавчі терміни і поняття; охарактеризувати літературну спадщину В. Шекспіра, періодизацію його творчості; з’ясувати своєрідність трагедій В. Шекспіра; проаналізувати проблематику, образну систему, філософський зміст трагедії «Гамлет».

Основні поняття: трагедія, комедія, історична хроніка, сонет.

План

  1. Літературна спадщина В.Шекспіра. Періодизація творчості.

  2. Сонетна творчість Шекспіра.

  3. Шекспір – комедіограф.

  4. Характеристика другого періоду творчості. Своєрідність трагедій В.Шекспіра цього періоду.

  5. Трагедія „Гамлет”. Історія створення та основні джерела.

  6. Проблематика трагедії. Розв’язання проблеми помсти.

  7. Образ Гамлета — нового героя-гуманіста.

  8. Особливості творчого методу драматурга в трагедії.

  9. Трагедія „Гамлет” в оцінці зарубіжної та української критики.

  10. Філософський зміст трагедії.


Завдання

 1. Підготувати повідомлення за однією з тем: "Шекспірівське питання", "Сонети" Шекспіра як сюжетний цикл", "Образність мови трагедії "Гамлет" як ознака творчого методу В.Шекспіра".

 2. Написати сонет за мотивами сонетів В. Шекспіра (творче завдання)


Підручники

Шаповалов М.С., Рубанова Г.Л., В.А. Моторний. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. — Львів: Вища школа, 1982. — С. 343-345, 365-370.

Алексеев П.М., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. — М.: Высшая школа, 1987. — С. 364-368, 373-376.

Прокаєв Ф.І., Кубинський Б.В., Булаховська Ю.Л., Долгунов І.В. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1994. — 406 с. — С. 333-338, 342-347, 348-359.


Література

Основна
Дубашинский И. Вильям Шекспир : очерк творчества / И. Дубашинский. – М. : Просвещение, 1978. – 144 с. 

Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир / Г. Козинцев. – М. : Искусство, 1966. – 349 с. 

Морозов М. Статьи о Шекспире / М. Морозов. – М. : Художеств. лит., 1964. – 311 с. 

Шекспир в мировой литературе: сб. ст.   М.: Художеств. лит., 1964. – 383 с. 

Шаповалова М. Шекспір в українській літературі / М. Шаповалова. – Львів : Вища школа, 1976. – 212 с. 

Додаткова

Аникст А. Первые издания Шекспира / А. Аникст. – М. : Книга, 1974. – 159 с. 

Вильям Шекспир: К четырехсотлетию со дня рождения: исследования и материалы. – М.: Наука, 1964. – 487 с. 

Шведов Ю. Исторические хроники Шекспира / Ю. Шведов. – М. : Изд-во Московского университета, 1964. – 304 с. 

Шведов Ю. Трагедия Шекспира «Отелло» / Ю. Шведов. – М. : Высш. шк., 1969. – 103 с. 

Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии / Ю. Шведов. – М. : Искусство, 1975. – 464 с.

Шкаруба Л. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского / Л. Шкаруба // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2013.   № 1. – С. 58-64. 

В періодичних виданнях

Куцевол О. «Ключ, котрим Шекспір відкрив своє серце...» : Урок-дослідж. з вивчення сонетів. 8 клас / О. Куцевол // Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 1999.   № 5. – С.26-32. 

Хроменко І. «Шекспірівське питання» у дослідженнях сучасного вченого Іллі Гінілова / І. Хроменко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2012.   №5. – С.57-61. 

Москівітіна Д. Україна на карті світової шекспіріани : [про ІІІ Міжнар. наук. конф. «Англійський ренесанський Парнас : В. Шекспір та його сучасники»] / Д. Москвітіна // Всесвіт. – 2011.   № 11-12. – С. 231-233. 

Храброва Г. Українське шекспірознавство : [про ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Англійській ренесанський Парнас : В. Шекспір та його сучасники»] / Г. Храброва // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2011.   № 10. – С.4. 

Куявінська-Кортні К. Новітні сторінки вічної Шекспіріани / К. Куявінська-Кортні // Всесвіт. – 2011.   № 3/4. – С. 237-245. 

Лімборський І. «Наш Шекспір», або доля шедеврів світового письменства за доби глобалізації / І. Лімборський // Всесвіт. – 2010.   № 9/10. – С.247- 251. 

Соколянський М. Шекспірознавство як дзеркало / М. Соколянський, Н. Торкут, Д. Наливайко] // Літакцент : альм. / ред. В. Панченко. – К.: Темпора. – 2008. – Вип. 1. – С. 81-99. 

Куявінська-Кортні К. «Шекспір не пророк...» / К. Куявінська-Кортні // Всесвіт. – 2009.   № 9/10. – 186-191. 

Шалагінов Б. Шекспір і Моцарт у романтичному мистецькому каноні / Б. Шалагінов // Всесвіт. – 2010.   № 5/6. – С.220-224. 

Соболь Е. Шекспир и Гданьск : [о театральном проекте «Шекпировские дни» в польском городе] / Е. Соболь // Новая Польша. – 2009.   № 11. – С. 66-69. 

Шекспірівські твори в українських перекладах : дослідження Олесі Галько, учениці вчителя-методиста Є Титової // Зарубіж. л-ра в шк. України.   2008.   № 12. – С. 45-51. 

Генсицька І. Завжди загадковий Вільям. До 440-річчя з дня народження видатного англійського драматурга В. Шекспіра / І. Генсицька // Культура і життя. – 2004.   № 18. – С.3. 

Затонський Д. Шекспір в Україні / Д. Затонський // Культура і життя. – 2004.   № 18. – С. 3. 

Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про «шекспірівське питання» / О. Романова // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2006.   №5. – С.12-13. 

Серикова В. Потрясающий копьем : мистификация № 1 в истории мировой культуры наконец-то разоблачена (В. Шекспир) / В. Серикова // Бизнес. – 2007.   № 17. – С. 104-107. 

Нечаїв С. Шекспір віковічний! / С. Нечаїв // Всесвіт.   2008.   № 5/6. – С.145. 

Дроздовський Д. Літературна цивілізація в іменах, або чому все починається з Шекспіра / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2008.   № 6. – С.157-165. 

Оден У. Х. «Антоний и Клеопатра» : из книги «Лекции о Шекспире» / У. Х. Оден // Иностран. л-ра.   2008.   №8. – С. 217-226. 

Вільям Шекспір у дзеркалі літературно-критичної думки // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. – № 4. – С.18. 

Вітченко А. Виразник ренесансних ідеалів: матеріал до лекції «Новаторство В. Шекспіра» / А. Вітченко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2003.   №10. – С.22-23.

Інтернет-ресурси

 Новые лица Шекспира. Обнаружены два неизвестных ранее портрета Уильяма Шекспира. [Электронный ресурс] // Эхо планеты: сайт. – Режим доступа: http://www.ekhoplanet.ru/exibitions_697_23614.   Загл. с экрана. 

Шекспир вызван в театр за убийство Гамлета [Электронный ресурс] // ГТРК «Карелия» : сайт. – Режим доступа: http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1546437. – Загл. с экрана. 

Шекспир на весь мир [Электронный ресурс] // http://newslab.ru : интернет газета. – Режим доступа:http://newslab.ru/blog/571235.   Загл. с экрана. 

Шекспир как футбол [Электронный ресурс] // Ведомости : сайт. – Режим доступа:http://www.vedomosti.ru/friday/article/2014/02/21/36741.   Загл. с экрана. 

London's Globe Theatre Is Bringing Shakespeare To North Korea [ Електронний ресурс ] // TIME. – Режим доступу: http://time.com/18724/londons-globe-theatre-is-bringing-shakespeare-to-north-korea/.    Назва з екрана. 

Shakespeare gets musical makeover in 'Titus' [Електронний ресурс] // Cleveland Jewish News.   Режим  доступу: http://www.clevelandjewishnews.com/features/leisure/arts/article_cbaa28a6-a936-11e3-b63b-0019bb2963f4.html.   Назва з екрана. 

William Shakespeare. Biography : рoet, рlaywright (c. 1564–1616) // bio.   Режим доступу:http://www.biography.com/people/william-shakespeare-9480323.   Назва з екрана. 

Shakespeare Bookshelf [Електронний ресурс] // ipl2. – Режим доступу:http://www.ipl.org/div/shakespeare/. – Назва з екрана.
1 Література західноєвропейського Середньовіччя. Вінниця: Нова книга, 2003. — С.: 385-389.

23 Крім запропонованої літератури матеріали для підготовки відповідей на запитання та виконання завдань можна знайти в Интернеті за адресою: http://graal.chronarda.ru/library/bib.php


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка