Сприймання звуків. ГігієнаСкачати 117.53 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір117.53 Kb.
Тема: Сприймання звуків. Гігієна слуху

Цілі: сформувати поняття: звуко­ві коливання повітря, барабанна перетинка, слухові кісточки, ре­цептори клітини, низькочастот­ні, середньочастотні, високочас­тотні звуки, чутливі та нечутливі звукові частоти, музичний слух, гігієна слуху; продовжити розви­ток елементів логічного мислен­ня, уміння спостерігати, виділя­ти головне, порівнювати, робити висновки; продовжити розвиток біологічної мови, пам'яті, умін­ня працювати з підручником, зо­шитом, додатковою літературою; реалізувати аспекти санітарно-гігієнічного, естетичного вихо­вання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні: пояснен­ня, бесіда; наочні: демонстрація таблиць, схем, малюнків «Будова слухового аналізатора»; практич­ні: виконання лабораторної робо­ти «Вимірювання порога звуко­вої чутливості»; методи активного навчання: розв'язання кросворда «Вушна раковина».

Хід уроку

 1. Організація класу

 2. II.Підготовка до сприйняття нового матеріалу

1. Актуалізація опорних знань

Завдання

Розв'язати кросворд «Вушна рако­вина».


1
В


2
У
3шшш

4

н
5

А


6
Р


7А8


К

9о

10
в


11

и
12н13

А


Кросворд «Вушна раковина»

 1. Частина вуха, до якої належить вушна раковина.

 2. Частина вуха, що розміщується в товщі кісток черепа.

 3. Він є основною причиною послаб­лення слуху.

 4. Частина вуха, з одного боку об­межена барабанною перетинкою, а з другого — перетинками оваль­ного вікна.

 5. Перетинка, яка розташована на межі між двома частинами вуха.

 6. Слухова кісточка, з'єднана з ко­ваделком.

 1. Слухова кісточка, з'єднана з мо­лоточком.

 2. Слухова кісточка, з'єднана з ба­рабанною перетинкою.

 3. Вікно між двома частинами вуха. 1. Виконує функцію слуху.

 2. Складова частина внутрішнього вуха.

 3. Звукосприймальний апарат вну­трішнього вуха —... орган.

 4. Вони поділяють клапан завитки на верхній, середній і нижній.

2. Мотивація навчальної діяльності

На уроці з'ясувати, як сприймається звук, які є правила гігієни слуху. За­писати тему уроку.III. Вивчення нового матеріалу

1. Основні поняття та терміни

Звукові коливання повітря, бара­банна перетинка, слухові кісточки, рецепторні клітини, низькочастот­ні, середньо-частотні, високочастот­ні звуки, чутливі та нечутливі зву­кові частоти, музичний слух, гігіє­на слуху.

2. Природа звуківМіні-лекція

Звук коливання частинок, з яких складається середовище. Він поши­рюється у вигляді хвиль — ділянок високого й низького тиску, які чер­гуються, — і здатний проходити че­рез рідини, тверді тіла й гази. Відстань між двома ідентичними точками су­сідніх хвиль називається довжиною хвилі, і ця величина обернено про­порційна частоті коливань, від якої залежить чутлива висота звуку. Люд­ське вухо сприймає звуки з частотою від 16 до 20 000 Гц. Частоту нижче 16 Гц називають інфразвуком, вище 20 кГц — ультразвуком. Хоча люди­на не сприймає ні інфразвуку, ні уль­тразвуку, вони впливають на тканини людини. Ультразвуки здатні глибоко проникати в тіло людини і прогрівати його тканини. Крім того, відбиваю­чись від поверхні тканин, ультразву­ки, як і рентгенівське проміння, можуть давати на спеціальному прила­ді зображення органів, при цьому не здійснюючи на них шкідливого впли­ву. Частота звуків людської мови ва­ріює від 500 до 3000 Гц. З віком чут­ливість до високих звуків зменшу­ється.

Характер музичного тону визнача­ється набором частот, що входять до нього. Наприклад, скрипка і труба, на яких береться та сама нота, скажімо, середнє «до»,

дають ту саму основ­ну частоту (256 Гц), але звуки вихо­дять різні; це залежить від видаваних інструментом обертонів (гармонік), що визначають якість звуку чи його тембр. Той самий принцип стосується й людського голосу й визначає його індивідуальне звучання.

Інтенсивність (голосність) звуку за­лежить від амплітуди звукових хвиль і є мірою енергії, що міститься в них.

Здатність розрізняти висоту звуків за­лежить від того, що звуки певної час­тоти викликають коливання мембра­ни й порушення сенсорних клітин у суворо визначеній ділянці кортіє-ва органа. Здатність розрізняти без еталона висоту звуку й уміння від­творювати його називається музич­ним слухом.

Сприйняття звуків

Слухові хвилі, потрапляючи в зовніш­ній слуховий прохід, підсилюються у 2—2,5 раза й викликають коливання барабанної перетинки. Посилення звукових коливань пояснюється мен­шою (у 2,5 раза) площею барабанної перетинки порівняно з площею попе­речного перерізу слухового проходу.

У результаті відбувається концентра­ція енергії звукових коливань.

Коливання барабанної перетинки з допомогою слухових кісточок пе­редається на мембрану овального ві­кна. Слухові кісточки діють як важе­лі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу в 30—40 ра­зів. Коливання мембрани овального вікна викликають відповідні коли­вання рідини, що призводить до по­рушення волоскових клітин і виник­нення нервових імпульсів. Збуджені клітини надсилають нервові імпуль­си у відповідні ділянки слухової зони кори головного мозку, і в результаті виникає слухове відчуття.

Розрізнення інтенсивності, або го­лосності, звуку залежить від того, що кожна ділянка базилярної мембрани містить набір сенсорних клітин з різ­ними порогами чутливості до вібрації. Наприклад, тихий звук певної висо­ти може стимулювати лише декілька сенсорних клітин, а більш голосний звук тієї самої частоти буде високим порогом для вібрації, і в підсумку від­буватиметься просторова сумація.

3. Виконання лабораторної роботи № З

Тема. Визначення порогу слухової чутливості

Мета роботи: переконатися в наяв­ності порога чутливості слухового аналізатора й виявити, чи однако­вий він у різних людей.

Матеріали та обладнання: механічний годинник, сантиметрова лінійка

Примітка. Поріг чутливості — най­менша інтенсивність звуку, що сприй­мається людським вухом. Зверніть увагу: нормальним слухом буде та­кий, за якого цокання ручного го­динника середнього розміру чутно на відстані 10—15 см.

Хід роботи

(Завдання виконуються трьома учня­ми.)

Завдання 1. Визначення абсолютно­го порога слуху.

Примітка. В експерименті викорис­товуйте один і той самий годинник за повної тиші.

1.Випробуваний сидить на стільці із заплющеними очима.

2.Експериментатор повільно на­ближає до його вуха годинник доти, поки той не почує звук го­динника.

3.Асистент експериментатора ви­мірює сантиметровою лінійкою відстань, на якій випробуваний чує звук годинника.

4.Дослід повторити три рази для лі­вого і три рази для правого вуха.

5.Записати дані та обчислити серед­нє значення.

Праве вухо

Ліве вухо

1

1

2

2

3

3

Середнє значення

Середнє значення

Завдання 2. Демонстрація слухової адаптації (умови експерименту такі самі, як і в першому завданні).


 1. Наблизити годинник до вуха ви­пробуваного настільки, щоб він міг почути звук його роботи.

 2. Виміряти відстань від годинника до вуха.

 3. Піднести годинник впритул до вуха й через 4—5 секунд повільно відвести його від вуха.

 4. Зафіксувати відстань, на якій ви­пробуваний перестає чути цокан­ня годинника, і

виміряти її. 1. Поясніть, завдяки чому підвищи­лася чутливість слуху.

4. Гігієна слуху

Завдання

Заповнити таблицю з допомогою тек­сту підручника та додаткової літе­ратури.Назва захворювання

ХарактеристикаПравила гігієни

 1. Не видаляйте сірку гострими пред­метами: сірником, олівцем і т. д. Це може призвести до ушкоджен­ня барабанної перетинки, унаслі­док чого припиняється передача звукових коливань у внутрішнє вухо й настає повна глухота.

Уникайте впливу на вуха різких, сильних, голосних звуків. Силь­ний звук може порвати барабанну перетинку (якщо ви передбачає­те вплив сильних звуків, необхід­но відкрити рота, щоб вирівняти тиск по обидва боки барабанної перетинки). За постійно діючих з дня на день голосних звуків (шу­мів) барабанна перетинка посту­пово втрачає свою еластичність і слух притуплюється. Можливе порушення психіки людини.

3. Профілактика і своєчасне ліку­вання інфекційних запальних за­хворювань. Уразі ангіни, скарла­тини, грипу мікроорганізми, що викликають ці захворювання, мо­жуть потрапити з носоглотки че­рез слухову трубу в середнє вухо й викликати його запалення. При цьому губиться рухливість слухо­вих кісточок і порушується пере­дача звукових коливань до вну­трішнього вуха.IV.Узагальнення навчального матеріалу

Дайте відповіді на запитання: 1. Чому в слуховому проході поси­люється звукове коливання?

 2. Як змінюється звукова хвиля в се­редньому проході?

 3. Як звукова хвиля перетворюється на нервовий імпульс? 1. Підсумки уроку

 2. Домашнє завдання

Вивчити § 6, дати відповіді на запи­тання на с 27.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка