Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програмаСторінка3/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4
Тема 1

1. Підготовка до семінарського заняття “Місце філософії у релігієпізнанні”

План


1. Релігія як об’єкт універсального вивчення.

2. Особливості філософського релігієпізнання.

3. Специфіка філософського осмислення релігії як релігієпізнання та богопізнання.

4. Місце філософствування про релігію і Бога у конфесійному та академічному релігієзнавстві.2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969, 1979–1982.

 3. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 4. Гребнер А. Основы доктринального богословия. – М., 1999.

 5. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 6. Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 9. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 10. Класики мирового религиоведения. Антология. – М., 1996.

 11. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 12. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. – К., 1999.

 13. Мистика. Религия. Вера. – М., 1998.

 14. Мистика. Религия. Наука. – М., 1996.

 15. О’Коллинз. Фундаментальная теология. – СПб., 1993.

 16. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 17. Розанов В. Религия. Философия. Культура. – М., 1989.

 18. Стасюк С., Завіла Р. Основи догматичного богослов’я. – Львів, 1997.

 19. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 20. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 21. Хрестоматия по истории философии: в 2-х ч. – М., 1994–1995.3. Підготовка наукових рефератів:

 • Раціоналістична та містична філософська теологія картезіанства (Рене Декарт, П’єр Гассенді, Блез Паскаль).

 • Сенсуалістична англійська класична філософія релігії (Джон Толанд, Джон Локк, Джордж Берклі, Давид Юм).

 • Філософія релігії соліпсизму (Джордж Берклі, Йоган Готліб Фіхте).

 • Розвиток раціоналістичної філософської теології у школі Г.Лейбніца-Х.Во­льфа.


4. Підготовка есеїв:

  • Філософія релігії як “регіональна філософія”, “філософія чогось”.

  • Філософія релігії та релігійна філософія: порівняльний аналіз.

  • Філософське релігієзнавство як “філософське релігієпізнання”.

  • Філософська теологія як “філософське богопізнання”.

  • Філософська теологія як метатеологія і “природна теологія”.

Тема 2


1. Підготовка до семінарського заняття “Предмет, форми та регіональні типи філософії релігії”

План


1. Визначення та предмет філософії релігії.

2. Філософське релігієзнавство.

3. Філософська теологія.

4. Регіональні типи філософії релігії.


2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 3. Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000.

 4. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 5. Жильсон Э. Философ и теология. – М., 1995.

 6. Історія і теорія релігії та вільнодумства / За ред. М.М.Заковича: Навч. посіб. – К., 1996.

 7. Кейлер Э. Основы христианской веры. – М., 1998.

 8. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 9. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 10. Литтл Б.А. Религиозная эпистемология. – Симферополь, 1996.

 11. Любак Д. Лекції з метафізики. – Львів, 1995.

 12. Мак-Грат А. Введение в христианское богословие. – Одесса, 1998.

 13. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957, 1959.

 14. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986.

 15. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 16. Философские вопросы буддизма. – Новосибирск, 1984.

 17. Чельцов М. Христианское миросозерцание. – М., 1997.

 18. Черній А.М. Онтологія духовності: Антропологічна цілісність у релігієзнавчому вимірі. – К., 1996.


3. Підготовка наукових рефератів:

 • Філософія релігії Г.В.Ф.Гегеля та Л.-А.Фейєрбаха як класичні зразки філософської теології та філософського релігієзнавства.

 • Філософія релігії школи “морфології святості” (Рудольф Отто, Мірча Еліаде, Карл Густав Юнг).

 • Містична філософія релігії Серена К’єркегора.

 • Філософія релігії у “філософії життя” Фрідріха Ніцше, Вільгельма Дільтея, Освальда Шпенглера, Георга Зіммеля, Анрі Бергсона.


4. Підготовка есеїв:

  • Ідеаційна основа релігії як головна пізнавальна проблема предмету філософії релігії.

  • Метафізика релігії та її місце в предметі філософії релігії.

  • Онтологія релігії та її співвідношення з метафізикою релігії.

  • Головні пізнавальні проблеми гносеології релігії.


Тема 3

1. Підготовка до семінарського заняття “Філософське релігієпізнання Сходу”

План


1. Філософське релігіє пізнання Стародавнього Сходу.

2. Релігійна філософія Індії та Китаю.

3. Філософська теологія буддизму та ісламу.
2. Самостійне опрацювання додаткової літератури


 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Бхагават-гіта (різні видання)

 3. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 4. Дандарон Б. Мысли будиста. Чёрная тетрадь. – СПб., 1991.

 5. Древнекитайская философия: В 2 т. – М., 1972.

 6. История китайской философии. – М., 1989.

 7. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 8. Кацуки Секида. Практика Дзена // Дзен – буддизм. – Бишкек, 1993.

 9. Класическая йога. – М., 1982.

 10. Коран. – М., 1990.

 11. Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М., 1991–1994.

 12. Мусульманская философия сердневековья // Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т.1.– Ч.2.

 13. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2-х т. – М., 1990. – Т.1.

 14. Патанджали. Йога-сутры. Сутра ІІІ.3 // Класическая йога. – М., 1982.

 15. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957, 1959.

 16. Ранний буддизм // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 17. Талмуд (різні видання)

 18. Трипітака (різні видання).

 19. Чжуан-цзы, Ле-цзы / Пер. В.В. Малявина. – М., 1995.

 20. Швейцер А. Мировозрение индийских мыслителей. Мистика и этика // Восток-Запад. – М., 1988.

 21. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. – М., 2000.


3. Підготовка рефератів:

 • Передфілософія Упанішад. Класичні ведично-брахманські та індуїстські релігійно-філософські школи (міманса-веданта, санкх’я-йога, ньяя-вайшешика).

 • Філософські вчення даосизму та конфуціанства.

 • Філософія інь-янь.

 • Філософія хінаяни, хахаяни та ваджраяни.

 • Мусульманська філософська теологія.

 • Талмудичне богослов’я.


4. Підготовка есеїв:

  • Філософія мови релігії та її місце в лінгвістичному релігієзнавстві.

  • Аксіологія релігії як “міркування духу над релігійним ставленням до дійсності”.

  • Праксеологія та антропологія релігії: людиномірний аспект філософії релігії.

  • Видатні представники східного перипатетизму та аверроїзму (аль Фарабі, аль Кінді, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд).


Тема 4

1. Підготовка до семінарського заняття “Філософська теологія Заходу”

План


1. Християнство і філософія.

2. Православна філософія.

3. Католицька філософія.

4. Філософська теологія протестантизму.5. Українська релігійна філософія.
2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991, 1996.

 2. Августин. О граде Божьем. – М., 1994.

 3. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 4. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1976. – Т.1.

 5. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 6. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 7. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. – М., 1975-1977.

 8. Губман Б. Современная католическая философия. – М., 1988.

 9. Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч.: В 2-х т. – М., 1989. – Т.1.

 10. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992, 1993.

 11. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М., 1992.

 12. Іван Павло ІІ. Енцикліка “Віра і розум”. – К., 2000.

 13. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. – М., 1963-1966. – Т.3.

 14. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 15. Кондзьолка В.В. Антична філософія. – Львів, 1994.

 16. Кониський Г. Філософські твори. – К., 1990. – Т.1-2.

 17. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 18. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 19. Кувакин В.А. Религиозная философия в России. – М., 1991.

 20. Лейбниц Г.В. Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч.: В 4-х т. – М., 1989. – Т.4.

 21. Мозговий І.П. Неоплатонізм і християнство. – Суми, 1997.

 22. Олексюк В. Християнська основа української філософії (Вибрані твори). – К., 1996.

 23. Основные направления религиозной философии // Основы религиоведения: Учебник / Под ред.. И.Н. Яблокова. – М., 1994. – Разд. ІІІ.

 24. Паскаль Б. Думки про релігію. – Львів, 1995.

 25. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків: Навч. посіб. – Львів, 2007.

 26. Патанджали. Йога-сутры. Сутра ІІІ.3 // Классическая йога. – М., 1982.

 27. Платон. Федон // Соч.: В 3-х т. – М., 1970, 1993. – Т.2.

 28. Плотин. Эннеады. VI: 7. – К., 1995.

 29. Прокопович Ф. Філософські твори. – К., 1979-1981. – Т.1-3.

 30. Сковорода Г. Твори: В 2-х т. – К., 1994.

 31. Тиллих П. Систематическое богословие. – СПб., 1998.

 32. Фома Аквинский // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 33. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 34. Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). – Львів, 1994.

 35. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. – СПб., 1994; М.; К., 1994.

 36. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.

 37. Яворський С. Філософські твори. – К., 1992. – Т.1.


3. Підготовка рефератів:

 • Християнізований неоплатонізм та його концептуально-конфесійні форми.

 • Середньовічна містична католицька філософія Бернара Клервоського, Екхарта, І.Таулера та ін.

 • “Академічна філософія” та філософія “церковного обновлення” слов’янофілів як напрями російської православної філософії ХІХ ст.

 • Метафізика всеєдності та софіологія Володимира Соловйова, Сергія Булгакова, Павла Флоренського.


4. Підготовка есеїв:

  • Гілозоїзм та концепція “Живого Всесвіту” в античному філософському богопізнанні.

  • Філон та Сенека – філософські “батько та дядько християнства”.

  • Неоплатоніки – “теологи” як ідейні предтечі християнського монотеїзму.

  • Київська школа православної “академічної філософії” та її еволюція: від схоластичної філософії Й.Кононовича-Горбацького, І.Гізеля, Г.Прокопо­вича до гегельянства Г.Гогоцького і “філософії серця” П.Юркевича.


Тема 5

1. Підготовка до семінарського заняття “Філософське релігієзнавство європейського типу”

План


1. Початок складання європейської філософії релігії та її засновники.

2. Класична європейська філософія релігії та її національні школи.

3. Головні напрями розвитку філософії релігії європейського типу.

4. Філософське релігієзнавство в Україні.


2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Абеляр П. Диалог между философом, иудеем и христианином // Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1959.

 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 3. Бруно Д. Диалоги. – М., 1949.

 4. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. – М., 1973. – Т.2.

 5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

 6. Гольбах П. Кишенькове богослов’я. – К., 1980.

 7. Горфункель А.Х. Философия епохи Возрождения. – М., 1990.

 8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. – М.,1996.

 9. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.20.

 10. Кимелев Ю.А. Современная западня философия религии. – М., 1989.

 11. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. – Львів, 2001.

 12. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. – М., 1991.

 13. Ленін В.І. Про ставлення робітничої партії до релігії // Повн. зібр. тв. – Т.17.

 14. Лукреций Кар. О природе вещей. – М., 1958.

 15. Маркс К. До критики гегелівської філософії права. Вступ // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.1.

 16. Митрохин Л.Н. Философия религии: (опыт истолкования Марксова наследия). – М., 1993.

 17. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974.

 18. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. – М., 1973.

 19. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ в. – М., 1976.

 20. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 21. Рассел Б. История западной философии. – М., 1959.

 22. Силенко Л. Силенкова віра в Дажбога. – К., 1995.

 23. Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье // Избр. произв.: В 2-х т. – М., 1957. – Т.1.

 24. Фейербах Л. Общая сущность религии // Избр. философ. произв.: В 2-х т. – М., 1955. – Т.2.

 25. Философия. Религия. Культура. Критический анализ современной буржуазной философии. – М., 1982.

 26. Франко І.Я. Зібр. творів. – К., 1976-1981. – Т.1-45.

 27. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1987.

 28. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.


3. Підготовка рефератів

 • Філософія релігії феноменології Едмунда Гуссерля, Макса Шелера, Рудольфа Отто, Мірчі Еліаде, Г. ван дер Леува, Шантепі де ля Соссе.

 • Філософія релігії екзистенціалізму Карла Ясперса, Мартіна Гайдеггера, Жана Поля Сартра, Альбера Камю.

 • Філософія релігії в теорії психоаналізу Зигмуна Фройда, Еріха Фромма, Карла Густава Юнга.

 • Неопозитивізм (емпіричний, логічний позитивізм) і “лінгвістичний поворот” у філософії релігії: філософія “мови релігії”Людвіга Вітгенштейна та Віденського гуртка (Карнап, Шлік, Моріц), “виклик Флю”, нові ідеї Айєра.


4. Підготовка есеїв:

  • Філософський пантеїзм та панентеїзм.

  • Стихійний атеїзм та натуралістичні концепції релігії в античному філософському релігієпізнанні (Кенофан, Демокріт, Епікур, Тит Лукрецій Кар).

  • І.Кант та Г.Гегель як видатні представники класичної філософії релігії європейського типу.

  • Неоплатонізм як пізньоантичний теософічний синтез і підсумок античного філософського богопізнання.


Тема 6

1. Підготовка до семінарського заняття “Дисциплінарна структура сучасної філософії релігії”.

План


1. Співвідношення метафізики та онтології релігії.

2. Проблемне поле епістемології (гносеології) релігії та місце у ньому філософії мови релігії.3. Предмет аксіології, антропології та праксеології релігії.
2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 3. Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000.

 4. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 5. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 7. Литтл Б.А. Религиозная эпистемология. – Симферополь, 1996.

 8. Любак Д. Лекції з метафізики. – Львів, 1995.

 9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 10. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 11. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 12. Шахнович М.И. Тайна Бога: Глобальные проблемы современности и модернизация идеи Бога. – К., 1990.

 13. Bernhard Welte. Filozofia religii. – W-wa,1996.


3. Підготовка рефератів:

 • Релігійно-філософська (М.Шелер та ін.) та релігієзнавчо-філософська (Гелен, Плеснер) антропологія.

 • Екзистенціальна філософія “нової релігійної свідомості” (“богошукацтво”) Миколи Бердяєва та Лева Шестова.

 • “Нова, секулярна” філософська теологія протестантизму: антропологічна та онтологічна пантеїзація християнства в ній.

 • Головні напрями еволюції філософії релігії ХХ ст.


4. Підготовка есеїв:

  • “Сократичний поворот” як “моральний поворот” в античному філософському богопізнанні.

  • Платон і Арістотель – видатні представники античного філософського богопізнання.

  • “Лінгвістичний поворот” у філософії релігії, характеристика змісту, персоналії.

  • М.Шелер як засновник філософської антропології релігії.


3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Методичні матеріали

 1. Навчальна програма спецкурсу «Філософія релігії» // Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.435–460.

 2. Пітусь Л., Стеценко В. Культурологічно-релігієзнавчий практикум: Навч.-метод. посібник для студентів університеу. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 556 с. http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/praktukum.pdf

 3. Стеценко В.І. Українська та зарубіжна літератури і регілієзнавство: Навч.-метод. посібник для студентів університету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 199 с.


Підручники та навчальні посібники

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 3. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 4. Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 5. Історія і теорія релігії та вільнодумства / За ред. М.М.Заковича: Навч. посіб. – К., 1996.

 6. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 7. Кондзьолка В.В. Антична філософія. – Львів, 1994.

 8. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. – Львів, 2001.

 9. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 10. Основные направления религиозной философии // Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1994. – Разд.ІІІ.

 11. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків: Навч. посіб. – Львів, 2007.

 12. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 13. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: У 2-х ч.: Навч. посібник для студентів університету. – Львів, 2010. – Ч.1. – 308 с. . http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/ pdf

 14. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: У 2-х ч.: Навч. посібник для студентів університету. – Львів, 2010. – Ч.2. – 273 с. . http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/ pdf


Головні релігійні першоджерела:

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 2. Бхагават-гіта (різні видання).

 3. Катехизис. – К., 1991, 1993.

 4. Коран. М., 1990.

 5. Талмуд (різні видання).

 6. Трипітака (різні видання).

Список головних джерел до вивчення спецкурсу “Філософія релігії”

 1. Абеляр П. Диалог между философом, иудеем и христианином // Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1959.

 2. Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991, 1996.

 3. Августин. О граде Божьем. – М., 1994.

 4. Андреев Д. Роза Мира. Метафилософия истории. – М., 1991.

 5. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969, 1979-1982.

 6. Аристотель. Аналитика. – М., 1952.

 7. Аристотель // Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969, 1979-1982. – Т.1. – Ч.2.

 8. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1976. – Т.1.

 9. Бергсон П. Два источника морали и религии. – М., 1990.

 10. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

 11. Бердяев Н. О назначении человека. – М., 1993.

 12. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 13. Беркли Д. Три разговора между Гилласом и Филопусом. – М., 1937.

 14. Бруно Д. Диалоги. – М., 1949.

 15. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. – М., 1973. – Т.2.

 16. Вебер М. Образ общества // Вебер М. Избранное. – М., 1994.

 17. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 18. Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. – М., 1994.

 19. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

 20. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. – М., 1975-1977.

 21. Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв.: В 2-х т. – М., 1965. – Т.1.

 22. Гольбах П.А. Избранные произведения: В 2-х т. – М., 1963.

 23. Гольбах П. Кишенькове богослов’я. – К., 1980.

 24. Гуссерль Є. Кризис европейского человечества и философия // Общество. Культура. Философия. – М., 1983.

 25. Дандарон Б. Мысли буддиста. Черная тетрадь. – СПб., 1991.

 26. Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч. В 2-х т. – М., 1989. – Т.1.

 27. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1983.

 28. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992, 1993.

 29. Дидро Д. Избранные философские произведения. – М., 1941.

 30. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология ХХ век. Антология. – М., 1995.

 31. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. – М.,1996.

 32. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.20.

 33. Зеньковский В.В. История русской философии. – Л., 1991; М., 1992. – Т.І-ІІ.

 34. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М., 1992.

 35. Іван Павло ІІ. Енцикліка “Віра і розум”. – К., 2000.

 36. Иоанн Павел ІІ. Единство в многообразии. – М., 1994.

 37. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 38. Камю А. Избранное. – М., 1989.

 39. Кант И. Критика чистого разума // Соч. В 6 т. – М., 1963-1966. – Т.3.

 40. Кант И. Сочинения: В 6 т. – М., 1963-1966.

 41. Кацуки Секида. Практика Дзена // Дзен-буддизм. – Бишкек, 1993.

 42. Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1996.

 43. Классическая йога. – М., 1982.

 44. Кониський Г. Філософські твори. – К., 1990. – Т.1-2.

 45. Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1985.

 46. Косідовський З. Оповіді євангелістів. – К., 1985.

 47. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 48. Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч.: В 4-х т. – М., 1989. – Т.4.

 49. Ленін В.І. Про ставлення робітничої партії до релігії // Повн. зібр. тв. – Т.17.

 50. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.

 51. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. – К., 1999.

 52. Лукреций Кар. О природе вещей. – М., 1958.

 53. Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.

 54. Маркс К. До критики гегелівської філософії права. Вступ // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.1.

 55. Маркс К. Тези про Фейєрбаха // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

 56. Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

 57. Маркс К., Енгельс Ф. Святе сімейство // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.2.

 58. Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М., 1991-1994.

 59. Мень О. Син Людський. – Львыв, 1994.

 60. Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991.

 61. Мусульманская философия средневековья // Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 62. Нибур. Опыт интерпретации христианской этики. Христос и культура. М., 1996.

 63. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2-х т. – М., 1990. – Т.1.

 64. Паскаль Б. Думки про релігію. – Львів, 1995.

 65. Патанджали. Йога-сутры. Сутра ІІІ.3 // Классическая йога. – М., 1982.

 66. Платон. Федон // Соч.: В 3-х т. – М., 1970, 1993. – Т.2.

 67. Платон. Государство // Соч.: В 3-х т. – М., 1971, 1993. – Т.3.

 68. Плотин. Эннеады. VI: 7. – К., 1995.

 69. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 70. Прокопович Ф. Філософські твори. – К., 1979-1981. – Т.1-3.

 71. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957, 1959.

 72. Ранний буддизм // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 73. Рассел Б. История западной философии. – М., 1959.

 74. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996.

 75. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – М., 1992.

 76. Розанов В. Религия. Философия. Культура. – М., 1989.

 77. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре // Трактаты. – М., 1969.

 78. Сартр Ж.П. Стена. – М., 1991.

 79. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцию. – Кемерово, 1986.

 80. Силенко Л. Мага Віра. Рідна Українська Національна віра. Велике світло волі. Співвідношення віри, науки, філософії, історії. – К., 1997.

 81. Силенко Л. Силенкова віра в Дажбога. – К., 1995.Сковорода Г.С. Повне зібр. творів. – К., 1983. – Т.1-2.

 82. Сковорода Г. Твори: В 2-х т. – К., 1994.

 83. Сочинения Оригена, учителя Александрийского. – Рига, 1936.

 84. Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье // Избр. произв.: В 2-х т. – М., 1957. – Т.1.

 85. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія: Навч. посібник. – К., 1996.

 86. Таксіль Лео. Забавна Біблія. – К., 1977.

 87. Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

 88. Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиеведения. – М., 1996.

 89. Тиллих П. Систематическое богословие. – СПб., 1998.

 90. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995. – Т.1-2.

 91. Томпсон М. Философия религии. – М., 2001.

 92. Фейербах Л. Общая сущность религии // Избр. философ. произв.: В 2-х т. – М., 1955. – Т.2.

 93. Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. философ. произв.: В 2-х т. – М., 1955. – Т.1, 2.

 94. Фейербах Л. Сочинения: В 2 т. – М., 1995.

 95. Фома Аквинский // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 96. Франк С. Духовные основы общества. – М., 1992.

 97. Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Сочинения. – М., 1990.

 98. Франк С.Л. Философия религии В.Джемса // Русская Мысль. – 1910. – №2.

 99. Франко І.Я. Зібр. творів. – К., 1976-1981. – Т.1-45.

 100. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 1979, 1984.

 101. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1987.

 102. Фрейд З. Будущность одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1989.

 103. Фрейд З. Психология бессознательности. – М., 1989.

 104. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 105. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. – М., 1989.

 106. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991.

 107. Хрестоматія з історії української філософії. – К., 1993.

 108. Хрестоматия по истории философии. – М., 1994. – Ч.1.

 109. Чжуан-цзы, Ле-цзы / Пер. В.В.Малявина. – М., 1995.

 110. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1991-1993.

 111. Читанка з історії філософії: У 6 кн. / Під ред. Г.Волинка. – К., 1991-1993.

 112. Шантепи де ла Сосе П. Учебник по истории религии // Классики мирового религиеведения. – М., 1996.

 113. Шарден Тейяр де. Феномен человека. – М., 1987.

 114. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.

 115. Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика // Восток-Запад. – М., 1988.

 116. Шевченко Т.Г. Твори. – К., 1978-1979. – Т.1-5.

 117. Шеллинг. Философия искусства. – М., 1966.

 118. Шептицький А. Твори. Листи-послання. 1939-1944. – Львів, 1991.

 119. Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). – Львів, 1994.

 120. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. – СПб., 1994; М.; К., 1994.

 121. Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. – М., Л., 1991.

 122. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. – М., 1993. – Т.1. Гештальт и действительность.

 123. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. – М., 1998. – Т.2. Всемирно-исторические перспективы.

 124. Шпет Т.Г. Очерки развития русской философии // Сочинения. – М., 1989.

 125. Штайнер Р. Христианство как мистический факт и мистерии древности. – Ереван, 1991.

 126. Экхарт М. Духовные проповеди. – М., 1991.

 127. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995.

 128. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. – М., 2000.

 129. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1991, 1995.

 130. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 131. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М., 1994.

 132. Юм Д. Сочинения: В 2 т. – М., 1965.

 133. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.

 134. Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.

 135. Яворський С. Філософські твори. – К., 1992. – Т.1.

 136. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка