Технології навчання в системі професійної освітиСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯБІБЛІОТЕКА

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик

Харків

УІПА

2010

УДК 378.147.1(01)

ББК 74.580.25я1

38Т
Рекомендовано Вченою Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

(протокол № 6 від 2.02.2010 р.)

Укладачі:

Панасенко Н. Л., Онуфрієва О. М.
Наукові консультанти:

Шалімова І.Н., канд. пед. наук

Чепурко І.П., канд. пед. наук

Науковий редактор Н. М. Ніколаєнко


Технології навчання в системі вищої професійної освіти [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: Н. Л. Панасенко, О. М. Онуфрієва ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. –Х. : УІПА, 2010. – 95 с.

УДК 378.147.1(01)

ББК 74.580.25я1

©УІПА, 2010

ЗМІСТ
Передмова (від упорядників)

Розділ I. Інженерно-педагогічна освіта. Технології професійного навчання

Розділ II. Технології навчання в освіті (загальні питання)

Розділ III. Педагогічні технології

Розділ IV. Інноваційні технології навчання

4.1. Проблемне навчання

4.2. Проектні технології

4.3. Метод моделювання

4.4. Ігрові технології навчання

4.5. Кредитно-модульно-рейтингова технологія (КМРС)

4.6. Особистісно зорієнтовані (розвивальні) технології

4.7. Технології диференційного навчання

Розділ V. Інформаційно-комп’ютерні технології в навчанні (загальні питання)

5.1 Інформаційна культура

5.2 Технології дистанційного навчання

5.2.1 «E-learning»-навчання

5.2.2 Електронні навчальні матеріали (електронні підручники, електронні тексти, слайд-лекції)

5.3 Мультимедійні технології навчання (медіа-освіта)

Розділ VI. Професійно-практичне навчання

Іменний покажчикПередмова
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Технології навчання в системі вищої освіти» містить матеріали з питань теорії і практики розробки та впровадження новітніх технологій навчання у вищій професійній освіті. Покажчик складено на основі інформаційно-документальної бази бібліотеки УІПА, яка відображає як класичні методи навчання так і креативні технології, що дає найбільш повну картину розкриття даної тематики. Хронологічні рамки покажчика обіймають видання датовані 2005–2009 рр. Відбір матеріалу закінчено 30 листопада 2009 року. Видання, які відсутні у фонді бібліотеки відмічені астеріксом (*).

Структура покажчика складається з шести тематичних розділів (у межах розділів підрозділи, всього 749 позицій), абеткового покажчика прізвищ авторів (див. зміст). Бібліографічний покажчик включає наступні види видань: монографії, підручники, навчальні посібники, а також окремі глави цих видань, статті із наукових збірників та періодичних видань. У межах розділу матеріали розміщено за абеткою авторів та назв творів. Окремі розділи та підрозділи мають посилання, у тому разі, якщо за змістом публікація охоплює тематику двох, або більше підрозділів. Посилання зазначено у кінці розділу (підрозділу), наприклад, див. 77. При підготовці покажчика були використані каталоги, картотеки, фонди бібліотеки УІПА та власних бібліотек викладачів. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скорочення (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1–2006». Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, на допомогу наукового та навчально-виховного процессу, з метою формування професійно-практичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

I. Інженерно-педагогічна освіта. Технології професійного навчання


 1. Авершин, А. О. Вибір технологій навчання технічної творчості студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / А. О. Авершин, Т. В. Яковенко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 95–101.
 1. Авершин, А. О. Формування критичного мислення у студентів інженерно-педагогічних ВНЗ / А. О. Авершин // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 238–246.
 1. Ашеров, А. Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 186 с. : іл.
 1. Белова, Е. К. Системы и системный подход в обучении [Текст] : учеб. пособие для студенческой магистратуры по спец. 5.000009 «Управление высшими учеб. заведениями» / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 100 с.
 1. Белова, Е. К. Технологии обучения (дидактические технологии и их проектирование) [Текст] / Е. К. Белова // Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин : пособие для преподавателей / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, Г. В. Изюмская, В. В. Беликова ; под ред. С. Ф. Артюха. – Х., 2001. – Разд. 9. – С. 104–178.
 1. Белова, Е. К. Технологический подход к обучению [Текст] / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко // Методологические основы дидактических технологий : монография / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко. – Харьков : УИПА, 2008. – С. 70–129.
 1. Бендера, І. М. Інженерно-педагогічна освіта – термінологічний аспект / І. М. Бендера // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 70–77.
 1. Брюханова, Н. О. Аналіз розвитку психолого-педагогічної складової підготовки інженерно-педагогічних кадрів [Текст] / Н. О. Брюханова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип. 13. – С. 36–47. 1. Брюханова, Н. О. До питання удосконалення педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 20. – С. 157–167.
 1. Брюханова, Н. О. Способи удосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – № 11. – С. 79–86.
 1. Буркова, Л. Цільова і змістова складові професійної підготовки фахівців у ВНЗ [Текст] / Л. Буркова // Рідна шк. – 2008. – № 6. – С. 13–16.
 1. Власенко, К. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / К. Власенко // Рідна шк. – 2008. – №  3/4. – С. 25–27.
 1. *Гнатышина, Е. А. Технология построения концептуальной модели профессиональной компетентности выпускника профессионально-педагогического вуза [Текст] / Е. А. Гнатышина // Образование и наука. – 2008. – № 4. – С. 36–43.
 1. Гришанова, Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования [Текст] / Н. Гришанова // Alma mater : Вест. высш. шк. – 2007. – № 4. – С. 8–12.
 1. Денисенко, П. А. Современные образовательные технологии и проблема моделирования профессионально-ориентированной деятельности [Текст] / П. А. Денисенко // Социология образования. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
 1. Джантіміров, А. Ю. Сучасна підготовка інженерів-педагогів у країнах СНД [Текст] / А. Ю. Джантіміров // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 17. – С. 52–58.
 1. Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателя / Е. Э. Коваленко [и др.] ; под ред. В. М. Приходько, В. М. Жураковского ; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т). – М. : МАДИ (ГТУ) ; Харьков : УИПА, 2006. – 150 с.
 1. Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 143 с.

 2. Жуков, Г. Н. Методы профессионального обучения [Текст] / Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов, С. Л. Каплан  // Основы общей и профессиональной педагогики : учеб. пособие / Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов, С. Л. Каплан ; под общ. ред. проф. Г. П. Скамницкой. – М., 2005. – Гл. 4.4. – С. 178–188.
 1. Жураковский, В. М. Инновационные исследования в центре инженерной педагогики [Текст] / В. М. Жураковский, В. М. Приходько, З. С. Сазонова // Высш. образование в России. – 2009. – № 2. – С. 79–82.
 1. Игнатова, В. В. Организационно-дидактические условия подготовки будущих педагогов профессионального обучения к организации сотворческой деятельности учащихся [Текст] / В. В. Игнатова, О. В. Константинова // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. : Педагогика. – М., 2008. – № 1. – С. 60–66.
 1. Кайдалова, Л. Г. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-педагогів [Текст] / Л. Г. Кайдалова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 251–256.
 1. Кизименко, Л. Інженерно-педагогічна підготовка у національному університеті «Львівська політехніка» [Текст] / Л. Кизименко, Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 42–45.
 1. Кирсанов, А. Инженерное образование, инженерная педагогика, инженерная деятельность [Текст] / А. Кирсанов, В. Иванов, В. Кондратьев // Высш. образование в России. – 2008. – № 6. – С. 37–40.
 1. Кобрушко, П. Ф. Профессионально-педагогическое образование: вопросы теории [Текст] / П. Ф. Кобрушко // Высш. образование в России. – 2006. – № 2. – С. 96–100.
 1. *Коваленко, Е. Э. Инженерно-педагогическое образование в Украине: проблемы, перспективы [Текст] / Е. Э. Коваленко // International scientific conference ”Unitech’ 02”, Gabrovo (Bulgaria), 21–22 November 2002. – Gabrovo, 2002. – P. 587–590.
 1. Коваленко, О. Е. Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 7–20.
 1. Коваленко, О. Е. Методика професійного навчання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 359 с.
 1. Коваленко, О. Е. Методика професійного навчання [Текст] : тестові завдання для самостійної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2005. – 440 с.
 1. Коваленко, О. Е. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу [Текст] / О. Е. Коваленко, С. М. Кучеренко, В. І. Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 24–30.
 1. Коваленко, О. Е. Основні напрями науково-дослідних робіт з проблем інженерно-педагогічної освіти / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 23–27.
 1. Коваленко, О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : [монографія] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2007. – 162 с.
 1. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко. – Х. : Контраст, 2008. – 112 с.
 1. Кулешова, В. В. Професійна підготовка майбутнього інженера-педагога [Текст] / В. В. Кулешова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вып. 10. – С. 299–303.
 1. Медведев, В. О cохранении и развитии научных педагогических школ инженерных вузов [Текст] / В. Медведев // Высш. образование в России. – 2007. – № 2. – С. 24–34.
 1. Методика професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. традиц. та дистанц. форм навчання / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Контраст, 2008. – 488 с.
 1. Методологічні засади професійної освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко [та ін.] – Х. : Контраст, 2008. – 120 с.
 1. Михайличенко, А. М. Гнучкість системи професійного навчання [Текст] / А. М. Михайличенко, Т. П. Гелла // Новий колегіум. – 2008. – № 2. – С. 48–52.
 1. Ничкало, Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції [Текст] / Н. Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 57.
 1. Новиков, А. Профессионально ориентированная технология обучения [Текст] / А. Новиков // Высш. образование в России. – 2008. – № 5. – С. 143–146.
 1. Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці [Текст] : [монографія] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2005. – 124 с
 1. Приходько, В. Инженерная педагогика: становление, развитие, перспективы [Текст] / В. Приходько, З. Сазонова // Высш. образование в России. – 2007. – № 1. – С. 10–30.
 1. Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець, М. І. Лазарєв, А. П. Тарасюк // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 7–18.
 1. Сазонова, З. Инженерное образование приоритет глобального развития : (35-й Международный симпозиум по инженерной педагогике (IGIP) [Текст] / З. Сазонова // Высш. образование в России. – 2006. – № 12. – С. 116–124.
 1. *Сазонова, З. С. Интеграция национальных школ инженерной педагогики в условиях глобализации [Текст] / З. С. Сазонова, А. Н. Соловьев // Вестн. федерал. гос. образоват. учреждения «Моск. гос. агроинж. ун-т им. В. П. Горячкина». – М., 2007. – Вып. 4 : Теория и методика проф. образования. – С. 21–28.
 1. *Слезко, Т. А. Анализ теоретических подходов к исследованию межличностных качеств будущего педагога профессионального обучения [Текст] / Т. А. Слезко // Известия высш. учеб. завед. Северо-кавказ. региона. Сер. : Обществ. науки. – 2008. – № 2. – С. 119–122. 1. Соціально-гуманітарна підготовка інженерів у системі формування їх професійної компетенції [Текст] / О. Гнатюк та ін. // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 1. – С. 83–92.
 1. Тархан, Л. З. Компетентносный подход в обучении инженера-педагога [Текст] / Л. З. Тархан // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 58–64.
 1. Тархан, Л. З. Парадигма професійної інженерно-педагогічної освіти [Текст] / Л. З. Тархан // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 50. – С. 70–73.
 1. Тархан, Л. З. Фундаменталізація – актуальна проблема інженерно-педагогічної освіти [Текст] / Л. З. Тархан // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 23–27.
 1. Тенчурина, Л. З. Профессионально-педагогическое образование: становление и развитие / Л. З. Тенчурина // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 288–295.
 1. *Теория и практика профессионально-педагогического образования [Текст]. Т. 1 : монографія / Е. Э. Коваленко и др. ; под. ред. Г. М. Романова ; Гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – 305 с.
 1. Товажнянский, Л. Л. Вариативные технологии фундаментальной подготовки современного инженера [Текст] / Л. Л. Товажнянский, А. Мамалуй, В. Федорченко // Новий колегіум. – 2005. – № 1–2. – С. 60–65.
 1. Тріщ, Г. Навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню систем управління якістю [Текст] / Г. Тріщ // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 73–79.
 1. Тріщ, Г. М. Особливості методики навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню систем управління якістю [Текст] / Г. М. Тріщ // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 20. – С. 227–240.
 1. Федорейко, В. С. Використання сучасних технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів [Текст] / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, І. Й. Бочар // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 189–197.

 2. Ходусов, А. Н. Прогнозирование стратегии развития профессионализма будущего специалиста в системе высшего профессионального образования [Текст] / А. Н. Ходусов // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2009. – № 7. – С. 14–19.
 1. Чистикова, В. М. Основы интегративного подхода к содержанию профессиональной подготовки [Текст] / В. М. Чистикова // Инновации в образовании. – 2008. – № 3. – С. 11–20.
 1. Чобітько, М. Г. Особистісно орієнтоване професійне навчання: зміст і структура [Текст] / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3. – С. 48–55.
 1. Шамельханова, Н. А. Проектирование технологий обучения исследовательской деятельности будущего инженера в техническом университете [Текст] / Н. А. Шамельханова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 194–200.
 1. Шереметьева, Ю. А. Преемственность в профессиональном образовании: ретроспективный анализ [Текст] / Ю. А. Шереметьева // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 17. – С. 216–226.
 1. *Якубов, Ф. Я. Инженерно-педагогическое образование в контексте постиндустриального социально-экономического развития [Текст] / Ф. Я. Якубов // Пробл. та перспективи формування нац. гуманіт.-техн. еліти. – 2008. – Вип. 17. – С. 40–48.


II. Технології навчання в освіті (загальні питання)


 1. Бандурка, О. М. Методи навчання і форми організації занять у вищому навчальному закладі [Текст] / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко // Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко. – Х., 2006. – Розд. 1. – С. 6–53.
 1. Бондаренко, Е. Н. Технологии и методы обучения студентов в зарубежном педагогическом вузе [Текст] / Е. Н. Бондаренко // Высш. образование в России. – 2009. – № 6. – С. 132–138.
 1. Бондарчук, Ю. В. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу [Текст] / Ю. В. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища шк. – 2005. – № 2. – С. 35–40.
 1. Вітвицька, С. С. Сучасні технології навчання [Текст] / С. С. Вітвицька // Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2003. – Гл. 2.2. – С. 146–175.
 1. Волкова, Н. П. Загальні методи навчання [Текст] / Н. П. Волкова // Педагогіка : посібник / Н. П. Волкова. – К., 2002. – Гл. 3.5. – С. 275–303.
 1. Жукова, Т. А. Технология обучения как условие повышения качества подготовки специалистов в системе университетского образования [Текст] / Т. А. Жукова // Инновации в образовании. – 2007. – № 11. – С. 107–117.
 1. Кузьмінський, А. І. Методи і засоби навчання [Текст] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко // Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2006. – Розд. 10. – С. 66–78.
 1. Лозова, В. І . Методи навчання [Текст] / В. І. Лозова, Г. В. Троцко // Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Х., 2002. – Гл. 2.5. – С. 311–334.
 1. Мойсеюк, Н. Методи навчання [Текст] / Н. Мойсеюк // Педагогіка : навч. посіб. / Н. Мойсеюк. – Вид. 5-е, доп. і перероб. – К., 2007. – Тема 10. – С. 267–298.
 1. Морозова, О. П. Методы обучения [Текст] / О. П. Морозова // Педагогический практикум : учеб. задания, задачи и вопросы : пособие для студентов пед. вузов / О. П. Морозова ; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2000. – [Разд.] 3. – С. 208–224.
 1. Никитина, Н. Н. Методы обучения [Текст] / Н. Н. Никитина // Основы профессионально-педагогической деятельности : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Н. Н. Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петухов. – М., 2002. – Гл. 3.5. – С. 119–143.
 1. Педагогика: теории, системы, технологии [Текст] : учеб. для высш. и сред. учеб. заведений / С. А. Смирнов [и др.] ; под ред. С. А. Смирнова. – 7-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2007. – 512 с. – (Высш. проф. образование. Пед. специальности.)


 1. Пидкасистый, П. И. Методы и формы организации учебной деятельности обучающихся [Текст] / П. И. Пидкасистый // Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по непед. дисциплинам / под ред. П. И. Пидкасистого. – М., 2007. – Гл. 9. – С. 189–224.
 1. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за ред. М. В. Артюшиної [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 528 с.
 1. Пуйман, С. А. Творческие формы и методы обучения [Текст] / С. А. Пуйман // Практикум по педагогике : пособие для студентов высш. учеб. заведений пед. специальностей / С. А. Пуйман, В. В. Чечет. – М., 2003. – Разд. 3. – С. 92–154.
 1. Сапронов, И. Сущностная характеристика современных образовательных технологий [Текст] / И. Сапронов // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2006. – № 11. – С. 62–64.
 1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]. В 2 т. Т. 1 / Г. К. Селевко. – М. : НИИ шк. технологий, 2006. – 816 с. – (Нар. образование).
 1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]. В. 2 т. Т. 2 / Г. К. Селевко. – М. : НИИ шк. технологий, 2006. – 816 с. – (Нар. образование).
 1. Сидорова, В. В. Психолого-педагогические аспекты современных технологий обучения [Текст] / В. В. Сидорова // Инновации в образовании. – 2008. – № 7. – С. 78–87.
 1. Синельник, І. В. Стратегія проектування технологій навчання [Текст] / І. В. Синельник, О. Ю. Плахотнік // Теорія і практика управління соц. системами : філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2008. – № 1. – С. 32–42.
 1. Сластенин, В. А. Методы обучения [Текст] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов // Общая педагогика : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2002. – Гл. 3. – С. 269–280. 1. Смирнов, С. Д. Классификация методов обучения и воспитания [Текст] / С. Д. Смирнов // Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учеб. пособие для студентов по специальностям психологии / С. Д. Смирнов. – М., 2003. – Гл. 5.3. – С. 168–169.
 1. Смирнова, И. Э. Модели обучения в системе высшего образования [Текст] / И. Э. Смирнова // Инновации в образовании. – 2006. – № 1. – С. 5–14.
 1. Фіцула, М. М. Технології і форми організації навчання [Текст] / М. М. Фіцула // Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Вид. 2-е, випр., доп. – К., 2007. – Гл. 2.5. – С. 161–232.
 1. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный поход [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 031000 (050706) «Педагогіка и психология» ; 033400 (050701) «Педагогіка» / Ю. Г. Фокин. – М. : Академія, 2006. – 240 с. – (Высш. проф. образование. Пед. специальности).
 1. Харламов, И. В. Методы обучения и активизации познавательной деятельности учащихся [Текст] / И. В. Харламов / Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по пед. специальностям / И. В. Харламов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М., 2000. – Гл. 11. – С. 184–220.
 1. Шамова, Т. И. Образовательные технологии [Текст] / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова // Управление образовательными системами : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений по специальностям «Педагогика и психология», «Педагогика» / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. – 4-е изд. стереотип. – М., 2007. – Модул. программа 6. – С. 301–349.
 1. Щербань, П. М. Методи навчання [Текст] / П. М. Щербань // Прикладна педагогіка : навч.-метод. посіб. для студ. пед. навч. закл. / П. М. Щербань. – К., 2002. – Гл. 2.5. – С. 48–57.
 1. Юдин, В. В. Проектирование педагогического процесса на основе вариативно-технологического подхода [Текст] / В. В. Юдин // Дистанцион. и виртуал. обучение : дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2008. – № 11. – С. 4–26.

Див. 19

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка