Спеціалізований курс підвищення кваліфікації вчителівСкачати 240.29 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір240.29 Kb.
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних працівників

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КУРС

підвищення кваліфікації вчителів

щодо підготовки до запровадження у початковій школі викладання курсу «Сходинки до інформатики»

Навчально-тематичний план

Програма

Дидактичні матеріали

Програма затверджена на засіданні кафедри

методики викладання природничо-математичних дисциплін ВОІПОПП

(протокол № ___ від __________ 2013 р.)
Автори:

Іваниця Г.А., проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи ВОІПОПП

Заячковський В.М., завідувач відділу інформаційних технологій ВОІПОПП

Лесіна О.В., завідувач відділу початкового навчання ВОІПОПП

Рецензенти:

Білик О.О., проректор з науково-педагогічної та моніторингу якості освіти ВОІПОПП

кандидат технічних наук

Матохнюк Л.О., доцент кафедри природничо-математичних дисциплін ВОІПОПППояснювальна записка

Одним з ключових завдань початкової освіти відповідно до нового Державного стандарту загальної середньої освіти визначено формування компетентностей, зокрема інформаційно-комунікативної. Так, у освітню галузь «Технології» введено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікативними технологіями» і починаючи з 2 класу учні загальноосвітніх навчальних закладів вивчатимуть основи інформатики.

Для досягнення мети спецкурс повинен в першу чергу розв’язувати завдання:


 • розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства, з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки шкільного курсу інформатики з іншими навчальними предметами, показати практичну значимість методів і засобів сучасної інформаційної технології, можливості їх застосування до розв’язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;

 • забезпечити ґрунтовне вивчення шкільних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі шкільної комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, розуміння методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології;

 • напрацювати творчі підходи до розв’язування проблем викладання інформатики та використання засобів навчально-інформаційних технологій у своїй діяльності, сформувати знання, вміння і навички, необхідні для самостійного аналізу навчального процесу, дослідження різноманітних методичних проблем та психолого-педагогічних ситуацій, розвинути здатність до постійної самоосвіти, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання основам інформатики;

 • сформувати знання, вміння і навички, необхідні для практичного проведення навчально-виховної роботи в умовах широкого використання нової інформаційної технології в навчальному процесі.

Стан сучасної інформаційної освіти в Україні зумовлений необхідністю переходу до формування та розвитку нових технологій в галузі знань, що орієнтовані на використання навчальних мультимедійних комплексів та програм, для формування сучасних інформаційно-технологічних підходів з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти; інтеграції процесів навчання і виховання як складових освіти, що створюють духовно-моральні засади для формування сучасного світогляду фахівців освітнього спрямування.

При розробці спецкурсу були враховані принципи: системності і послідовності; доступності; актуальності; зв’язку теорії і практики; поєднання навчання та самоосвіти, використання різних форм організації навчання, створення необхідних умов для творчого розвитку особистості.

Зміст спецкурсу розкривається шляхом використання викладачем сучасних інформаційних технологій і методів викладання (робота у мікрогрупах, дискусіях, співдоповіді, «мозковий штурм» тощо). Викладання теоретичного матеріалу поєднується із практичними завданнями для забезпечення активної діяльності слухачів курсів на заняттях та під час індивідуальної роботи. У ході занять одним із основних принципів є заохочення слухачів до роздумів, дискусій, запитань, активного включення у роботу над проблемою.

Наприкінці кожного заняття пропонується список рекомендованої літератури, необхідної для опрацювання. Також подано перелік запитань для самоаналізу та запитань до заліку, що сприятимуть перевірці та самоперевірці рівня знань з інформаційних технологій.

Спецкурс доцільно проводити на курсах підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ в системі ППО. Крім того, спецкурс може реалізовуватись на обласних та районних семінарах-практикумах, постійно діючих семінарах на базі районних (міських) відділів освіти для вчителів ЗНЗ.

Для ефективного засвоєння матеріалу доцільно використовувати запропоновану літературу та електронні сайти з інформаційних технологій.
«Погоджено» _____ 20__ р.

____________________________

____________________________

____________________________

«Затверджено» _____ 20__ р.

проректор з науково-педагогічної

та навчально-методичної роботи

Г.А. Іваниця __________________


навчально-тематичний план

спеціалізованого курсу підвищення кваліфікації вчителів


щодо підготовки до запровадження у початковій школі викладання курсу «Сходинки до інформатики» за очною формою навчання (42 год.)

Зміст навчального модуля

Лекції

Активні види діяльності

Самос-тійна робота

Консул

поза сіткою

Загальна

кількість

годин


ПІБ викладача, посада

Семінарські

Практичні

Контр.

заходи

Професійний модуль

Інваріантна

Сучасна методика вивчення предмета

1

Зміст і структура шкільного курсу «Сходинки до інформатики». Аналіз навчальної програми
2

2
4

2

Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі
2

2

1

4

3

Зміст, методика та особливості викладання інформатики в початкових класах
2

4

6

4

Психолого-дидактичні основи навчання інформатики учнів молодшого шкільного віку
2

2

2

6

5

Класифікація педагогічних програмних засобів
2

2

4

6

Навчально-методичне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики»
2

1

2

7

Методика навчання основних тем шкільного курсу інформатики
2

6

1

8

8

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до уроку
2

2

4

9

Диференційований залік41

4


Заячковський В.М.

Лесіна О.В.

Гальчевська Н.А.

______________


ВСЬОГО

-

12

20

4

6

4

42Контрольні заходи
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухача до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною викладачем (питання для самоконтролю, тести)

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль включає модульну та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять. Проводиться у формі диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом, що полягає в оцінці засвоєння слухачем навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо).Слухач вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (диференційованого заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

Запитання до заліку:


 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. При вивченні яких тем, яких змістових ліній учні мають наводити приклади з власного життя, розповідати про своїх батьків, про своїх друзів?

 5. Які поняття проходять через всі змістові лінії 2-го класу?

 6. З якими алгоритмічними структурами можна знайомити учнів при вивченні інших предметів у 2-му класі?

 7. Де учні знайомляться з поняттям об’єкта, властивостями, значеннями властивостей? Чи можна цей матеріал використати при вивченні інших предметів?

 8. Поняття виконавця алгоритму – на яких прикладах слід показати його дітям? Наведіть ці приклади. Обґрунтуйте свою відповідь.

 9. Що таке середовище виконавця, його система команд? Наведіть приклади із життя. Вкажіть виконавців, їх середовище та систему команд виконавця.

 10. Наведіть приклади виконавців алгоритму. Опишіть їх середовище, систему команд.

 11. В чому різниця понять повідомлення, інформація, дані? Намайлюйте схему, яка демонструвала б зв'язок цих понять. Назвіть теми уроків інших предметів, де учні використовують поняття повідомлення, інформація, дані.

 12. За якими принципами слід формувати у учнів поняття інформаційних процесів? В яких розділах вони актуальні? Назвіть теми уроків, де вчитель має говорити про інформаційні процеси. Назвіть приклади тем уроків інших предметів, де учні вивчають інформаційні процеси.

 13. Обґрунтуйте, чому важливіше навчити учнів – створювати алгоритм чи його виконувати? Обґрунтуйте методику навчання учнів поняттю алгоритма.

 14. Обгрунтуйте, чи правильно сформульована головна мета алгоритмічної лінії - вміння розв’язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо. Поясніть її та побудуйте схему.

 15. Для чого в навчальній програмі передбачено знайомство учнів в прикладними програмами на підтримку навчальних предметів? Які Ви знаєте програми на підтримку навчальних предметів? Запропонуйте методику навчання останнього розділу програми.

 16. Знайдіть в програмі відповідь на запитання - для чого необхідно навчати дітей працювати із схемами, графіками, створювати моделі.

 17. Наведіть приклади ознайомлення учнів з моделями. Обґрунтуйте, для чого учнів необхідно знайомити з моделями. На яких інших предметах учні знайомляться з моделями? Наведіть приклади.

 18. На яких інших уроках учні використовують алгоритми, алгоритмічні структури? Наведіть приклади.

 19. Як ви розумієте поняття плану дій? Чи правильно починати навчати дітей поняттю алгоритма з поняття плану дій? Чи слід відразу давати формальне означення алгоритма? Що важливо для плану виконання дії – без чого складений план виконання буде не виконуваним? Обґрунтуйте свою думку. Чи пов'язаний план із спонукальними реченнями? Поясніть.

 20. Опишіть чотири ознаки поняття алгоритма.

 21. Означення яких термінів учнів мають знати формально після 2-го класу, а яких описово? Що про це говориться у програмі?

 22. Які вправи необхідно робити з учнями на уроках СДІ?

 23. Що мають знати та вміти учні 2-го класу з кожного з розділів нового предмета?

 24. Поясніть, як використовують комп’ютер люди таких професій: бібліотекар, перукар, механік, продавець, лікар, вчений, космонавт, водій.

 25. Намалюйте схему, що відображає пристрої, які використовуються для кожного з інформаційних процесів.

 26. Намалюйте схеми, що відображає пристрої для роботи з різними видами даних.

 27. Намалюйте схему для порівняння робочого столу учня та Робочого столу комп’ютера. Знайдіть спільне та відмінне.

 28. Поясніть поняття програми в доступній для учня формі. Чи потрібно пропонувати формальне означення учням 2-го класу? Відповідь обґрунтуйте. Сформулюйте різні призначення програм. Намалюйте для цього схему.

 29. Поясніть, що таке опрацювання повідомлень. Наведіть приклади. Поясніть. Що має відбуватися при опрацюванні повідомлень? За допомогою яких пристроїв зберігають повідомлення?

 30. Що відбувається при перенесенні повідомлень з одного носія до іншого, при сприйнятті людиною повідомлень своїми органами чуття? Відповідь аргументуйте.

 31. Поясніть, як можна використовувати комп’ютер на уроках природознавства, образотворчого мистецтва, математики.

Анотована програма

спеціалізованого курсу підвищення кваліфікації вчителів

щодо підготовки до запровадження у початковій школі викладання курсу «Сходинки до інформатики»Тема 1. Зміст і структура шкільного курсу «Сходинки до інформатики»(4 год.)
План:


 1. Проблема пропедевтики курсу інформатики.

 2. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі.

 3. Мета викладання інформатики у початковій школі.

 4. Аналіз навчальної програми: зміст навчання, вимоги до навчальних досягнень учнів, зміст практичних робіт, реалізація міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків.


Питання та завдання для самоконтролю:


 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. Знайдіть в програмі відповідь на запитання - для чого необхідно навчати дітей працювати із схемами, графіками, створювати моделі.


Література:


 1. А.П.Ершов, И.М.Монахов. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. – К.:Вища школа.- 1988.-258с.

 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К.:Освіта, 1988.-124с.

 3. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 4. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

Тема 2. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі(2 год.)


План:

 1. Облаштування кабінету інформатики.

 2. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Перелік нормативних документів.

 5. Санітарно-гігієнічні вимоги.


Питання та завдання для самоконтролю:


 1. Продемонструйте правильну посадку учня за комп’ютером.

 2. Вкажіть на основні аспекти положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Перерахуйте рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Назвіть перелік нормативних документів.

 5. Вкажіть особливості ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі. Санітарно-гігієнічні вимоги.


Література:


 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.


Тема 3. Зміст, методика та особливості викладання інформатики у молодших класах (6 год.)
План:


 1. Специфіка та структура уроку інформатики у початковій школі.

 2. Особливості уроку з використанням комп'ютерних засобів навчання.

 3. Вибір оптимального типу уроку при використанні комп'ютерної техніки.

 4. Організація і проведення різних типів уроків з інформатики.

 5. Методика проведення динамічних вправ.

 6. Методичне, дидактичне та програмне забезпечення пропедевтичного курсу інформатики. Його оцінка і методика використання.


Питання та завдання для самоконтролю:


 1. Які вправи необхідно робити з учнями на уроках СДІ?

 2. Які типи уроків найбільш оптимальні на вашу думку для учнів 2-го класу з кожного з розділів нового предмета?

 3. Поясніть, як використовують комп’ютер люди таких професій: бібліотекар, перукар, механік, продавець, лікар, вчений, космонавт, водій.

 4. Намалюйте схему, що відображає пристрої, які використовуються для кожного з інформаційних процесів.


Література:


 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 4. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.

 5. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150.


Тема 4. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики в початковій школі (4 год.)
План:


 1. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

 2. Використання діяльнісної теорії навчання та теорії поетапного формування розумових дій при навчанні інформатики та інформаційних технологій.

 3. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні та шляхи їх попередження і усунення.

 4. Перевірка і оцінювання результатів вивчення інформатики та інформаційних технологій.


Література:


 1. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 2. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 4. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 5. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 6. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.Тема 5. Класифікація педагогічних програмних засобів(4 год.)
План:


 1. Огляд та порівняльна характеристика програмного забезпечення уроків інформатики.

 2. Орієнтовний склад програмного забезпечення.


Питання та завдання для самоконтролю:


 1. Які засоби навчання нового покоління в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі ви можете вказати?

 2. На які типи можна розділити навчально-прикладне програмне забезпечення?

 3. Які мультимедійні засоби плануєте використовувати в початковій школі?


Література:


 1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.

 2. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 3. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 5. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.


Тема 6. Навчально-методичне забезпечення курсу «Сходинки до інформатики» (2 год.)
План:


 1. Аналіз підручників і посібників з інформатики, які рекомендовані для використання у початковій школі.

 2. Методика ознайомлення учнів з навчальним матеріалом цих підручників.Література:


 1. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”.

 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.

 3. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с.

 4. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35.


Тема 7. Методика навчання основних тем шкільного курсу інформатики (8 год.)
План:


 1. Методика ознайомлення учнів із правилами поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.

 2. Особливості вивчення апаратного забезпечення комп’ютерної техніки. Вивчення будови комп’ютерної техніки на уроці в початковій школі.

 3. Оформлення та використання наочного забезпечення при вивченні апаратної складової комп’ютерної техніки.

 4. Методика формування початкових навиків роботи з комп’ютером.

 5. Методика ознайомлення учнів з поняттям про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси.

 6. Методика формування в учнів навичок роботи з елементарними об'єктами графічного середовища операційної системи. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами.

 7. Методика вивчення програмного забезпечення для опрацювання графіки у початковій школі. Графічний редактор. Типи графіки. Об’єкти. Технологія побудови найпростіших зображень з використанням інструментів графічного редактору. Взаємозв'язок з вивченням елементів геометрії.

 8. Методика ознайомлення учнів із роботою текстового редактора. Формування навичок роботи з клавіатурою та найпростішими текстовими редакторами. Правила опрацювання тексту на комп’ютері.

 9. Методика ознайомлення учнів з поняттям та основними можливостями глобальної мережі Інтернет. Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Правила безпечної роботи в Інтернеті. Правила і етикет електронного листування. Дотримання авторського права.

 10. Методика навчання програмних засобів для створення комп’ютерних презентацій. Технологія створення та редагування простих презентацій.

 11. Технологія створення проектів. Етапи виконання навчального проекту.

 12. Методика формування алгоритмічного, логічного та критичного мислення учнів початкових класів на уроках інформатики.

 13. Ознайомлення учнів із поняттям «алгоритм» і виконавці. Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. Методика створення алгоритмів.

 14. Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. Робота з розвивальними програмами.

 15. Методика організації інтегрованих уроків з використанням обчислювальної техніки у початковій школі.

 16. Методика використання педагогічного програмного забезпечення з метою формування навичок роботи з комп'ютерною технікою, навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

 17. Робота з комп'ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.


Питання та завдання для самоконтролю:


 1. Назвіть змістові лінії навчання учнів СДІ. Для кожної змістової лінії назвіть основні поняття, які діти мають засвоїти у 2-му класі.

 2. Яка змістова лінія нового предмета у 2-го класі явно не прослідковується? Поясніть чому.

 3. Яка змістова лінія передбачає формування міжпредметних компетенцій у учнів 2-го класу?

 4. Які поняття проходять через всі змістові лінії 2-го класу?

 5. Де учні знайомляться з поняттям об’єкта, властивостями, значеннями властивостей? Чи можна цей матеріал використати при вивченні інших предметів?

 6. Поняття виконавця алгоритму – на яких прикладах слід показати його дітям? Наведіть ці приклади. Обґрунтуйте свою відповідь.

 7. Що таке середовище виконавця, його система команд? Наведіть приклади із життя. Вкажіть виконавців, їх середовище та систему команд виконавця.

 8. Наведіть приклади виконавців алгоритму. Опишіть їх середовище, систему команд.

 9. За якими принципами слід формувати у учнів поняття інформаційних процесів? В яких розділах вони актуальні? Назвіть теми уроків, де вчитель має говорити про інформаційні процеси. Назвіть приклади тем уроків інших предметів, де учні вивчають інформаційні процеси.

 10. Обґрунтуйте, чому важливіше навчити учнів – створювати алгоритм чи його виконувати? Обгрунтуйте методику навчання учнів поняттю алгоритма.

 11. Наведіть приклади ознайомлення учнів з моделями. Обґрунтуйте, для чого учнів необхідно знайомити з моделями. На яких інших предметах учні знайомляться з моделями? Наведіть приклади.

 12. На яких інших уроках учні використовують алгоритми, алгоритмічні структури? Наведіть приклади.

 13. Як ви розумієте поняття плану дій? Чи правильно починати навчати дітей поняттю алгоритма з поняття плану дій? Чи слід відразу давати формальне означення алгоритма? Що важливо для плану виконання дії – без чого складений план виконання буде не виконуваним? Обґрунтуйте свою думку. Чи пов'язаний план із спонукальними реченнями? Поясніть.

 14. Опишіть чотири ознаки поняття алгоритма.

 15. Означення яких термінів учнів мають знати формально після 2-го класу, а яких описово? Що про це говориться у програмі?

 16. Поясніть поняття програми в доступній для учня формі. Чи потрібно пропонувати формальне означення учням 2-го класу? Відповідь обґрунтуйте. Сформулюйте різні призначення програм. Намалюйте для цього схему.

 17. Сформулюйте алгоритм вмикання комп’ютера та алгоритм вимикання комп’ютера.

 18. Намалюйте схеми, що відображають окремо пристрої введення, окремо пристрої виведення, разом пристроїв введення та виведення.

 19. Що спільного в інформаційних процесах отримання повідомлень та передавання повідомлень? Чим вони різняться?

 20. Поясніть, що є дуже важливим при збереженні повідомлень.

 21. Поясніть, що таке опрацювання повідомлень. Наведіть приклади. Поясніть. Що має відбуватися при опрацюванні повідомлень? За допомогою яких пристроїв зберігають повідомлення?


Література:


 1. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с.

 4. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.


Тема 8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до уроку (2 год.)

План:

 1. Особливості використання мультимедійних засобів і програм на уроці в початковій школі.

 2. Створення електронних дидактичних матеріалів засобами програм підготовки презентацій.

 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів.

 4. Методика організації позакласних заходів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для учнів початкових класів.


Література:


 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

 2. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24.

Запитання для обговорення за темами для вчителів

щодо розуміння програми «Сходинки до інформатики» для учнів 2-го класу:
Практичні завдання:


 1. Побудувати карту знань для кожного розділу програми 2-го класу.

 2. Побудувати опорний конспект для кожного уроку, використовуючи будь який засіб (карту знань, презентація, схеми текстового процесора).

 3. Придумати та розв’язати завдання в середовищі графічного редактора.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі (2 год.)

 2. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики учнів молодшого шкільного віку (2 год.)

 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до уроку (2 год.)

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка