Структура І функції біологічних мембран назва вибіркової дисципліниСкачати 30.28 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір30.28 Kb.

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН

назва вибіркової дисципліни


Семестр: __7__ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - _120__ (кредитів ЄКТС - __4_); аудиторні години - _48_ (лекції - _48_ , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: _____Климишин Н. І._______ (ел. адреса ______klymyshynnataliya@gmail.com____ ),
Результати навчання:


 • знати:

 • методологію дослідження і практичного застосування біологічних мембран;

 • структуру, хімічний склад біомембран, їхню роль в організації та функціонуванні клітини;

 • сучасні досягнення в галузі дослідження біологічних мембран.
 • вміти:

 • практично застосовувати теоретичні знання для характеристики мембранних структур у забезпеченні функціонування метаболічних шляхів;

 • прогнозувати патологічні зміни біомембран за дії різних чинників;

 • аналізувати зміни структурної організації мембран відповідно до змін умов середовища;

 • застосовувати отримані знання для аналізу причинно-наслідкових взаємодій в процесі життєдіяльності клітини, орієнтуватися в принципових питаннях і теоріях сучасної клітинної біології, вміти самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної наукової інформації.


Анотація навчальної дисципліни:

Матеріал спецкурсу представлений двома основними розділами. У першому розглядаються структурні компоненти біологічних мембран (ліпіди, білки, вуглеводи, ферментні системи), адгезивні функції мембран, а також патологія біомембран. Другий висвітлює питання морфології окремих органел, структурно-функціональної характеристики мембранних компартментів: ядерної оболонки, мембран мітохондрій і пластид, мембран ендоплазматичного ретикулуму, апарату Гольджі, лізосом та пероксисом. Студенти детально знайомляться з молекулярними механізмами мембранного транспорту та підтримання різноманітності компартментів: ендоцитозним, біосинтетично-секреторним шляхом та везикулярним транспортом.


Рекомендована література: 

 1. Билич Г.Л ., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология. – СПб.: Деан., 1999. – 112с.

 2. Болдырев А.А. Введение в мембранологию.- М.: Из-во МГУ, 1999. – 207 с.

 3. Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А. Биомембранология: Учебное пособие.-Петрозаводск: Изд-во Кар.НЦ РАН, 2006. – 226 с.

 4. Брик Т.М. Енциклопедія мембран: у 2 т. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська

 5. академія», 2005-2006. – Т. 1. – 658 с.; Т. 2. – 684 с.

 1. Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П. Молекулярні механізми інтеграції метаболізму. – Львів:видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 229 с.

 1. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. – М.: Мир, 1997.– 624 с.

 1. Глебов Р.И. Эндоцитоз и экзоцитоз. – М.: Высш. школа, 1987. – 95 с.

 2. Камкин А.Г., Киселева И.С. Физиология и молекулярная биология мембран клеток: уч. пособ. – М.: Изд центр «Академия», 2008. – 592 с.

 3. Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилова Л.С. Механизмы внутриклеточной сигнализации: Монография. – СПб.: Изд.-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 208 с.

 4. Курський М.Д., Кучеренко С.М. Біомембранологія. – К.: Вища школа, 1992. – 260 с.

 5. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с.

 6. Мушкамбаров Н.Н., Кузнєцов С.Л. Молекулярная биология. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. – 287 с.

 7. Пальцев М.А., Иванов А.А. Межклеточные взаимодействия. – М.: Медицина, 1995. – 224 с.

 8. Остапченко Л.І., Михайлик І.В. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій: Навч. посіб. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2006. – 215 с.

 9. Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів: навч. посіб. – К.: Наук. думка, 2010. – 448 с.

 10. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular biology of the Cell, 5th edition. Garland Science, 2008.

 11. Ktyzjsko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektorych struktur komorkovych. – Warszawa: PWN, 2002. – 774 s.Форми та методи навчання: _____________Лекції, самостійна робота___________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: ______________________Екзамен____________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  __________________________українська_________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «__31__» _____серпня_______ 2015 р. Протокол №___1____


Завідувач кафедри ________________________ _______Сибірна Н. О._______

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_____»______________ 2015 р. Протокол №______


Декан ________________________ __________Хамар І. С.____________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка