Технології навчання в системі професійної освітиСторінка4/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.6 Особистісно зорієнтовані (розвивальні) технології


 1. Барабоха, П. Теоретичні аспекти застосування системи модульно-символічної технології розвивального навчання у сфері освіти України [Текст] / П. Барабоха // Рідна шк. – 2006. – № 1. – С. 37–46.
 1. Вайзер, Г. А. Теория учения развивающейся личности: история и современность [Текст] / Г. А. Вайзер, О. Н. Юдина // Вопр. психологии. – 2005. – № 3. – С. 122–124.
 1. Вербовиков, О. В. Информационная революция не оставляет альтернативы личностно-ориентированной парадигме в образовательной системе [Текст] / О. В. Вербовиков // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 8. – С. 55–67.
 1. Гонтаровська, Н. Б. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті [Текст] / Н. Б. Гонтаровська // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 32–36.
 1. Дьяченко, Н. В. Личностно-ориентированный урок : науч.-метод. аспекты внедрения в образоват. практику шк. [Текст] / Н. В. Дьяченко // Инновации в образовании. – 2007. – № 2. – С. 30–36.
 1. Євдокимов, В. І. Технологія особистісно орієнтованого навчання як іноваційне педагогічне явище [Текст] / В. І. Євдокимов // Новий колегіум. – 2007. – № 5. – С. 20–26.
 1. Жильцова, О. А. Психолого-методологические основы развивающего образования [Текст] / О. А. Жильцова, Ю. А. Самоненко // Инновации в образовании. – 2008. – № 10. – С. 55–57.
 1. Кошелева, Н. Г. Характеристика педагогічних умов професійної особистісно-орієнтованої підготовки економістів [Текст] / Н. Г. Кошелева // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 42. – С. 43–45.
 1. Левшин, М. Різновекторна модельованість навчального матеріалу в контексті здійснення особистісно орієнтованого підходу [Текст] / М. Левшин // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 13–17.
 1. Лежнина, Г. В. Личностно ориентированный подход как современная основа профессиональной компетентности [Текст] / Г. В. Лежнина // Сред. проф. образование. – 2008. – № 11. – С. 43–45.
 1. Лызь, Н. А. Компетентностно-ориентированное обучение: опыт внедрения инноваций [Текст] / Н. А. Лызь, А. Е. Лызь // Высш. образование в России. – 2009. – № 6. – С. 29–36.
 1. Новак, О. О. Психологічне забезпечення особистісно орієнтованих освітніх програм [Текст] / О. О. Новак, Н. О. Башкатова // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 4. – С. 60–64.
 1. Овсянкіна, Л. Інноваційні процеси особистісно орієнтованого навчання у системі вищої освіти [Текст] / Л. Овсянкіна // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. – № 5. – С. 7–14.
 1. Петунин, О. В. Личностный и деятельный подходы к исследованию проблем активизации познавательной деятельности учащихся [Текст] / О. В. Петунин // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2009. – № 2. – С. 36–39.
 1. Прохорова, Е. А. Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного подхода в обучении будущих инженеров-педагогов [Текст] / Е. А. Прохорова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 13. – С. 270–279.
 1. Рупняк, Д. Навчальна діяльність студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / Д. Рупняк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. – № 5. – С. 15–24.
 1. Селиверстова, Е. Н. Развивающая функция обучения [Текст] / Е. Н. Селиверстова // Педагогика. – 2006. – № 4. – С. 45–50.
 1. Семенець, С. П. Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх учителів математики [Текст] / С. П. Семенець // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 46. – С. 31–36.
 1. Сердюк, О. П. Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України [Текст] / О. П. Сердюк // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 60–65.
 1. Цукерман, Г. А. Установка на поиск как развивающий эффект учебной деятельности [Текст] / Г. А. Цукерман, А. Л. Венгер // Вопр. психологии. – 2007. – № 3. – С. 30–41.
 1. Чобітько, М. Г. Індивідуальність студента в особистісно орієнтованому професійному навчанні [Текст] / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 34–36.


 1. Шкабура, Е. А. Методические предпосылки совершенствования образовательного процесса в вузе на основе личностно-ориентированного обучения [Текст] / Е. А. Шкабура // Инновации в образовании. – 2006. – № 6. – С. 39–46.
 1. Якушкина, Л. Личностно-дифференцированный подход [Текст] / Л. Якушкина // Высш. образование в России. – 2006. –№ 12. – С. 131–133.

Див. 59, 602


4. 7 Технології диференційного навчання


 1. Групповое обучение на основе компьютерных технологий [Текст] / Б. М. Арпентьев, Н. А. Брюханова, А. К. Дука, Е. Э. Коваленко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 86–92.
 1. Кліменко, В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи [Текст] / В. Кліменко // Вища шк. – 2006. – № 4. – С. 42–45.
 1. Ковчин, Н. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу [Текст] / Н. Ковчин // Вища шк. – 2008. – № 8. – С. 42–48.
 1. Ковчин, Н. А. Сучасні підходи до здійснення рівневої диференціації за здібностями учнів старшої школи [Текст] / Н. А. Ковчин // Пробл. освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2008. – Вип. 56. – С. 9–12.
 1. Колот, А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики [Текст] / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища шк. – 2006. – № 5–6. – С. 19–27.
 1. Курейчик, В. М. Адаптивная модель организации малых учебных групп в интелектуальных автоматизированных образовательных системах [Текст] / В. М. Курейчик, В. И. Писаренко, Ю. А. Кравченко // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 11. – С. 44–54.
 1. Ламаш, И. В. Индивидуализация обучения в вузе : проблемы, перспективы, пути реализации [Текст] / И. В. Ламаш // Инновации в образовании. – 2005. – № 3. – С. 70–73.
 1. Михайленко, Г. Г. Реалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи з іноземної мови за умов глобалізації вищої освіти [Текст] / Г. Г. Михайленко // Пробл. освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – К., 2006. – Вип. 44. – С. 45–46.
 1. Михайличенко, А. М. Методика формування учнівських груп у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] / А. М. Михайличенко, С. І. Борщ, І. О. Сварник // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 14–15. – С. 119–128.
 1. Ситаров, В. Персонализация обучения : требования к содержанию образования [Текст] / В. Ситаров // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2006. – № 8. – С. 11–15.
 1. Сікорський, П. Сутність та принципи диференційованого підходу в навчанні студентів [Текст] / П. Сікорський, О. Горіна // Вища шк. – 2007. – № 5. – С. 55–74.
 1. Тимченко, С. Групповое проектное обучение [Текст] / С. Тимченко, А. Лазичев, А. Гураков // Высш. образование в России. – 2007. – № 4. – С. 25–31.
 1. Чернявская, А. П. Управление деятельностью педагогического коллектива по овладению индивидуально-ориентированными технологиями обучения [Текст] / А. П. Чернявская, Т. А. Патракеева // Инновации в образовании. – 2009. – № 7. – С. 74–86.
 1. Шматков, Є. В. Використання технології навчання в малих групах в курсі «Методика професійного навчання» [Текст] / Є. В. Шматков, О. М. Кіосєва // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 162–166.

Див. 233, 433, 443, 453, 566, 705, 749


V. Інформаційно-комп’ютерні технології в навчанні

(загальні питання)


 1. Абільтарова, Е. Н. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій навчання / Е. Н. Абільтарова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 230–237.
 1. Акмалдінова, О. М. Інформаційні технології як навчальний засіб [Текст] / О. М. Акмалдінова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2008. – Вип. 52. – С. 16–21.
 1. Албегова, И. Ф. Образовательные информационно-коммуникационные технологии: суть, специфика и перспективы развития / И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 8. – С. 49–53.
 1. Андрущенко, В. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти [Текст] / В. Андрущенко, А. Олійник // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2008. – № 3. – С. 5–15.
 1. Архипова, А. И. Нравственно-эстетический потенциал компьютерных дидактических технологий [Текст] / А. И. Архипова // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 4. – С. 32–50.
 1. Афанасьева, Н. А. Информационно-коммуникационные технологии при обучении иностранному языку [Текст] / Н. А. Афанасьева // Пед. технологии. – 2009. – № 2. – С. 64–73.
 1. Ашеров, А. Т. Введення в спеціальність інженера-педагога комп’ютерного профілю [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. спец. комп’ютерного профілю / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 224 с.
 1. Ашеров, А. Т. Влияние компьютерных игр на человека: психологические и физиологические аспекты [Текст] : учеб. пособие для инж.-пед. спец. компьютерного профиля для студентов дисциплины «Введение в спец. «Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – 112 с.
 1. Ашеров, А. Т. Использование метода проектов при формировании проектной культуры будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля / А. Т. Ашеров, В. И. Шеховцова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 296–308.
 1. Ашеров, А. Т. Методи і моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвіненко ; Укр. інж.-пед. акад. // Х. : УІПА, 2005. – 164 с.

 2. Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст] : курс лекций для будущих магистров проф. обучение спец. 8.010104.36 «Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 112 с.
 1. Ашеров, А. Т. Познавательная самостоятельность студентов в изучении компьютерных дисциплин [Текст] / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко // Новый колегіум. – 2005. – № 3. – С. 50–58.
 1. Ашеров, А. Т. Проектная культура будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля : сущность понятия [Текст] / А. Т. Ашеров, В. И. Шеховцова // Теорія і практика управління соц. системами : філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2007. – № 4. – С. 70–79.
 1. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла : монографія / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров ; под ред.: В. М. Приходько, В. М. Журавского ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2007. – 189 с.
 1. Ашеров, А. Т. Управление качеством учебно-познавательной деятельностью студентов при компьютерном обучении. Ч. 1. Модель [Текст] / А. Т. Ашеров // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 13. – С. 155–163.
 1. Ашеров, А. Т. Управление качеством учебно-познавательной деятельностью студентов при компьютерном обучении. Ч. 2. Стратегии обучения и контроля [Текст] / А. Т. Ашеров // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 16–26.
 1. Бельков, С. А. К проблеме формализации процессов обучения и тренинга [Текст] / С. А. Бельков // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 7. – С. 49–58.
 1. Белянина, Н. В. Использование языко-ориентированного программирования в процессе разработки информационных систем [Текст] / Н. В. Белянина, С. Ю. Котлов // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 11. – С. 49–60.
 1. Бершадский, М. Е. Применение технологий «Concept Mars» и «Mind Mars» для повышения уровня информационной компетентности обучаемых [Текст] / М. Е. Бершадский // Пед. технологии. – 2009. – № 2. – С. 20–63.

 2. Богомолова, О. Б. Практическое освоение информационных технологий в среде OC Linux в профильной школе [Текст] / О. Б. Богомолова, Д. Ю. Усенков // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 10. – С. 19–42.
 1. Бондаренко, М. Впровадження інформаційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва [Текст] / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Ріпка // Вища шк. – 2009. – № 5. – С. 58–65.
 1. Бондаренко, Т. С. Определение структурных компонентов и содержания понятия готовности будущих инженеров-педагогов к разработке и использованию автоматизированных обучающих систем /Т. С. Бондаренко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 78–88.
 1. Бондарь, Р. В. Информационные технологии в заочной форме обучения при подготовке специалистов высокотехнологичных производств [Текст] / Р. В. Бондарь // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 7. – С. 13–15.
 1. Вельма, С. В. Мікродидактичний імітаційно-діяльнісний метод навчання дисципліни «Інформаційні технології керування та проектування» / С. В. Вельма // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 324–333.
 1. Винницкая, О. Информационные технологии как средство совершенствования организации самостоятельной работы студентов по инностранным языкам [Текст] / О. Винницкая // Новий колегіум. – 2007. – № 1.– С. 52–58.
 1. Воевода, Е. В. Интернет-технологии в обучении инностранным языкам [Текст] / Е. В. Воевода // Высш. образование в России. – 2009. – № 9. – С. 110–114.
 1. Войскунский, А. Е. Общение и «опыт потока» в групповых ролевих Интернет-играх [Текст] / А. Е. Войскунский, О. В. Митина, А. А. Аветисова // Психол. журн. – 2005. – Т. 26, № 5. – С. 47–50.
 1. Волкова, Т. В. Інтеграція педагогічних та комп’ютерно-інформаційних знань майбутніх викладачів професійно-практичних дисциплін на етапі проектувальної діяльності [Текст] / Т. В. Волкова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 216–229.
 1. Волкова, Т. В. Розробка і реалізація моделі підготовки інженера-педагога спеціальності «Професійне навчання. Обробка і захист інформації в комп’ютерних системах і мережах» / Т. В. Волкова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 89–100.
 1. Вологжина, Е. М. Современные информационные технологии и ресурсы в образовательном процессе [Текст] / Е. М. Вологжина // Специалист. – 2007. – № 6. – С. 21–23.
 1. Вострецова, Е. В. Опыт использования новых образовательных технологий при повышении квалификации преподавателей вуза [Текст] / Е. В. Вострецова // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 6. – С. 62–68.
 1. Гагарін, А. Практична реалізація технології автоматизації тестування [Текст] / А. Гагарін, С. Титенко // Новий колегіум. – 2006. – №6. – С. 49–60.
 1. Герасимчук, О. О. Розробка інформаційної системи підтримки навчального процесу в реаліях Болонського процесу [Текст] / О. О. Герасимчук, В. М. Подоляк // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 17. – С. 38–44.
 1. Головань, М. С. Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ [Текст] / М. С. Головань // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 19–32.
 1. Григорьева, Е. В. Использование информационных технологий в преподавании инженерных дисциплин [Текст] / Е. В. Григорьева // Инновации в образовании. – 2005. – № 5. – С. 136–146.
 1. Громов, Е. В. Педагогические ресурсы при обучении компьютерным дисциплинам в инженерно-педагогическом высшем учебном заведении [Текст] / Е. В. Громов, Т. В. Ящук // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 14–15. – С. 81–91.
 1. Громов, Є. В. Методичні основи безперервної комп’ютерної підготовки студентів 1–2 курсів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю / Є. В. Громов, Т. В. Ящун // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 334–343.

 2. Громов, Є. В. Стан проблеми безперервної комп’ютерної підготовки студентів комп’ютерного профілю [Текст] / Є. В. Громов, Т. В. Ящук // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 148–157.
 1. Групповое обучение на основе компьютерных технологий [Текст] / Е. Э. Коваленко [и др.] // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 86–92.
 1. Гузеев, В. В. Консультации: компьютерная поддержка образовательного процесса [Текст] / В. В. Гузеев, А. В. Дворецкая, А. В. Рафаева // Пед. технологии. – 2008. – № 3. – С. 68–77.
 1. Гуревич, Р. С. Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 142–150.
 1. Даньшева, С. Информационные технологии и организация учебно-познавательного процесса в техническом вузе [Текст] / С. Даньшева, Ю. Журавлев // Новий колегіум. – 2007. – № 3. – С. 28–35.
 1. Дергачева, Ю. Ю. Электронный языковый портфолио как средство развития творческих способностей студентов [Текст] / Ю. Ю. Дергачева // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 5. – С. 90–98.
 1. Дерешко, Б. Ю. Информационная безопасность образовательных компьютерных систем [Текст] / Б. Ю. Дерешко // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С. 90–93.
 1. Жиліна, Л. В. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців / Л. В. Жиліна, М. Ю. Кадемія // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25
 1. Зайнеев, Ф. Х. Система компьютерной проверки знаний обучающихся с использованием модульной технологии обучения [Текст] / Ф. Х. Зайнеев // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 7. – С. 16–27.
 1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2005. – 192 с.
 1. Зеленський, К. Комп’ютерне тестування як форма об’єктивної оцінки знань [Текст] / К. Зеленський // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 45–50.
 1. Карпенко, О. М. Коллективные компьютерные занятия в образовательной технологии СГА: сетевой вариант виртуальной деловой игры [Текст] / О. М. Карпенко, В. А. Кривова // Инновации в образовании. – 2005. – № 4. – С. 120–124.
 1. Касумова, Р. Т. Совершенствование форм и методов обучения посредством использования комп’ютерного учебно-методического комплекса [Текст] / Р. Т. Касумова, И. Я. Алекперова // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 7. – С. 54–58.
 1. Коваленко, О. Е. Методика комп’ютерного навчання [Текст] / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков // Методика професійного навчання : тестові завдання для самостійної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2005. – [Розд. 12]. – С. 367–436.
 1. Когаловский, М. Р. Тематика информационных систем в государственном образовательном стандарте по направлению «Информационные технологии» [Текст] / М. Р. Когаловский // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 10. – С. 74–82.
 1. Кожевніков, Г. К. Безперервна комп’ютерна підготовка студентів ВНЗ : критерії і методи оцінки [Текст] / Г. К. Кожевніков, Т. С. Бондаренко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 174–178.
 1. Колгатін, О. Експериментальне дослідження впливу коливань уваги на результати комп’ютерного тестування [Текст] / О. Колгатін // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2008. – № 1. – С. 83–90.
 1. Костікова, І. Роль комп’ютерних технологій у навчанні студентів [Текст] / І. Костікова // Новий колегіум. – 2006. – № 2. – С. 55–64.


 1. Кофтан, Ю. Р. Системный подход к современному обучению и методология применения информационных технологий в обучении [Текст] / Ю. Р. Кофтан // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 9. – С. 7–10.
 1. Кошелєва, В. С. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес [Текст] / В. С. Кошелєва // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 165–173.
 1. Кошелєва, В. С. Комп’ютерні технології як засіб формування проектувальних умінь розробки бізнес-планів у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю [Текст] / В. С. Кошелєва // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 113–126.
 1. Куракин, Д. В. О создании индивидуальных траекторий обучения в области информационно-коммуникационных технологий [Текст] / Д. В. Куракин // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 8. – С. 4–9.
 1. Лазарук, Г. Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ [Текст] / Г. Лазарук // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2008. – № 3. – С. 43–47.
 1. Литвин, А. Комп’ютерно орієнтовані навчальні технології у професійно-технічній освіті / А. Литвин // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 4. – С. 88–98.
 1. Маляр, В. Опыт тестового контроля знаний с использованием компьютерных программ [Текст] / В. Маляр, В. Псюрник // Новий колегіум. – 2008. – № 1. – С. 30–32.
 1. Маслюк, Ю. А. Проблема использования студентами информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности [Текст] / Ю. А. Маслюк // Инновации в образовании. – 2006. – № 1. – С. 117–126.
 1. Мачинская, С. Т. Все в сеть : Информационная система образования выставляет новый продукт [Текст] / С. В. Мачинская // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 9. – С. 44–47.


 1. Микитюк, О. М. Досвід і перспективи впровадження нових інформаційних технологій навчання [Текст] / О. М. Микитюк, О. Г. Колгатін // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 49. – С. 3–7.
 1. Молотков, Г. С. О совершенствовании учебных баз данных в контексте требований стандарта качества ISO [Текст] / Г. С. Молотков // Инновации в образовании. – 2009. – № 8. – С. 64–68.
 1. Морозова, Т. Вища IT-освіта в Україні у кількісному вимірі [Текст] / Т. Морозова // Вища шк. – 2009. – № 8. – С. 26–41.
 1. Морозова, Т. Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії) [Текст] / Т. Морозова, І. Мендзебровський, Ю. Переганич // Вища шк. – 2008. – № 3. – С. 40–48.
 1. Непомнящая, С. Компьютерное тестирование : плюсы и минусы (к вопросу о методике использования в учебном процессе) [Текст] / С. Непомнящая, Т. Хохлова, Е. Абалихина // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2006. – № 6. – С. 9–14.
 1. Нечаев, Ю. И. Виртуальное моделирование и проблемы повышения эффективности систем обучения и принятия решений [Текст] / Ю. И. Нечаев // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 9. – С. 16–31
 1. Олійник, Н. Ю. Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх технологів харчування [Текст] / Н. Ю. Олійник // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 174–182.
 1. Опыт компьютеризации стандартизированных средств диагностики уровня знаний в техническом вузе [Текст] / М. Кулешова [и др.] // Новий колегіум. – 2006. – № 3. – С. 28–33.
 1. Павленко, М. П. Шляхи удосконалення методики навчання компьютерним мережам студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / М. П. Павленко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 11. – С. 179–184.
 1. Парахина, О. В. Нестандартные задания в процессе обучения информационному поиску [Текст] / О. В. Парахина, Ю. Е. Поляк // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С. 99–104.
 1. Плаксина, А. А. Информационные образовательные технологии: понятие, сущность, класификация, модели реализации [Текст] / А. А. Плаксина, Э. А. Тихонов // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2009. – № 7. – С. 28–37.
 1. Покоління інформаційних технологій навчання [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] // Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці : [монографія] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – [Гл.] 2.2. – С. 30–45.
 1. Потеев, М. И. Об опыте подготовки специалистов по проектированию цифровых информационных образовательных ресурсов [Текст] / М. И. Потеев, М. В. Хлопотов // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 6. – С. 89–92.
 1. Прийма, С. Комп’ютінг як галузь знань: світове бачення й українські реалії [Текст] / С. Прийма // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2008. – № 1. – С. 36–44.
 1. Процик, В. В. Підвищення якості функціонування педагогічної системи на основі впровадження інформаційних технологій [Текст] / В. В. Процик // Пробл. освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 47. – С. 10–16.
 1. Птицина, Л. К. Информационно-комуникационные технологии в реализации развития фундаментального политехнического образования [Текст] / Л. К. Птицина, В. Н. Козлов // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 10. – С. 54–60.
 1. Реализация педагогической направленности учебного процесса средствами информационных технологий [Текст] : монография / А. Т. Ашеров [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. втомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2007. – 140 с.
 1. Сажко, Г. И. Компьютерно-ориентированная технология построения и корректировки структуры и последовательности изложения учебного материала (на примере дисциплины «Эргономика информационных технологий») [Текст] / Г. И. Сажко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 126–134.
 1. Самойленко, Н. И. Информационные технологии в обеспечении самостоятельной работы студентов на примере дисциплин прикладной математики [Текст] / Н. И. Самойленко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 120–126.
 1. Сейдаметова, З. С. Деякі якісні і кількісні характеристики базисного корпусу знань COMPUTUNG CURRICULA 2001 [Текст] / З. С. Сейдаметова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 47. – С. 40–51.
 1. Сейдаметова, З. С. Формирование профессиональных навыков в компьютерных науках: командный и проектный подходы [Текст] / З. С. Сейдаметова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 13. – С. 22–27.
 1. Смоліна, І. С. Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі» [Текст] / І. С. Смоліна // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 186–191.
 1. Соловов, А. Электронное обучение – новая технология или новая парадигма [Текст] / А. Соловов // Высш. образования в России. – 2006. – № 11. – С. 104–112.
 1. Соловьева, Л. Ф. Компьютерные технологии для современного преподавателя [Текст] / Л. Ф. Соловьева // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 6. – С. 32–41.
 1. Столяревская, А. Особенности электронной педагогики [Текст] / А. Столяревская // Новий колегіум. – 2006. – № 6. – С. 45–50.
 1. Судакова, І. Є. Комп’ютерні технології навчання та їх вплив на психічні стани студента [Текст] / І. Є. Судакова // Пробл. освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2008. – Вип. 56. – С. 18–21.
 1. Сысоев, П. Н. Некоторые особенности информационного обеспечения процесса обучения студенческой молодежи [Текст] / П. Н. Сысоев // Социология образования. – 2008. – № 2. – С. 20–26.
 1. Таций, В. Информационные технологии обучения в мультисервисной локальной сети [Текст] / В. Таций, С. Иванов // Новий колегіум. – 2007. – № 6. – С. 8–12.
 1. Терлецька, І. М. Організація пошукової роботи студентів у мережі INTERNET [Текст] / І. М. Терлецька, Н. П. Зеленська, О. С. Каптенко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 47. – С. 15–17.
 1. Титарев, Д. Л. Автоматизация разработки образовательных программ на базе системы квалификационных требований [Текст] / Д. Л. Титарев, Е. А. Петрик // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 10. – С. 71–73.
 1. Ткач, Е. Гипертекст как модель организации учебного курса «Компьютерные системы в профессиональной деятельности» [Текст] / Е. Ткач // Новий колегіум. – 2007. – № 2. – С. 30–34.
 1. Упский, В. А. Опыт использования электронных информационных технологий при обучении студентов теплоэнергетических специальностей [Текст] / В. А. Упский, М. В. Упский // Инновации в образовании. – 2005. – № 5. – С. 116–123.
 1. Федорова, Э. И. Роль информационных технологий в ориентировочно-исследовательской деятельности обучаемых [Текст] / Э. И. Федорова // Инновации в образовании. – 2008. – № 10. – С. 41–46.
 1. Франчук, В. Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях [Текст] В. Франчук, О. Панасенко, К. Заболотний // Вища шк. – 2009. – № 2. – С. 29–46.
 1. Харківська, А. А. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя інформатики в педагогічному ВНЗ / А. А. Харківська // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 411–419.
 1. Ходакова, Н. П. Информационные технологии в исследовательской деятельности студентов [Текст] / Н. П. Ходакова // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2007. – № 7. – С. 59–66.


 1. Хоменко, В. Г. Теоретичне обґрунтування підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерного імітаційного моделювання як засобу навчання з програмування [Текст] / В. Г. Хоменко, К. М. Коржова // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 17. – С. 325–332.
 1. Шеверницька, Н. М. Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій в процесі навчання іноземній мові студентів вищих навчальних закладів технічного профілю [Текст] / Н. М. Шеверницька // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 161–164.

Див. 227, 246, 270, 275, 381, 386, 521, 638, 639, 715

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка