Сучасна наука про управлінняСторінка1/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКАМЕНЕДЖМЕНТ:

СУЧАСНА НАУКА ПРО УПРАВЛІННЯ

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

1982-2013 рр.
Кривий Ріг

2013

УДК 016:005

ББК 91.9:65.05

М 50
Упорядник:

О. Б. Поліщук, зав. сектора інформаційно-бібліографічного відділу.

Бібліографічний редактор:

О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу.

Технічний редактор:

Ю. Ю. Гавенко, зав.сектора інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення.
Менеджмент: cучасна наука про управління: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук, завідувач сектора інформаційно-бібліографічного відділу; бібліогр. ред. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу ; техн. ред. Ю. Ю. Гавенко, зав.сектора інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення ; за заг. ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора наукової бібліотеки. – Кривий Ріг,
2013. – 51 с.
Бібліографічний покажчик присвячено проблемам організації менеджменту. Акцентовано особливу увагу на економічній природі, сутності, функціях, принципах і методах здійснення ефективного менеджменту організацій. Розкрито системи мотивацій, економічний та організаційний механізми управління сучасними підприємницькими структурами. Пропонована література містить відомості про найпоширеніші та апробовані інструменти сучасного менеджменту, застосування яких в Україні допоможе уникнути багатьох помилок у підприємницькій діяльності. Розглянуто діяльність менеджерів, спрямовану на підвищення креативності організації та формування в ній корпоративної культури. У тематичних розділах представлено матеріали з проблем організації менеджменту в цілому, з історії менеджменту, підготовки менеджера, психології менеджменту, культури управління, видів менеджменту (окрім освітнього менеджменту).
Покажчик призначено для студентів вищих навчальних педагогічних та економічних закладів у системі базової та післядипломної освіти; для викладачів, аспірантів і всіх тих, кого цікавлять питання ефективної організації управлінської діяльності.
З М І С Т

Передмова

4

Розділ 1. Загальні питання

6

Розділ 2. Історія менеджменту

12

Розділ 3. Підготовка менеджера

13

Розділ 4. Професія – менеджер

15

Розділ 5. Психологія менеджменту

18

Розділ 6. Види менеджменту

21

6.1. Екологічний менеджмент

21

6.2. Політичний менеджмент

23

6.3. Соціальний менеджмент

25

6.4. Корпоративний менеджмент

26

6.5. Менеджмент персоналу

28

6.6. Менеджмент туризму

30

6.7. Менеджмент в економіці

32

6.8. Фінансовий менеджмент

35

6.9. Інформаційний менеджмент

36

6.10. Бібліотечний менеджмент

37

6.11. Інші види менеджменту

42

Іменний покажчик

44

ПЕРЕДМОВА
У ХХІ столітті важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать
і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Менеджмент як наука виникла і розвивається в зв’язку з необхідністю з'ясувати, чому та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації. Науковці в галузі менеджменту шляхом випробувань та практики в сфері управління методом спроб та помилок шукають відповіді на проблему забезпечення успіху організацій.

Організації складають основу світу менеджерів, саме в них спостерігаються процеси і стани, які є причиною існування менеджменту. Першочергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників
на інновації.

Бібліографічний рекомендаційний покажчик складено на основі перегляду електронного каталогу, традиційного (карткового) систематичного каталогу


та систематичної картотеки статей Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»
і є вибірковим.

Хронологічно охоплено період з 1982 по 2013 рр.

Бібліографічний покажчик містить 299 джерел українською та російською мовами (за зведеним українсько-російським алфавітом).

Покажчик включає 6 основних розділів:Розділ 1. Загальні питання

Розділ 2. Історія менеджменту

Розділ 3. Підготовка менеджера

Розділ 4. Професія-менеджер

Розділ 5. Психологія менеджменту

Розділ 6. Види менеджменту
Представлений матеріал в межах кожного розділу згруповано
за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Нумерація суцільна. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика, передмови та схеми групування (зміст).

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. 338

Б 24 Барамзин С. В. Комплексная система управления качеством /
С. В. Барамзин. – Москва : Экономика, 1982. – 80 с.

 1. 658(075.8)

Б 53   Бєсєдін М. О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 496 с.

 1. Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті / Ю. Богоявленська // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 48–51; 2005. –
  № 1. – С. 59–64.

 2. Брасс О. Поняття менеджменту / О. Брасс // Управління освітою. – 2007. – № 18. – С. 10–12.

 3. Бурлицька О. П. Сутність «мета менеджменту» як теорії побудови управління / Оксана Петрівна Бурлицька // Винахідник і раціоналізатор. –
  2011. – № 2. – С. 26–28.

 4. Воронкова А. Концептуальні основи побудови моделі
  менеджменту / А. Воронкова, Н. Гринькова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 39–47.

 5. 658(075.8)

Г 55   Глухов В. В. Менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / В. В. Глухов. – 3-е изд. –
Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 608 с.

 1. Гуленко В. Персонология и менеджмент / В. Гуленко // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – № 3. – С. 16–23.

 2. 658(075.8)

Д 48   Дикань Н. В. Менеджмент : навчальний посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 389 с.

 1. 005

З 13   Завадський Й. С. Менеджмент. Т. 1. / Й. С. Завадський. – Київ : УФІМБ, 1997. – 543 с.

 1. Инновационные методы обучения принятию управленческих решений / В. Е. Бруцман, А. В. Кузнецов, В. А. Кунин, А. В. Поскряков // Вестник Московского университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 6. – С. 42–55.

 2. 005.591.6

И 66 Инновационный менеджмент : методическое пособие. Ч. 1. – Киев : Рамо, 1991. – 112 с.

 1. 005.591.6

И 66 Инновационный менеджмент : методическое пособие. Ч. 2. – Киев : Рамо, 1991. – 134 с.

 1. Кезин А. В. Менеджмент процессов эквифинального развития организаций / А. В Кезин, М. В. Локтионов // Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология. – 2000. – № 4. – С. 115–127.

 2. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях / О. Кокурина // Персонал. – 2002. – № 8. – C. 77–83.

 3. 331.108.2(075.8)

К 61   Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учебное пособие для студентов вузов / В. М. Колпаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : МАУП, 2004. – 504 с.

 1. Королько В. Менеджмент консалтинговою організацією: особливості маркетингу і PR / В. Королько, О. Некрасова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 127–139.

 2. Локтионов М В. О системных методах в менеджменте / М. В. Локтионов // Вестник Московского университета. Сер. Философия. – 2000. – № 5. –
  С. 105–107.

 3. 65.011

Л 86   Луценко И. А. Технологии эффективного управления / И. А. Луценко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2004. – 152 с.

 1. 658(075.8)

М 29   Мартиненко М. М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 496 с.

 1. Мельник В. Менеджмент как социокультурный процесс / В. Мельник // Личность. Культура. Общество. – 2001. – Т. 3, вып. 4. – С. 84–93.

 2. 658(075.8)

М 50 Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт / за ред. Н. М. Петровича. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 180 с.

 1. 331

М 92   Мухаметлатыпов Ф. У. Трудовая мобильность: концептуальная модель, реальные тенденции, проблемы управления / Ф. У. Мухаметлатыпов.– Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1990. – 180 с.

 1. 62-50

Н 59 Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д. Поспелова. – Москва : Наука, 1986. – 312 с.

 1. 331.108

П 14   Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури : монографія / Ю. І. Палеха. – Київ : Видавництво ЄУФІМБ, 2000. – 211 с.

 1. Панков В. Інноваційний менеджмент великого акціонерного товариства / В. Панков // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 4–12.

 2. Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / В. Пилипів // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 12–19.

 3. Предводителева М. Учебный курс «менеджмент» и его практическое значение / М. Предводителева // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 183–188.

 4. Самоменеджмент человека : стратегия и тактика // Персонал. – 2002. –
  № 10. – С. 56–61.

 5. 65.012.123(075.8)

С 21   Сафонов Ю. М. Методи прийняття управлінських рішень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. М. Сафонов, Н. В. Шандова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 174 с.

 1. 65.014.1(075.8)

С 21   Сафонов Ю. М. Стратегічне управління : навчальний посібник для студентів / Ю. М. Сафонов, Т. І. Макаренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 300 с.

 1. Слонов Н. Н. Парадигма менеджмента в зеркале учения Бубера о двойственности отношения человека к миру / Н. Н. Слонов // Философские науки. – 2007. – № 12. – С. 48–66.

 2. 658(075.8)

С 91 Сучасні концепції менеджменту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 1. 658.512(075.8)

Т 19   Тарасюк Г. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Тарасюк. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 320 с.

 1. 94(477)(082)

Г 47   Ураков Д. В. Атрибути сучасного менеджменту: соціально-філософський аналіз / Д. В. Ураков // Гілея. Науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2009. – Вип. 26. – С. 202–207.

 1. Фадеева М. Л. Возможности трансформации организационной культуры / М. Л. Фадеева // Личность. Культура. Общество. – 2001. – Т. 3, вып. 2. –
  С. 239–251.

 2. Фесянов В. Инновационный менеджмент как конструктивная сила современного управления / В. Фесянов // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 70–75.

 3. Хміль Ф. Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії / Ф. Хміль // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 66–71.

 4. Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні /
  Ф. Хміль // Економіка України. – 1996. – № 11. – С. 92–98.

 5. Шавкун І. Г. Тенденції розвитку сучасного менеджменту / І. Г. Шавкун // Грані. – 2007. – № 1. – С. 54–57.

 6. 658.56(075.8)

Ш 24   Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник / М. І. Шаповал. – Київ : Знання, 2006. – 471 с.

 1. Шевченко Н. В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника вуза / Н. В. Шевченко // Грані. – 2012. – № 4. – С. 115–118.

 2. 658(075.8)

Ш 38 Шегда А. В. Менеджмент : учебник / А. В. Шегда. – 3-е изд., испр. и доп. – Київ : Знання, 2006. – 645 с.

 1. Шепель В. Человековедческая сущность управления: идеология управленческой деятельности / В. Шепель // Народное образование. – 2000. – № 9. – С. 41–50.

 2. Шепель В. Человековедческие технологии / В. Шепель // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 74–83.

 3. Штейнберг А. Мужской характер женского менеджмента / А. Штейнберг // Социс. – 2002. – № 11. – С. 77–82.

 4. Щербина В. Особенности менеджмента как направления управленческой деятельности / В. Щербина // Социс. – 2001. – № 10. – С. 48–57.

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


 1. Башнянин Г. Становлення менеджменту в Україні / Г. Башнянин, О. Носов, Ф. Хміль // Економіка України. – 1994. – № 12. – С. 86–87.

 2. Калініна Л. Історичний контекст розвитку теорії менеджменту / Л. Калініна, Т. Михайленко, В. Бурма // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6,
  № 2. – С. 63–72.

 3. Кредісов А. Менеджмент: основні концепції 2-ї половини ХХ ст. і деякі тенденції розвитку на початку ХХІ ст. / А. Кредісов // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 12–20.

 4. 373:15(07)

К 85   Крыжко В. В. История и предмет научного менеджмента // Психология в практике менеджера образования: материалы специалиста образовательного учреждения / В. В. Крыжко, Е. М. Павлютенков. –
Сакт-Петербург, 2002. – С. 10–32.

 1. Росовецкий С. Запорожское козачество: новации воинского «менеджмента» под флером мифов и легенд / С. Росовецкий // Персонал. – 2002. – № 9. – С. 74–79.

 2. Росовецкий С. Иван ІV Грозний – кровавый новатор менеджмента / С. Росовецкий // Персонал. – 2002. – № 6. – С. 74–79.

 3. Росовецкий С. Первопечатник Иван Федоров как администратор, предприниматель и изобретатель / С. Росовецкий // Персонал. – 2002. – № 4. – С. 61–67.

 4. Федулова Л. Тенденції розвитку менеджменту в ХХІ столітті / Л. Федулова // Персонал. – 2002. – № 12. – С. 50–55.

РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА


 1. Барабанова Н. «Теорія комунікації» в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців / Н. Барабанова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 9. – С. 30–33.

 2. 378.147:658(043.2)

Б 67   Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Бичок; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 23 с.

 1. Будзан Б. Бізнес-школа в умовах загострення конкуренції на ринку освіти в галузі менеджменту / Б. Будзан // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 42–49.

 2. Воїтелєва Г. О. Вступ до менеджменту. 9 клас / Г. О. Воїтелєва // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2013. – № 2. – С. 10–13.

 3. Воїтелєва Г. Програма курсу за вибором «Менеджмент» / Г. Воїтелєва // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 1. – С. 46–50.

 4. Єрмолаєва Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі вищої бібліотечної освіти / Г. Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати. – 2007. – №  5. – С. 21–25.

 5. 681.332(082)

К 63   Золотарева Т. Н. Информационные технологии в подготовке менеджера / Т. Н. Золотарева // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності : збірка наукових праць. – Кривий Ріг, 1999. – С. 181–185.

 1. Кіреєва І. Методичні аспекти впровадження новітніх технологій у підготовку менеджерів освіти / І. Кіреєва // Рідна школа. – 2006. –
  № 6. – С. 48–50.

 2. Клюев В. К. Профильная экономическая подготовка менеджеров библиотечного дела / В. К. Клюев // Научные и технические библиотеки. – 1993. – № 6. – С. 21– 29.

 3. Коваль Т. Особливості професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів у США / Т. Коваль // Освіта і управління. – 2006. –
  № 3–4. – С. 197–205.

 4. Копилець Є. Підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту / Є. Копилець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 32. – С. 8–11.

 5. Локшин В. Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки сучасного менеджера моди / В. Локшин // Рідна школа. – 2002. – № 2. –
  С. 33–34.

 6. 378(082)

П 78   Матвієнко О. Дидактичне прогнозування професійної підготовки менеджерів інформаційних систем / О. Матвієнко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ, 2003. – Вип. 31. – С. 125–137.

 1. 378(082)

Н 73   Матвієнко О. Формування суспільних потреб у підготовці менеджерів інформаційних систем / О. Матвієнко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ, 2000. – Вип. 27. – С. 9–15.

 1. Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів / А. Шегда // Вища школа. – 2001. – № 1. – С. 26–33.

 2. Шищенко П. Підготовка фахівців з екологічного менеджменту / П. Шищенко // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 2. –
  С. 40–41.

 3. 373.61:338.48(043.2)

Щ 92   Щоголєва І. В. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів туризму у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. В. Щоголєва ; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с.

 1. Яровий В. І. Готуємо менеджерів / В. І. Яровий // Рідна школа. – 1994. – № 12. – С. 68–71.

РОЗДІЛ 4. ПРОФЕСІЯ-МЕНЕДЖЕР


 1. Белошапка В. А. Стратегические архетипы международных компаний и варианты распределения полномочий между менеджерами рыночных и операционных подразделений / В. А. Белошапка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 8–14.

 2. Білошапка В. А. Сучасні пріоритети наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі / В. А. Білошапка, Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 39–45.

 3. Гвоздева Е. С. Штрихи к портрету Женщин-менеджеров / Е. С. Гвоздева, В. И. Герчиков // Социс. – 2000. – № 11. – С. 36–44.

 4. Гоц Н. Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості / Н. Є. Гоц, І. С. Гоц // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 62–66.

 5. Єрмолаєва Г. Формування сучасних вимог до менеджера бібліотечних систем відповідно до процесів в українській освітній практиці / Г. Єрмолаєва // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 54–56.

 6. Жигайло Т. Менеджер – професія престижна / Т. Жигайло, Г. Євдикомова // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С. 44–45.

 7. Завалкевич Л. Гибкость как предпосылка эффективности менеджера / Л. Завалкевич, В. Косик // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 62–65.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка