Сучасна світова філософіяСкачати 353.56 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір353.56 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема: СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
Актуальність теми: Сучасне становище філософії є досить важливим фактором, оскільки воно впливає на формування світогляду та свідомості сучасної людини.

Навчальна мета:

Знати: умови, що сприяли формуванню теорій некласичної філософії; ознаки некласичності як загальнокультурного явища; що і в чому некласична філософія не приймала у класичній? Переваги і недоліки некласичної філософії в порівнянні з класичною.

Вміти: проводити порівняння вихідних ідей класичної і некласичної філософії; знаходити і оцінювати ознаки некласичності в провідних течіях європейської філософії.

Розуміти: особливості некласичного способу філософствування; ознаки відходу від класичної філософії та переходу до некласичної.
Питання для обговорення:

1. Особливості філософського мислення у ХІХ – на поч. ХХ ст.:

 • некласична філософія і передумови її виникнення;

 • відмінності класичної і некласичної філософії;

 • напрями західної філософії (ірраціоналістичний і раціоналістичний).

2. Ірраціоналізм. «Філософія життя»:

 • поняття життя в некласичній філософії;

- поняття «життя» та «воля до життя» у філософії А.Шопенгауера;

- А.Шопенгауер як теоретик «всесвітнього песимізму»; • Ф.Ніцше і його біологічно-натуралістичне трактування «філософія життя»;

 • поняття «воля до влади» і позиція до релігії та культури.

3. Фрейдизм:

 • структура людської психіки за З.Фрейдом;

 • роль несвідомого у проявленні неврозів;

 • теорія сновидінь та психоаналізу.

4. Позитивізм і його напрями:

 • проблематика та періодизація позитивізму;

 • раціоналізм позитивізму О.Конта;

 • заслуги неопозитивізму.

5. Екзистенціоналізм як філософія буття та існування людини:

 • проблематика та структура екзистенціоналізму;

 • абсурд людського життя в екзистенціоналізмі;

 • проблема свободи людини та її переживань у творчості екзистенціоналістів (М.Хайдегер, А.Камю, Ж.-П.Сартр, Н.Бердяєв та інших).

6. Філософська антропологія:

 • причини виникнення філософської антропології;

 • антропологічний переворот в філософії;

 • біологічний і функціональний напрям.

7. Релігійна філософія:

 • персоналізм;

 • релігійна філософія протестантизму;

 • неотомізм: погляд на людину, історичний процес;

 • тейярдизм.


Завдання для самостійного опрацювання:

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: ірраціо­нальне, раціональне, несвідоме, психоаналіз, абсурд, верифікація, позитивізм, махізм, неопозитивізм, постпозитивізм, екзистенція, біологізм, соціалізаторство.

Завдання 2. Наведіть приклад прояву скритої (сублімованої) енергії через сновидіння.

Завдання 3. За таблицею дайте детальний опис філософам:

Перелік імен

Період, до якого належить

Держава

Напрям, течія

Суть філософських поглядів

С.К’єркегор, А.Шопенгауер, Е.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, Е.Мунье, М.Бердяев, Тейяр де Шарден.
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Марксизм і вчення про соціально-економічну формацію.

2. Абсурдність життя і екзистенціоналізм/

3. Неофрейдизм.

4. Принцип верифікації в позитивізмі.

5. Складіть схему-періодизацію позитивізму


ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте наступні висловлювання:

• «Талановита людина думає швидше і правильніше інших, геніальна ж людина бачить світ іншим, ніж усі остальні».


• «Людині властиво понад усе цінувати і бажати того, чого вона досягти не може».
• «Невроз - це нездатність переносити невизначеність».
• «Для того, щоб співчувати чужим стражданням, достатньо бути людиною, але для того, щоб співчувати чужій радості, потрібно бути ангелом».
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. Спільне та відмінне між класичною та некласичною філософією.

2. Що сприяло появі “філософії життя” та які її характерні риси?

3. Що таке «екзистенція»?

4. Вплив психоаналізу на сучасне життя.
Рекомендована література


 1. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т. 3.

 2. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І.: Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. – К., 1999. – С.52-94.

 3. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997. – С.328-358

 4. Історія філософії: Підручник/Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002. – С.237-306.

 5. Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник.– Івано-Франківськ, 2004.– С.96-124.

 6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001. – С.157-204.

 7. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

 8. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997. – С.80-131.

 9. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За ред. М.А.Скри­нника, З.Є. Скринник. – Львів, 2001. – С.133-170.

 10. Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001. – С.108-118.

 11. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.26-78.

 12. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.225-245.

 13. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник – К., 2004. – С.36-85.

 14. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т.2.

 15. Філософія. Навчальний посібник / За ред.. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. – С.88-109.


Інтернетсайти

www.library.tane.edu.ua/files/EVD/m_prog_kand_filosof.pd

www.tnpu.edu.ua/subjects/87/Filosofiya/navchalna_programa.htm

readbook.com.ua/book/1/6/

www.vuzlib.net/filosofy/02.htm

www.lib.ua-ru.net/inode/7534.html

www.filosof.com.ua/Jornel/M_45/Usyk.htm

5ka.com.ua/90/40405/1.html

www.in1.com.ua/article/20707

revolution.allbest.ru/philosophy/00005590_0.html

www.ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=761

iatp.org.ua/cen/libr/iatp5/sekts3-sumy_june2004.docМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема: ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ.
Актуальність теми: Розвиток філософії в Україні та її становлення здійснив величезний вплив на становлення самої української нації, а літературно-філософська діяльність з давніх часів до наших днів сформувала світоглядні основи української свідомості.

Навчальна мета:

Знати: історичні та культурні особливості формування української філософської думки; етапи розвитку української філософії та їх загальна характеристика і проблематика; характерні риси й особливості української філософії на кожному з етапів її розвитку.

Вміти: пояснювати історичні особливості проявів українських філософських пошуків в залежності від суспільно-історичного і культурного контексту; робити порівняльний аналіз філософських надбань різних епох української історії.

Розуміти: причини історичних та культурних особливостей української філософської думки; культурне та соціальне значення філософської спадщини для розвитку сучасного українського суспільства.
Питання для обговорення:

1. Українська філософія – органічна складова української духовної куль­тури:

 • феномен філософської думки в Україні;

 • риси національного характеру і основні риси української філософії;

 • основні етапи періодизації української філософії і їх проблематика.

2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі XI-XIII століть:

 • проблематика і спрямованість філософської думки «Княжої доби»;

 • філософські ідеї в перших пам’ятках давньоруської культури («Повість давніх літ», «Слово про закон і благодать» та ін.).

3. Філософія періоду Відродження в Україні:

 • духовні, культурні зв’язки доби Відродження. Гуманістичні ідеї на українському ґрунті;

 • український гуманіст Юрій Дрогобич, його погляди на світ, людину, природу;

 • творчість С.Оріховського-Роксолана;

 • Острозька академія – український навчальний заклад, зорієнтований на євро­пейську систему навчання;

 • полеміст І.Вишенський і його внесок у розвиток української культури і філософії; проблема «Бог-людина»; погляд І.Вишенського на людину.

4. Києво-Могилянська академія, її просвітницький характер:

 • характер філософських ідей викладачів Києво-Могилянської академії: натур­філософські концепції, І.Гізель – позиція деїзму; Ф.Прокопович – переосмислення розуміння Бога, вчення про матерію;

- уявлення про людину та її моральний світ; суспільно-політичні погляди;

5. Філософія Г.Сковороди:

 • філософська система Г.Сковороди; вчення про три світи і дві натури;

 • кордоцентризм; суть духовного самопізнання за Г.Сковородою;

 • етико-гуманістична проблематика Г.Сковороди; принцип “спорідненої” (сродної) праці, що визначає сенс людського буття, принцип “нерівної рівності”.

6. Романтизм як філософська концепція світобачення та його особливості в Україні:

 • особливість і проблематика українського романтизму;

 • ідея України у філософському світогляді П.Куліша; «україноцентризм» філо­софського мислення П.Куліша.

7. Професійно-академічна філософія в Україне XIX-XXст.:

 • раціоналістична філософія П.Лодія;

 • призначення філософії за П. Лодієм;

 • філософські ідеї П.Юркевича, його «філософія серця».

8. Суспільно-політичні та філософськи погляди І.Франка, В.Липинського, Д.Донцова.
Завдання для самостійного опрацювання:

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: антеїзм, кордоцентризм, індивідуалізм, сродна праця, нація, націоналізм, національна ідея, елітаризм, егалітаризм, український романтизм, україноцентризм, народ­ництво, космополітизм.

Завдання 2. Прокоментуйте вислови Г.Сковороди:

- «Що може бути шкідливіше, ніж людина, яка має знання найскладніших наук, але без доброго серця? Вона всі свої знання застосує на зло»;

- «Світ ловив мене, але не спіймав». Який основоположний принцип мислення він ілюструє?

Завдання 3. Робота з першоджерелом.

Використовуючи працю «Серце і його значення у духовному житті людини», з’ясуйте:

• значення серця у житті, пізнанні і діяльності людини;

• в чому ви бачите спільність вчення про серце у філософії Г.Сковороди та П.Юркевича;

• в чому виявився гуманізм П.Юркевича;

• яке місце відводить Памфіл Юркевич серцю у житті людини. Як нази­вається така позиція?

«…Серце є скарбник і носій усіх тілесних сил людини…

Серце є центром душевного і духовного життя людини. Так, в серці започатковується і народжується рішучість людини на ті чи інші вчинки; в ньому виникають різноманітні наміри і бажання; воно є місцем волі та її жадань…

Серце є осереддя багатоманітних почувань, хвилювань і пристрастей…

Серце є центром усіх пізнавальних дій душі…

Нарешті, серце є центром морального життя людини. В серці з'єднуються всі моральні стани людини...Серце є вихідним пунктом усього доброго й злого в словах, думках і вчинках людини, є добрий і злий скарб людини... Серце є скрижаль, на якому викарбуваний природний моральний закон...

Мислення не вичерпує собою всієї повноти духовного людського життя, так само як досконалість мислення ще не позначає всіх досконалостей людського духу. Хто стверджує, що «мислення є вся людина», і сподівається вивести всю багатогранність душевних явищ із мислення, той досягне не більше того фізіолога, котрий став би з'ясовувати явища слуху - звук, тони і слова - із явищ зору, якими є протяжність, фігура, колір і т. д. У відповідності з цим ми можемо вже припустити, що діяльність людського духу має своїм безпосереднім органом в тілі не одну голову або головний мозок з нервами, що до нього йдуть, а розповсюджується значно далі і глибше в середину тілесного організму. Як сутність душі, так і її зв’язок з тілом має бути значно багатшим і різноманітнішим, ніж звичайно думають».Завдання 4. Робота з першоджерелом.

Ознайомившись із фрагментом твору І.Франка «Одвертий лист до галицької української молодежі», з’ясуйте:

а) основні принципи культурно-освітньої програми для молоді як засобу «морального переродження»;

б) виділіть окреслені І.Франком шляхи національного відродження України і перешкоди на його шляху;

в) подумайте, у чому зміст ідеї нації як «живого організму», які ця концепція має переваги?

«...Перед українською інтелігенцією відкривається тепер, при свобідніших формах життя в Росії, величезна ділова задача – створити з величної етнічної маси українського народу українську націю, суспільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не йшла, та при тому здібний на присвоювання собі в найширшій мірі і в найшвидшому темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна держава не може здійснитися.

Величезні труднощі цієї задачі стануть Вам ясно перед очима, коли подумаєте про той стан, у якому застає Україну нова доба. Без власних шкіл і без виробленої освітньої традиції, без пройнятого освітніми і народолюбними думками духовенства, без популярного і вищого письменства, яке могло би бодай на першій гарячій порі заспокоювати всі духовні потреби величезної маси, без преси, яка могла б ясно держати і систематично оборонити стяг національності та прикладеної до місцевих потреб, свобідної культурної праці, без надії на сильну фалангу цілком свідомих і на висоті сучасної освіти стоящих репрезентантів у законодавчих органах, і без міцної опори в масах народу та інтелігенції навіть для тих небагатьох репрезентантів, що побажають цілком відповісти своїй національній і культурній задачі, наша Україна готова знову опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в ролі кролика, на якому різні прихильники вівісекції будуть виконувати свої експерименти.

...Ми мусимо навчитися відчувати себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні наслідки. Ми повинні – всі без винятку перш за все пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, щоб ми боліли кожним її частковим, локальним болем і радувалися кожному хоч і як дрібному та частковому її успіху, а головне, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частинкою його.

...Це моральне переродження, яке цілковито досягнеться, певно, не швидко, аж наслідкам праці поколінь, та до якого імпульс кожний із Вас повинен дати сам собі, власною постановою, буде першою умовою можливості тіснішої, дружнішої і продуктивнішої співпраці нашої з закордонними українцями. Якби Ви знали, мої молоді приятелі, скільки зневіри, розчарувань та знеохоти нагромадили дотеперішні відносини галичан та буковинців із Україною, скільки сорому та прикрощів робили не раз українцям наші "національні", а власне місцеві хиби - неточність, балакучість та пустомельство, брак характерності, індиферентність та моральна грубошкірість, байдужість до важливих загальних справ, а завзятість у дрібницях, пуста амбіційність та відсутність самокритики, хизування євро­пейськими формами при основній малоосвіченості та некультурності, якби Ви знали і відчували це так, як цього вимагає теперішня хвилина, то я не сумніваюся, що в серці кожного з Вас знайшлась би моральна сила, щоб сказати собі і покласти Ганнібалову присягу: віднині докладу всякого зусилля, щоб увільнитися від цих хиб, поводитися краще, працювати пильніше над собою.

…Я бажаю тільки одного – звернути Вашу увагу, молоді приятелі, звернути увагу всієї суспільності на ту велику історичну хвилину, якої наближення відчуваємо всі. Нам доведеться змобілізувати всі свої сили, щоб задовольнити потреби тої хвилини. Та поки ще вона не надійшла, до праці, молоді приятелі, до інтенсивної, невсипущої праці над собою самими. Здобування знання, теоретичне й практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і поважних мужів, повних любові до свого народу і здатних виявляти ту любов не потоками галасливих фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба, моли всій нашій Україні перший раз у її історичному житті посміхнеться хоч трохи повна громадянська і політична свобода».


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Складіть схему-періодизацію історико-філософського процесу в Україні.

2. Філософія давніх слов’ян

3. Розкрийте сутність «національної філософії».

4. Діаспорна філософія: представники та ідеї
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте наступні висловлювання:
• «Довго сам вчись, якщо хочеш навчати інших. У всіх науках і художествах плодом є правильна практика ».
• «Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче».
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке національна філософія?

2. Характерні риси і особливості української філософії.

3. Назвіть основні етапи розвитку філософської думки на Україні і їх проблематику.

4. Чи належить творчість Юрія Дрогобича до історії української культури? Обґрунтуйте.

5. Хто такі полемісти?

6. В чому основні засади філософії Г.Сковороди? Проблема щастя і сенсу життя в творчості Г.Сковороди.

7. «Філософія серця» П.Юркевича. У чому її суть.

8. В чому суть «української ідеї». Хто з українських філософів займався її розробкою?

9. Що таке «поступ» за І.Франком?Рекомендована ЛІТЕРАТУРА


 1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1997. – С. 25-104, 131-149.

 2. Історія української філософії: Хрестоматія / Упор. Кашуба М.В. – Львів, 2004. – С.10-25, 81-83.

 3. Надольний В.П. Філософія: Курс лекцій / За ред. Надольного. – К., 2000. – С.164-174.

 4. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. Тарасенка. – К., 1997. – 328с.

 5. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.245-276.

 6. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посібник. – К., 2000. – С.64-92, 112-134.

 7. Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – К.. 2000. – С.192-198.

 8. Чижевський Д. Нарис історії філософії на Україні. – К., 1992. – С. 5-22, 101-110.


Інтернетсайти

litopys.org.ua/cultur/cult11.htm

zakladka.org.ua/search-Українська-філософія.html

www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/866.html

www.philosophy.kiev.ua/lib/book.php?1417&list

www.franko.lviv.ua/faculty/geology/Education/Progr_kursiv/Philosophy.htm

www.zvukraine.lviv.mobi/?cat=32

www.poglyad.com/other/4021/

www.djerelo.com/index.php?Itemid=89&id=493&option=com_content&task=view

www.history.iv-fr.net/article.php?id=853

www.dspace.humanities.org.ua/dspace/handle/123456789/223

tdcse.iatp.org.ua/Lysyj1.htmwww.philosophy.kiev.ua/lib/book.php?178

www.ji.lviv.ua/vidhuky/pro-nas/horsk-lys.htm

www.repetitor.co.ua/essays/essay.aspx?essayId=2775&lang=ua

www.ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=655

www.philosophy.ua/ua/per/minakov/works

www.phildep.univ.kiev.ua/departments/ufc_dep.htm

www.filosof.com.ua/news_2003.htm

www.filosof.com.ua/news_2003.htm

www.lib.ua-ru.net/inode/7374.html

www-gazeta.univer.kharkov.ua/index.php?korablyovawww.day.kiev.ua/139583/

www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV20_2002_philos/17_zakydalskyy_t.pdf

www.simya.com.ua/articles/45/8121/

www.favorites.net.ua/ref-ukr/referat.php?id=4520

www.thales.iatp.org.ua/domzawfil.html

www.vuzlib.net/filosofy/02.htm

humanities.lviv.ua/projects.php?pid=129

sophia.nau.edu.ua/science/konf/konf_05/visnik/matuh.htm

newright.il.if.ua/gnatyuk2.htm

www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=325&number=59&category=3

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема: Діалектика – ВЧЕННЯ про розвиток
Актуальність теми: Діалектика є вченням про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства й пізнання, людського мислення, що осягає світ. У сучасному розумінні – це спосіб світовідчуття, теорія і метод пізнання.

Навчальна мета:

Знати: історичні аспекти розвитку діалектики; сумісні ознаки діалектичного розвитку; які два способи існують філософського осягнення буття.

Вміти: застосовувати основні закони діалектики у методичній сфері; визначати методологічне значення кожного із законів

Розуміти: що діалектика надає знання загальних положень; зв'язок людської життєдіяльності із засадами діалектичного розвитку.
Питання для обговорення:

1. Сутність діалектики її розвиток:


 • поняття «діалектика» та ії сучасне трактування;

 • становлення діалектичних ідей та історичні форми діалектики.

2. Альтернативи діалектики:

 • метафізика;

 • софістика;

 • еклектика;

 • догматика;

 • релятивізм.

3. Структурні складові діалектики:

- принципи діалектики;

- поняття «закон» та його основні ознаки; класифікація законів;

- категорії; 1. Закони діалектики, їх методологічне значення та прояви у медицині:

 • закон єдності і боротьби протилежностей у їх взаємопримиренні та його методологічне значення для медицини;

 • категорії що формують цей закон, прояв у житті людини і в медичній практиці;

 • закон взаємопереходу кількісних змін у якісні та його методологічне значення для медицини;

 • категорії, які формують цей закон: кількість, якість, міра; стрибок, міра, норма;

 • закон заперечення заперечення його методологічне значення та прояв в меди­цині;

 • категорії, які формують цей закон: теза, антитеза, синтез, заперечення.

5. Поняття категорій діалектики та їх особливості:

 • поняття «категорія»;

 • значення філософських категорій для медицини;

 • «одиничне, особливе, загальне», їх методологічне значення і застосування в медицині;

 • «явище і сутність» їх методологічне значення і застосування в медицині;

 • « зміст і форма» їх методологічне значення і проявлення в медицині;

 • «причина і наслідок», їх методологічне значення і застосування в медичній практиці;

 • «випадковість і необхідність», їх методологічне значення і проявлення у медицині;

 • «можливість і дійсність», їх методологічне значення і проявлення у медичній практиці.


Завдання для самостійного опрацювання:

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: діалектика, метафізика, еклектика, догматизм, релятивізм, софістика розвиток, принцип, , категорія, закон, , причина, зміст, форма, сутність, кількість, якість, міра, стрибок, заперечення, необхідність.

Завдання 2. Застосовуючи закон діалектики прокоментуйте «конфлікт батьків і дітей».

Завдання 3. Яким законом можна охарактеризувати висловлювання: «Усе є отрута, і все є ліки, тим або іншим робить лише доза».

Завдання 4. Доповніть категорії «до пари» та визначить їх:


№ п/п


Назва категорії

Визначення кат.

Назва парної кат.

Визначення парної категорії
Причина, необхідність, частина, зміст, можливість, сутність, діалектика, якість.
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1. Синергетика як альтернатива діалектики.

2. «Негативна» діалектика: сутність, основні положення і принципи

3. Принципи і закономірності діалектики


ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прокоментуйте прояв закону заперечення заперечення на прикладі: «Здоров'я - хвороба - одужання».

Завдання 2. Прокоментуйте вислів: «Зусуненням причини пройде і хвороба».

Завдання 3. Поясніть думку Геракліта: «Гомер помилявся, молячись за те, щоб боротьба зникла з землі, тому, що коли б його прохання виконали, - всі речі загинули б».
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке діалектика?

2. Які існують альтернативи діалектиці?

3. Чим відрізняється діалектика як метод пізнання від метафізики?

4. Що таке категорія? У чому її відмінність від поняття?

5. Назвіть основні закони діалектики. В чому їх зміст та методологічне значення для пізнання і практики?РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Надольний І.Ф. Філософія: Курс лекцій. – К.,2000. – С.213-237.

 2. Подольська Є.А., Парфійник Н.А. Філософія: Підручник для студентів фарма­цевтичних вузів та факультетів. – Харків, 1997.– С.371-465.

 3. Сепетий Д.П. Діалектика versus Метафізика: переоцінка ділеми // Філо­софська думка, 2006. – № 4. – С.56-75.

 4. Сморж Л.О. Філософія: Навч.посібн. – К., 2004.– С.45-69.

 5. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010. – C.295-307.

 6. Філософія. Навч.посібник /За ред. Ю.В.Осічнюка. – К.,2003.– С.357-432.

 7. Філософія: Курс лекцій // За ред. Бичка І.В. – К., 1991. – С.226-287.

 8. Філософія: Навчальний посібник // За ред. Надольного. – І.Ф.-К., 1999. – Тема 7. – С.234-274.

 9. Філософія: Підручник / Заїченко Г.А. та ін. – К.,1995. – С.205-246.

 10. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.


ІНТЕРНЕТСАЙТИ

www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/877.html

www.favorites.net.ua/ref-ukr/referat.php?id=4505&page=4

www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=129

www.williamspublishing.com/cgi-bin/list.cgi?id=1070754

archive.kraina.org.ua/forum/problem/477

interexpo.com.ua/rus/catalog/cat_634-items_45-mode_full.html

www.evrica.com.ua/catalogue/filosofiya/310

experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=18651info.activesite.com.ua/html/2556.htm

www.kraina2.org.ua/ua/forum/20372/page3/


Контрольні тестові завдання із філософії

для студентів ІІ-го курсу заочної форми навчання

фармацевтичного факультетуБілет № 1


 1. Що означає термін “філософія”?

 2. У чому особливість філософської культури Стародавньої Індії?

 3. Яким шляхом відбувається єднання людини з єдиним у неоплатонізмі?

 4. В чому полягала специфіка середньовічної філософії?

 5. Які передумови свого формування має філософія Нового часу?

 6. Що розуміємо під німецькою класичною філософією?

 7. Чому Ніцше протиставляє силу життя культурним нормам і цінностям?

 8. Категоріальні визначення буття.

 9. Назвіть тенденції розвитку у філософії.

 10. Хто є предметом філософської антропології?


Білет № 2

 1. Ким вперше вживається термін “філософія”?

 2. В якій літературній збірці зафіксовані ідеї філософії Стародавньої Індії?

 3. Яка з течій пізньоантичної філософії грунтується на сумніву?

 4. Кого називали номіналістами?

 5. У чому полягає головне завдання філософії Нового часу?

 6. Що є ідейними джерелами німецької класичної філософії?

 7. Назвіть головних представників некласичної філософії кінця ХІХ – поч. ХХ ст.?

 8. Основні форми буття.

 9. Що таке розвиток?

 10. Перелічіть глобальні проблеми сучасності.


Білет № 3

 1. Як визначив предмет філософії Арістотель?

 2. Що є найвищим літературно-культурним авторитетом індійської культури?

 3. Кого наслідує неоплатонізм?

 4. Хто вважав, що основою буття речей були універсалії?

 5. Які два протилежні напрямки формуються в філософії ХУІІ ст.?

 6. Чим обгрунтовується антропологічний матеріалізм Л.Феєрбаха?

 7. Назвіть представників філософської школи “філософія життя” у сучасній філософії.

 8. Буття матеріального це …

 9. Що є ознаками діалектичного розвитку?

 10. Етносоціальній культурі українців властиві …Білет № 4

 1. Назвіть типи світогляду.

 2. Які два напрями філософських шкіл Стародавньої Індії?

 3. З якими якостями пов’язується стоїцизм?

 4. Найвидатніший представник східної патристики…

 5. Що таке емпіризм як напрямок філософії Нового часу?

 6. Хто був засновником німецької класичної філософії?

 7. Структура людської психіки за З.Фрейдом.

 8. Що ми розуміємо під поняттям буття в буденній свідомості?

 9. Які закони ми називаємо універсальними?

 10. Назвіть структурні компоненти теоретичного пізнання.


Білет № 5

 1. Назвіть основні напрями у філософії.

 2. Що є першоосновою світу у системі “санкх’я”?

 3. Матерія за Платоном це …

 4. Яким було завдання філософії в епоху Середньовіччя?

 5. У чому сутність “раціоналізму” як напрямку філософії?

 6. Хто був представником “суб’єктивного ідеалізму” в німецькій класичній філософії?

 7. Антропологічний напрям філософії ХХ ст. представлений такими напрямами…

 8. Якими є основні питання онтології?

 9. Щго ми відносимо до емпіричних законів?

 10. Етносоціальна культура це …


Білет № 6

 1. Що ми відносимо до кола основних філософських проблем?

 2. В основу буття системою ньяя і вайшеника закладено …

 3. Хто започаткував ідеалістичну лінію філософії у класичний період?

 4. Найвидатніший представник західної патристики (схоластики) …

 5. У чому суть методу пізнання у Ф.Бекона?

 6. Які основні закони діалектики сформулював Гегель?

 7. Релігійна філософія ХХ ст. представлена у філософських вченнях …

 8. Як розуміє онтологію східна традиція?

 9. Що розкривають теоретичні закони?

 10. Суттю етносуспільного буття є …


Білет № 7

 1. В якому столітті виникає філософія?

 2. До якої філософської системи відносять буддизм?

 3. Який напрям пізньоантичної філософії поєднав у собі різні філософські системи і тенденції?

 4. Що означає термін “схоластика”?

 5. Хто був засновником “емпіризму” як напрямку філософії?

 6. Ступені пізнання за І. Кантом.

 7. У чому суть сучасного неоплатонізму в поглядах на людину й історичний процес?

 8. Як розуміє онтологію західна традиція?

 9. Сформулюйте найважливіший закон суспільства.

 10. Хто така людина у філософській антропології?


Білет № 8

 1. Що таке світогляд?

 2. У чому сутність буддизму?

 3. Який з напрямів еліністичної філософії стверджує, що щастя і душевний спокій можливий лише через пристосування до природи?

 4. Раннім етапом середньовічної філософії була …

 5. Хто є засновником “раціоналістичного” напрямку у філософії?

 6. В чому позначився матеріалізм І.Канта?

 7. Що за Ніцше означає “воля до влади”?

 8. Назвіть основні форми буття.

 9. Виявіть форми пізнання.

 10. Що таке суспільство як об’єкт пізнання?


Білет № 9

 1. Яка функція філософії допомагає людині знайти і обгрунтувати свої життєві орієнтири?

 2. Що є метою людського життя згідно буддизму?

 3. Хто з філософів вважав найвищим щастям насолоду, розкіш?

 4. Кому належить ідея “еманації”?

 5. У чому суть дедуктивного методу пізнання у філософії?

 6. Основна властивість абсолютної ідеї …

 7. Що таке екзистенціалізм як напрям філософії ХХ ст.?

 8. Які основні форми існування матерії?

 9. Назвіть основні риси наукового пізнання.

 10. Перелічіть основні структурні елементи суспільства.


Білет № 10

 1. В чому полягає гуманістичний характер філософії?

 2. Що є головною проблемою у філософії Конфуція?

 3. Неопланізм у сфері онтології виявляється в …

 4. Що є суттю вчення Августина Блаженного?

 5. Які проблеми філософії були у центрі уваги Шарля Монтеск’є?

 6. Назвіть принципи філософії Києво-Могилянської академії?

 7. У чому полягають заслуги неопозитивізму як напряму філософії ХХ ст.?

 8. Дайте філософське визначення поняття матерія.

 9. Що є альтернативами діалектики?

 10. Назвіть основні види людської діяльності.


Білет № 11

 1. Що об’єднює філософію і науку?

 2. Хто є засновником даосизму?

 3. В чому призначення людини за Гераклітом?

4. Що “відроджувалось” в епоху Відродження?

 1. Єдиним дороговказом людині в пошуках істини за Дені Дідро є…

 2. Який характер має вчення про пізнання за І.Кантом?

 3. Назвіть основні напрями розвитку сучасної філософії.

 4. Розкрийте зміст поняття свідомість.

 5. Що означає категорія “необхідність і випадковість”?

 6. Хто був засновником теологічної моделі суспільства і в чому її суть?

Білет № 12


 1. Назвіть дві філософські концепції розвитку.

 2. Що є основним поняттям вчення даосизму?

 3. Які розрізняють напрями еліністично-римської філософії?

 4. У чому сутність поняття «геліоцентризм»?

 5. Завданням філософії Нового часу було …

 6. Національний характер філософії М.П. Драгоманова виявився у …

 7. Структуралізм це …

 8. Перелічіть психологічні засади свідомості.

 9. Що розкриває закон єдності і боротьби протилежностей?

 10. У чому полягає гуманістична місія передбачення майбутнього?


Білет № 13

 1. Що є предметом філософії?

2. Перелічіть структурні частини Вед.

3. Хто з філософів висунув проблему людини як основну філософську категорію? 1. Що означає термін “теоцентризм”?

 2. Назвіть основних представників раціоналістичного напрямку у філософії Нового часу.

 3. В чому виявляється матеріалістичність теорії Канта – Лапласа?

 4. Яка основна проблематика позитивізму?

 5. Індивідуальна свідомість це …

 6. Що є прикладом суперечності?

10. Дайте визначення поняття “людина - індивід”.
Білет № 14

 1. Визначте основні філософські дисципліни.

 2. Проблема буття в Упанішадах полягає ….

 3. Який філософ започаткував атомістичне трактування буття?

 4. Що означає термін “креаціонізм”?

 5. У чому суть індуктивного методу пізнання у філософії?

 6. На чому побудований “Кантівський імператив”?

 7. Які самостійні антропологічні концепції притаманні філософській антропології?

 8. Назвіть соціально-історичні засади свідомості.

 9. Які категорії формують закон єдності і боротьби протилежностей?

 10. Перелічіть ознаки сутнісних сил людини.


Білет № 15

 1. Назвіть основні розділи філософії.

 2. В Упонішадах проблема пізнання розглядається як …

 3. У якого філософа онтологічна проблема грунтується на «теорії ідей»?

 4. Ідеологія якої релігії формує світобачення середніх віків?

 5. Назвіть основних представників емпіричного напрямку у філософії Нового часу?

 6. Що визнавав Гегель джерелом розвитку?

 7. Об’єднуючим началом філософської антропології ХХ ст. є …

 8. Як розуміється поняття “суспільна свідомість”?

 9. Де виявляється закон єдності і боротьби протилежностей у житті людини?

 10. Що розуміється під соціальною структурою суспільства?Білет № 16

 1. У чому суть матеріалістичного напряму у філософії?

 2. Проблема людини у філософії Стародавньої Індії розглядалася як …

 3. Хто з пізньоантичних філософів використовує атомізм в етичних цілях?

 4. Назвіть основні етапи розвитку середньовічної філософії.

 5. Можливість пізнання Б.Спіноза обгрунтовує …

 6. Що стоїть у центрі вчення німецької класичної філософії?

 7. Які складові католицької філософії?

 8. Визначте структуру суспільної свідомості.

 9. Що розкриває закон переходу кількісних змін у якісні?

 10. Дайте визначення поняття “людина - особа”.


Білет № 17

1. У чому суть ідеалістичного напряму у філософії? 1. Як вирішується проблема буття у веденті та мімансі?

 2. Хто започаткував ідеалістичний напрям у ранньоантичній філософії?

 3. Дайте визначення поняття «патристика».

 4. Що розуміється під категорією «субстанція»?

 5. Назвіть головних представників української філософії періоду Відродження.

 6. Предметом філософського дослідження в персоналізмі є…

 7. У яких формах виступає суспільна свідомість?

 8. Які категорії формують закон переходу кількісних змін у якісні?

 9. Дайте визначення поняття “людина - особистість”.


Білет № 18

 1. Хто такі гностики?

 2. Дайте визначення поняття “брахман”.

 3. В чому відмінність тематики у елліністично-римській філософії?

 4. Що таке “апологетика” і в чому її призначення?

 5. Як розуміється поняття “субстанція” у філософії Б.Спінози?

 6. У якій літературній збірці зафіксовано філософський світогляд давніх слов’ян?

 7. Назвіть основних представників “персоналізму” в антропологічному напрямі філософії ХХ ст.

 8. Що таке самосвідомість?

 9. Які категорії формують закон заперечення заперечення?

 10. Дайте визначення поняття “людина - індивідуальність”.


Білет № 19

 1. Хто такі агностики?

 2. Дайте визначення поняття “атман”.

 3. Яке значення етичного вчення Сократа для філософії?

 4. Назвіть головні принципи патристики.

 5. Що є центром філософії Г. Лейбніца?

 6. У чому полягає гуманізм філософії Т.Г. Шевченка.

 7. Які ідейні джерела філософської антропології?

 8. Перелічіть атрибутивні властивості матерії.

 9. Що розкриває закон заперечення заперечення?

 10. Назвіть гіпотези походження людини.Білет № 20

 1. Діалектична концепція розвитку це …

 2. Як трактується першооснова у системі червака-локаята?

 3. Особливість проблематики ранньої грецької філософії.

 1. Що було ідейним джерелом християнської філософії?

 2. Назвіть головних представників філософії просвітництва ХУІІІ ст.

 3. У чому виявився новітній характер філософії Г.С.Сковороди?

 4. Виділіть два основні напрями в екзистенціалізмі.

 5. Дайте філософське визначення категорії “рух”.

 6. Що означає категорія “одиничне, оособливе, загальне”?

 7. Як співвідноситься соціальне в людині?


Білет № 21

 1. Метафізична концепція розвитку це …

 2. Як розглядається проблема людини у системі йога?

 3. В чому проявився ідеалізм Арістотеля?

 4. Назвіть особливості християнського світогляду.

 5. Людина в розумінні Ж.-Ж. Руссо це …

 6. Основні риси філософських пошуків у Київській Русі.

 7. Що вивчає релігійна філософія?

 8. Перелічіть основні форми руху матерії.

 9. Дайте визначення поняття “категорія діалектики”.

 10. Як співвідноситься біологічне в людині?


Білет № 22

 1. Що є предметом “онтології” як галузі філософського знання?

 2. У чому полягає будова людини за системою йога?

 3. Як вирішує проблему буття Арістотель?

 4. Прогресивність середньовічного світогляду полягає в …

 5. Що є справжньою реальною свободою людини в розумінні Ж.-Ж.Руссо?

 6. Філософія Л.Феєрбаха у погляді на людину не враховувала …

 7. Назвіть основних представників неофрейдизму – філософської школи ХХ ст.

 8. Що таке простір як форма існування матерії?

 9. У чому полягає зміст поняття “пізнання”?

 10. Нація це …


Білет № 23

 1. Що є предметом вивчення “гносеології” як галузі філософського знання?

 2. Головна мета людського існування у буддизмі це …

 3. У чому сутність арістотелівського вчення про людину?

 4. Як співвідносяться віра і розум за Томою Аквінським?

 5. Що було центральною проблемою філософської творчості Ж.-Ж.Руссо?

 6. Чим обгрунтовується негативне ставлення Л.Феєрбаха до релігії?

 7. Хто був засновником екзистенціалізму?

 8. Що таке “час” як форма існування матерії?

 9. Назвіть принципи матеріалістичної теорії пізнання?

 10. Що лежить в основі натуралістичної моделі суспільства?


Білет № 24

 1. Що є предметом вивчення “антропології”?

 2. У чому полягає етичний зміст ідеї “карми”?

 3. Яким є розуміння поняття “суспільство” у Арістотеля?

 4. Як вирішується проблема людини і душі в Августина Блаженного?

 5. Суспільно-політичним ідеалом Вольтера була …

 6. З яких позицій вирішує Й.Фіхте головне питання філософії?

 7. Хто був засновником психоаналізу в йогокласичній формі?

 8. У чому виявляються характерні риси свідомості?

 9. Виявіть рівні пізнання.

 10. Що таке соціум як історичний процес?


Білет № 25

 1. З яких структурних частин складається світогляд?

 2. У чому полягає гуманістичний характер китайської філософії?

 3. Які закони формальної логіки визначив Арістотель?

 4. Перелічіть основні проблеми схоластики.

 5. Які проблеми були у центрі уваги Вольтера?

 6. Що означає поняття “апріорний” в німецькій класичній філософії?

 7. Якими течіями представлений сучасний неофрейдизм?

 8. У чому виявляється надсвідоме як елемент свідомості?

 9. Що означає категорія “причина і наслідок”?

 10. Як співвідноситься духовне в людині?


Білет № 26

 1. Дайте визначення поняття “міфологія”.

 2. Хто така людина у поглядах Конфуція?

 3. Назвіть основні етапи в розвитку античної філософії.

 4. Що таке антропоцентризм?

 5. Всесвіт, на думку П.Гольбаха, це …

 6. У чому виявляється сутність філософії лірики Лесі Українки?

 7. Рушієм поведінки за З.Фрейдом є два інстинкти…

 8. В кого із філософів діалектика набула свого виявлення?

 9. Що таке суб’єкт пізнання?

 10. Перелічіть сфери суспільного життя.


Білет № 27

 1. Дайте визначення поняття “релігія” як світогляду.

 2. Назвіть шляхи досягнення ідеалу людини у конфуціанстві.

 3. Якими основними школами філософії була представлена елліністично-римська філософія?

 4. У чому суть середньовічного раціоналізму?

 5. Понад двадцять років Дені Дідро присвятив головній своїй праці …

 6. Головні джерела філософських та етичних пошуків у Київській Русі.

 7. Що ми називаємо некласичною філософією?

 8. У боротьбі з чим розвивалась діалектика …?

 9. Об’єктом пізнання є …

 10. Що таке суспільний прогрес?


Білет № 28

 1. В чому полягає специфіка філософського світогляду?

 2. Що було найважливішою умовою щасливого життя у державі за Конфуцієм?

 3. Назвіть представників стихійно-матеріалістичної ідеї мілетської школи ранньої грецької філософії.

 4. Хто був засновником теорії “геліоцентризму”?

 5. У вченні якого філософа епохи Просвітництва ми знаходимо одне з перших визначень категорії “матерія”?

 6. Які головні філософські проблеми піднімалися в Острозькій академії?

 7. Дайте визначення поняття “персоналізм”.

 8. Що є принципом діалектики?

 9. Рушійною силою пізнання є …

 10. У чому сутність людини за марксистською концепцією?


Білет № 29

 1. Що відрізняє філософію і науку?

 2. У чому призначення людини згідно даосизму?

 3. Кому належить вислів: “Пізнай самого себе…” і в чому його сенс?

 4. Яке призначення середньовічного номіналізму?

 5. Важливим досягненням Дені Дідро було вчення про …

 6. Перелічіть основні принципи філософії “братських шкіл”.

 7. Центральною ланкою психоаналізу є вчення З.Фрейда про “лібідо”. В чому його суть?

 8. Дайте визначення поняття “діалектика”.

 9. Що означає категорія “можливість і дійсність”?

 10. Назвіть історично перші спільноти людей.


Білет № 30

1. Що означає термін “праксеологія”?

2. Як трактується спосіб життя людини у даосизмі?

3. У чому виявився антропологізм античної філософії?

4. На що була зорієнтована епоха Ренесансу?

5. Матерія у розумінні Поля Гольбаха це …

6. Перелічіть сутність принципів філософії І.Я.Франка.

7. Назвіть основних представників філософії екзистенціалізму.

8. Хто вперше заснував термін “діалектика”.

9. Що означає категорія “форма і зміст”? 1. Хто є суб’єктами суспільного розвитку?


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка