Таблиця 11 Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературоюСкачати 423.62 Kb.
Дата конвертації21.02.2017
Розмір423.62 Kb.
Таблиця 11.2. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

з/п


Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників

1

2

3

4

5

6

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Паламар Л.М.

Мова ділових паперів

К.: Либідь, 2012. – 208 c.

40

Шевченко Л.Ю.

Сучасна українська мова

К.: Либідь, 2009. – 336 c.

35

Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець

Мова ділових паперів : практ. посібник

Тернопіль : ТДМУ „Укрмедкнига, 2015. – 424 с.

15

2

Історія України

Аркас М.

Історія України-Русі

К.: Вища школа,2009.

20

Бойко О.Д.

Історія України

К.: Академія, 2012.

32

Грушевський М.

Історія України

К.:Варта,2009.

34

Дорошенко Д.

Історія України

К.:Освіта,2011.

16

Пода Н.В.

Історія України ХХ століття

К.: Глобус, 2007.

28

3

Історія української культури

В.В.Німчук та ін.

Історія української культури. Т1.

Київ, 2011.

28

В.В.Німчук та ін.

Історія української культури. Т2.

Київ, 2008.

30

Бичко А.К., Гнатенко П.І. та ін.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій.

Київ: Либідь, 2008.

25

Лук'янов С.О.

Українська і зарубіжна культура.

Донецьк: Східвидав, 2011.

26

Ред. I.Крип'якевича

Історія української культури.

Київ, 2010 (за виданням 1937 р.)

30

Зязюн І., Семашко В. та ін.

Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник

Знання, 2007.

25

за ред. С. М. Клапчука.

Історія української культури

К. : Знання, 2002.

7

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Биконя О. П.

Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. – Рек. МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2010. – 312 с.

20

Прокоп І. А.

Англійська мова за професійним спрямуванням : Медицина

Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2010.

15

Карабан В.І., Черноватий Л.М.

Практична граматика англійської мови з вправами Т1 –Т2

Вінниця: Нова Книга, 2006

10

Верба Г.В.

Довідник з граматики англійської мови : Довідник.

К.: Освіта,2005

9

Лапагонова Н.А.

Підручник з англійської мови

К: Зодіак-ЕКО, 2011

23

Качалова К. Н., Израилевич Е.Е.

Практическая грамматика английского языка,

М.: Юнвес, 2011

17

Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.

Англо-український словник.

Вінниця: Нова книга, 2013.

23

Naterop B.J.

Business letters for all.

Oxford: OUP, 2010.

15

P. Visan

Starting Business English: Курс английского языка:Учебное пособие.

М.:ИНФРА-М,2011.

10

P. Visan

Starting Business English: Курс делового английского языка: Пособие для самостоятельной работы.

М.:ИНФРА-М., 2010.

10

Дудкина Г.А.

Английский язык для делового общения

М.: ИНФА-М, 2011.

16

Бербенець Л.І.


English course in business law

К.: КНТЕУ, 2002

20

Буцикіна Н.Є.


Французька мова як друга іноземна

К.: КНТЕУ, 2008

15

Верба Л.Г., Верба Г.В.


Граматика сучасної англійської мови

К.: Логос, 2005

70

Карпусь А.К.


Ділова німецька мова

К.: Ун-т «Україна», 2006

25


5

Філософія


Алєксєєв П.В.

Філософія

М.:Проспект, 2012.

25

Іконникова Г.І.

Філософія

М: Юрист,2008.

15

Кузнєцов В.Г.

Філософія

М.:ІНФРА, 2009.

10

Жаров Л.В.

Сучасна філософія

Ростову-на-Дону: Фенікс,2009.

26

Петрушенко В. Л.

Філософія : у 2-х ч.

Львів : Новий Світ – 2000, 2012

10

6

Екологія та екологічна етика


Білявський Г.О.

Основа загальної екології

К.: Либідь, 2008. -- 304 c.

22

Горелов А.А.

Экология: Конспект лекций

М.: Центр, 2010. - 237c.

4

Злобін Ю.А.

Основи екології

К.: Лібра,2011.--248 c.

10

Колотило Д.М.

Екологія і економіка

К.: КНЕУ, 2012. - 368c.

15

Корсак К.В.

Основи екології

К.: МАУП, 2010. - 240 c

22

Чмут Т.К. HTML

Етика ділового спілкування

К.: Знання, 2013

20

Малахов В.А

Етика

К.: Либідь, 2011.

27

І. І. Залеський, Клименко

Екологія людини

- К. : Видавни-чий центр Академія, 2005.

10

7

Безпека життєдіяльності та цивільний захист


Стеблюк М. І.

Цивільна оборона

К.: Знання-Прес, 2012.

24

Ачкасов А.Є.

Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

Харків: ХНАМГ, 2009.

33

Кулаков М.А., Ляпун В.О.

Цивільна оборона

Харків: НТУ―ХПІ, 2009

28

Ред. Муравей Л.А.

Екологія і безпека життєдіяльності

М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2013.

26

Слівко С.Ф.

Захист у надзвичайних ситуаціях мирного та повоєнного часу

Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2013.

20

Яворовський О.П.

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

К. : Медицина, 2015.

10

8

Інформаційні технології


Іванов В.Ф., Мелещенко О.К.

Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування.

К.: 2010. – 146 с.

19

Гавловський В.Д., Калюжний Р.А.,

Цимбалюк В.С.

Інформатизація управління соціальними системами

К.: МАУП, 2003.- 336 с.

8

В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревька, Н.В. Єрьоміна, О.С.Краєва

Основи інформаційних систем

К.:КНЕУ, 2007,-252с.

15

Під ред.. Баженова В.А.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології

К.: Каравела, 2011, - 592с.

30

9

Основи наукових досліджень


Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М.

Основи наукових досліджень

Навч. посібн. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.

6

Крушельницька О. В.

Методологія та організація наукових досліджень

Навч. посібник / – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

4

П’ятнииька-Позднякова І. С

Основи наукових досліджень у вищій школі

Навч. посібник / – К., 2003. – 116 с.

10

10

Анатомія людини


Черкасов В. Г., А. С. Головацький, ред..

Анатомія людини : у 3-х т.

Вінниця : Нова Книга, 2015/2016.

10.

за ред. Я. І. Федонюка

Анатомія людини з клінічним аспектом

Тернопіль : Богдан, 2009

5

Черкасов В. Г.

С. Ю. КравчукАнатомія людини

Вінниця : Нова книга, 2011

3

11

Фізіологія людини

за ред. В. Г. Шевчука

Фізіологія

Вінниця : Нова Книга, 2012/2015

10

Філімонов В. І.

Фізіологія людини

К. : ВСВ «Медицина», 2010

5

Філімонов В. І.

Фізіологія людини в запитаннях і відповідях

К. : Нова книга, 2010.

3

Філімонов В. І.

Клінічна фізіологія

К. : Медицина, 2013

5

12

Біохімія

Губський Ю. І.

Біоорганічна хімія

К.-Вінниця, 2005/2007.

10

Корда М. М., ред.

Біологічна хімія. Лабораторний практикум

Тернопіль : ТДМУ „Укрмедкнига”, 2015

10

Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський.

Біохімія людини

Тернопіль : Укрмедкнига, 2001/2002

4

13

Гігієна


за ред. Ю. І. Кундієва, О. П. Яворського

Гігієна праці

Київ : Медицина, 2011

13

за ред. А. М. Шевченка

Гігієна праці (методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд)

Вінниця : Нова книга, 2005.

8

І. В.Сергета та ін

Загальна гігієна

Тернопіль : Укрмедкнига, 1995/1999

15

за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко

Основи екології

Вінниця : Нова книга, 2013.

22

14

Біологія з основами генетики


Н.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.А.Мотузный

Биология человека

Підручник, рекомендований МОН.

Київ, «Генеза», 2001,- 192с.35

Межжерін С.В.,

Межжеріна Я.О.Біологія

К.: Освіта, 2011, - 336с.

40

15

Фізичне виховання

Вовканич Л. С.

Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навчальний посібник : у 2 ч.

Львів : ЛДУФК, 2013. – Частина 2 : Фізіологія рухової активності. – 2013. – 195 с.

12

16

Психологія

Подоляк Л.Г., Юрченко В. І.

Психологія вищої школи

К.: Педагогічна думка, 2013

8

Вітенко І.С.

Медична психологія

К.: Здоров’я, 2007.

5

Вітенко І.С.,

Вітенко Т.І.Основи психології

Вінниця:

Нова книга, 200812

О. І. Петрик

Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя

Львів : Світ, 1993. – 120 с.

3

Лазаренко В. І.

Психологія

Дніпропетровськ: ДНУ, 2012

30

17

Педагогіка

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л.

Загальна педагогіка

К.: МАУП, 2010

26

Фіцула М.М.

Педагогіка

К.: Видавничий центр "Академія",2010

18

Курлянд З.Н., Хмелюк Р. І.,Семенова А.В. та ін.

Педагогіка вищої школи

К.: Знання, 2005

33

Мойсеюк Н.Є.

Педагогіка

К. Наукова думка, 2007

24

Безпалько О.В.

Соціальна педагогіка. Схеми, таблиці, коментарі

К: Центр учбової літератури, 2009

20

18

Соціологія

Волков Ю.Г.

Соціологія :курс лекцій

Ростов-н/Д:Фенікс,2012.– 512 c. (рос. видання)

26

Тощенко Ж.Т.

Соціологія: загальний курс

М.: Прометей, 2013. –511c. (рос. видання)

24

Фролов С.С.

Соціологія: курс лекцій

М.:Логос,2010.–360 c. (рос. видання)

10

Кондауров В.І.

Соціологія: курс лекцій

М.:ІНФРА-М, 2011.–142 c. (рос. видання)

12

Маркович Д.Ж.

Загальна соціологія

М.:Владос, 2010. – 432 c. (рос. видання)

12

19

Правознавство

Копєйчіков В.В.

Правознавство

К.:Юринком Інтер, 2010.–752 c. (рос. видання)

30

Маляр І.В.

Основи правознавства

Х.: Академія, 2011. – 224 c. (рос. видання)

15

Коляда І.

Основи правознавства

М.:Юрид.літ.,2009. – 192 c. (рос. видання)

15

Войнов І.П.

Основи правознавства

К.: Освіта, 2009. – 216 c.

35

20

Менеджмент

Вороненко Ю.И., Гойда Н.Г.,

Мінцер О.П., Мітчелл М., ред.Нові технології навчання менеджменту в медицині

К.: Книга плюс, 2009

3

Баєва О.В.

Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посібник

К.: Центр учбової літератури, 2008.– 640 с.

4

Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І., Подрєза С.М.


Антикризовий менеджмент

К.: ЦУЛ, 2014

5


За наук. ред. Т.В. Калінеску

Активізація інноваційної діяльності підприємств: монографія

Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 224 с.

3

21

Психологія спілкування

О. І. Петрик

Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя

Львів : Світ, 1993. – 120 с.

3

22

Інформаційні технології в галузі

О.А.Панченко, Н.В.Банчук, А.Н. Пономаренко, А.К.Толстанов, В.Г. Антонов

Информационные теннологии в практике врача

К.:КВИЦ, 2012.- 252


електронне

23

Вступ до спеціальності

Вовканич А.С.

Вступ у фізичну реабілітацію

Навч. Посіб. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 200 с.

4

В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Хантагарова та ін

Спортивна медицина і фізична реабілітація :

К. : Медицина, 2008. – 248 с.

6

А.М.Порад, О.В.Солодовник.,Н.Є.Прокопчук.

Основи фізичної реабілітації

К.: Медицина,2008.-248с.

5

В. М. Мухін.

Фізична реабілітація

К. : Олімпійська література, 2009. – 486 с.

Електронне

24

Спортивна медицина

А. М. Левенець,

Я. В. ЛінькСпортивна травматологія

К. : Олім-пійськалітература, 2008. – 215 с

2

В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Хантагарова та ін

Спортивна медицина і фізична реабілітація :

К. : Медицина, 2008. – 248 с.

6

В. М. Сокрут, О. С. Поважна, А. Л. Бахтєєва

Спортивна медицина : підручник для студ. та лікарів

Донецьк : Каштан, 2013. - 472 с.

5

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М.

Збірник тестових завдань для студентів з фізичної реабілітації і спортивної медицини

Навчально-методичний посібник. –Запоріжжя, ЗДМУ. -2012.

3

за ред. В. В. Клапчука, Г. В. Дзяка.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина : підручник для мед. вузів

К. : Здоров’я, 1995. - 312 с.

12

25

Основи догляду за хворими та інвалідами

Назар П. С.

Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фізичн. вихов. і спорту

К. : Олімпійська література, 2006. – 240 с.

15

За ред. Візіра А.Д.

Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах

Учбовий посібник для студентів медичних вузів. – Запоріжжя, 1996.

3

26

Курортологія

за ред. М. В. Лободи, Е. О. Колесника

Основи курортології : посібник для студ. та лікарів

К. : Вид. Купріянова О.О., 2003. – 512 с.

12

Панасюк Є. М.

Загальна фізіотерапія і курортологія : посібник для мед. ін-тів

Львів : Світ, 1990. - 136 с.

14


Волох Н.Г., Черепок О.О.

Використання природних лікувальних факторів курортів в фізичній реабілітації.

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -58с.

3

27

Масаж загальний і самомасаж

А. А.Бирюков

Самомассаж

СМ. : Физкультура и спорт, 1982. – 112 с.

5

Єфіменко П.Б.

Техніка та методика класичного масажу.

Харків : «ОВС», 2007.

4

Л. О. Вакуленко,

Г. В. Прилуцька,Д. В. Вакуленко

Атлас масажиста

Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 306 с.

10

28

Вікова анатомія та фізіологія

Бобрицька В. І.

Анатомія, вікова фізіологія і шкільна гігієна

Навч. метод, посібн. — К.: Професіонал, 2004. —80 с.

10

І.П. Аносов, В.Х. Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни

Підручник для студ біологічних спеціальностей ВНЗ. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2008. – 434 с.

6

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М.

Біологічний вік та кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини

З., ЗДМУ , Навчальний посібник. №1/11 -11480 від 22.07.2014 р. Затв. МОН України. 127 с.

3

29

Біомеханіка

Земцова І. І.

Спортивна фізіологія : навч. посібн. для студ. ВНЗ

К. : Олімпійська література, 2008. – 206 с.

6

Под общ. ред.. Лапутина А.Н.

Практическая биомеханика

К.: Науковий свит, 2000.. – 298 с.

2

30

Фізіотерапія

Федорів Я.-Р. М.

Загальна фізіотерапія : навч. посібник для студ. ВМНЗ 3-4 рівн. акред.

К. : Здоров’я, 2004. – 224 с.

20

Панасюк Є. М.

Загальна фізіотерапія і курортологія : посібник для мед. ін-тів

Львів : Світ, 1990. - 136 с.

14

31

Організація діяльності лікувально- реабілітаційних закладів

За наук. ред. Т.В. Калінеску.

Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: монографія

Луганськ: вид-во СНУ ім В Даля, 2013. – 220 с.

2

Томащук О.Г.

Управління фізичною культурою і спортом

Методичний посібник. – Луцьк: ЛІРоЛ ВМУРоЛ «Україна», 2007. – 78 с.

2

Должанський І. З.

Управління потенціалом підприємства. Навч. посіб./ І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих та ін.

К. : ЦНЛ, 2006. – 362 с. 

3

32

Основи фізичної реабілітації

А.М.Порад, О.В.Солодовник.,Н.Є.Прокопчук.

Основи фізичної реабілітації

К.: Медицина,2008.-248с.

5

В. М. Мухін.

Фізична реабілітація

К. : Олімпійська література, 2009. – 486 с.

8

Порада А. М.

Основи фізичної реабілітації : навч. посібник для студ. ВМНЗ І-ІІІ рівн. акред.

К. : Медицина, 2008. – 248 с.

15

Мурза В.П.

Психолого-фізична реабілітація. Навчальний посібник

К.: ОЛАН, 2005.

Електронне

Мухін В.М.

Фізична реабілітація. Підручник для вузів. Вид. 3-е переробл.

Олімпійська література, 2009

Електронне

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М.

Збірник тестових завдань для студентів з фізичної реабілітації і спортивної медицини

Навчально-методичний посібник. –Запоріжжя, ЗДМУ. -2012.

3

33

Теорія і технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності

О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич

Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту

Дрогобич: Коло, 2010.- 312с.

8

34

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

ред. М. І. Швед

Екстрена та невідкладна медична допомога : підручник для студентів вищих навчальних закладів

Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. - 448 с.

10

Марчук А. І.

Долікарська допомога : підручник

К. : Правові джерела, 2000. – 464 с.

2

Михалюк Е.Л., Малахова С.Н., Черепок А.А.

Неотложные состояния в практике спортивной медицины

Учебно-методическое пособие. – Запорожье, ЗГМУ. -2013.

3

35

Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату

Горбатюк С. О.

Фізична реабілітація та рухова активність при порушеннях функції опорно-рухової системи : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 192 с.

15

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Ткаліч І.В.

Фізична реабілітація при захворюваннях хребта

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -90 с.

3

36

Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

Мурза В.П. Мухін В.М.

Фізична реабілітація в хірургії. Навчальний посібник

К.: Наук. світ., 2008

4

37

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

ред. К. М. Амосова.

Внутрішня медицина: підручник для студ. ВМНЗ III-IV рівнів акрид. : в 3-х т.

Київ : Медицина, 2008 - . Т. 1 : Хвороби системи кровообігу. Хвороби органів травлення. Хвороби крові і кровотвірних органів. - 1056 с.

12

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М., Волох Н.Г.

Вибір і застосування фізіотерапевтичних методів та курортних факторів при фізичній реабілітації хворих з патологією органів травлення та нервової ситеми

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -92 с.
.

3

38

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

Марченко О. К.

Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи

К., 2006. – 196 с.

12

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М., Волох Н.Г.

Вибір і застосування фізіотерапевтичних методів та курортних факторів при фізичній реабілітації хворих з патологією органів травлення та нервової ситеми

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -92 с.
Мурза В.П.

Психолого-фізична реабілітація. Навчальний посібник

К.: ОЛАН, 2005.

Електронне

39

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи

Чаплінський Р. Б.

Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях : навчальний посібник

Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 311 с.

5

40

Масаж лікувальний

Л. О. Вакуленко

Лікувальний масаж

Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 468 с.

10

41

Методи дослідження у фізичній реабілітації

Мурза В.П., Філіппов М.М.

Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині.

Київ, Університет «Україна», 2001.

2

Григор'єв А. Й.

Енциклопедія фізичної реабілітації : навчально-методичний посібник

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009. – Том 4 : Лікувальна фізична культура. – 2009. – 895 с.

1

42

Основи соціальної реабілітації

за ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко.

Медична та соціальна реабілітація : навч. посібник для студ. ВМНЗ ІV рівн. акред. та лікарів-інтернів

Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 402 с.

7

Т.В. Калінеску, Т.В. Шаповалова, Г.С. Ліхоносова

Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник

Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 360 с.

3

Т.В.Калінеску, Ю.А. Ро-мановська, О.М. Антіпов

Соціальне страхування: навчальний посібник

Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 256 с.

3

43

Основи загальної та клінічної патології

ред.: М. С. Регеда, А. І. Березнякова

Патологічна фізіологія

Львів : Магнолія 2006, 2011/

3

Рябуха О. І.

Патологічна анатомія : навчальний посібник

Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2014. – 143 с

2

44

Клініко - лабораторна та функціональна діагностика

М.Ф. Хорошуха, В.П. Мурза, М.П. Пушкар

Функціональна діагностика. Навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2007

4

І.А. Зупанець,

В.Ф.Москаленко, С.В.Місюрьова та ін.; За ред. І.А.Зупанця, В.Ф.Москаленка.Клінічні лабораторні методи дослідження

Навч. посіб./ X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 178 с.

3

45

Методика навчання основ здоров'я та здорового способу життя

О. І. Петрик

Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя

Львів : Світ, 1993. – 120 с.

3

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М.

Біологічний вік та кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини

З., ЗДМУ , Навчальний посібник. №1/11 -11480 від 22.07.2014 р. Затв. МОН України. 127 с.

3

Михалюк Е.Л., Малахова С.Н., Черепок А.А.

Общие основы валеологии. Основные принципы формирования здоровья

З., ЗДМУ , Навчальний посібник., 2014. 71 с.

3

46

Адаптивне фізичне виховання

Бегидова Т.П.

Основы адаптивной физической культуры. Учебное пособие

М.: Советский спорт, 2007. – 190с.

2

Под ред. Джозефа П. Винника

Адаптивное физическое воспитание и спорт

К.: Олимпийская литература, 2010. – 608 с.

6

47

Методика занять у спеціальних медичних групах

Земцова І. І.

Спортивна фізіологія : навч. посібн. для студ. ВНЗ

К. : Олімпійська література, 2008. – 206 с.

10

Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М.

Біологічний вік та кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини

З., ЗДМУ , Навчальний посібник. №1/11 -11480 від 22.07.2014 р. Затв. МОН України. 127 с.

3

Глухих В.И., Черепок А.А.

Оздоровительная физическая тренировка. Часть 1. Общая характеристика оздоровительной тренировки. Традиционные двигательные системы оздоровления. Учебное пособие.

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -84 с.

3

Глухих В.И., Черепок А.А.

Оздоровительная физическая тренировка. Часть 2. Авторские и нетрадиционные системы оздоровления. Учебное пособие.

З., ЗДМУ Навч. Посібник, 2016. -64 с.

3

48

Основи клінічної патології

ред.: М. С. Регеда, А. І. Березнякова

Патологічна фізіологія

Львів : Магнолія 2006, 2011/

3

Рябуха О. І.

Патологічна анатомія : навчальний посібник

Львів : Львівський державний університет фізичної культури, 2014. – 143 с

2

49

Реабілітаційні технології при політравми

Под ред. Самосюка И.З.

Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов

Київ: Здоров’я, 2004

3

50

Післятравматичний стресовий розлад учасників АТО та постраждалих від НС

Марченко О. К.

Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи

К., 2006. – 196 с.

12

Л. І. Соколова, Т. М. Черенько, Т. І. Ілляш

Методи обстеження неврологічного хворого

Київ : Медицина, 2015. - 144 с.

5

за ред. Є. Г. Дубенка

Нервові хвороби

К. : Здоров’я, 2001.

2

Мурза В.П.

Психолого-фізична реабілітація. Навчальний посібник

К.: ОЛАН, 2005.

Електронне

51

Технічні засоби фізичної реабілітації

В. М. Сокрут

Фізичні чинники в медичній реабілітації : підручник для студентів та лікарів

Донецьк : ДОКТМО, 2008. - 576 с.

11

52

Педагогічна майстерність

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М.

Основи педагогічної майстерності. Навчальний посібник.

Київ. 2010.

7

Ягупов В.В.

Педагогіка. Навчальний посібник

К.:Либідь,2002

3

53

Оздоровчий фітнес

Хоули, Э. Т.

Руководство инструктора оздоровительного фитнеса

К.:Олимпийская литература, 2004. - 375с.

4

Хоули, Эвард Т.

Оздоровительный фитнес

Киев : Олімпійськалітература, 2000. - 367 с.

6

54

Основи менеджменту та маркетингу у фізичній реабілітації

Баєва О.В.

Менеджмент у галузі охорони здоров’я: навч. посібник

К.: Центр учбової літератури, 2008.– 640 с.

4

55

Метрологічний контроль у спорті

В.Б.Коренберг

Спортивная метрология

Учебник для студен тов, - Малаховка, 2008.- 240с.

3

56

Фітотерапія та гомеопатія

Л. В. Бензель, Р. Є. Дармограй, П. В. Олійник, І. Л. Бензель

Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура : навч. посібник для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. фак. ВМНЗ 4 рівн. акред.

К. : Медицина, 2010. – 400с.

5

57

Нефармакологічні методи в практиці реабілітації

Под ред. д.м.н., профессора Ю.Ю. Елисеева.

Справочник семейного доктора.

М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 1040 с.

1

Стражный А.С.

Секреты нетрадиционной медицины

12-е изд.—К.: Изд-во Подолина, 2008. – 336 с.

3

58

Оздоровче плавання

Шульга Л. М.

Оздоровче плавання : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фізичн. вихов. і спорту

К. : Олімпійська література, 2008. – 232 с.

7

Ректор Г.В. ТуровцевТаблиця 11.3 Перелік фахових періодичних видань


Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

2017

2. Сучасні медичні технології. Видається ЗМАПО

2016-2017

3. Запорізький медичний журнал. Видається ЗДМУ

2016-2017

4. Біологія і хімія

2006-2016

5. Україна: аспекти праці (фахове видання)

1999-2017

6. Освіта України

2001-2016Ректор Г.В.Туровцев


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка