Тема дисципліни, лекціїСкачати 133.98 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір133.98 Kb.

ЛЕКЦІЇ
п/пзаняття

Тема дисципліни, лекції

Кіль


кість

год.

План лекції

1

1

Суть і види податків

2

 1. Економічна суть податків, їх роль у забезпеченні держави фінансовими ресурсами. Функції податків.

 2. Принципи та елементи оподаткування.

 3. Класифікація податків та їх характеристика.

2

2

Податкова система і податкова політика

2

1. Суть і значення податкової системи в складі державних доходів.

2. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Закон України “Про систему оподаткування”.

3. Податкова політика, її суть та принципи.


3

3

Державна податкова служба України

2

1.Суть, завдання, функції та структура податкової служби.

2. Податкова робота та її характеристика.

3. Облік платників податків.

4. Облік сплачених податків і неподаткових платежів.4

4

Податок на доходи фізичних осіб

2

 1. Платники податку, об’єкти оподаткування та ставки податку.

 2. Порядок нарахування та терміни сплати податку на доходи фізичних осіб.

 3. Податкова соціальна пільга та податковий кредит.

5

5
Суть фіксованого податку

2

 1. Фіксований податок як форма сплати податку на доходи фізичних осіб.

 2. Умови придбання, строки та порядок скасування патенту.

6

7
Податок на прибуток підприємств

2

 1. Платники і ставки податку на прибуток.

2. Об’єкт оподаткування та поняття валового доходу.

7

8

Валові витрати та пільги щодо податку на прибуток

2

 1. Поняття валових витрат.

 2. Пільги щодо податку на прибуток і порядок його сплати та зарахування.

8

11

Земельне оподаткування

2

 1. Плата за землю.

2. Фіксований сільськогосподарський податок.

9

12

Майнове оподаткування

2

1. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

2. Податок на нерухоме майно.

3. Плата за ресурси.


10

14

Податок на додану вартість

2

    1. Сутність, платники та ставки ПДВ.

    2. Порядок нарахування та сплати ПДВ.

    3. Оподаткування за нульовою ставкою.

4. Бюджетне відшкодування ПДВ.

11

16

Акцизний збір та мито

2

 1. Поняття акцизу, суб’єкти та об’єкти акцизного збору.

 2. Специфіка оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 3. Мито в системі непрямих податків.

12

18

Оподаткування суб’єктів малого підприємства

2

    1. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємства (єдиний податок).

    2. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб.

3. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для фізичних осіб.

13

20

Суть платежів до державних цільових фондів

2

 1. Платники, об’єкти опо­даткування, ставки та терміни сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 2. Збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 3. Збір до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою.

4. Збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

14

21

Порядок розрахунку платежів до державних цільових фондів

2

1. Платники, об’єкти опо­даткування, ставки та терміни сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

2. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
Р А З О М:

28
САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ


п/п

Тема дисципліни

Кількість годин

Зміст самостійної роботи

Форми контролю

1

Суть і види податків

3

Закон України “Про державний бюджет України на поточний рік”

Фронтальне опитування

2


Податкова система і податкова політика

3

Податкова система України. Основні етапи її становлен­ня. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах.

Тестовий контроль

3

Державна податкова служба України

3

Повноваження органів державної податкової служби. Фінансові й адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. Закон України “Про податкову службу України”.

Письмове опитування

4


Податок на доходи фізичних осіб

5

Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб”. Обов’язки та відповідальність громадян щодо сплати по­датку на доходи фізичних осіб.

Письмове опитування

5

Податок на прибуток підприємств

7

Визначення амортизації. Переліки витрат, які підлягають і не підлягають амортизації. Визначення основних фондів та їх групи. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. Норми амортизації.

Тестовий контроль

6

Земельне та майнове оподаткування

4

Закон України “Про плату за землю”. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”. Закон України “Про податок з власників транспортних за­собів та інших машин і механізмів”.

Фронтальне опитування

7

Непрямі податки

7

Закон України “Про податок на додану вартість”. Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декла­рація та декларанти. Порядок перерахування мита до бюджету.

Фронтальне опитування

8

Оподаткування суб’єктів малого підприємства

2

Указ Президента України “Про спрощену систему опо­даткування, обліку та звітності та суб’єктів малого підприєм­ництва”.

Закон України “Про патентування деяких видів підпри­ємницької діяльності”.

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування.


Письмове опитування

9

Платежі до державних цільових фондів

3

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування на випадок безробіття”. ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат­ності”. ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соці­альне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими народженням та похо­ванням”. ЗУ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Постанова КМУ “Про затверджен­ня порядку справляння збору та використання коштів на роз­виток виноградарства, садівництва та хмелярства”. Інструкція “Про порядок справляння збору за геологороз­відувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету”.Фронтальне опитування
РАЗОМ

37Перелік навчально-методичної літератури1.

Конституція України від 28.06.96.

2.

Закони України (зі змінами та доповненнями):
2.1. “Про систему оподаткування” від 18.02.97. № 77/97-ВР.
2.2. “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90. -№509-ХП.
2.3. “Про податок на додану вартість” від 03.04.97. - № 168/97-ВР.
2.4. “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютю­нові вироби" від 15.09.95. -№ 329/95-ВР.
2.5. “Про плату за землю” від 19.09.96. - № 378/96-ВР.
2.6. “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98. -№320-XIV.
2.7. “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97. -№283/97-ВР.
2.8. “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 11.12.91. - № 1963-XII.
2.9. “Про податок на доходи фізичних осіб” від 22.05.03. -№889-IV.
2.10. “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.96. - № 98/96-ВР.
2.11. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами” від 21.12 00 -
№2181-111.
2.12. “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03. -№ 1058-IV.
2.13. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 21.12,00.-№2180-111
2.14. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01.-№2240-111.
2.15. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.00. - № 1533-ІІІ.
2.16. “Про охорону навколишнього природного середо­вища” від 25.06.91.
2.17. “Про державний бюджет України на поточний рік”.
2.18. “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92.
2.19. “Про збір на розвиток виноградарства, садів­ництва і хмелярства” від 21.12.00.

3.

Декрети Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями): “Про акцизний збір” від 26.12.92. - № 18-92.

4.

Декрети Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями): “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93. -№ 56-93.

5.

Указ Президента України “Про спрощену систему опо­даткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 28.06.99. - № 746/96.

6.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвер­дження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства” від 29.06.99.-№1170.

7.

Інструкція про порядок заповнення та подання подат­кової декларації з податку на додану вартість, затверджена нака­зом ДПАУ від 30.05.97. - № 166 (зі змінами та доповненнями від 30.09.03.-№466).

8.

Інструкція про порядок заповнення та подання подат­кової декларації з податку на прибуток підприємства, затвер­джена наказом ДПАУ від 29.03.03. - № 143.

9.

Інструкція про порядок обліку платників податків, за­тверджена наказом ДПАУ від 19.02.98. - № 80.

10.

Василик О.Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К.: ВАТ “Поліграф книга”, 2004.

11.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – К.: НІОС. – 2002.

12.

Василик О.Д. Теорія фінансів. Підруч. - К.: НІОС, 2000.

13.

Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) / Л.М.Алексеєнко, В.М.Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003.

14.

Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. – Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2003.

15.

Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси, Навчальний посібник, - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2006.

16.

Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002.

17.

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

18

Онисько С.М., Тофаи УМ, Грищина О.В. Податкова система. Підруч. - Львів: Магнолія Плюс, 2004.

19.

Опарін В.М. Фінанси: загальна теорія. Навч. посіб. -К.:КНЕУ,2000.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка