Стани виключення та потьмарення свідомостіСкачати 434.24 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір434.24 Kb.
  1   2   3   4
Методична вказівка для студентів до практичного заняття №6

Тема: Стани виключення та потьмарення свідомості

Актуальність теми: дана тема має надзвичайно велике загальномедичне значення. Стани виключеної свідомості зустрічаються, як правило, у інтернністській, хірургічній, травматологічній та ін. практиці, в кареті швидкої допомоги, в реанімаційному відділі. Правильна оцінка стану хворого та надання швидкої допомоги дуже часто рятує хворому життя або запобігає появі незворотніх ускладнень.Своєчасне діагностування станів затьмареної свідомості та невідкладна госпіталізація даних хворих у спеціалізовані лікувальні заклади запобігає виникненню небезпечних для життя станів та скоєнню хворими в станах потьмареної свідомості суспільне небезпечних дій.

Навчальні цілі занятя:

Знати: клінічні прояви станів виключення і потьмарення свідомості, покази невідкладної госпіталізації, їх лікування та профілактики.

Вміти: діагностувати стани виключеної та потьмареної свідомості, радавати невідкладну допомогу при вище вказаних станах, визначати тактику подальшого лікування, виписувати психотропні та інші середники для їх лікування.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

Порівняльна характеристика станів затьмарення свідомості.

Симптоматика Синдроми


Порушення орієнтування


Рухові

розладиРозлади сприйняття


Особливості динамікиПрогнозЧас


Простір


Власна особа


1 .Делірій


2.Онейроїд


З.Аменція


4. Сутінковий стан свідомості


Контрольні питання до теми:

 1. Критерії порушеної свідомості (т.зв. тріада К. Ясперса);

 2. Синдроми виключеної свідомості (оглушення, сопор, кома);

 3. Симптоми затьмарення свідомості (дезорієнтування, подвійне орієнтування, розгубленість, гіперметаморфоз, анозогнозія, симптом "вже баченого", симптом "ніколи не баченого");

 4. Деліріозне затьмарення свідомості.

 5. Онейроїдне затьмарення свідомості.

 6. Сутінкове (паморочне) затьмарення свідомості.

 7. Аментивне затьмарення свідомості.

 8. Диференційна синдромологічна діагностика станів затьмареної свідомості.

 9. Діагностичне значення синдромів затьмареної свідомості.

 10. Особливості обстеження хворих з розладами свідомості.

Самостійна аудиторна робота студента (клінічне обстеження психічнохворого) - див. методрозробку №2 .

Рекомендована література:

Основна: 1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Руководство по психиатрии под ред. А.В. Снежневского. – М. «Медицина». – 1983. – Т.1. – С.

3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988.

2. Закон України про психіатричну допомогу.– 2000 р.Методичну вказівку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20___р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

Методична вказівка до практичного заняття №7 (для студентів)

Тема: Симптоми і синдроми розладів емоційної сфери.

Актуальність теми: знання формування та проявів розладів емоційної сфери допомагають вчасному діагностуванню психічної патології, проведення вчасного та адекватного лікування пацієнтів чи спрямування у відповідний медичний заклад для надання такої допомоги.
Навчальні цілі заняття:

знати: значення емоцій в пізнанні людиною оточуючого світу, класифікація порушень емоцій, їх діагностика при психічних розладах.

вміти: використовувати клінічні методи (розпитування, збирання об'єктивного та суб'єктивного анамнезу, спостереження) для розпізнавання порушення емоційної сфери.

Завдання для самостійної позааудиторноїроботи


А.За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні питання теми.

Б. На основі схеми обстеження психічно хворого навчитися виявляти розлади емоцій.

В.Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:

1 Характеристика емоцій. Прості емоції та почуття. Поняття про емоційні стани, емоційні реакції та властивості особи.

2 Симптоми порушення емоційного реагування

3 Симптоми порушення настрою. 1. Основні афективні сидроми. Особливості маніакального синдрому.

 2. Атипові та субклінічні форми маніакального синдрому.

 3. Характеристика класичного депресивного синдрому.

 4. Клінічні варіанти депресивного синдрому.

 5. Атипові та змішані афективні стани. Особливості депресивного маячення.

 6. Поняття маскованих депресій, основні прояви та діагностика.

 7. Методи виявлення афективних розладів у хворих..


Самостійна робота на занятті:

На основі клінічного обстеження хворих (обстеження проводити за загально-прийнятою схемою, див методичну вказівку №2) полставити діагноз.


Рекомендована література:

Основна: 1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Руководство по психиатрии под ред. А.В. Снежневского. – М. «Медицина». – 1983. – Т.1. – С.

3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну вказівку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20___р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

Методична вказівка

для студентів 4-го курсу медичного факультету до практичного заняття №9.

Тема: Основи синдромологічної діагностики.

Актуальність теми: слід наголосити на тому, що синдромологічна діагностика - це основа клінічної психіатрії. Однак слід зауважити, що важливість розладів не відповідає її зворотності. Масивні розлади психічної діяльності, наприклад, розлади свідомості, у більшості випадків проходить безслідно, а більш легка зміна свідомості - синдром нав'язливостей - може стати хронічним станом. Зворотність синдрому залежить від особливостей хвороби, при якій він виникає.

Синдром, який розглядається ізольовано, виражає лише один


етап розвитку хвороби, один відрізок її патокінезу. Окремі етапи
розладів психічної діяльності можуть бути однаковими при різних
хворобах і проявляються аналогічними синдромами. Це особливість-
патогенетичне нівелювання етіологічних факторів
(еквіфінальність"загальний знаменник" )утруднює діагностику
окремих хворіб (нозологічний діагноз).

Навчальні цілі заняття:

Знати: загальнопатологічні позитивні та негативні синдроми, їх співвідношення з нозологічними одиницями.

Вміти: діагностувати позитивні та негативні психопатологічні синдроми, правильно визначати техніку їх подальшого лікування.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

Перемалювати зі стендів або методвказівок схеми співвідношення

загальнопатологічних позитивних та негативних синдромів.

Таб. 1.Співвідношення загальнопатологічних пазитивних синдромів:

1. психоорганічні синдроми

2. судомні синдроми

3. парамнезії

4. синдроми затьмарення свідомості

5. катаконічні, парафренні, галюцинаторно-параноїдні синдроми

6. паранояльні розлади, вербальний галюциноз

7. невротичні розлади
Методична вказівка

для студентів 4-го курсу медичного факультету до практичного заняття №10.

Тема: Підсумкове заняття з загальної психопатології.

Актуальність теми: за декількаперших занять студенти отримують в швидкому темпі велику кількість абсолютнонової інформації по психопатології. Необхідно систематизувати отриману інформацію і закріпити її.

Навчальні цілі заняття:

1. Зиа/йй.'систематизувати знання по загальній психопатології, отримані на попередніх заняттях. Повторити і тим самим закріпити знання з загальної психопатології.

2. Вміти: розпізнати психопатоологічні синдроми, виходячи з даних про наявність певних симптомів розладів психічної діяльності.

Самостійна позааудиторна робота:

Підготуватитеоретичний матеріал (див. контроль кінцевого рівня знань).Контрольні питання до теми: (контроль кінцевого рівня знань)

1. Розлади відчуття і сприйняття. Види розладів (порушення чутливості, ілюзії, галюцинації), їх кліничні прояви. Галюцинаторні синдроми.

2. Порушення мислення (розлади за формою змістом: надцінні ідеї, нав'язливості, маячні ідеї, види маячення за фабулою).Маячні синдроми, їх структура і клінічні прояви.

3. Порушення емоційної сфери. Види розладів (розлади настрою, патологічні емоційні реакції). Афективні синдроми: види, ознаки, клінічні прояви.

4. Порушення рухово-вольової сфери. Рухове збудження: види, клінічні ознаки. Кататонічний синдром, його ознаки, клінічні прояви.

5. Синдроми порушення свідомості. Ознаки порушення свідомості. Виключення свідомості: затьмарення свідомості, їх клінічні прояви. Інформативне значення розладів свідомості.

6. Розлади пам'яті. Кількісні та якісні порушення пам'яті. Корсаківський синдром, його структура і клінічні прояви.

7. Синдроми інтелектуальних розладів (деменція, її види, олігофренія, її ступені). Визначення клінічні ознаки.

8. Порушення потягів: види, клінічні ознаки.

9.Невротичні синдроми (астенічний,обсесивно-фобічний, іппохондричний, істеричні розлади). Клінічні прояви.

10.Психотропні середники. Класифікація, основна дія виділених груп, вплив на психопатологічні розлади. Побічні дії та ускладнення від прийому психотропних середників. Злоякісний нейролептичний синдром, способи його лікування.Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Руководство по психиатрии под ред. А.В. Снежневского. – М. «Медицина». – 1983. – Т.1.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва"1995

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва" 1989

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри протокол № 70 від 10 січня2001р.

Зав.кафедрою психіатрії,

наркології та медичної психології д.м.н.Винник М.І.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №11.

Тема: Екзогенні та екзогенно-органічні психічні розлади. Порушення психічної діяльності при черепно-мозкових травмах, загальних та мозкових інфекційних захворюваннях у дітей. Клініка, лікування, прогноз, профілактика.

Актуальність теми: в звязку з значним зростанням травматизму в цілому та черепно-мозкових травм зокрема, захворюваності загальними та мозковими інфекціями,тенденцією до почастішання первинних та метастатичних пухлин головного мозку досконале знання екзогенних та екзогенно-органічних психічних розладів є надзвичайно важливим для лікарів будь-якої спеціальності, які повинні вміти виявити дану патологію в усіх періодах, правильно кваліфікувати, надати невідкладну допомогу і забезпечити подальшу адекватну тактику.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: клінічні прояви екзогенних та екзогенно-органічних психічних розладів, особливості їх діагностики та лікування.

2. Вміти: діагностувати екзогенні та екзогенно-органічні психічні розлади, надавати невідкладну допомогу, визначити тактику подальшого лікування..

Самостійна позааудиторна робота:

Заповнити таблицю “Клінічна характеристика псшоорганічного синдрому”СИМПТОМОКОМПЛЕКС

КОРОТКО РОЗШИФРУВАТИ ПОНЯТТЯ

ЗНИЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ
ЗНИЖЕННЯ ШТЕЛЕКТУ
НЕТРИМАННЯ АФЕКТУ
ПАРОКСИЗМАЛЬНІ РОЗЛАДИ
НЕВРОЛОГІЧНА СИМПТОМАТИКА  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка