Статей: 26 z 11 укрСкачати 228.06 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір228.06 Kb.
Педагогіка та психологія. – 2012. - № 41.

Статей: 26

Z

11 укр


12 Матвєєва О. О.

14 Особливості педагогічної діагностики

15 5-16

16 9


17 На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено зміст й особливості педагогічної діагностики як видового поняття та своєрідного явища педагогічної діяльності. Сформульовано положення, які взяти за основу теоретичного розгляду й практичного вирішення проблем педагогічної діагностики, здійснення подальшого синтезу представлених понять.

18 педагогічна діагностика, психологічна діагностика, наукове дослідження

19 378.134(78)

31 Матвеева О. А.

33 Особенности педагогической диагностики

34 На основе анализа психолого-педагогической литературы определено содержание и особенности педагогической диагностики как видового понятия и своеобразного явления педагогической деятельности. Сформулированы положения, которые взяты за основу теоретического рассмотрения и практического разрешения проблем педагогической диагностики, а также осуществления дальнейшего синтеза представленных понятий.

35 педагогическая диагностика, психологическая диагностика, научное исследование

Z

11 укр12 Григораш В. В.

14 Маркетингова діяльність керівника навчального закладу

15 16-25

16 8


17 Визначено шляхи розробки й реалізації маркетингового плану школи в умовах обмеженого фінансування освіти з урахуванням можливостей навчального закладу. Описано основні методи маркетингового аналізу та рекомендовано структуру бізнес-плану, а також представлено кваліметричну модель оцінки рівня управління маркетинговою діяльністю

18 бізнес-план, маркетинговий аналіз, маркетингове планування

19 37.091.113

31 Григораш В. В.

33 Маркетинговая деятельность руководителя учебного заведения

34 Определены пути разработки и реализации маркетингового плана школы в условиях ограниченного финансирования образования с учетом возможностей учебного заведения. Описаны основные методы маркетингового анализа и рекомендовано структуру бизнес-плана, а также представлена квалиметрическая модель оценки уровня управления маркетинговой деятельностью.

35 бизнес-план, маркетинговый анализ, маркетинговое планирование

Z

11 укр12 Ткач А. В.

14 Практика вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду

15 25-31

16 6


17 На основі аналізу періодичної преси 50-60-х років ХХ століття визначено шляхи і форми вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду. Проведене дослідження доказує, що вивчення, засвоєння ідей передового педагогічного досвіду було актуальною науково-практичною проблемою, а розповсюдження досвіду свідчить про прогресивні тенденції розвитку самостійних творчих пошуків учителів-практиків.

18 вивчення і розповсюдження, передовий педагогічний досвід, шляхи, форми

19 371.2+371.3

31 Ткач А. В.

33 Практика изучения и распространения передового педагогического опыта

34 На основе анализа периодической прессы 50-60-х годов ХХ столетия определены пути и формы изучения и распространения передового педагогического опыта. Проведенное исследование доказывает, что изучение, усвоение идей передового педагогического опыта было в этот период актуальною научно-практической проблемой, а распространение опыта свидетельствует о прогрессивных тенденциях развития самостоятельных творческих поисков учителей-практиков.

35 изучение и распространение, передовой педагогический опыт, пути, формы

Z

11 укр12 Проценко І. І.

14 Педагогічні умови формування професійно-творчих діалогових умінь студентів

15 32-41

16 7


17 Проаналізовано науково-педагогічні праці та з’ясовано педагогічні умови формування професійно-творчих умінь майбутніх учителів у процесі активної евристичної діалогової взаємодії. Доведено, що процес формування діалогових умінь у майбутніх педагогів має поетапній, керований характер, а його результативність забезпечується дотриманням комплексу педагогічних умов: готовність викладача до діалогу, створення значимої для студентів проблемної ситуації, реалізація активної евристичної діалогової взаємодії у вищій школи при створенні студентами освітніх продуктів – основного результату навчальної діяльності.

18 діалогова взаємодія, евристичний діалог, педагогічна умова, освітній продукт

19 371.126

31 Проценко И. И.

33 Педагогические условия формирования профессионально-творческих диалоговых умений студентов

34 Проанализированы научно-педагогические труды и выяснены педагогические условия формирования профессионально-творческих умений будущих учителей в процессе активного эвристического диалогового взаимодействия. Доказано, что процесс формирования диалоговых умений у будущих педагогов имеет поэтапный, управляемый характер, а его результативность обеспечивается соблюдением комплекса педагогических условий: готовность преподавателя к диалогу, создания значимой для студентов проблемной ситуации, реализация активного эвристического диалогового взаимодействия в высшей школе при создании студентами образовательных продуктов – основного результата их учебной деятельности.

35 диалоговое взаимодействие, эвристический диалог, педагогическое условие, образовательный продукт

Z

11 укр12 Оніпко В. В.

14 Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи

15 42-51

16 6


17 Проаналізовано психолого-педагогічні праці та виявлено сутність, характер і сфера прояву творчої індивідуальності педагога природничих дисциплін, розроблено педагогічні основи актуалізації цього феномена, запропоновано систему засобів, що дозволяє діагностувати й стимулювати ії розвиток та реалізацію в практиці освіти. Розглянуто основні механізми розвитку індивідуальності, розкрито загальне значення поняття «творча індивідуальність».

18 інтелектуальна активність, підготовка майбутнього вчителя, природничі дисципліни, профільна школа

19 378.22.016:5:[373.5]

31 Онипко В. В.

33 Развитие творческой индивидуальности будущего учителя естественных дисциплин профильной школы

34 Проанализированы психолого-педагогические труды и выявлены сущность, характер и сфера проявления творческой индивидуальности педагога естественных дисциплин, разработаны педагогические основы актуализации этого феномена, предложена система способов, позволяющая диагностировать и стимулировать ее развитие и реализацию в практике образования. Рассмотрены основные механизмы развития индивидуальности, раскрыто общее значение понятия «творческая индивидуальность».

35 интеллектуальная активность, подготовка будущего учителя, естественные дисциплины, профильная школа

Z

11 укр12 Зеленський Р. М.

14 Формування відповідальності студентської молоді на заняттях з фізичного виховання в процесі організації спільної діяльності

15 51-59.

16 5


17 На основі аналізу спеціальної й психолого-педагогічної літератури, а також досвіду практичної діяльності автора визначено вплив різних способів організації спільної діяльності на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ на формування відповідальності студентської молоді (колективна, групова, парна робота, змагання, взаємонавчання). Розкрито ситуації суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що дозволяє включити студентів у відносини відповідальної залежності з позиції виконавця ї організатора, що забезпечує послідовне проходження студентами всіх окреслених етапів та використовує можливості кожного з них для збагачення й розширення досвіду відповідальної поведінки студентської молоді.

18 студентська молодь, відповідальність, спільна діяльність

19 378.147:796.011.1

31 Зеленский Р. М.

33 Формирование ответственности студенческой молодежи на занятиях по физическому воспитанию в процессе совместной деятельности

34 На основе анализа специальной и психолого-педагогической литературы, а также из опыта практической деятельности автора определено влияние разных способов организации совместной деятельности на занятиях по физическому воспитанию в ВУЗах на формирование ответственности студенческой молодежи (коллективная, групповая, парная работа, соревнование, взаимообучение). Раскрыты ситуации субъект-субъектного взаимодействия, которые позволяют включать студентов в отношения ответственной зависимости с позиции исполнителя и организатора, что обеспечит последовательное прохождение студентами всех выделенных этапов и использует возможности каждого из них для обогащения и расширения опыта ответственного поведения студенческой молодежи.

35 студенческая молодежь, ответственность, совместная деятельность

Z

11 укр12 Плохута Т. М.

14 Застосування методу «внутрішнього діалогу» для розв’язання евристичних тестових завдань

15 60-68

16 11


17 Обгрунтовано ефективність застосування методу «внутрішнього діалогу» для розв’язання евристичних тестових завдань з гуманітарних дисциплін у процесі самостійної пізнавальної діяльності студентів. Доведено, що застосування індивідуального евристичного методу значно підвищує не лише якість створюваних освітніх продуктів (логічність, аргументованість, оригінальність, новизну та ін.), але і якість перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності студента (широту та глибину його мислення).

18 евристичні запитання, евристичний метод «внутрішнього діалогу», тестові завдання з гуманітарних дисциплін

19 378.14

31 Плохута Т. М.

33 Применение метода «внутреннего диалога» для разрешения эвристических тестовых заданий

34 Обоснована эффективность применения метода «внутреннего диалога» для разрешения эвристических тестовых заданий по гуманитарным дисциплинам в процессе самостоятельной познавательной деятельности студентов. Доказано, что применение индивидуального эвристического метода значительно повышает не только качество создаваемых образовательных продуктов (логичность, аргументированность, оригинальность, новизну и др.), но и качество течения самостоятельной познавательно-творческой деятельности студента (широту и глубину его мышления).

35 эвристические задания, эвристический метод «внутреннего диалога», тестовые задания по гуманитарным дисциплинам

Z

11 укр12 Стяглик Н. І.

14 Вимоги до проведення консультацій у вищому навчальному закладі

15 69-74

16 4


17 Висвітлено досвід використання консультацій в умовах сучасного вищого навчального закладу на основі аналізу даних проведеного анкетування студентів природничо-математичних факультетів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

Виявлено їхні потреби в консультуванні, сформульовано вимоги до проведення консультування.

18 вищий навчальний заклад, вимоги до проведення консультування, потреби студентів у консультуванні

19 378.147

31 Стяглик Н. И.

33 Требования к проведению консультаций в высшем учебном заведении

34 Освещен опыт использования консультаций в условиях современного высшего учебного заведения на основе анализа данных проведенного анкетирования студентов естественно-математических факультетов ХНПУ им. Г. С. Сковороды. Выявлены их потребности, сформулированы требования к проведению консультирования.

35 высшее учебное заведение, требования к проведению консультирования, потребности студентов в консультировании

Z

11 укр


12 Василенко М. Є.

14 Структурування та діагностика готовності студентів-правників до консультативної діяльності

15 75-85

16 10


17 На основі аналізу наукової літератури та матеріалів дисертаційних робіт обґрунтовано основні положення розробки критеріально-оцінювального апарату та проведена діагностики оцінювання готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності. Охарактеризовано досвід структурування та діагностики готовності спеціалістів і студентів до консультативної діяльності у тих сферах праці, де вона складає основу професійних обов’язків.

18 консультативний досвід, пізнавальна спрямованість, структура готовності до консультативної діяльності

19 378.147

31 Василенко М. Е.

33 Структурирование и диагностика готовности студентов-правоведов к консультативной деятельности

34 На основе анализа научной литературы и материалов диссертационных работ обоснованы основные положения разработки критериально-оценочного аппарата и проведена диагностика оценивания готовности будущих юристов к консультативной деятельности. Охарактеризован опыт структурирования и диагностики готовности специалистов и студентов к консультативной деятельности в тех сферах работы, где она составляет основу профессиональных обязанностей.

35 консультативный опыт, познавательная направленность, структура готовности к консультативной деятельности

Z

11 укр12 Черкашина Т. В.

14 Самопізнання як фактор професійного зросту викладача вищої школи

15 85-92

16 8


17 Досліджено, що чи не найголовнішим завданням викладача вищої школи в умовах сучасності виступає свідомий процес пізнання своїх внутрішніх можливостей та використання їх у дієвому досвіді педагогічної праці. Доведено, що самопізнання як фактор професійного зросту викладачу забезпечує позитивну динаміку в розвитку його працездатності, формує свідомість працелюбного, самостійного, самодостатнього фахівця, спрямованого до активної співпраці в будь-яких ієрархічних взаємодіях, зумовлених системою вищої освіти.

18 вища школа, викладач, самопізнання, самовдосконалення, творча діяльність

19 378.124:165.242.1

31 Черкашина Т. В.

33 Самопознание как фактор профессионального роста преподавателя высшей школы

34 Исследовано, что одним из главных заданий преподавателя высшей школы в современных условиях выступает сознательный процесс познания своих внутренних возможностей и использования их в действенном опыте педагогической работы. Доказано, что самосовершенствование как фактор профессионального роста преподавателя обеспечивает позитивную динамику в развитии его работоспособности, формирует сознание трудолюбивого, самостоятельного, самодостаточного специалиста, нацеленного к активному сотрудничеству в любом иерархическом взаимодействии, обусловленном системой высшего образования.

35 высшая школа, преподаватель, самосовершенствование, самоусовершенствование, творческая деятельность

Z

11 укр12 Кіріленко О. Г.

14 Зміст гендерної компетентності викладача ВТНЗ

15 93-103

16 17


17 Проаналізовано наукову літературу з питань професійно-педагогічної компетентності та теоретично обґрунтовано зміст гендерної компетенції викладача вищих технічних навчальних закладів. Розкрито необхідність реалізації в освітній практиці гендерного підходу, орієнтованого на затвердження практики рівності студентів незалежно від їхньої статевої незалежності, а також доведено, що розв’язання педагогічних завдань на гендерних засадах забезпечуються гендерною компетентністю викладача ВТНЗ як складовою його педагогічної компетентності.

18 гендерний підхід в освіті, гендерна компетенція викладачів ВТНЗ

19 378.18

31 Кириленко О. Г.

33 Содержание гендерной компетентности преподавателя ВТУЗ

34 Проанализирована научная литература по вопросам профессионально-педагогической компетенции и теоретически обосновано содержание гендерной компетенции преподавателя высшего технического учебного заведения. Раскрыта необходимость реализации в образовательной практике гендерного подхода, ориентированного на утверждение практики равноправия студентов независимо от их половой принадлежности, а также доказано, что разрешение педагогических заданий на гендерных началах обеспечиваются гендерной компетентностью преподавателя ВТУЗ как составляющей его педагогической компетентности.

35 гендерный подход в образовании, кендерная компетенция преподавателя ВТУЗ

Z

11 укр12 Афанасьєва Л. В.

14 Компетентнісна модель «менеджмента організацій» випускника вищого навчального закладу

15 103-111

16 10


17 Розроблено компетентнісну модель випускника вищого навчального закладу напряму підготовки «Менеджмент організацій». Зміст компетенції у структурі моделі випускника визначено у відповідності з положеннями компетентнісного підходу та кваліфікаційними характеристиками, які складаються з багатьох компонентів: фахового, інтелектуального, творчого, морального, комунікативного, інформаційного, особистісного.

18 компетенція, модель спеціаліста, професійна підготовка

19 378.1:33

31 Афанасьева Л. В.

33 Компетентностная модель «менеджмента организаций» выпускника высшего учебного заведения

34 Разработана компетентностная модель выпускника высшего учебного заведения направления подготовки «Менеджмент организаций». Содержание компетенций в структуре модели выпускника определено в соответствии с положениями компетентстного подхода и квалификационными характеристиками, которые состоят из многих компонентов: профессионального, интеллектуального, творческого, морального, коммуникативного, информационного, личностного.

35 компетенция, модель специалиста, профессиональная подготовка

Z

11 укр12 Трофимов О. Є.

14 Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення якості майбутніх учителів неюридичних факультетів з правових дисциплін

15 112-121

16 8


17 Розглянуто шляхи вдосконалення організаційно-структурних, педагогічних умов викладання юридичних дисциплін на неюридичних факультетах, здатних забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх вчителів, розкрито необхідність реформування існуючої моделі педагогічної освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, ґрунтовних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів виділено векторні стратегії розвитку освіти та визначено п’ять ключових принципів, які передбачають зміни в усьому організаційному механізмі.

18 зміст і якість освіти, організаційно-структурні умови, професійна підготовка, державний стандарт

19 371

31 Трофимов О. Е.33 Пути усовершенствования подготовки и повышения качества будущих учителей неюридических факультетов с правовых дисциплин

34 Рассмотрены пути усовершенствования организационно-структурных, педагогических условий преподавания юридических дисциплин на неюридических факультетах, способных обеспечить качественную профессиональную подготовку будущих учителей, раскрыта необходимость реформирования действующей модели педагогического образования. На основе анализа психолого-педагогической литературы, фундаментальных исследований отечественных и зарубежных авторов выделены векторные стратегии развития образования и определены пять ключевых принципов, предусматривающие изменения во всем организационном механизме.

35 содержание и качество образования, организационно-структурные условия, профессиональная подготовка, государственный стандарт

Z

11 укр12 Толмачева І. М.

14 Дидактичні аспекти роботи вчителя з сучасними шестирічними першокласниками

15 122-128

16 8


17 На основі аналізу наукової літератури й досвіду роботи охарактеризовано дидактичні аспекти роботи вчителя в першому класі з урахуванням специфіки діяльності й психологічного розвитку сучасного шестирічного учня. Доведено, що роботу з реалізації у практиці початкового навчання запропонованих дидактичних підходів до навчання шестирічних першокласників необхідно здійснювати на міжпредметній основі, успіх якої багато в чому обумовлений рівнем педагогічної майстерності вчителя.

18 учитель, першокласник, освітній процес

19 373.313.156

31 Толмачева И. М.

33 Дидактические аспекты работы учителя с современными шестилетними первоклассниками

34 На основе анализа научной литературы и опыта работы охарактеризованы дидактические аспекты работы учителя в первом классе с учетом специфики деятельности и психологического развития современного шестилетнего ученика. Доказано, что работу по реализации в практике начального обучения предложенных дидактических подходов к обучению шестилетних первоклассников необходимо осуществлять на межпредметной основе, успех которой во многом обусловлен уровнем педагогического мастерства учителя.

35 учитель, первоклассник, образовательный процесс
Z

11 укр


12 Васьков Ю. В.

14 Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах

15 128-137

16 7


17 Визначено основні протиріччя шкільного фізичного виховання в розробці дидактичних основ організації навчального процесу на уроках фізичної культури, а саме: цілей і завдань для кожного класу, проектування змісту фізкультурної освіти, доборі методів та форм організації навчальної діяльності учнів тощо. Обгрунтовано основні функції кожного ступеня навчання й конкретизації сучасної типології уроків фізичної культури, а також розробки системи комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням тестів, навчальних і контрольних нормативів.

18 зміст фізкультурної освіти, дидактична модель навчального предмета, фізичне виховання

19 37.037.000(075.3)

31 Васьков Ю. В.

33 Дидактические аспекты повышения качества уроков физической культуры в общеобразовательных учебных заведениях

34 Определены основные противоречия школьного физического воспитания в разработке дидактических основ организации учебного процесса на уроках физической культуры, а именно: целей и заданий для каждого класса, проектирование содержания физкультурного образования, подбору методов и форм организации учебной деятельности учащихся. Обоснованы основные функции каждого ступеня обучения и конкретизации современной типологии уроков физической культуры, а также разработке системы комплексного оценивания учебных достижений учеников с использованием тестов, учебных и контрольных нормативов.

35 содержание физкультурного образования, дидактическая модель учебного предмета, физическое воспитание

Z

11 укр12 Крамченкова В. О.

14 Копінг-стратегії старшокласників із тютюновою адиктивною поведінкою

15 137-144

16 5


17 Визначено соціально-психологічні особливості базисних копінг-стратегій особистості старшокласників-курців. З’ясовано мотивація тютюнопаління, рівень тютюнової залежності та їх кореляційні зв’язки із допінг-стратегіями особистості. Доведено, що тютюнопаління в старшокласників-курців має психологічний характер (формування іміджу, полегшення комунікації, психологічна підтримка, стимуляція активності), тому чинниками тютюнопаління в старшокласників є пасивні стратегії подолання фрустраційних ситуацій.

18 адиктивна поведінка, допінг-стратегія, мотиви куріння, тютюнова залежність

19 612.821:613:.84:306.356.2

31 Кримченкова В. О.

33 Копинг-стратегии старшеклассников с табачным аддиктивным поведением

34 Определены социально-психологические особенности базисных копинг-стратегий личности старшеклассников-курильщиков. Объяснена мотивация табакокурения, уровень табачной зависимости и их корреляционные связи с копинг-стратегиями личности. Доказано, что табакокурение у старшеклассников-курильщиков имеет психологический характер (формирование имиджа, облегчение коммуникации, психологическая поддержка, стимуляция активности), поэтому причинами табакокурения у старшеклассников являются пассивные стратегии преодоления фрустрационных ситуаций.

35 аддиктивное поведение, допинг-стратегия, мотиви курения, табачная зависимость

Z

11 укр12 Герасименко Л. В.

14 Філософське підґрунтя дидактичної концепції П. Каптерєва

15 145-155

16 5


17 Визначено основні сутнісні ознаки людської природи на основі аналізу антропологічних поглядів в історії філософської думки, які впливають на організацію навчання. Узагальнено основні засади дидактичної концепції П. Каптерєва з позиції антропологічних принципів: цілісності, розвитку і саморозвитку учня, природовідповідальності, духовності та культуровідповідності.

18 антропологія, автономність педагогічного процесу, саморозвиток учнів, педагогічний ідеал

19 37.026:101.8

31 Герасименко Л. В.

33 Философские основы дидактической концепции П. Каптерева

34 Определены основные существенные признаки человеческой природы на основе анализа антропологических взглядов в истории философии, влияющие на организацию обучения. Дидактическая концепция П. Каптерева рассматривается с позиции антропологических принципов: целостности, развития и саморазвития ученика, природосообразности, духовности и культуросообразности.

35 антропология, автономность педагогического процесса, саморазвитие ученика, педагогический идеал

Z

11 укр12 Пономаревський С. Б.

14 Нормативно-правове регулювання українізації освіти у Російський Федерації (1923-1932 рр.)

15 156-166

16 14


17 Охарактеризовано дія нормативно-правових документів у практичному житті, залучено дані російських архівів тих років, а також збірники державних документів, на основі яких виявлено позитивні та негативні моменти втілення українізації в освіті та проаналізовано специфіку правового регулювання державою процесів українізації 20-х – 30-х років в освітній сфері на території Російської Федерації.

18 наука, історія педагогіки, традиції, Російська Федерація

19 37(09)(47)”19”:342.733

31 Пономаревский С. Б.

33 Нормативно-правовое урегулирование украинизации в Российской Федерации (1923-1932 рр.)

34 Охарактеризовано действие нормативно-правовых документов в практической жизни, использованы данные российских архивов тех лет, а также сборники государственных документов, на основе которых выявлены позитивные и негативные моменты внедрения украинизации в образовании. Проанализирована специфика правого урегулирования государством процессов украинизации 20-х – 30-х годов в образовательной сфере на территории регионов Российской Федерации.

35 наука, история педагогики, традиции, Российская Федерация

Z

11 укр12 Зеленська Л. І.

14 Етапи становлення й розвитку вчених рад у системі діяльності університетів України ХІХ століття

15 167-178

16 8


17 Визначено критерії й обґрунтовано чотири етапи провідних тенденцій генези вчених рад у системі діяльності університетів України ХІХ століття. Окреслено функції загальноуніверситетських колегіальних органів на кожному з виділених етапів.

18 історія педагогіки, вчені ради, етапи, тенденції, університети України

19 378.112(09)”18”

31 Зеленская Л. И.

33 Этапы становления и развития ученых советов в системе деятельности университетов Украины ХІХ столетия

34 Обозначены критерии и обоснованы четыре этапа основных тенденций эволюции ученых советов в системе деятельности университетов Украины ХІХ столетия. Определены функции общеуниверситетских коллегиальных органов на каждом из выделенных этапов.

35 история педагогики, ученые советы, этапы, тенденции, университеты Украины

Z

11 укр12 Разуменко Т. О.

14 Факультетські ради в структурі німецьких університетів XVI-XIX століття

15 178-185

16 7


17 Вивчено історико-педагогічні джерела та простежено ґенезу факультетських рад в структурі німецьких університетів XVI-XIX століть. Визначено місце і роль у цій структурі колегіальних органів управління – факультетських рад, охарактеризовано їх склад та коло повноважень.

18 історія педагогіки, німецькі університети, факультетська рада, повноваження

19 378.11(430)”14/18”

31 Разуменко Т. О.

33 Факультетские советы в структуре немецких университетов XVI-XIX столетий

34 Изучена историко-педагогические источники и прослежена эволюция факультетских советов в структуре немецких университетов XVI-XIX столетий. Определены место и роль в этой структуре коллегиальных органов управления – факультетских советов, дана характеристика их состава и полномочий.

35 история педагогики, немецкие университеты, факультетский совет, полномочия

Z

11 укр12 Ялліна В. І.

14 Форми и методи розумового виховання старшокласників у гімназіях на поч.. ХХ ст.

15 185-191

16 10


17 На основі наукової літератури, архівних матеріалів і періодичних видань здійснено аналіз форм і методів розумового виховання старшокласників у середніх навчальних закладах на поч.. ХХ століття. Встановлено використання наочності, бесід, запитань, письмових та усних робіт, читання творів, практичних занять з різних предметів, освітніх подорожей для розвитку пізнавальних здібностей учнів, вміння міркувати, що сприяло розумовому вихованню учнів.

18 методи, розумове виховання, старшокласники, форми

19 37.03(09)”19”

31 Яллина В. Л.

33 Формы и методы умственного воспитания старшеклассников в гимназиях в начале ХХ ст.

34 На основе научной литературы, архивных материалов и периодических изданий осуществлен анализ форм и методов умственного воспитания старшеклассников в средних учебных заведениях в начале ХХ столетия. Установлено использование наглядности, бесед, вопросов, письменных и устных работ, чтение произведений, практических занятий по разным предметам, образовательных путешествий для развития познавательных способностей учеников, умения размышлять, что способствовало умственному воспитанию учащихся.

35 методы, умственное воспитание, старшеклассники, формы

Z

11 укр12 Сірик Л. М.

14 Основні концепції евристичного навчання у сучасній американській педагогіці

15 192-200

16 13


17 Проаналізовано психолого-педагогічну літературу відомих американських науковців розкрито сутність евристичного навчання, з’ясовуються його концептуальні основи та особливості впровадження у вищій школі з позицій американських дослідників.

18 американська педагогіка, американські дослідники, концепції, евристичне навчання

19 37.026:371

31 Сирик Л. М.

33 Основные концепции эвристического обучения в современной американской педагогике

34 На основе анализа психолого-педагогической литературы известных американских ученых раскрыта сущность эвристического обучения, определяются его основные концептуальные особенности внедрения эвристических технологий в высшей школе с позиций американских исследователей.

35 американская педагогика, американские исследователи, концепции, эвристическое обучение

Z

11 укр12 Чернявська М. В.

14 Підвищення професійної майстерності вихователів до здійснення естетичного виховання дошкільників

15 207-214

16 8


17 Вивчено історичні аспекти розвитку вітчизняної освіти дошкільних працівників і естетичної підготовки майбутніх учителів та вихователів. Розглянуто досвід підвищення професійної майстерності дошкільних працівників у другій половині ХХ століття в Україні для використання позитивних здобутків у сучасних умовах підготовки педагогічних кадрів й підвищення професійної майстерності вихователів до здійснення естетичного виховання дітей дошкільного віку.

18 дошкільна освіта, професійна майстерність, методична робота, естетичне виховання

19 37.036:373.2

31 Чернявская М. В.

33 Повышение профессионального мастерства воспитателей в эстетическом воспитании дошкольников

34 Изучены исторические аспекты развития отечественного образования дошкольных работников и эстетической подготовки будущих учителей и воспитателей. Рассмотрен опыт повышения профессионального мастерства дошкольных работников во второй половине ХХ столетия в Украине для использования позитивных достижений в современных условиях подготовки педагогических кадров и повышения профессионального мастерства воспитателей в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста.

35 дошкольное образование, профессиональное мастерство, методическая работа, эстетическое воспитание

Z

11 укр12 Твердохліб Т. С.

14 Просвітницька діяльність викладачів Київської духовної академії (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століття)

15 214-223

16 7


17 На основі аналізу педагогічної літератури, архівних матеріалів, документів, вміщених у періодичних виданнях, висвітлено зміст просвітницької діяльності викладачів Київської духовної академії. Розкрито реалізацію науково-педагогічних ідей у 80-ті роки ХІХ – на початку ХХ століття, а саме: необхідності формування високодуховної особистості, професійного самовдосконалення й самоосвіти вчителів, гуманістичної орієнтації педагогів, організації та реформування шкільного навчання.

18 просвітницька діяльність, Релігійно-просвітницьке товариство, Релігійно-філософське товариство, публічна лекція, Київське педагогічне товариство взаємної допомоги

19 378.09(477)(09)”18/19”

31 Твердохлеб Т. С.

33 Просветительская деятельность преподавателей Киевской духовной академии (80-е годы ХІХ – начало ХХ столетия)

34 На основе анализа педагогической литературы, архивных материалов, документов, размещенных в периодических изданиях, освещено содержание просветительской деятельности преподавателей Киевской духовной академии. Раскрыта реализация научно-педагогических идей в 80-е годы ХІХ – в начале ХХ столетия, а именно: необходимость формирования высокодуховной личности, профессионального самосовершенствования и самообразования учителей, гуманистической ориентации педагогов, организации и реформирования школьного обучения.

35 просветительская деятельность, Религиозно-просветительское общество, Религиозно-философское товарищество, публичная лекция, Киевское педагогическое товарищество взаимной помощи

Z

11 укр12 Яременко Н. В.

14 Розвиток приватного дошкільного виховання в сучасній Англії та Україні

15 223-231

16 10


17 Охарактеризовано процес розвитку приватного сектору дошкільної освіти в сучасної Англії та Україні, зроблено порівняльний аналіз виявлення загальних рис і особливих характеристик освітньої діяльності. Визначено типи та основні задачі організації діяльності приватних дошкільних закладів, особливістю яких є комфортні умови перебування дитини, турбота про охорону здоров’я ї життя, орієнтація на ранній розвиток дитини, що набуває особливої значущості в умовах зближення дошкільного закладу й початкової школи.

18 Англія, Україна, приватні дошкільні заклади, особливості діяльності

19 37.018.1

31 Яременко Н. В,

33 Развитие частного дошкольного воспитания в современной Англии и Украине

34 Охарактеризован процесс развития частного сектора дошкольного образования в современной Англии и Украине, сделан сравнительный анализ проявления общих черт и особенных характеристик образовательной деятельности. Определены типы и основные задачи организации деятельности частных дошкольных учреждений, особенностью которых являются комфортные условия пребывания ребенка, забота про охрану здоровья и жизни, ориентация на раннее развитие детей, что приобретает особое значение в условиях сближения дошкольного учреждения и начальной школы.35 Англия, Украина, частные дошкольные учреждения, особенности деятельности


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка