Спадкове правоСкачати 316.32 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір316.32 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
____ ___________2013 р.

СПАДКОВЕ ПРАВО
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

КИЇВ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Спадкове право» для студентів ОКР «бакалавр» у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», денна форма навчання.

17.01.2013 р., 10 с.


Розробники:

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук Немченко С.С.

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук Залізняк В.А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 17.01.2013 року, протокол №1.


Завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС В.І. Лебідь

17.01.2013 р.

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ
Протокол від “ 20 ” 02 2013 року № 6

Голова ______________ В.В.Чернєй

22 ” 02 2013 року

 к.ю.н. Немченко С.С., 2013

 к.ю.н.,Залізняк В.А., 2013

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 Право


Вибіркова


Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»


Модулів – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврРік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

10 год.

Практичні, семінарські

26 год.

Самостійна робота

66 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.

Вид контролю: залік2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Спадкове право» полягає у підготовці майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.

Завдання вивчення дисципліни полягає в ознайомленні з основними положеннями спадкового права і його окремими інститутами; аналізі та узагальненні судової практики в сфері спадкового права; розвиток навичок самостійного вирішення практичних ситуацій.

У результаті вивчення дисципліни «Спадкове право» студент повинензнати:

 • положення українського законодавства у сфері спадкового права;

 • існуючі колізії національного та міжнародного спадкового законодавства;

 • основні доктринальні положення спадкового права.

вміти:

 • самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

 • самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

 • самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

 • самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.


АНОТАЦІЯ

Спадкування свій довгий і складний шлях розвитку прокладало через всі відомі соціально-економічні формації, кожна з яких вносила певні корективи у зміст спадкового права. Але його стрижнева суть завжди залишалася незмінною – майнове правонаступництво, яке складає зміст інституту спадкового права.

Римське спадкове право нерозривно пов’язане з процесом розвитку інститутів власності (propretas) і сім’ї (familia). Первісно право спадкування мало сімейний характер, що обумовлювалося пануванням довічної і абсолютної влади батька - глави сім’ї (patria potestas, pater familias). Після смерті когось із членів роду майно залишалося всередені роду. Майнові відносини, які виникли до смерті особи – спадкодавця, зберігалися у всій цілісності, поки не з’являвся наступник, представник покійного – спадкоємець (heres).

Основним інститутом спадкового права є спадкування (hereditas). Спадкування (hereditas) – це перехід майна особи, що померла, до іншої особи (осіб). За допомогою цього інституту забезпечується збереження у цілісності майна померлого і перехід цього майна до правонаступника. Цим самим спадковим правом забезпечується загальне (універсальне) майнове наступництво після смерті особи. Універсальне правонаступництво (sucessio universitas, universales) має місце у разі, якщо одна особа приймає на себе майнові права і обов’язки другої як одне юридичне ціле (universitas).

Спадщина - це сукупність прав і обов’язків (juris nomen) спадкодавця, яка переходила в порядку правонаступництва до його спадкоємців адкоємців. Спадщина існує і тоді, коли у її складі немає майна (речей) взагалі, а також і тоді, коли борги померлої особи перевищують її права і вимоги. Отже, за сутністю римське визначення спадщини не співпадало з визначенням майна.

Важливий правовий принцип римського права полягав в тому, що спадщина до прийняття її спадкоємцем, не маючи живого, фізичного суб’єкта, все ж зберігає статус майна відомої, хоча і померлої особи. І тільки тому дане майно не визнається безгосподарним (нічиїм), воно само собі хазяїн. Це майно “охороняє” особа померлого власника. Воно здатне і у такому стані зменшуватися та збільшуватися у своєму складі, якщо для цього не знадобляться дії фізичної особи (наприклад, збільшення майна за допомогою рабів). Про спадщину, що не була прийнятою, римляни казали: спадщина лежить, покоїться (hereditas jacet).

Поряд з універсальним правонаступництвом римське право виділяло і так зване сингулярне (successio singularis), сутність якого полягає в наданні особі окремих прав, без покладення на неї обов’язків. Це правонаступництво здійснювалося у двох історичних формах: цивільна форма сингулярного наступництва, яка називалася легат (legatum), і загальнонародна форма – фідеЇкоміс (fideicommissum). Сутність обох цих форм складає розпорядження спадкодавця, яке вигідне для третьої особи і належить обов’язковому виконанню спадкоємцем. У праві Юстиніана ці форми були об’єднані у окремий інститут.

За римським правом спадкування можливе було лише або за заповітом або за законом. Спадкування за законом мало місце у разі, якщо заповіт не був складений певною особою, або був визнаний недійсним, або спадкоємець за заповітом не прийняв спадщину. Характерною особливістю римського спадкового права була неприпустимість поєднання цих двох підстав спадкування (заповіту та закону) в одному і тому ж випадку, тобто неприпустимим було, щоб одна частина спадщини перейшла до спадкоємця за заповітом, а друга частина цієї ж спадщини – до спадкоємців за законом.

Довгий час римське спадкове право включало дві історичні форми: цивільну (juris civilis) і преторську (juris praetorii). Цивільний порядок спадкування мав назву hereditas, преторський порядок вводу у фактичне володіння спадщиною - bonorum possesio. Право Юстиніана встановило тільки один порядок спадкування, який являв собою симбіоз існуючих раніше цивільного і преторського порядків спадкування.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інститут спадкування відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскільки його норми за своєю природою покликані забезпечувати правонаступництво поколінь. У справедливому та юридично грамотному регулюванні спадкових правовідносин зацікавлені абсолютно всі, адже фактично кожен громадянин за життя стає спадкоємцем за життя і приречений стати спадкодавцем після своєї смерті. Завдання спадкового права гарантувати кожному громадянинові право вільного, на свій розсуд розпорядження власним майном на випадок смерті.

Водночас норми спадкового права спрямовані і на забезпечення інтересів спадкоємців, створюючи чіткий і прозорий механізм відкриття прийняття спадщини, її охорони, розділу спадкового майна, оформлення спадкових прав тощо. Причому особливий захист законом неповнолітнім та непрацездатним спадкоємцям. Інститут спадкового права має також виховне значення, що проявляється у позбавленні його нормами права спадкування тих осіб, які своїми протиправними діями сприяли закликанню себе до спадкування, а також осіб, позбавлених батьківських прав. Викладене свідчить про необхідність детального вивчення та оволодіння широким комплексом питань, пов’язаних зі спадкуванням.

Запропонований навчальний курс “Спадкове право” призначений для студентів юридичного факультету ННІПП НАВС і ставить за мету надати можливість одержати знання у сфері спадкових правовідносин.

Вивчення курсу “Спадкове право” передбачає наявність у студентів певного рівня знань з сімейного, цивільного, цивільного процесуального права, міжнародного приватного та інших галузей права.

Навчання спадковому праву здійснюється в формах: лекцій, семінарських та практичних заняттях.

Однак важлива роль у процесі навчання студента-юриста у вищому навчальному закладі приділяється його самостійній роботі: з підручником, тією або іншою монографією, практикумом, необхідними нормативно-правовими актами та постановами Пленуму Верховного Суду України. Без такої підготовки неможливо отримати знання, достатні для кваліфікованого фахівця в області правозастосування.

Курс передбачає глибоке вивчення юридичної літератури, чинного законодавства України з питань спадкування, книги шостої «Спадкове право» Цивільного кодексу України, прийнятого Верховною радою України 16 січня 2003 року.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Загальні положення про спадкування
Тема 1. Спадкування та спадкове право в Україні

Розвиток давньоримського спадкового права. Загальна характеристика історії розвитку спадкового права в Україні. Перспективи розвитку спадкового права в Україні.

Поняття спадкового права. Спадкове право як сукупність цивільно-правових норм, які врегульовують порядок і межі переходу суб'єктивних прав і обов'язків померлого до інших осіб. Співвідношення понять спадкове право і спадкове правонаступництво. Співвідношення концепцій універсального та сингулярного правонаступництва у спадковому праві.

Принципи спадкового права. Матеріально-забезпечувальний характер спадкування. Сімейно-родинний характер спадкування. Принцип свободи заповіту. Принцип послідовності закликання до спадщини при спадкуванні за законом. Принцип рівності спадкових часток при спадкуванні за законом. Принцип поєднання захисту інтересів сім'ї і можливості реалізації заповідальної автономії. Принцип універсальності і безпосередності спадкового правонаступництва.

Значення спадкового права. Місце інституту спадкування серед інших цивільно-правових інститутів.

Загальна характеристика спадкового законодавства України.


Тема 2. Відкриття спадщини.

Загальні та формально-юридичні підстави виникнення спадкових правовідносин. Поняття відкриття спадщини. Відкриття спадщини як центральний юридичний факт юридичного складу спадкового правонаступництва. Елементи відкриття спадщини.

Поняття часу відкриття спадщини. Час відкриття спадщини у разі визнання фізичної особи померлою. Визначення за часом відкриття спадщини активу та пасиву спадщини. Встановлення за часом відкриття спадщини суб'єктів спадкового правонаступництва. Дія норм спадкового права у часі та у просторі. Документи, що підтверджують час відкриття спадщини.

Дата та момент відкриття спадщини. Правове регулювання місця відкриття спадщини. Останнє постійне місце проживання спадкодавця. Місце знаходження майна спадкодавця або його основної частини. Значення місця відкриття спадщини при правовому оформленні спадкових прав. Документи, що підтверджують місце відкриття спадщини.

Поворот відкриття спадщини. Спростування юридичного факту смерті особи. Правові наслідки спростування юридичного факту смерті особи.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. Закликання спадкоємців шляхом публічного оголошення.


Тема 3. Спадкування за заповітом

Поняття спадкування за заповітом, як окремого виду правонаступництва в цивільному праві, сутністю якого є поєднання універсального і сингулярного правонаступництва, що здійснюється на умовах і в порядку, встановленому у відповідності до волі заповідача, із застереженнями, які містяться у імперативних цивільно-правових норма. Поняття юридичного складу правонаступництва при спадкуванні за заповітом. Визначення об'єкту спадкування за заповітом.

Поняття заповіту, як угоди зміст якої становить одностороннє особисте розпорядження фізичної особи, яке спрямоване на встановлення умов і порядку правонаступництва в майні особи на випадок її смерті. Правова природа заповіту. Заповіт, як розпорядча угода на випадок смерті.

Форма заповіту як односторонньої угоди. Класифікації форм заповіту. Нотаріальна форма заповіту, як основна форма заповіту. Заповіти прирівняні до нотаріально посвідчених (заповіти спеціальної форми).

Підписання заповіту рукоприкладчиком. Поняття заповідальної правосуб'єктності. Визначення віку заповідальної правосуб'єктності. Заповідальна правосуб'єктність неповнолітніх осіб. Заповідальна правосуб'єктність неповнолітніх та осіб обмежено дієздатних.

Свобода заповідального розпорядження. Право на обов'язкову частку в спадщині. Визначення кола осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Встановлення розміру обов'язкової частки в спадщині.

Зміст заповіту. Сутність заповіту, як єдність волі і волевиявлення заповідача. Визначення спадкоємця за заповітом в якості універсального правонаступника на випадок смерті, як необхідна (об'єктивно суттєва) умова заповіту. Додаткові умови заповіту: підпризначення спадкоємця, позбавлення права на спадщину, заповідальний відказ, покладення, заповіт подружжя. Усунення заповідачем спадкоємця від права спадкування. Воля спадкодавця, як критерій тлумачення заповіту.

Правові підстави визнання заповіту недійсним. Співвідношення правових підстав визнання угод недійсними із правовою природою заповіту. Правові наслідки визнання заповіту недійсним. Зміна та скасування заповіту. Скасування та зміна заповіту шляхом вчинення нового заповіту. Відновлення правового значення раніше скасованого заповіту (санація заповіту). Множинність заповітів.

Правова природа інституту виконання заповіту. Поняття виконання заповіту. Особи, що здійснюють виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Права і обов'язки виконавця заповіту.

Поняття заповідального відказу, як розпорядження заповідача в межах заповіту, яке спрямоване на встановлення сингулярного правонаступництва в окремих правах із майна померлого на користь визначених осіб. Ознаки заповідального відказу. Види заповідального відказу. Зміст заповідального відказу. Строк на пред'явлення вимог із заповідального відказу. Правова характеристика покладення, як розпорядження заповідача на користь невизначеного кола осіб.


Тема 4.Спадкування за законом

Поняття спадкування за законом. Співвідношення інститутів спадкування за законом та спадкування за заповітом. Рівність часток у спадковому майні як характерна риса спадкування за законом. Випадки у яких має місце спадкування за законом через презумпцію первинності спадкування за заповітом. Коло спадкоємців за законом. Порядок закликання спадкоємців за законом до прийняття спадщини. Спадкування утриманцями спадкодавця.

Поняття родинності. Пряма низхідна та висхідна лінія родинності. Бокова лінія родинності. Ступінь родинності. Поняття свояцтва. Доведення родинних, шлюбних відносин, усиновлення та утримання. Документи, що подаються на підтвердження родинних, шлюбних відносин, усиновлення та утримання.

Поняття черговості закликання до спадкування та склад черг. Поголовний та поколінний розподіл спадкового майна між спадкоємцями за законом. Зміна черговості закликання до спадкування.

Поняття спадкування за правом представлення. Смерть висхідного родича до відкриття спадщини, як необхідна умова спадкування за правом представлення.
Тема 5. Реалізація спадкових прав

Правова характеристика прийняття спадщини, як правовстановлюючого юридичного факту у юридичному складі спадкового правонаступництва. Правова природа прийняття спадщини та відмови від спадщини, як односторонньої угоди. Дія у часі угоди про прийняття та угоди про відмову від спадщини.

Система набуття спадщини. Порядок прийняття спадщини, як комплекс дій, які повинен вчинити спадкоємець у встановлені строки для прийняття чи відмови від спадщини. Способи прийняття спадщини. Правова характеристика юридичних фактів: вступ в управління спадковим майном, вступ у володіння спадковим майном. Правова характеристика заяви про прийняття спадщини.

Прийняття та відмова від прийняття спадщини, як безумовне та беззастережне повідомлення спадкоємця про його відношення до можливості вступу у права та обов’язки, що складають спадщину.

Строк на прийняття спадщини і строк на відмову від прийняття спадщини. Продовження строку на прийняття та відмову від спадщини у випадку неприйняття спадщини іншими спадкоємцями.

Правова характеристика заяви про відмову від спадщини. Утримання від вступу у володіння та управління спадковим майном, як відмова від спадщини.

Правові наслідки неможливості прийняття та відмови від спадщини під умовою чи із застереженням. Поняття направленої відмови від спадщини. Визначення осіб, на користь яких можлива направлена відмова від спадщини.

Правове регулювання переходу права на прийняття спадщини. Поняття спадкової трансмісії як переходу, у спадщину нереалізованого у встановленому порядку права спадкування. Трансмітент. Трансміссар.

Правові наслідки прийняття спадщини. Прирощення спадкових часток, як збільшення частки одного із співспадкоємців за рахунок частки призначеної для іншого співспадкоємця внаслідок його відпадання. Спільне закликання при спадкуванні за заповітом як умова прирощення спадкових часток.

Прийняття спадщини, як умова відповідальності спадкоємців по боргах спадкодавця. Правова характеристика боргової відповідальності спадкоємців. Види обтяжень які виникають у спадкоємців у зв’язку із прийняттям спадщини. Обмеження відповідальності спадкоємців по боргах спадкодавця. Визначення дійсної вартості спадкового майна на момент відкриття спадщини.

Правова природа переходу майна померлого у власність держави. Перехід майна померлого у власність держави у порядку спадкового правонаступництва. Правові підстави набуття майна державою у порядку спадкування.

Поняття відумерлості спадщини. Порядок визнання спадщини відумерлою. Визначення часу набуття майна померлого на підставі відумерлості у зв’язку із прийняттям рішення суду, про відумерлість спадщини. Значення правової кваліфікації переходу майна померлого у власність держави при спадкуванні із іноземним елементом.


Змістовий модуль ІІ. Здійснення спадкових прав

Тема 6. Усунення від спадщини

Підстави усунення від спадщини. Процедура та правові наслідки усунення від спадщини. Правове значення усунення від спадщини та захист прав та інтересів спадкодавця і спадкоємців.

Спадкування грошових внесків у банках (фінансових установах). Спеціальний режим внесків у банках, що заповідаються. Визначення спадкування внеску у банку, як сингулярного правонаступництва. Правова характеристика банківського заповіту, як заповіту спеціальної форми. Порядок посвідчення банківських заповітів.

Тема 7. Охорона і поділ спадкового майна

Поділ спадкового майка. Спільна власність спадкоємців, як передумова поділу спадкового майна. Правове регулювання відносин, що виникають між співспадкоємцям, внаслідок прийняття спадщини. Спільна правосуб'ектність в правах і обов'язках померлого. Здійснення поділу спадкового майна в заповіті. Види поділу спадкового майна. Поділ спадкового майна спадкоємцями без участі органів нотаріату та суду. Угода про порядок погашення боргів спадкодавця. Поділ спадкового майна в нотаріальному порядку. Довідка-згода кредитора на порядок погашення боргів спадкодавця. Резервування частки зачатого, але ненародженого спадкоємця. Проблема правовстановлюючого характеру договору про поділ спадкового майна. Поділ спадкового майна у судовому порядку. Затвердження рішенням суду мирової угоди про подія спадкового майна.

Поняття охорони спадкового майна. Підстави для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Органи, що здійснюють охорону спадкового майна. Компетенція посадових осіб щодо вжиття заходів до охорони спадщини. Охорона спадкового майна спадкоємцями, які вступили у володіння спадковим майном до явки інших спадкоємців.

Повідомлення громадян, підприємств, установ, організацій про спадкове майно, що потребує охорони. Заходи по охороні і управлінню спадковим майном. Опис спадкового майна і передача його на зберігання спадкоємцям. Характеристика акту опису спадкового майна.

Управління спадковим майном. Правовий статус хранителів та опікунів спадкового майна. Пред’явлення претензій кредиторами спадщини. Припинення охорони спадкового майна.
Тема 8. Оформлення права на спадщину

Поняття правового оформлення спадкових прав, як завершальна стадія спадкового процесу. Нотаріальне оформлення спадкових прав. Заява про прийняття спадщини, про відмову від спадщини, інші види заяв щодо права на спадщину. Правова характеристика свідоцтва про право на спадщину як право підтверджуючого юридичного акту. Органи уповноважені на видачу свідоцтва про право на спадщину. Види свідоцтва про право на спадщину. Юридичні факти, які встановлюються нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину. Документи, що витребовуються нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом та за законом. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину у разі заборони на відчуження майна та арешту майна. Видача свідоцтва про право на спадщину після смерті реабілітованого громадянина. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом чи за заповітом після смерті учасника спільної сумісної власності.

Зміна свідоцтва про право на спадщину шляхом видачі нового свідоцтва Презумпція дійсності спадкових прав підтверджених свідоцтвом про право на спадщину. Скасування свідоцтва про право на спадщину в порядку позовного провадження судом. Державне мито за оформлення спадкових прав.
Тема 9. Оподаткування спадщини

Відсутність між особами, які вважають себе спадкоємцями, спору про право спадкування чи спадкове майно, як передумова нотаріального оформлення спадкових прав. Спадкові спори. Проблема співвідношення нотаріального і судового підтвердження спадкових прав. Рішення суду у спадкових спорах, як підстава для видачі свідоцтва про право на спадщину. Види спадкових спорів. Спори між спадкоємцями за законом. Спори між спадкоємцями за законом і за заповітом. Спори між спадкоємцями за одним заповітом і спадкоємцями за різними заповітами. Спори між державою та спадкоємцями за законом і за заповітом.


Тема 10. Спадкові спори

Постанови пленуму ВСУ, листи та роз’яснення Мінюста України, судова практика (рішення судів у справах про спадкування), нотаріальна практика, свідоцтво про право на спадщину, підстави визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним, поняття поділ спадщини та виділ часток спадкоємців, оподаткування спадщини.

Проблема співвідношення нотаріального і судового підтвердження спадкових прав. Рішення суду у спадкових спорах, як підстава для видачі свідоцтва про право на спадщину. Види спадкових спорів. Спори між спадкоємцями за законом. Спори між спадкоємцями за законом і за заповітом. Спори між спадкоємцями за одним заповітом і спадкоємцями за різними заповітами. Спори між державою та спадкоємцями за законом і за заповітом.
Тема 11. Загальні положення про спадковий договір

Поняття спадкового договору. Характеристика сторін за спадковим договором. Форма спадкового договору. Права та обов’язки відчужувача та набувача за спадковим договором. Забезпечення виконання спадкового договору. Особливості розірвання спадкового договору.Становлення інституту спадкового договору, ознаки спадкового договору, сторони спадкового договору, форма спадкового договору, зміст спадкового договору, забезпечення виконання спадкового договору, припинення спадкового договору.
4. Структура навчальної дисципліни
п/п


Назва розділів і тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Самостійна та Індивідуальна робота


Самостійна робота


Індивідуальна робота

Змістовий модуль І. Загальні положення про спадкування

1.

Спадкування та спадкове право в Україні

10

4

2

 

2

6

6
2.

Відкриття спадщини

8

2

 

2

 

6

6

 

3.

Спадкування за заповітом

10

4

2

 

2

6

6

 

4.

Спадкування за законом

8

2

2

 

 

6

6

 

5.

Реалізація спадкових прав

16

6

 

2

4

10

6

4
Змістовий модуль ІІ. Здійснення спадкових прав

6.

Усунення від спадкування

8

2

 

2

 

6

6

 

7.

Охорона і поділ спадкового майна

8

2

 

 

2

6

6

 

8.

Оформлення права на спадщину

10

4

2

 

2

6

6

 

9.

Оподаткування спадщини

8

2

 

2

 

6

6

 

10.

Спадкові спори

8

2

 

 

2

6

6

 

11.

Загальні положення про спадковий договір

14

6

2

2

2

8

6

2

ВСЬОГО:

108

36

10

10

16

 72

66

6

Форма контролю:

залік5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Відкриття спадщини

2

2

Реалізація спадкових прав

2

3

Усунення від спадкування

2

4

Оподаткування спадщини

2

5

Загальні положення про спадковий договір

2
Разом

10


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Спадкування та спадкове право в Україні

2

2

Спадкування за заповітом

2

3

Реалізація спадкових прав

4

4

Охорона і поділ спадкового майна

2

5

Оформлення права на спадщину

2

6

Спадкові спори

2

7

Загальні положення про спадковий договір

2
Разом

167. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Спадкування та спадкове право в Україні

6

2

Відкриття спадщини

6

3

Спадкування за заповітом

6

4

Спадкування за законом

6

5

Реалізація спадкових прав

6

6

Усунення від спадкування

6

7

Охорона і поділ спадкового майна

6

8

Оформлення права на спадщину

6

9

Оподаткування спадщини

6

10

Спадкові спори

6

11

Загальні положення про спадковий договір

6
Разом

66


9. Індивідуальні завдання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Реалізація спадкових прав

4

2

Загальні положення про спадковий договір

2
Разом

6


10. Методи навчання

1) діалектичний метод наукового пізнання дійсності;

2) наукові методи: історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий методи, індукції, дедукції, синтезу.
11. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – виконання контрольної роботи, рубіжне тестування, виконання тестових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів здійснюється згідно затвердженої в НАВС методики шляхом додавання суми балів, які студент отримав за кожний модуль та діленням отриманої суми на кількість модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Комплекс методичного забезпечення дисципліни включає:

1) матеріали з планування вивчення дисципліни: • робочу програму навчальної дисципліни,

 • програму навчальної дисципліни;

 • теми і плани лекцій,

 • плани семінарів;

 • завдання до практичних занять,

 • завдання для самостійної роботи,

 • тести об'єктивного контролю знань,

 • питання до заліку.

2) матеріали з організації і проведення навчального процесу:

 • методичні матеріали,

 • підручники,

 • тексти лекцій (робочі і фондові),

 • інструктивно-методичні матеріали.

Комплекс за необхідністю оновлюється й затверджуються на засіданні кафедри після обговорення.

14. Рекомендована література
Базова

 1. Цивільне право України: Підручник: У 2 - т. / За ред.. І.А. Бірюкова. Ю.О. Заіки. – К. : КНТ.- 2006. - Т.1. – 486 с.

 2. Заіка Ю.О. Спадкове право України. Навч. Посібник. – К.: “видавництво “Істина”, - 2006. - с. 215.

 3. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право. Навчальний посібник. – К.: ”Наукова думка”, 2000. – 152 с.

 4. Заіка Ю.О. Становлення та росзвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: НАВСУ, 2004. – 288 с.

 5. Фурса С.Я., Фурса Є.І, Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2009.


Допоміжна

 1. Баранник Н.М., Синельник А.П. Наследство. Наследники. Наследование: Учебно – практическое пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. –Харьков: Эспада, 2011.

 2. Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування. – Х. «Одіссей». – 2007. – 480 с.

 3. Васильченко В.В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – с. 34 – 35.

 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -№18. – ст. 144.

 5. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року // Відомості Верховної Ради України. – 1983. - №28 – с.573

 6. Заіка Ю.О. Спадкове право України. Навч. Посібник. – К.: “видавництво “Істина”, - 2006. - с. 215.

 7. Заіка Ю.О. Становлення та росзвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: НАВСУ, 2004. – 288 с.

 8. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения.- М.: Статут, 2011.-236 с.

 9. Закон України “ Про судоустрій і статус суддів ” від 07 липня 2010 року // ВВР. 2010. № 54.

 10. Закон України “Про авторські та суміжні права” від 23 грудня 1991 р. (в редакції від 19.09.01 р.) //ВВРУ. – 1991. - №49. – ст. 683.

 11. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // ВВРУРСР. – 1991. - №49.

 12. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 року // ВВРУРСР. – 1991. - № 38 .

 13. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 14. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. - Ст. 422.

 15. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина друга. 1961-1995. - Українська Правнича Фундація, 1995.-410 с.

 16. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. 1963-1995. Українська Правнича Фундація, 1995.-261.

 17. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р.//Відомості Верховної Ради України, - 2002. - №3 т 4.

 18. Илькова А.Ю. Право наследования. - СПб.: Петровский фонд, 1999.-127 с.

 19. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради України. – 1971 - додаток до N 50, ст. 375.

 20. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30. - Ст. 141.

 21. Мельник Н., Бень А. Вместо сделки – правочин // Голос України. – 2003. - №65 (3065). – с.5.

 22. Наказ Міністерства юстиції України – “Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 18.06.94 р, “№ 187/ Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Законодавство України про нотаріат. -1994.-№ 6.-С: 165-223.

 23. Наказ Міністерства юстиції України „Про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ” від 17 жовтня 2000 р. № 51/5 // Офіційний вісник України. – 2000 – № 42. – Ст. 1802.

 24. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів” від 25 серпня 1994 р. № 22/5 // www.rada.gov.ua

 25. Наказ Міністерства юстиції України «Форми книги для реєстрації записів заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на заповітах і дорученнях, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, та зразки цих документів” від 07.07.94 р., № 19/5 Лист Міністерства юстиції України “Про порядок вчинення нотаріальних дій, не передбачених законодавством України” від 29.03.94 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Законодавство України про нотаріат. -1994:-№6.-С. 134.

 26. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев: Штиица, 1973. – 255 с.

 27. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України – “Про доповнення Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям” від 13.09.95 р., №731.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок посвідчення заповітів і доручень, Прирівнюваних до нотаріально посвідчених” від 06.07.06 р., № 940.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених” від 15 червня 1994 р. № 419 // www.rada.gov.ua

 31. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами України справ про спадкування” (із змінами) від 24 червня 2008 р. №8 // www.rada.gov.ua

 32. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами України справ про спадкування” від 24.06.83 р. № 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. -К.: Українська Правнича фундація, 1995. -с. 119-125.

 33. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні” від 31.01.92 р. №2 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. - К.: Українська Правнича Фундація, 1995.- С. 237-245.

 34. Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права // Українське право. 1997. №1.

 35. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. – К.: Віпол, 2002.-268 с.

 36. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22.

 37. Спадкове право : навч. Посіб. /Ю.О.Заіка, Є.О. Рябоконь. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 38. Спадкування за заповітом: посвідчення заповіту // Вісник Університету внутрішніх справ, Спецвипуск. – Х., 2005 р., с.– 189; 19.

 39. Толстой ЮК. Наследственное право: Учебное по-собие. - М.: Проспект, 1999. - 224 с.

 40. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. – К.: Атіка, 2002. – 496 с.

 41. Хвостов В.М. Система римского права..- М.: Спарк, 1996. -552 с.

 42. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 – х т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Вид. 2-ге. доп. і перероб. / К.: Вид. дім «Ін Юре». – 2010. – Т.1. Заг. частина. – 696 с.

 43. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т.1. – 480 с.

 44. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга друга / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - Кн. 1.- 720 с.

 45. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами та доповненнями) //Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – ст..461; ВВР України. – 2009. - №40-44. – ст.. 356.

 46. Цивільний кодекс України Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф.. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. – К. : Юстиніан, 2010. – 1008 с.

 47. Цивільний кодекс України: Науковий-практичний коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців „правова єдність”, 2008. – 740 с.

 48. Цивільний кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 18.07.1963 р, Введений в дію з 01.01.1964 р. / Кодекси України. У 2-х томах. Том 2. - С. 365-457.

 49. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492;

 50. Шершеневич Ґ.Ф. Учебник русского гражданського права (по виданню 1907 г.). -М:СПАРІС, - 2013.- 556 с.

 51. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещание. М. Юридическая литература. 1985 р.

 52. Юридический энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.Я. Сухарев. – 2-е изд. – М., 1987.


15. Інформаційні ресурси

http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка