Тема 1 І. Філософська герменевтикаСторінка3/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА 14.

І. Людина, її сутність. Антропосоціогенез.

Проблема людини далеко не вирішена. Тому існує цілий ряд різних концепцій людини. В роботі належить розглянути ряд найбільш відомих підходів до з‘ясування сутності людини. Зокрема соціологізаторські чи натуралістичні підходи з позицій або ідеалізму, або матеріалізму. Дійсну сутність людини можна з‘ясувати через призму проблеми виникнення, становлення і розвитку людини, що відображається в понятті антропосоціогенез. В роботі належить показати ті фактори (природні і соціальні), які впливали на формування людини.

Література:


 1. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч.2

 2. Спиркин А.Г. Основы философии. — М., 1988

 3. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 4. Философия. Основные идеи и принципы. — М., 1985

ІІ. Зміст і значення вчення Ф.Аквінського.

Фома Аквінський був одним з видатних представників середньовікової схоластики. Він здійснив систематизацію християнського вчення спираючись на філософію Арістотеля. В роботі належить розкрити основні положення вчення Ф.Аквінського, а саме: проблему співвідношення («гармонії») віри та знання; розуміння буття і його взаємодію з формою, а звідси, тлумачення буття речей; визначення сутності людини, а також співвідношення душі (розумної душі) і тіла; тлумачення істини та процесу пізнання; трактування існування універсалій; проголошення п‘яти доведень буття Божого, тощо. Показати значення вчення Ф.Аквінського, як «творчого» підходу до християнського богослов‘я, як вираз систематизації повчань Святого письма.

Література:


 1. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч2

 2. История философии в кратком изложении. — М., 1991

 3. История философии. — М., 1957-1965, т.1

 4. Краткий очерк истории философии. — М.,1969

 5. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 6. Соколов В.В. Средневековая философия. — М., 1979

 7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. — М., 1991

ІІІ. Філософські погляди І.Франка.

Висвітлюючи філософські погляди І.Я.Франка слід знати, що одностайної оцінки їх в літературі немає. Тому в роботі важливо не їх визначення (матеріалізм чи позитивізм), а показ філософських поглядів Франка, які з одного боку враховували наукові досягнення, з другого боку спиралися на національну українську традицію. Варто зупинитися на тлумаченні Франком ідеї розвитку природи і суспільства. Зокрема, належить розглянути ідею поступу в суспільному житті. Можна, також торкнутися етичних і естетичних поглядів Франка.

Література:


 1. Горський В.С. Історія української філософії.— К., 1996

 2. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994

 3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 4. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993

 6. Герасим‘як І.Г. Філософська франкіана: нові сторінки. //Філ. і соціол. думка, №11, 1990

 7. Скринник М.А. Творча спадщина І.Я.Франка: малодосліджені філософські питання. // Філ. і соціол. думка, №12, 1990


ТЕМА 15.

І. Єдність біологічного і соціального в людині.

Проблема єдності біологічного і соціального в людині — один із аспектів з‘ясування сутності людини. Людина з одного боку істота соціальна, з іншого, людина — частина природи. Підкреслюючи ці положення в роботі належить показати прояви біологічного і соціального в людині, висвітлити взаємозв‘язок і взаємовплив біологічного і соціального в житті людини. Наприклад, показати вплив цих факторів на поведінку, вчинки людей, на формування свідомості людей, на особливості і період навчання, на прояви і реалізацію здібностей, на тривалість життя, на спадкове і набуте в людині, тощо. Тут же доцільно дати критичні зауваження щодо біологізаторських і соціологізаторських концепцій людини.

Література:


 1. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч.2

 2. Спиркин А.Г. Основы философии. — М., 1988

 3. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 4. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 5. Философия. Основные идеи и принципы. — М., 1985

ІІ. В чому особливість пантеїстичного світогляду в епоху Відродження?

Біблійне повчання про творення світу Богом з нічого не задовольняло окремих мислителів епохи Відродження. З‘являються ідеї еманації (витікання) нижчих форм буття від вищого буття, а звідси — твердження, що природа — це Бог розлитий у речах. Термін «пантеїзм» означає всебожжя. В роботі потрібно показати як, у якій формі проповідували цю ідею представники неоплатонізму та натурфілософи епохи Відродження. Варто показати цю проблему на повчаннях Миколи Кузанського, Марсіліо Фічіно, Парацельса, Джордано Бруно.

Література:


 1. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч2

 2. История философии в кратком изложении. — М., 1991

 3. История философии. В 6-ти т. — М., 1957-1965

 4. Краткий очерк истории философии. — М.,1969

 5. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 6. Азархін В.А., Горський В.С. Коперник. Бруно. Галілей. — К., 1974

 7. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. — М., 1980

 8. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. — К., 1994

 9. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. — М., 1979

ІІІ. Суспільно-політичні погляди І.Франка.

В цьому питанні потрібно показати перш за все тлумачення Франком ідеї поступу суспільного життя. Слід звернути увагу на те, що Франко підкреслював як вагомість процесу суспільного розвитку, так і роль суб‘єктивних чинників в історії. Необхідно торкнутися також проблеми «герой, особистість, народ» в інтерпретації І.Франка. А також його бачення проблеми нації, української нації, зокрема. Обов‘язково потрібно зупинитися на ставленні Франка до соціалізму, на несприйнятті ним російського варіанту марксизму, та критичному ставленні до таких ідей марксизму, як ідеї класової боротьби, диктатури пролетаріату і деяких інших.

Література:


 1. Горський В.С. Історія української філософії.— К., 1996

 2. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994

 3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 4. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 5. Історія філософії України. (Хрестоматія). — К., 1993

 6. Франко І.Я. До історії соціалістичного руху. //Філ. і соціол. думка, №11, 1990

 7. Герасим‘як І.Г. Філософська франкіана: нові сторінки. //Філ. і соціол. думка, №11, 1990

 8. Скринник М.А. Творча спадщина І.Я.Франка: малодосліджені філософські питання. // Філ. і соціол. думка, №12, 1990


ТЕМА 16.

І. Поняття і сутність діалектики.

Речі, явища, процеси матеріального світу не існують кожен сам по собі. Вони зв‘язані між собою. Характер зв‘язків є найрізноманітнішим. Взаємодія речей на основі зв‘язків приводить до змін речей та їх станів. Вчення, яке охоплює найбільш загальне у зв‘язках і змінах називають діалектикою. В роботі належить дати визначення діалектики і дати пояснення понять «зв‘язок», «розвиток». Підкреслюючи об‘єктивний характер зв‘язків і розвитку, належить зупинитися на суб‘єктивному характері усвідомлення їх, а отже показати діалектику, як сукупність прийомів і засобів пізнання. Необхідно назвати основні принципи діалектики, категоріальне вираження положень діалектики. Сутність діалектики буде краще представлена, коли буде дано критичне висвітлення догматизму і релятивізму.

Література:


 1. Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания. — К., 1976

 2. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч.2

 3. Основи марксистсько-ленінської філософії. — К., 1981

 4. Спиркин А.Г. Основы философии. — М., 1988

 5. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 6. Философия. Основные идеи и принципы. — М., 1985

 7. Философская экциклопедия. — М., 1960-1970, т.1

ІІ. Особливості і значення філософії Дж.Бруно.

Пантеїстична філософія природи Дж.Бруно завершує розвиток ренесансного мислення. В роботі потрібно нагадати про вплив на формування світогляду Бруно астрономічних відкрить М.Коперника, філософських ідей М.Кузанського і Б.Телезіо. Розкриваючи натуралістичний пантеїзм Дж.Бруно слід зупинитися на таких проблемах: безкінечність світу, його єдність і вічність; вчення про Єдине, про співпадання протилежностей в ньому; космологія Бруно, його гіпотеза про можливість існування життя на інших планетах; про матерію як активний, творчий імпульс, розуміння природи як Бога в речах; вчення про світову душу та універсальний розум; теорія пізнання та розуміння істини; етика Бруно. Показати вплив Бруно на подальший розвиток філософії.

Література:


 1. Введение в философию. Учебник для вузов. — М., 1989, ч2

 2. История философии в кратком изложении. — М., 1991

 3. История философии. В 6-ти т. — М., 1957-1965

 4. Краткий очерк истории философии. — М.,1969

 5. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 6. Азархін В.А., Горський В.С. Коперник. Бруно. Галілей. — К., 1974

 7. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. — М., 1980

 8. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. — К., 1994

 9. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. — М., 1979

ІІІ. М.Костомаров про українських народний характер.

В праці «Книги буття українського народу» Костомаров показав, що українці знати не хотіли «ні царя, ні пана», завжди прогнули до волі. Особливо глибоку характеристику ментальності українського народу дав Костомаров у статті «Дві руські народності». Саме на цю статтю належить звернути основну увагу при написанні роботи, бо тут Костомаров порівнюючи українців з росіянами вказував на такі риси українського характеру, як індивідуальність, нахил до ідеалізму, релігійність, демократизм, несприйняття сильної влади, замилування свободою, любов до природи, землі та ін. 1. Горський В.С. Історія української філософії. — К., 1996

 2. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994

 3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 4. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 5. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — К., 1991

 6. Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993

 7. Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. — К., 1993, розд.: Д.Чижевський. Українська філософія.


ТЕМА 17.

І. Типи діалектики.

Першим історичним типом діалектики вважається наївно-стихійна, яка представлена античними філософами (Геракліт, Демокріт, Епікур, Лукрецій). Інший тип діалектики, в її ідеалістичній інтерпретації, розробляв Платон. Продовжують цю лінію в філософії представники класичної німецької філософії, які на ідеалістичній основі розробляють цілісну концепцію діалектики, як універсальну теорію і метод пізнання світу. Вершиною ідеалістичної діалектики стало вчення Гегеля, який вперше показав весь природний, історичний, духовний світ в розвитку.

Наступним історичним типом діалектики є матеріалістична діалектика, яка може бути визначена як сукупність суб‘єктивно усвідомлених, об‘єктивно зумовлених і практично виправданих прийомів і навичок пізнавальної і суспільно-перетворюючої діяльності людини.

Далі в роботі необхідно підкреслити той факт, що філософія ХХ ст. певною мірою є філософією діалектичних пошуків. Крім ідеалістичної та матеріалістичної виникає цілий спектр концепцій діалектики: екзістенціальна діалектика (К.Ясперс, Ж.П.Сартр)3, діалектична теологія (К.Барт, П.Тілліх)4, «негативна діалектика» (Т.Адорно, Г.Маркузе)5. Зміст цих концепцій викладений в нижчеподаній літературі.

Література:


 1. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии. — М., 1988, гл.V

 3. Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. — М., 1988

 4. Идеалистическая диалектика в ХХ ст. — М., 1987

 5. Материалистическая диалектика. — М., 1985, т.5

ІІ. Чим зумовлена поява філософії Нового часу. В чому її особливість?

Розвиток досвідного знання вимагав заміни схоластичного методу мислення новим, безпосередньо зверненим до реального світу. Тому, вже в ХV-XVI ст. відбувається процес поступового «відмирання» кризової на той час середньовічної філософської парадигми. В роботі треба показати такі чинники появи філософії Нового часу: утвердження промислово-урбаністичної цивілізації, зміна світоглядних орієнтирів, поява тенденції до ототожнення буття з природним буттям, вихід на перший план природничо-наукового знання. Слід наголосити на таких особливостях філософії Нового часу як її матеріалістичний характер та поліментальність.

Література.


 1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 2. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995.

 3. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. — К., 1994

 4. История философии в кратком изложении. — М., 1991

 5. История философии. В 6-ти т. — М., 1957-1965, т.1

III. Національна ідея в творчості П. Куліша

Роботу бажано почати з аналізу суперечливого характеру творчості П. Куліша. Особливо необхідно підкреслити провідну ідею творчості П.Куліша – ідею України. Основний принцип, через який він розкривав україноцентричність, є протилежність “серця людини” і “зовнішнє в ній”, це також образ воскресіння України, повернення до її культури, до первісної української мови “передвічного скарбу” народного серця, стремління до хуторського життя, як стремління до життя серця, протиставлення “міщанскої Європи” хутірській Україні. Докладніше дивись у літературі: 1. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. — К., 1995

 2. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994, с.215

 3. Історія філософії України (Хрестоматія) .-К., 1993, с.322

 4. Горський В.С. Українська філософія.-К.,1996

ТЕМА 18.

І. Основні концепції виникнення свідомості.

Свідомість – одна із основних. найбільш складних філософських проблем. Існує декілька концепцій щодо її виникнення:

а) Діалектико-матеріалістична концепція розглядає свідомість як усвідомлене буття, як властивість високоорганізованої матерії, яка полягає в психічному відображенні дійсності, як ідеальне на противагу матеріальному і в єдності з ним. Виникнення її трактується в контексті еволюції форм відображення та вирішальної ролі праці.

б) В релігійних концепціях свідомість трактується як надсвітове начало (Бог), яке існує до природи і творить її з нічого. При цьому свідомість трактується як атрибут бога, а за людиною залишається лише іскорка всепроникаючого полумя божественного розуму.

в) Обєктивно-ідеалістична концепція розглядає свідомість, дух, ідею в якості єдино вірної реальності, активної настільки, що може виступати творцем дійсності.

г) Субєктивно-ідеалістична позиція зводиться до ототожнення матерії з свідомістю: реально існує свідомість, матерія є комплекс почуттів. Послідовники цього вчення відстоюють ідеї так званого нейтрального монізму. Як свідомість так і матерія створені з нейтрального матеріалу – відчуттів (Б. Рассел).

д) Дуалістична концепція визнає існування двох рівноправних і незалежних основ (субстанцій) – матеріальної і духовної.

Література: 1. Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и познания. – Свердловск, 1984

 2. Казначеев В.П., Спиркин Е.А. Космопланетарный феномен человека. – Новосибирск, 1984

 3. Кликс Ф. Пробуждающееся мышления. – М.,1983

 4. Нестеренко В.Г. Онтологія людини. – К., 1995, с. 202

 5. Спиркин А.Г. Основы философии. – М., 1988

ІІ. Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова.

Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова можна звести до слідуючих положень: • ідея поступу, спрямованого на здійснення ідеалів лібералізму та соціалізму

 • ідея анархізму та федералізму

 • відношення до українського національного сепаратизму

 • скептична, навіть атеїстична, позиція до релігії

 • позитивно-натуралістична філософська позиція.

Докладніше див. літературу:

 1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993, с.281

 2. Драгоманов М.П. Пропащий час.//Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991, с.559

 3. Історія філософії України.Хрестоматія. -К., 1994, с.372

 4. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994, с.302

 5. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.-К., 1995

ІІІ. Основні риси французького просвітительства.

Відповідаючи на це питання необхідно дати коротеньку характеристику періоду діяльності просвітників. В подальшому дати аналіз таких рис французького просвітительства як антиабсолютизм, антифеодалізм, атеїзм, гуманізм та матеріалізм. Бажано посилання при цьому на відповідні положення творчості представників цього руху (Монтескє, Вольтер, Руссо, Ламетрі, Гольбах, Гельвецій, Дідро).

Література:


 1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993, с. 102

 2. История философии в кратком изложении. — М., 1991

 3. История философии. — М., 1957, т.1

ТЕМА 19.

І. Поняття свідомості.

Відповідь на це питання слід розпочати з проблем співвідношення матерії і свідомості в історії філософії. В подальшому необхідно розглянути співвідношення свідомості і мозку, показати свідомість як властивість високоорганізованої матерії, як продукт суспільного розвитку. Враховуючи складність цього питання і багатоманітність підходів щодо його вирішення, студент може, на свій розсуд, висвітлити це питання не тільки з діалектико-матеріалістичної точки зору, а й з релігійної, чи з однієї з ідеалістичних.

Література:


 1. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление.-М., 1983

 2. Нестеренко В.Г. Онтологія людини.-К., 1995, с.202

 3. Спиркин А.Г. Основы философии. – М., 1988, с.131

 4. Философская энциклопедия.-М., 1956, т.5

 5. Философский энциклопедический словарь.-М., 1989, с.596

 6. Філософія. Навч.посібник (Надольний І.Ф. і ішні). - К., 1997, тема 6

ІІ. Ідеалізм Берклі і Юма.

Будучи переконаним прихильником релігії, головною метою своєї філософії Берклі вважав спростування матеріалізму і захист релігії та ідеалізму. Спираючись на крайній номіналізм та однобічно сприйнятий сенсуалізм Локка, він розробляє субєктивно-ідеалістичне вчення, суть якого в тому, що всі речі являють собою сукупність, комплекс відчуттів. Дещо іншу ніж Берклі, але також субєктивно-ідеалістичну концепцію розвивав і Юм. В роботі необхідно дати аналіз теорії пізнання, що складалась в результаті переробки субєктивного ідеалізму Берклі в дусі агностицизму, вчення про субстанцію, відношення до релігії та етики.

Література:


 1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993

 2. История философии.-М.,1957,т.1,5

 3. История философии в кратком изложении.-М.,1991

 4. Философская энциклопедия.-М.,1956,т.1,5

ІІІ. “Філософія серця” П. Юркевича.

Основні засади “філософії серця” Юркевич виклав у праці “Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого”. Серце в філософії Юркевича – це не механізм для перекачування крові, а скарбник і носій усіх тілесних сил людини, центр душевного і духовного життя людини центр усіх пізнавальних дій душі центр морального життя людини, крижаль на якому викарбуваний природний моральний закон. Необхідно підкреслити, що увесь пафос цієї праці спрямований проти раціоналістичних спроб звести сутність душі, увесь духовний світ до мислення.

Література:


 1. Горський В.С. Історія української філософії.- К.,1996

 2. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М.Ф. та ін.).- К., 1994,с.256

 3. Історія філософії України (Хрестоматія).-К.,1994,с.341

 4. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні.-К.,1993

ТЕМА 20.

І. Форми чуттєвого пізнання.

Спочатку необхідно дати характеристику двох протилежних концепцій теорії пізнання – сенсуалізму і раціоналізму. Далі показати спроби подолати односторонність цих концепцій. Основну увагу звернути на форми чуттєвого пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення.

Література:


 1. Філософія: Підручник (Г.А.Заїченка та ін.) — К., 1995, с.320

 2. Коршунов А.М. Отражение, деятельность, познание.-М.,1979

 3. Спиркин А.Г. Основы философии.-М.,1988,с.282

 4. Фролов И.Г. Введение в философию.-М.,1990,т.2

ІІ. Внесок в розвиток філософії французьких філософів-енциклопедистів.

Оскільки це дуже широке питання то необхідно дати аналіз філософської творчості основних представників цього напрямку – Дідро, Гельвецій, Гольбах, Монтескє, Руссо, Вольтер. Дідро виступав проти монархії. З позицій деїзму виступав проти релігії і держави, відстоював ідеї матеріальності світу, який існує як обєктивна реальність поза і незалежно від людської свідомості. Причина існування матерії – в ній самій. Стверджував єдність матерії і руху. Саморух матерії пояснював її внутрішнім прагненням. Людина має свою історію становлення. Відстоював точку зору єдності матерії і свідомості. По такій же схемі необхідно розглянути філософські погляди і інших філософів-енциклопедистів.

Література:


 1. Антология мировой философии.-М.,1970,т.2

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993, с. 118

 3. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII ст.-М.,1981

 4. Философский энциклопедический словарь.-М.,1983

ІІІ. Ставлення І.Я.Франка до марксизму.

Ставлення І.Я.Франка до марксизму не було однозначним. В молодості він захоплювався деякими ідеями К.Маркса і поширював їх, насамперед його економічну теорію. В 90-х роках Франко піддає гострій критиці ідеї класової боротьби, соціальної революції і диктатури пролетаріату, відкидає концепцію «жорстокого державного соціалізму», виступаючи за «гуманний, демократичний соціалізм з людським обличчям». Водночас він піддає критиці російську соціал-демократію за її ігнорування національних проблем взагалі і негативне ставлення до національно-визвольного руху на Україні та до селянства, як дрібнобуржуазної реакційної маси. Франко вважав, що інтернаціональними ідеалами прикриваються «прагнення до панування однієї нації над другою». На його думку втілення в практику теоретичних положень марксизму матиме дуже негативні наслідки для суспільства. Соціалістичні переконання Франка грунтуються на загальнолюдських, а не класових цінностях.

Література:


 1. Горський В.С. Історія української філософії. - К., 1996

 2. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. - К., 1997, с.279-283.

 3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник (Бичко І.В. та ін.) - К.,1993, с.134

 4. Франко. До історії соціалістичного руху.//Філос. і соціологічна думка, 1990, №11, с.68

 5. Франко. Що таке поступ? //Франко І.Я. Твори в 50-ти томах. Т.45


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка