Світлична Є. І. ст викл кафедри українознавства та лат мови Берестова А. АСкачати 360.97 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір360.97 Kb.


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доц. кафедри українознавства та лат. мови Світлична Є. І.

ст. викл. кафедри українознавства та лат. мови Берестова А. А.

доц. кафедри українознавства та лат. мови Тимченко А. О.

РЕЦЕНЗЕНТИ: Шутак Л. Б., к. філол. н., доц. кафедри суспільних наук та українознавства

Буковинського державного медичного університетуФіляніна Н. М., к. філол. н., доц., завідувач кафедри гуманітарних наук

Національного фармацевтичного університетуЛитвиненко О. О., к. філол. н., доц. кафедри історії та мовознавства

Українського державного університету залізничного транспорту

Обговорено та рекомендовано до затвердження на міжкафедральній нараді фахівців однопрофільних кафедр (Харків, НФаУ, кафедра українознавства та латинської мови): кафедра україністики, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; кафедра культурології та українознавства, Запорізький державний медичний університет; факультет філософії, соціальних та гуманітарних наук, іноземних мов, Донецький національний медичний університет; кафедра української мови, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського; кафедра українознавства, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; кафедра суспільних наук та українознавства, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; кафедра української мови, основ психології та педагогіки, Харківський національний медичний університет; кафедра журналістики та філології, Сумський державний університет; кафедра українознавства, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; кафедра українознавства та гуманітарної підготовки, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; кафедра українознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

«07» вересня 2016 року, протокол № 1Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» складена

відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) підготовки другого (магістерського) рівня

(назва рівня вищої освіти)

галузі знань: 22 «Охорона здоров’я»(шифр і назва галузі знань)

спеціальності: 226 «Фармація»

(код і найменування спеціальності)
освітніх програм: «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»

(найменування освітньої програми)Опис навчальної дисципліни (анотація)

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» покликана підвищити мовну компетенцію майбутніх фахівців, забезпечити їхню професійну комунікацію. Акцент у програмі зроблено на засобах наукового й офіційно-ділового стилів, що обслуговують фахове мовлення фармацевтів; термінологія, сталі вислови, мовні кліше, приклади укладання документів – усе це розглядається через призму лексики, морфології, стилістики, синтаксису. Базована на знаннях зі шкільної програми, дисципліна демонструє зовсім інший, вищий, рівень осягнення мови – з погляду майбутнього фаху студентів.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська мова за професійним спрямуванням (фахове мовлення фармацевтів).
Міждисциплінарні зв’язки: неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, токсикологічна хімія, фізколоїдна хімія, фармацевтична хімія, біохімія, патологічна фізіологія, анатомія, клінічна фармація, ботаніка, біологія, мікробіологія, біоетика, біофармація, аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, організація та економіка фармації, фармакологія, фармакотерапія, менеджмент, маркетинг, фармакоекономіка, практична косметологія, аптечна технологія лікарських та косметичних засобів, дерматологія, клінічна косметологія, аромологія, технологія парфумерно-косметичних препаратів промислового виробництва, основи фітокосметики, основи косметичної хірургії, косметична хімія, стандартизація та контроль якості парфумерно-косметичних засобів, справочинство.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є підвищення мовної компетенції майбутніх фахівців і забезпечення мовного аспекту їхньої професійної комунікації.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів є оволодіти нормами сучасної української мови в аспектах лексики, стилістики, морфології та синтаксису в контексті мовлення фахівця-фармацевта, грамотно перекладати й редагувати тексти фармацевтичного профілю, вільно та доцільно застосовувати терміни та сталі сполуки, що стосуються цієї галузі знань, укладати основні види документів.
1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами

компетентностей:


 • інтегральна:

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії;

 • загальні:

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

КЗ 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

КЗ 8. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.

КЗ 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді.
 • спеціальні (фахові, предметні):

здатність грамотно застосовувати літературну українську мову в ситуаціях професійного мовлення, а саме:

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

КФ 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик.

КФ 3. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP).

КФ 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного процесу із обґрунтовуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP).

КФ 5. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

КФ 7. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів України.

КФ 8. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно до чинного законодавства України.

КФ 10. Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках.

КФ 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.

КФ 12. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-правових актів.

КФ 13. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних практик, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів.

КФ 14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю.

КФ 17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристик, а також суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження хворого.

КФ 19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях.

КФ 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу.

КФ 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей».
Матриця компетентностей
Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідаль-ність

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії.

Загальні компетентності

1

КЗ 1. Здатність діяти соці-

ально відповідально та

громадянсько свідомо.


Знати свої соціальні та гро-

мадські права та обов’язки.Формувати свою громадянську

свідомість, вміти діяти відпо-

відно до неї.


Здатність донести свою

громадську та соціальну

позицію.


Нести відповідати за

свою громадянську

позицію та діяльність.


2

КЗ 2. Здатність застосову-

вати знання у практичних

ситуаціях.


Знати методи реалізації

знань у вирішенні практич-

них питань.


Вміти використовувати фахові

знання для вирішення практи-

чних ситуаціях.


Встановлювати зв’язки із

суб’єктами практичної

діяльності.


Нести відповідаль-

ність за своєчасність

прийнятих рішень.


3

КЗ 4. Здатність до абстра-

ктного мислення, аналізу

та синтезу; здатність вчи-

тися і бути сучасно на-

вченим.


Знати сучасні тенденції роз-

витку галузі та аналізувати

їх.


Вміти проводити аналіз профе-

сійної інформації, приймати

обґрунтовані рішення, набува-

ти сучасні знання.Встановлювати відповідні

зв’язки для досягнення

цілей.


Нести відповідаль-

ність за своєчасне

набуття сучасних

знань.


4

КЗ 7. Здатність до адапта-

ції та дії у новій ситуації.Знати елементи виробничої

та соціальної адаптації; фак-

тори успішної адаптації до

нового середовища.Вміти формувати ефективну

стратегію особистісної адапта-

ції до нових умов.


Взаємодіяти з широким

колом осіб (колеги, кері-

вництво, фахівці з інших

галузей) при виникненні

нових ситуацій з елемен-

тами непередбачуваності.Нести відповідаль-

ність за прийняття

рішень.


5

КЗ 8. Здатність спілкува-

тися рідною мовою як

усно, так і письмово.


Мати досконалі знання рід-

ної мови.Вміти застосовувати знання

рідної мові, як усно так і пись-

мово.


Використовувати при

фаховому та діловому

спілкуванні та при підго-

товці документів рідну

мову.


Нести відповідаль-

ність за вільне воло-

діння рідною мовою,

за розвиток професій-

них знань.


6

КЗ 10. Здатність до вибо-

ру стратегії спілкування,

здатність працювати в

команді.


Знати тактики та стратегії

спілкування, закони та спо-

соби комунікативної поведі-

нки.


Вміти обирати способи та

стратегії спілкування для за-

безпечення ефективної коман-

дної роботиВикористовувати страте-

гії спілкування та навич-

ки міжособистісної взає-

модії


Нести відповідаль-

ність за вибір та так-

тику способу комуні-

кації.


Спеціальні (фахові) компетентності

1

КФ 1. Здатність викорис-

товувати у професійній

діяльності знання норма-

тивно-правових, законо-

давчих актів України та

рекомендацій належних

фармацевтичних практик.
КФ 2. Здатність здійсню-

вати діяльність з розробки

і оформлення документа-

ції щодо чіткої визначено-

сті технологічних проце-

сів виготовлення та виро-

бництва лікарських засо-

бів відповідно до правил

належних практик.
КФ 7. Здатність організо-

вувати дію системи звіт-

ності та обліку (управлін-

ського, статистичного,

бухгалтерського та фінан-

сового) в аптечних закла-

дах, здійснювати товароз-

навчий аналіз, адміністра-

тивне діловодство, доку-

ментування та управління

якістю згідно нормативно-

правових актів України.


КФ 14. Здатність здійсню-

вати розробку методик

контролю якості лікарсь-

ких засобів, фармацевти-

чних субстанцій, лікарсь-

кої рослинної сировини і

допоміжних речовин з

використанням фізичних,

фізико-хімічних та хіміч-

них методів контролю.Знання норм офіційно-ділового стилю сучасної української мови при роботі із

законами та нормативними

документами.


Користуватись засобами офіційно-ділового стилю української мови при роботі із

законами та нормативними

документами, розробці ділової документації.


Грамотно та вправно формувати висновки та

фахово застосовувати знання зі справочинства при роботі із

законами та нормативними

документами.Нести відповідаль-

ність за укладання, якісне та сво-

єчасне використання

нормативних докуме-

нтів у професійній

діяльності.2

КФ 3. Здатність організо-

вувати виробничу діяль-

ність аптек щодо виготов-

лення лікарських препа-

ратів у різних лікарських

формах за рецептами лі-

карів і замовленнями лі-

кувальних закладів, вклю-

чаючи обґрунтування

технології та вибір допо-

міжних матеріалів відпо-

відно до правил Належної

аптечної практики (GPP).
КФ 4. Здатність організо-

вувати та брати участь у

виробництві лікарських

засобів в умовах фарма-

цевтичних підприємств,

включаючи вибір техно-

логічного процесу із об-

ґрунтовуванням техноло-

гічного процесу та вибо-

ром відповідного облад- нання згідно з вимогами

Належної виробничої

практики (GMP).


КФ 5. Здатність організо-

вувати та проводити заго-

тівлю лікарської рослин-

ної сировини з урахуван-

ням раціонального вико-

ристання ресурсів лікар-

ських рослин, прогнозува-

ти та обґрунтовувати

шляхи вирішення пробле-

ми збереження та охорони

заростей дикорослих лі-

карських рослин відпо-

відно до правил Належної

практики культивування

та збирання вихідної си-

ровини рослинного похо-

дження (GACP).
КФ 8. Здатність аналізу-

вати та прогнозувати ос-

новні економічні показ-

ники діяльності аптечних

закладів, здійснювати

розрахунки основних по-

датків та зборів, формува-

ти ціни на лікарські засо-

би та вироби медичного

призначення відповідно

до чинного законодавства

України.
КФ 10. Здатність органі-

зовувати і здійснювати

загальне та маркетингове

управління асортимент-

ною, товарно-інновацій-

ною, ціновою, збутовою

та комунікативною полі-

тиками суб’єктів фарма-

цевтичного ринку на ос-

нові результатів маркети-

нгових досліджень та з

урахуванням ринкових

процесів на національно-

му і міжнародному рин-

ках.
КФ 11. Здатність прово-

дити аналіз соціально-

економічних процесів у

фармації, форм, методів і

функцій системи фарма-

цевтичного забезпечення

населення та її складових

у світовій практиці, пока-

зників потреби, ефектив-

ності та доступності фар-

мацевтичної допомоги в

умовах медичного страху-

вання та реімбурсації вар-

тості лікарських засобів.
КФ 12. Здатність органі-

зовувати, забезпечувати і

проводити аналіз лікарсь-

ких засобів та лікарської

рослинної сировини в

аптечних закладах і конт-

рольно-аналітичних лабо-

раторіях фармацевтичних

підприємств відповідно до

вимог Державної фарма-

копеї та інших норматив-

но-правових актів.


КФ 13. Здатність органі-

зовувати та здійснювати

контроль якості лікарсь-

ких засобів у відповіднос-

ті з вимогами Державної

фармакопеї України та

належних практик, визна-

чати способи відбору

проб для контролю лікар-

ських засобів відповідно

до діючих вимог та про-

водити їх сертифікацію,

запобігати розповсю-

дженню фальсифікованих

лікарських засобів.
КФ 17. Здатність здійсню-

вати моніторинг ефектив-

ності та безпеки застосу-

вання населенням лікар-

ських засобів згідно даних

щодо їх клініко-фарма-

цевтичних характеристик,

а також суб’єктивних оз-

нак та об’єктивних кліні-

чних, лабораторних та

інструментальних крите-

ріїв обстеження хворого.


КФ 19. Здатність здійсню-

вати домедичну допомогу

хворим та постраждалим

у екстремальних ситуаці-

ях.
КФ 20. Здатність здійсню-

вати консультування та

фармацевтичну опіку під

час вибору та відпуску

безрецептурного лікар- ського засобу шляхом

оцінки співвідношення

ризик/користь, сумісності,

показань та протипока-

зань керуючись даними

про стан здоров’я конкре-

тного хворого із враху-

ванням біофармацевтич-

них, фармакокінетичних,

фармакодинамічних та

фізико-хімічних особли-

востей лікарського засобу.


КФ 21. Здатність прово-

дити санітарно-просвіт-

ницьку роботу серед на-

селення з метою профіла-

ктики поширених захво-

рювань внутрішніх орга-

нів, попередження небез-

печних інфекційних та

паразитарних захворю-

вань, а також з метою

сприяння своєчасному

виявленню та підтриман-

ню прихильності до ліку-

вання цих захворювань

згідно з їхніми медико-

біологічними характерис-

тиками та мікробіологіч-

ними особливостями.Знання ботанічної, клінічної, анатомічної, гістологічної номенклатури, номенклатури лікарських засобів, хімічної, медичної, фармакогностич-ної термінологій, технологічних термінів, термінів економіки, маркетингу, менеджменту; знати засоби термінотворення в ситуаціях професійного спілкування.

Уміння застосовувати знання термінології, номенклатури в ситуаціях фахового мовлення, вміти утворювати нові терміни.

Грамотно та послуговуватись засобами лексики, фонетики, морфології, синтаксису, застосовувати стилістично вправне мовлення при спілкуванні з коллегами, пацієнтами, клієнтами;

грамотно укладати, перекладати, редагувати тексти наукового стилю, застосовуючи знання фармацевтичної термінології, мови професійного спілкування;

вправно вести дискусії.


Нести відповідаль-

ність за грамотнее і вправне мовлення в усній та писемній формі, доцільне застосування фахової термінології.


Результати навчання:

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна.

Результати навчання для дисципліни.


Володіння студентами мовою на рівні фахового спілкування в усьому багатстві лексичних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних засобів, зокрема термінологічного запасу. Наявність стійких знань про специфіку усної та писемної форм української мови в науковому й офіційно-діловому стилях із урахуванням фахової спрямованості. Уміння складати, перекладати й редагувати тексти фармацевтичної спрямованості, уміння укладати основні види документів.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС.
Програма структурована в модулі:
Змістовий модуль 1.

Культура професійного мовлення. Фонетичні, орфографічні та стилістичні, лексичні та фразеологічні норми професійного мовлення. Вступ до справочинства. Документація щодо особового складу, довідково-інформаційна, обліково-фінансова та господарсько-договірна документація.

Тема 1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія.

Тема 2. Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява.

Тема 3. Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме.

Тема 4. Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна записка. Пояснювальна записка.

Тема 5. Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка.

Тема 6. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол.

Тема 7. Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу.

Контроль змістового модуля 1.


Змістовий модуль 2.

Морфологічні та синтаксичні норми професійного мовлення. Довідково-інформаційна та розпорядча документація.

Тема 8. Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи.

Тема 9. Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт.

Тема 10. Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення.

Тема 11. Особливості використання граматичних форм числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження.

Тема 12. Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Наказ.

Контроль змістового модуля 2.

Тема 13. Підсумковий модульний контроль.


3. Структура навчальної дисципліни

Теми,

№ з/п


Назви змістових модулів і тем


К-сть годин

денна форма

усього

л

п

с.р.


Змістовий модуль 1. Культура професійного мовлення. Фонетичні, орфографічні та стилістичні, лексичні та фразеологічні норми професійного мовлення. Вступ до справочинства. Документація щодо особового складу, довідково-інформаційна, обліково-фінансова та господарсько-договірна документація.

1

Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія.

6

-

2

4

2

Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. Переклад фахового тексту.

6

-

2

4

3

Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. Редагування.

6

-

2

4

4

Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Переклад документа.

6

-

2

4

5

Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. Редагування фахового тексту.

8

-

2

6

6

Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Переклад документа.

8

-

2

6

7

Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу. Переклад фахового тексту. Контроль змістового модуля 1.

8

-

4

4
Разом за змістовим модулем 1

48

-

16

32

Змістовий модуль 2. Морфологічні та синтаксичні норми професійного мовлення. Довідково-інформаційна та розпорядча документація.

8

Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи. Редагування документа.

6

-

2

4

9

Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. Переклад фахового тексту

6

-

2

4

10

Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. Редагування документа.

8

-

2

6

11

Особливості використання граматичних форм числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження. Редагування фахового тексту.

6

-

2

4

12

Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Редагування фахового тексту. Наказ. Контроль змістового модуля 2.

10

-

4

6
Разом за змістовим модулем 2

36
12

24

13

Підсумковий модульний контроль

6

-

2

4

Усього один

90

-

30

60


4. Теми лекцій

Не передбачено примірним навчальним планом.


5. Теми семінарських занять

Не передбачено примірним навчальним планом.


6. Теми практичних занять


Теми,

№ з/п


Назва теми


К-сть

годин


1

Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія.

2

2

Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. Переклад фахового тексту.

2

3

Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. Редагування.

2

4

Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Переклад документа.

2

5

Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. Редагування фахового тексту.

2

6

Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Переклад документа.

2

7

Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу. Переклад фахового тексту. Контроль змістового модуля 1.

4

8

Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи. Редагування документа.

2

9

Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. Переклад фахового тексту

2

10

Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. Редагування документа.

2

11

Особливості використання граматичних форм числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження. Редагування фахового тексту.

2

12

Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Редагування фахового тексту. Наказ. Контроль змістового модуля 2.

4

13

Модульна робота.

2
Усього

30


7. Теми лабораторних занять

Не передбачено примірним навчальним планом.


8. Самостійна робота


Теми,

№ з/п


Назва теми


К-сть

годин


1

Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Автобіографія.

4

2

Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява. Переклад фахового тексту.

4

3

Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме. Редагування.

4

4

Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії фармацевта. Службові записки. Доповідна записка. Пояснювальна записка. Переклад документа.

4

5

Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка. Редагування фахового тексту.

6

6

Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Переклад документа.

6

7

Пароніми та синоніми у професійному мовленні. Правопис та відмінювання прізвищ. Витяг із протоколу. Переклад фахового тексту. Контроль змістового модуля 1.

4

8

Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові листи. Редагування документа.

4

9

Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт. Переклад фахового тексту

4

10

Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення. Редагування документа.

6

11

Особливості використання граматичних форм числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження. Редагування фахового тексту.

4

12

Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у професійному спілкуванні. Редагування фахового тексту. Наказ. Контроль змістового модуля 2.

6

13

Підсумковий модульний контроль

4
Усього

60

Як вид самостійної роботи передбачено також виконання завдань у дистанційному курсі на сайті Центру дистанційного навчання НФаУ www.pharmel.kharkiv.edu/
9. Індивідуальні завдання:

Не передбачено примірним навчальним планом.


10. Завдання для самостійної роботи: завдання у робочому зошиті «Берестова А. А. ,  Тєлєжкіна О. О. Зошит-практикум з української мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів – Х. : Вид-во НфаУ, 2016. – 87 с.»
11. Методи навчання. Під час викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» використовуються такі методи навчання: репродуктивний, частково-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, дослідницький, проблемне викладання.
12. Методи контролю. До контрольних заходів належать поточний та підсумковий контролі. Форми контролю: захист індивідуального завдання, лексичний диктант, модульна контрольна робота, тестовий контроль.


10. Форма підсумкового контролю успішності навчання: підсумковий модульний контроль у вигляді письмової роботи (залік).11. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий модульний контроль (залік)

Т13


Сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Т 1


Т 2

Т3

Т4

Т 5

Т 6

Т 7

ЗМ1

Т 8

Т9

Т 10

Т 11


Т 12

ЗМ2

40

100


2

2

2

2

2

2

2

16

2

2

2

2

2

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку90 – 100

А

зараховано82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення: 1. Таблиці.

 2. Тренувальні роботи для поточного контролю.

 3. Тренувальні вправи з основних тем курсу.

 4. Навчальна комп’ютерна програма з фонетики.

 5. Тренувально-контрольна система комп’ютерних тестів із усіх тем курсу.

 6. Ресурс дистанційної підтримки самостійної роботи студентів.

 7. Змістові модульні роботи.

 8. Підсумкові модульні роботи.13. Рекомендована література
Основна

1. Світлична Є.І., Берестова А.А., Тєлєжкіна О.О. Фахова мова фармацевта. – Х. : Тім Пабліш Груп. – 2012. – 260 с.

2. Світлична Є.І., Берестова А.А., Прийомко А.Є., Бронникова О.Ю. Українське ділове мовлення. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті стор., 2002. – 320 с.

3. Берестова А. А. ,  Тєлєжкіна О. О. Зошит-практикум з української мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів – Х. : Вид-во НфаУ, 2016. – 87 с.Допоміжна

1. Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 528 с.

2. Голубовська І. В. Практична стилістика української мови : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання) / І. В. Голубовська. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2010. – 124 с.

3. Дудик П.С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

4. Лісовий М.І. Культура професійного мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: НОВА ККНИГА, 2010. – 176 с.

5. Тєлєжкіна О.О. Основи культури мовлення. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 88 с.

6. Тєлєжкіна О.О., Лисенко Н.О., Кушнір О. О, Литвиненко О. О., Піддубна Н. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми. – Х.: «Смугаста типографія», 2015. – 384 с.

7. Тєлєжкіна О.О., Берестова А.А., Тимченко А.О. Фахова мова лікаря-лаборанта: Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 200 с.

8. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т української мови. – К. : Наук. думка, 2012. – 288 с.

9. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К.: Довіра, 2003. – 623 с.

10. Шутак Л.Б., Навчук Г.В., Ткач А.В. Українська мова професійного спрямування Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. – Чернівці, 2008. – 444 с.

11. Шутак Л.Б., Ткач А.В., Навчук Г.В. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і тестові завдання. – Чернівці, 2012. – 182 с.14. Інформаційні ресурси

1. Дистанційний ресурс НФаУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmel.kharkiv.edu/

2. Сайт кафедри українознавства та латинської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ukrlat.nuph.edu.ua

3. Труднощі перекладу процесових понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://y-ra.com/book_suchasne-ukranske-dilove-movlennya_677/42_trudnoshhi-perekladu-procesovih-ponyat

4. Академічний тлумачний словник української мови (в 11 т.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/

5. Орфографічний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slovnyk.ua/

6. Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/319/farmacevtichna-terminologiya

7. Латинсько – украϊнський словник до курсу фармацевтичної термінології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:35ac5a794f1edeeb6a17e1cd318ee30d99336f9e/latest/336594/index.html

8. Медичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medterms.com.ua/

9. Словник органічної хімії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://posibnyky.vntu.edu.ua/ch_/glossary.html10. Словник медичних термінів[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/2015082666091/meditsina/slovnik_medichnih_terminivБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка