Та медсестринстваСторінка1/8
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
МОЗ УКРАЇНИ

ДВНЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2

ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ

4-го КУРСА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» (МОДУЛЬ 1)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.12010002 “ПЕДІАТРІЯ”

м. Івано-Франківськ

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

професор_____________Ерстенюк Г. М.

«____» ____________2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

«Внутрішня медицина»

(назва навчальної дисципліни)

7.12010002 «Педіатрія» (шифр, назва спеціальності)
Факультет - -медичний

Кафедра – внутрішньої медицини №2 та медсестринства, ендокринології.


Нормативні дані

Форма навчання

ня

денна


кафедра


Курс

Семестр

Кількість годин

Проміж

ний модуль

ний контроль

(тиждень)
Підсумок по дисципліні

(тиждень)Всього

Аудиторних

С

П

РСЛекції

Практичні заняття

Лаборатор ні заняття

Семінарські

заняття


Модуль 1 (4 курс)

Внутрішньої медицини №2 та медсестринства

ЕндокринологіїІV


ІV

VII-VIII


VIІ

172

83

30


18

108

4434


21

17 тиждень


40 тиждень

Всього255

48

15255
Робочу програму склали:
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, - проф. Вакалюк І.П.,

доц. Гайналь Н.П.,

доц. Звонар .П.П


Завідувач кафедри ендокринології - проф. Скрипник Н. В.,

проф.. Боцюрко В .І,

доц. Бабенког І. Г.

Робоча програма складена:

на основі додатку (від 11 березня 2013р.) до наскрізної навчальної програми «Внутрішня медицина» (затвердженої МОЗ України, Центральним методичним кабінетом з вищої освіти, Київ 15.04.2008р.), за спеціальністю 7.12010002 «Педіатрія» «Внутрішня медицина» та «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами».

Робоча програма овлена на основі типової програми, яка затверджена заступником міністра охорони здоров`я України Лазоришинцем В.В. 15.04.2008р. та погоджена Директором ЦМК з вищої медичної освіти 14.04.2008р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства від ”28 ” серпня 2014р.


Протокол № 17
Завідувач кафедри

____________________________ _____________проф. Вакалюк І. П.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ендокринології від 28.08.2014 р.


Протокол №
Завідувач кафедри

ендокринології _____________________________________проф. Скрипник Н.В..

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”________” 2014 р.


Протокол №
Голова циклової комісії____________________________Професор Міщук В.Г.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ


 1. Типова навчальна програма дисципліни

 2. Робоча навчальна програма дисципліни

 3. План роботи кафедри

 4. Індивідуальний план роботи викладача та її облік

 5. Система оцінювання якості освіти студента

 6. Оцінювання індивідуальних завдань

 7. Матеріали для самостійної роботи студентів та її оцінювання

 8. Тимчасове Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) в ІФДМУ

 9. Порядок проведення підсумкового модульного контролю

 10. Тести для поточного і модульного контролю

 11. Навчально-методичний стенд КМСОНП:

 • орієнтовна структура залікового кредиту поточного модуля

 • календарно-тематичний план лекцій

 • календарно-тематичний план практичних (семінарських) занять

 • календарно-тематичний план самостійної роботи студентів

 • розподіл балів, які присвоюють студентам за поточний модуль

 • перелік питань для підготовки студентів до чергового підсумкового модульного контролю

 • форми контролю і конвертації балів

 • дні проведення консультацій та відпрацювань

10. Нові журнали та відомості:

 • ЕН-1 „Журнал обліку відвідувань та успішності”

 • ЕН-2 „Журнал обліку успішності студентів з дисципліни”

 • ЕН-3 „Відомість успішності студентів з дисципліни №”

 • У-5,03 „Журнал обліку відвідування лекцій”

 • У-5.04 „Журнал обліку відпрацювань студентами пропущених занять”

 • Журнал контрольних та взаємних відвідувань занять

 • У-5.12 „Інформація про пропуски навчальних занять на кафедрі”ЗМІСТ1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .
Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
4 курс

План навчальної програми по модулю 1 (4 КУРС)

.
«Основи внутрішньої медицини: ендокринологія»
Всього годин-83/ кредити 2,75 ( (лекцій – 18, практичних занять - 44, СРС - 21)
Лекцій 18 год

практичні 44 год

самостійна робота 21 год

________________________________________________________________

за осінній семестр (7)

Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
4 курс

План навчальної програми по модулю 1 (4 КУРС)

.
«Основи внутрішньої медицини: гастроентерологія, пульмонологія, гематологія»
Всього годин-172/кредити 5,7 (лекцій – 30, практичних занять-108, СРС-34)

Лекцій 16 год

практичні 48 год

самостійна робота 16 год

________________________________________________________________

за осінній семестр (7)

Лекцій 14 год

практичні 60 год

самостійна робота 18 год

_______________________________________________________________

за весняний семестр (8)

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
Тематичний план лекцій

змістового модуля 1:

«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів IV курсу медичного факультету

(спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)
1– Цукровий діабет у дітей -2 год.

Сучасна класифікація, етіологія, клініка, діагностика. Ускладнення цукрового діабету. 2 год. (клінічна лекція).
 1. Коматозні стани у дітей -2 год.

Новітні методи лікування дітей хворих на цукровий діабет (клінічна лекція).


 1. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози у дітей -2 год.

Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз. Клініка, діагностика, профілактика та лікування (клінічна лекція).


 1. Захворювання надниркових залоз у дітей – 2 год.

Гостра та хронічна недостатність надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини. Клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція).


 1. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи у дітей – 2 год.

Гіпопітуїтаризм, гіперпітуїтаризм. Клініка, діагностика, лікування. Захворювання статевих залоз у дітей – 2 год.

Всього годин –10 год.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Змістового модуля 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи»

з/п

Тема

Кількість годин

1

Цукровий діабет. Сучасна класифікація, етіологія, клініка, діагностика. Актуальні питання ангіо- та нейропатій.

2

2

Новітні методи лікування хворих на ЦД. Пероральні цукрознижувальні засоби, сучасні препарати інсуліну та його аналоги.

2

3

Захворювання щитоподібної залози. Діагноз, диференційний діагноз, профілактика та лікування зоба.

2

4

Захворювання надниркових залоз. Хронічна недостатність надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини.

2

5

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи. Її участь в корегуванні функціональної активності залоз внутрішньої секреції.

2

Всього

10

Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
Тематичний план лекцій
змістового модуля 2:

«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» для студентів IV курсу медичного факультету (спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)
1. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, методи діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


2. Шлункова диспепсія (функціональна диспепсія). Хронічні гастрити. Сучасні підходи до лікування гастритів – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, методи діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


3. Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, методи діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


4. Жовчнокам’яна хвороба. Хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, методи діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


5. Хронічні панкреатити. Сучасні підходи до лікування панкреатитів. – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, методи діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


6. Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


7. Хронічні захворювання товстої кишки: синдром подразненої кишки Неспецифічні коліти (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона. Ускладнення та захворювання, асоційовані із виразковим колітом (склерозуючий холангіт, сподиліт, артрит, дерматит - 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


8. Хронічні гепатити. Цироз печінки – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


Всього годин –16 год.

Тематичний план лекцій
змістового модуля 2:

«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» для студентів IV курсу медичного факультету (спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)


з/п

Тема

Кількість годин

1

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

2

2

Шлункова диспепсія та хронічні гастрити

2

3

Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки

2

4

Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення

2

5

Хронічні панкреатити

2

6

Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії

2

7

Хронічні захворювання товстої кишки: СРК та неспецифічні коліти

2

8

Хронічні гепатити. Цирози печінки

2

Разом

16


Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
Тематичний план лекцій
змістового модуля 3:

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання” для студентів ІV курсу медичного факультету (спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)


1. Хронічні обструктивні захворювання легень – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


2. Бронхіальна астма – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


3. Пневмонії – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


4. Легенева недостатність. Плеврити. Сучасні підходи діагностики та лікування

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


Всього годин –8 год.

Тематичний план лекцій
змістового модуля 3:

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання” для студентів ІV курсу медичного факультету (спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)
з/п

Тема

Кількість годин

1.

Хронічні обструктивні захворювання легень

2

2

Бронхіальна астма

2

3

Пневмонії

2

4.

Легенева недостатність. Плеврити. Сучасні підходи діагностики та лікування

2

Разом

8


Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»

Тематичний план лекцій

змістового модуля 4
«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів» для студентів ІV курсу медичного факультету

(спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)

1.– Анемії - 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


2. Гострі та хронічні лейкемії – 2 год.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


3. Лімфоми та мієломна хвороба. Стандарти діагностики та лікування.

Сучасні погляди стосовно етіології, патогенезу, діагностики, класифікації, профілактики та принципів лікування (клінічна лекція).


Всього годин –6 год.


Тематичний план лекцій
Змістового модуля 4: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів» для студентів ІV курсу медичного факультету

(спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)


з/п

Тема

Кількість годин

1

Анемії

2

2

Гострі та хронічні лейкемії

2

3.

Лімфоми та мієломна хвороба. Стандарти діагностики та лікування.

2

Разом

6


1.2.2. Тематичний план практичних занять

Модуль 1 «Основи внутрішньої медицини»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять
Змістового модуля 1 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» для студентів ІV курсу медичного факультету (спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)
1. Цукровий діабет, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Класифікація.-4 год.

Цукровий діабет у дітей, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1 і тип 2. Епідеміологія діабету в Україні і світі, прогноз захворюваності, поширеність цукрового діабету в різних вікових групах. Етіологія і патогенез цукрового діабету. Класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999 р.). Клініка цукрового діабету. Характеристика типів діабету. Патологія внутрішніх органів за цукрового діабету. Діагностика цукрового діабету. Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999 р.). Показання та правила проведення глюкозотолерантного тесту. Діагностичне значення визначення глікованого гемоглобіну, фруктозаміну, С-пептиду, глюкозурії, кетонурії.


2. Хронічні ускладнення цукрового діабету у дітей: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Синдром Моріака – 4 год.

Діабетичні ангіопатії та нейропатії. Класифікація. Діабетична нефропатія, діагноз, диференційний діагноз, лікування та профілактика. Діабетична ретинопатія: діагноз, профілактика та лікування. Діабетична нейропатія, класифікація, діагностика та лікування. Діабетична стопа: класифікація, діагностика, лікування.


3. Невідкладні стани за цукрового діабету у дітей – 4 год.

Коматозні стани при цукровому діабеті. Гіпоглікемічна кома, гіпоглікемічні стани. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Кетоацидотичні стани, діабетична (гіперкетонемічна) кома. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування. Гіперосмолярна (неацидотична) діабетична кома. Молочнокислий ацидоз і кома.


4 Сучасні методи лікування хворих на цукровий діабет у дітей 4 год.

Основні методи лікування ЦД, дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, пероральні цукрознижувальні засоби, навчання хворих самоконтролю.

Дієтотерапія цукрового діабету. Дозоване фізичне навантаження та правила його призначення. Пероральні цукрознижувальні препарати. Похідні сульфонілсечовини, несульфонілсечовинні секретогени інсуліну, бігуаніди, глітазони, інгібітори альфаглюкозидази. Консенсус ADA та EASD в терапії цукрового діабету типу 2 (2006, 2008).

Інсулінотерапія. Показання, протипоказання. Класифікація препаратів інсуліну. Розрахунок добової потреби в інсуліні. Корекція дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць. Режим інсулінотерапії: традиційна та інтенсифікована інсулінотерапія. Ускладнення інсулінотерапії. Хронічне передозування інсуліну (синдром Сомоджі), інсулінові набряки. Санаторно-курортне лікування.


5. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози у дітей -4 год.

Визначення поняття “йододефіцитні стани”. Епідеміологія йодного дефіциту в Україні і світі. Прояви йодного дефіциту. Визначення йододефіцитних територій за поширеністю зобу у різних вікових групах та даними йодурії. Класифікація зоба (ВООЗ, 1994). Поняття про ендемічний нетоксичний та вузлові форми зоба. Вплив екзогенних чинників довкілля та техногенних катастроф на об’єктах атомної енергетики на стан щитоподібної залози та поширеність її патології. Йодна профілактика. Значення вживання йодованої солі у профілактиці йододефіцитних захворювань. Обмеження для використання препаратів на основі калію йодиду.

Тиреотоксикоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія. Вікові особливості перебігу токсичного зоба у дітей та людей похилого віку. Клінічні відмінності вузлового токсичного зоба. Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131-йоду з лікувальною метою. Ускладнення. Медико-соціальна експертиза хворих на токсичний зоб.
6 Гіпотиреоз у дітей. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити. Рак щитоподібної залози – 4 год.

Тиреоїдити, класифікація, етіологія, клінічний перебіг, діагностика, лікування. Диференційна діагностика тиреоїдитів з гострим та підгострим клінічним перебігом. Хронічний тиреоїдит. Обґрунтування діагнозу автоімунного тиреоїдиту.

Вузлові форми зоба. Моніторинг пацієнтів із вузлами у щитоподібній залозі. Патоморфологічна класифікація пухлин щитоподібної залози. Обґрунтування діагнозу раку щитоподібної залози. Роль аварії на Чорнобильській АЕC у зростанні захворюваності на рак щитоподібної залози. Сучасна схема лікування, реабілітації та диспансерного спостереження хворих на рак щитоподібної залози. Рак щитоподібної залози
7. Захворювання прищитоподібних залоз у дітей. Гіперпаратиреоз і гіпопаратиреоз – 4 год.

Гіперпаратиреоз. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка, клінічні форми гіперпаратиреозу. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Післяопераційний період і реабілітація хворих. Медикаментозна терапія. Гіпопаратиреоз. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика, диференційна діагностика. Прогноз. Профілактика. Лікування. Клінічні форми.Захист історії хвороб.
8. Хронічна недостатність кори надниркових залоз у дітей. Гостра недостатність кори надниркових залоз. Гормонально-активні пухлини надниркових залоз 4 год.

Гостра недостатність надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Класифікація пухлин надниркових залоз. Кортикостерома (глюкостерома). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Андростерома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона). Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Феохромоцитома. Клініка, діагностика та диференціальна діагностика, лікування. Визначення природженої гіперплазії кори надниркових залоз. Клінічні форми, діагностика, лікування.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка