Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___”____________20_ р. № ___
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра теорії та історії культури

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“___”_________________20 __ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія релігії
галузь знань 0201 – культура

напряму підготовки 6.020101 – культурологія

для спеціальності “культурологія”

філософського факультету, культурологічного відділення


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

©________________, 20___Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: ____________, 20____. – ____ с.

Розробник: Стеценко Валерій Іванович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № ___ від “____”______________ 20 __ р.

Завідувач кафедрою теорії та

історії культури, професор

_______________Мельник В. П.

“___”_______________ 20___ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101 – культурологія
Протокол № ___ від “____”_____________ 20 __ р.

“____”_____________ 20 __ р. Голова ________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

©__________________ 20 __ р.

©__________________ 20 __ р.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Філософія релігії”)Найменування показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний

рівень


Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 0201 – культура

Нормативна

(за вибором студента)Модулів – 2

Напрям підготовки 6.020101 – культурологія

Рік підготовки

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування) “культурологія”

4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи сту­дента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістри

18 год.
Практичні, семінарські

18 год.
ЛабораторніСамостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит (залік)

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів з питаннями, які складають головний зміст філософії релігії, допомогти їм усвідомити місце релігієзначих проблем у системі філософських знань.

Завдання:

 • дати характеристику предмету, структури та методології філософії релігії, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (філософія, літературознавство, історія, історія філософії, релігієзнавство, етика, культурологія, логіка, мовознавство, антропологія);

 • представити сучасні погляди на сутність, проблематику та дисциплінарну структуру філософії релігії, її морфологічну модель;

 • розкрити місце філософської рефлексії у релігієзнавчому комплексі;

 • охарактеризувати головні форми філософії релігії: філософське релігієзнавство та філософську теологію, проаналізувати особливості їх змісту;

 • розглянути основні конфесійні різновиди та напрями релігійної філософії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • специфіку філософії релігії як особливого типу філософствування;

 • богословсько-теологічні джерела конфесійної релігійної філософії;

 • ґенезу позаконфесійної філософської теології та неконфесійного філософського релігієзнавства;

 • основні категорії, поняття, терміни і дефініції, за допомогою яких здійснюється філософська рефлексія релігії;

 • систему філософських уявлень в осмисленні природи та суті релігії, її структури, змісту та ролі у житті людини і суспільства;

вміти:

 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу проблем філософії релігії;

 • самостійно аналізувати різноманітні питання з філософської проблематики дослідження феномену релігії;

 • зокрема, розкривати зміст головних вчень, теорій, концепцій в галузі конфесійної релігійної філософії, поза конфесійної філософської теології та неконфесійного філософського релігієзнавства;

 • оперувати при цьому засвоєним категоріально-понятійним та термінологічно-дефініційним апаратом філософської рефлексії.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ”

автор – доц. Стеценко В.І.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка