Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інститутіДата конвертації31.03.2017
Розмір99.6 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

0-542-66-17-60 library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.uaСучасна вища медична освіта

Поточний інформаційний список

за березень-квітень 2016 рокуОрганізація вищої медичної освіти
Модернізація освітнього процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології : [Запорізького державного медичного університету] / В. К. Сирцов, С. С. Ключко, А. І. Хитрик, М. І. Завгородня // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 51-53.Резніченко О. Г. Психогігієнічна корекція функціонального стану студентів вищих медичних навчальних закладів / О. Г. Резніченко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3. – С. 173-175.


Організація навчальної роботи
Vorona I. I. The latin language significance in the terminological competence formation of future doctors / I. I. Vorona // Медична освіта. – 2015. – № 4. – P. 77-79.Вплив індивідуально-психологічних характеристик на успішність студентів медичного університету / В. В. Шухтін, І. М. Шухтіна, О. М. Лиходід, В. І. Хрущ // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2015. – № 4. – С. 13-16.Досвід фантомно-симуляційного навчання студентів із дисципліни "акушерство та гінекологія" / В. О. Потапов, Ю. В. Донська, М. В. Медведєв, А. П. Петулько // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 59-61.Зозуляк Н. В. Особливості викладання курсу за вибором "Основи клінічного мислення" на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини : [Івано-Франківського національного медичного університету] / Н. В. Зозуляк // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 22-23.Івануса І. Б. Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті / І. Б. Івануса, М. М. Михалків, А. Є. Демид // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 24-26.Калинюк Н. М. Педагогічні (методичні) засади викладання курсу "Медичне правознавство" для студентів медичного факультету: [Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського] / Н. М. Калинюк, І. О. Рогальський, М. В. Чорнецький // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 27-29.Мергель Т. В. Застосування інтерактивного методу "мозкового штурму" у навчальному процесі: впровадження інтерактивного методу навчання "мозковий штурм" у процес викладання тематичних занять з внутрішньої медицини медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету / Т. В. Мергель // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 44-47.Методологічні аспекти проведення студентської предметної олімпіади з дисципліни "Внутрішня медицина" / І. П. Вакалюк, Н. М. Середюк, В. Н. Середюк, Р. В. Деніна // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 83-86.Тертишний С. І. Вивчення клінічної патогістології майбутніми лікарями-лаборантами / С. І. Тертишний // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 58-59.Устименко Ю. С. Інтерактивні технології як засоби підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії / Ю. С. Устименко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 45. – С. 505-512.Фальфушинська Г. І. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальностями "Фармація" та "Лікувальна справа" у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів ЕРАЗМУС / Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загринчук // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 60-63.Чашина Ж. В. Технологии процесса обучения при изучении биоэтики / Ж. В. Чашина, А. Д. Картанова // Интеграция образования. – 2016. – № 1. – С. 97-104.Черних Ю. А. Розвиток готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх фахівців в галузі медицини / Ю. А. Черних // Науковий вісник Донбасу. – 2015. – № 4.Шляхи оптимізації та об'єктивізації оцінювання знань за допомогою нормування та ранжування: пропонується спосіб забезпечення відносно об'єктивного та прозорого оцінювання знань студентів, лікарів-інтернів, курсантів та формування індивідуального рейтингу у навчальних закладах медичного профілю, де переважають креативні, творчі форми діяльності, з низькою ефективністю шаблонного тестування / С. О. Гаєвський, М. М. Потяженко, К. В. Васильєва, Т. О. Панасенко // Сімейна медицина. – 2015. – № 6. – С. 36-37.Шолойко Н. В. Роль лекції у навчальному процесі дисципліни "Організація та економіка фармації" у системі новітніх цілей вищої фармацевтичної освіти / Н. В. Шолойко // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 64-67.Ястремська С. О. Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві / С. О. Ястремська // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 70-73.


Кредитно-модульна система навчання
Березнюк, В. В. Практическое применение методов проблемно-развивающего обучения студентов на цикле оториноларингологии / В. В. Березнюк, Н. В. Ламза // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 2. – С. 65-69.Залізняк М. С. Досвід проведення практичних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" в умовах кредитно-модульної системи навчання / М. С. Залізняк // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 90-92.Ключко, С. С. Принципи організації проблемно-орієнтованого навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій / С. С. Ключко // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 29-32.Ніженковська І. В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Біологічна хімія" в умовах кредитно-модульної системи / І. В. Ніженковська, О. В. Кузнецова // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 102-105.


Самостійна робота студентів
Деніна Р. Д. Види організації самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини / Р. Д. Деніна // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 15-18.Чолак І. С. Робочий журнал з фармакогнозії як один із видів самостійної роботи студентів / І. С. Чолак // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 112-114.


IT-освіта
Гуранич, Т. В. Впровадження віртуальних моделей у навчальний процес вивчення фізіології / Т. В. Гуранич // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 33-35.Досвід застосування системи дистанційного навчання Moodle при самопідготовці лікарів-інтернів дитячих хірургів : [у Запорізькому державному медичному університеті] / Л. М. Боярська, О. А. Рижов, Г. В. Корнієнко, В. О. Дмитряков // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 80-82.Коцюба Р. Б. Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов : на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського досліджено стратегії навчання, аудіювання і застосування комп'ютерно орієнтованих засобів у процесі вивчення іноземної професійної медичної лексики майбутніми лікарями / Р. Б. Коцюба // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Вип. 6 (50). – С. 120-127.Кравець, Н. О. Застосування відкритого програмного комплексу mevislab для обробки медичних зображень при вивченні курcу "медична інформатика" / Н. О. Кравець, А. В. Семенець, А. С. Сверстюк // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 66-74.Мінцер, О. П. Концептуально-технологічні підходи в створенні єдиного медичного освітнього простору / О. П. Мінцер // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 1. – С. 5-8.Рижов, О. А. Проектування тестових завдань закритого типу на базі моделі онтології на основі когнітивних прототипів / О. А. Рижов, А. М. Попов // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 2. – С. 46-51.Семенець, А. В. Про досвід інтеграції хмарного сервісу Google Apps For Education та наявної інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок, С. Б. Чеканов // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 1. – С. 52-60.


Підготовка іноземних студентів – медиків
Грицай Г. В. Деякі проблеми викладання дисципліни "Загальна практика – сімейна медицина" студентам VI курсу міжнародного факультету англійською мовою : [у Запорізькому державному медичному університеті] / Г. В. Грицай // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 87-89.Мищенко І. А. Особливості викладання дисципліни "Гігієна та екологія" для іноземних студентів медичних університетів / І. А. Мищенко // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 99-101.Ротар, Д. В. Досвід проведення занять з мікробіології, вірусології та імунології у формі круглого столу зі студентами-іноземцями, які навчаються українською мовою / Д. В. Ротар // Актуальная инфектология. – 2015. – № 3. – С. 67-69.


Стоматологічна освіта
Адаптація методичних матеріалів до практичного заняття на тему "Проведення уроку здоровя" на ІІІ курсі стоматологічного факультету для підвищення його практичного спрямування : [у Івано-Франківському національному медичному університеті] / Г. М. Мельничук, І. Р. Костюк, Н. І. Шокова, О. В. Базалицька // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 40-43.Ефективні складові якісної підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія" / Н. Б. Кузняк, А. А. Галагдина, А. В. Бамбуляк, Р. Р. Дмитренко // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 93-95.


Післядипломна підготовка лікарів
Бабаліч В. А. Щодо проблем підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах освіти / В. А. Бабаліч // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 45. – С. 419-425.Куцевляк, В. І. Проблеми організації післядипломної освіти та її оцінка курсантами циклів / В. І. Куцевляк, М. Г. Щегольова, Т. Г. Кролівець // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 4. – С. 148-150.Марченко В. Г. Лекція в системі медичної післядипломної освіти / В. Г. Марченко, І. О. Крамний, І. О. Вороньжев // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2015. – № 4. – С. 6-12.Роль педагогічного спілкування між викладачами та слухачами курсів післядипломної підготовки з терапії та гастроентерології в оптимізації навчального процесу : [Дніпропетровської медичної академії МОЗ України] / Ю. М. Степанов, І. М. Кононов, І. Я. Бурзак, С. В. Косинський // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 54-57.


Підготовка сімейних лікарів
Науменко, Л. Ю. Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої непрацездатності / Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова, В. М. Березовский // Сімейна медицина. – 2016. – № 1. – С. 32-34.Редько, І. І. Проблемні питання та методологія викладання розділу "Неонатологія" для лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина / І. І. Редько // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – № 4. – С. 132-133.Сучасні форми навчання лікарів загальної практики-сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі / Ю. В. Просвєтов, А. Ю. Гксарова, А. В. Левіч, С. С. Барінов // Сімейна медицина. – 2016. – № 1. – С. 30-31.


Медична наука
Семенець, А. В. Про підхід до застосування наукових соціальних мереж для максимізації представлення інформації про наукові публікації / А. В. Семенець, В. П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – С. 15-28.


Медична етика
Орел-Халік Ю. В. Фактори розвитку культури професійного діалогу фахівця медичної галузі / Ю. В. Орел-Халік // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 44. – С. 242-249.Устименко Ю. С. Тренінг як засіб підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії / Ю. С. Устименко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 44. – С. 338-344.Ящук О. В. Про перебіг та результати експериментальної роботи з формуванням професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації / О. В. Ящук // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 74-76.


Медична освіта за кордоном
Господарський І. Я. Система безперевної післядипломної медичної освіти у Польщі / І. Я. Господарський, Н. В. Харченко, А. Р. Вайда // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 9-14.Митрофанова К. А. Компетентностный подход в медицинском образовании: опыт зарубежных исследователей / К. А. Митрофанова // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – № 3. – С. 167-171.


Університети
До 90-річчя Інституту біохімії імені академіка О. В. Палладіна НАН України: коротко про історію і досягнення // Український біохімічний журнал. – 2015. – № 6. – С. 5-10.


Медичний інститут СумДУ на сторінках преси
Павлова Л. Мобильная шпаргалка для лора : разработанное специалистами СумГУ приложение LOR-хелпер поможет врачам определиться с диагнозом / Л. Павлова // Ваш шанс. – 2016. – № 9. – 2-9 марта. – С. 19А.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка