Тема 10. Ефективність управління організацієюСкачати 446.39 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір446.39 Kb.
  1   2   3   4
ТЕМА 10. Ефективність УПРАВЛІННЯ організацією
Програмний модуль

Ефективність виробництва: економічні та соціальні аспекти.

Показники економічної ефективності. Діагностика управління.

Методологія SWOT аналізу підприємства.

Оцінка ефективності управлінських рішень, створення АО, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу.

Цільові програми управління продуктивністю і розвитком.Рекомендована література

  • Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд.— М.: Гардарики, 2001.— 528 с.

  • Гусаков Б. И. Экономическая эффективность инвесиций собственника. —Мн.: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1998.— 216 с.

  • Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посібник. —К.: МАУП, 1999. — 184 с.Питання для теоретичної підготовки

1. Ефективність виробництва

2. Показники економічної ефективності

3. SWOT-аналіз підприємстваКлючові терміни і поняття

* ефективність виробництва

* ефект: економічний, науково-технічний, соціальний, екологічний

* загальна та порівняльна ефективність

* фактор часу

* коефіцієнт результативності роботи

* аналіз середовища

* зовнішнє середовище

* внутрішнє середовище

* вибір стратегії

* виконання стратегії

* конкуренти* контроль виконання стратегії

* макрооточення

* матриця можливостей

* матриця погроз

* матриця SWОТ

* метод SWОТ

* місія й мети

* безпосереднє оточення

* організаційна культура

* покупці

* постачальники

* профіль середовища

* сильні й слабкі сторони

* стратегічне управління

* стратегія


Теоретичні положення теми
1. Ефективність виробництва
Ефективність виробництва це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу. Загальну економічну ефективність виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення.

Розрізняють результат самого процесу виробництва, який може виступати у формі чистої продукції підприємства, прибутку, і кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства, який, крім обсягів виготовленої продукції, враховує її споживну вартість, значимість для суспільства.

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Тому критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці.

Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників:

І. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання одиниці продукції).

II. Показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. фонду оплати праці).

III. Показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів).

IV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і енергії на 1 грн. чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини).

V. Показники ефективності використання фінансових коштів (коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних коштів,

пи­томі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій).

VI. Показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції, яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам тощо).

Під резервами підвищення економічної ефективності виробництва розуміють невикористані можливості збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних витрат завдяки більш раціональному використанню усіх видів ресурсів підприємства.Основні фактори підвищення ефективності виробництва — це підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та ін.

Економічна ефективність діяльності підприємства безпосередньо пов'язана із соціальною ефективністю цієї діяльності, оскільки результати роботи підприємства є базою для вирішення цілого ряду соціальних проблем. Соціальну ефективність слід розглядати як на рівні окремо взятого підприємства (локальна ефективність), так і на загальнодержавному чи муніципальному рівні. Визначення рівня соціальної ефективності повинно охоплювати ті заходи, що піддаються кількісному вимірюванню, а також ті, що не піддаються прямому кількісному вираженню.Ефектце результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається грошовою сумою у виді чистого доходу або прибутку. При позитивному значенні він відображає економію витрат, а при негативному – збитки інвестора.
економічний

соціальний

екологічний

науково-технічнийРис 10.1 - Види ефекту
Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації або здійснення заходів. Складові економічного ефекту: прибуток від виробничо-експлуатаційної діяльності, зниження собівартості за рахунок економії матеріально-технічних ресурсів, приріст обсягу продаж, підвищення рівня використання виробничих потужностей, скорочення строків будівництва, зростання строку служби основних фондів, підвищення фондовіддачі, зростання продуктивності праці, прискорення оберту оборотних засобів, прибуток від ліцензій та від впровадження патентів і ноу-хау та ін. Економічний ефект може бути потенційним або фактичним (реальним, комерційним).

Науково-технічний ефект характеризує кількість впроваджених науково-технічних засобів, зростання питомої ваги прогресивних технологічних процесів та нових інформаційних технологій, підвищення коефіцієнту автоматизації та організаційного рівня виробництва і праці, кількість патентів або авторських свідоцтв та ін.

Соціальний ефект пов’язано з соціальним захистом трудівників: утворенням або відновленням робочих місць, підвищенням рівня зайнятості населення, підвищенням заробітної плати і доходів, забезпеченням безпеки життєдіяльності, задоволенням соціальних і духовних потреб, підвищенням кваліфікації робітників, зростанням якості і тривалості життя людини.

Комерційний економічний ефект обчислюється на окремих стадіях “життєвого циклу” нововведення (розробки, виробництва, експлуатації) і оцінює ефективність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і споживачів, власників капіталу.

Екологічний ефект досягають зниженням викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, зниженням відходів виробництва, утилізацією і регенерацією ТПВ і осадів стічних вод, впровадженням енергоємких виробництв, оборотних циклів використання природних ресурсів (вод), підвищенням ергономічності і покращенням екологічності вироблених товарів або послуг (шумове забруднення, вібрація, магнітне поле, радіаційний фон, хімічні речовини, що викликають алергію), зниженням штрафів за забруднення навколишнього середовища (перевищення ПДК, ПДВ ).

У розрахунках ефективності природоохоронної діяльності існує поняття збитків потенційних, фактичних або відвернених — тобто таких, яких вдалося уникнути впровадженням досягнень НТП.

Зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, воду, землю зберігає екосистему, підвищує якість життя людей, призводить до росту тривалості життя людини, зменшує кількість хвороб. Цей ефект проявляє себе після 20-40 років, і його неможливо виразити одразу у вигляді прибутку або іншого варістного показника.

Ефективність розраховують як відношення ефекту від здійснених заходів до витрат. Результативність витрат вимірюють показниками народногосподарської, бюджетної і комерційної ефективності.

Народногосподарська ефективність враховує прямі, супутні, сполучені та інші інвестиційні витрати. Прямі інвестиції — вкладення, необхідні безпосередньо для реалізації інвестиційного проекту. Супутні інвестиції — вкладення в інші об'єкти, будівництво або реконструкція яких необхідні для нормального функціонування основного об'єкта. Сполучені інвестиції — інвестиції в суміжні галузі народного господарства, які забезпечують основними і оборотними фондами будівництво (реконструкцію) і наступну експлуатацію об'єктів.

Бюджетна ефективність визначається перевищенням доходів відповідного бюджету над витратами.

Комерційна ефективність визначається як різниця між притоком і відтоком коштів, отриманих в результаті інвестиційної, операційної або фінансової діяльності. Враховує фінансові наслідки реалізації проектів як в цілому, так і для окремих безпосередніх учасників проекта.
2. Показники економічної ефективності
За характером результатів, що враховуються, і витрат розрізняють показники економічної, фінансової, ресурсної, соціальної і екологічної ефективності.

Залежно від мети використання розраховують загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Показники загальної ефективності визначаються за повним обсягом витрат і дозволяють оцінити економічну доцільність вкладень. Показники порівняльної ефективності враховують тільки ті витрати, що змінюються за варіантами і забезпечують зниження витрат, що дозволяє зробити порівняння альтернативних варіантів і вибрати оптимальний.

Альтернативні варіанти рішень необхідно звести до можливості порівняння за факторами часу, якості, потужності, ступеню освоєння в виробництві, засобам отримання інформації, умовам використання об’єкта, інфляції, ризику, ліквідності.

1. Для обліку фактора часу минулі витрати приводять до майбутньому року пуску об'єкта в експлуатацію (року реалізації заходу, розрахункового року) за допомогою множення номінальних минулих витрат (Змин) на коефіцієнт нагромадження (Кн) за формулою:

Кн = (1 + а) t ,

де a — ставка нагромадження, частки одиниці;

t — кількість років між роком вкладення інвестицій і роком пуску об'єкта в експлуатацію (роком реалізації заходу, розрахунковим роком).

Приведені до майбутнього періоду поточні витрати (Зпм):

Змп = Змин х Кн .

Приведені до поточного періоду майбутні витрати (З пп):

Зпп = Змин / Кd ,

де Кd — коефіцієнт дисконтування.

Кd = (1 + Е к) t,

де Е к — відсоткова ставка дисконту, частка одиниці.

Сума нагромадження за складними відсотками (Нсв):


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка