Склад типової сапр. Принципи створення сапр. Забезпечення сапр: методичне, програмне, технічнеСкачати 102.29 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір102.29 Kb.
Лекція №2
Тема: Склад типової САПР. Принципи створення САПР. Забезпечення САПР: методичне, програмне, технічне.

Мета:
План.


 1. Склад типової САПР.

 2. Принципи створення САПР.

 3. Забезпечення САПР: (св)

 • методичне,

 • програмне,

 • технічне.

 1. Загальні відомості про САПР архітектурно-будівельного профілю, їх розподіл за загальними характеристиками та за функціональними можливостями.

 2. Призначення, особливості та основні прийоми роботи в програмах архітектурного профілю: AutoCAD та ArCon.


СКЛАД ТИПОВОЇ САПР.

Структурними компонентами САПР, які жорстко зв’язані з організа-ційною структурою проектної організації, є підсистеми, в яких при допомозі спеціалізованих комплексів засобів вирішується функціонально завершена пос-лідовність задач САПР.САПР, за призначенням (ГОСТ 23501.0 - 79), розподіляються на:

Проектуючі підсистеми, які мають об’єктну орієнтацію і реалізують окремий етап (стадію) проектування або групу безпосередньо пов’язаних проектних задач. Приклад: ескізне проектування виробів, проектування корпусних деталей і т. д.

Обслуговуючі підсистеми мають загальне системне використання і запеспечують підтримку функціонування проектуючих підсистем, а також оформлення, передачу і вивід одержаних в них результатів. Приклад: автоматизований банк даних, підсистеми документування та графічного вводу- виводу.

Підсистема складається із компонентів САПР, об’єднаних загальною для даної підсистеми цільовою функцією і які забезпечують функціонування цієї системи.

Компонент являє собою елемент забезпечення, який виконує окрему функцію в підсистемі:

Методичне забезпечення - документи, в яких відображені склад, правила вибору та експлуатації засобів автоматизації проектування.

Лінгвістичне забезпечення - мови проектування, термінологія;

Математичне забезпечення - методи, математичні моделі, алгоритми;

Програмне забезпечення - документи з текстами програм, програми на машинних носіях і експлуатаційні документи;

Технічне забезпечення - засоби обчислювальної та організаційної техні-ки, передачі даних, вимірювальні та інші пристрої;

Інформаційне забезпечення - документи з описом стандартних проект- них процедур, типових рішень, типових елементів, тощо;

Організаційне забезпечення - положення, інструкція, накази, штатні розклади і інші документи, які регламентують організаційну структуру підрозділів АПР.
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ САПР.

При створенні і функціонуванні САПР використовують наступніПринципи:

1. Принцип системної єдності полягає в тому, що при створенні, функціонуванні і розвитку САПР, зв’язки між підсистемами повинні забезпечувати цілістність системи.

2. Принцип включення забезпечує розробку САПР на основі вимог, що дозволяють включати цю САПР у САПР більш високого рівня.

3. Принцип розвитку означає те, що САПР повинна створюватись і

функціонувати з врахуванням доповнень, модернізацій та поновлення підсистем та компонентів.4. Принцип комплексності забезпечує взаємозв’язок між проектуванням елементів та всього об’єкту на всіх етапах та стадіях проектування.

5. Принцип інформаційної єдності полягає у використанні в підси-стемах, засобах та компонентах забезпечення САПР єдиних умовних позна-чень, термінів, символів, проблемно- орієнтованих мов, способів придстав-лення інформації, які відповідають прийнятим нормативним документам.

6. Принцип сумістності полягає в тому, що повинно забезпечуватись одночасне функціонування всіх підсистем САПР при збереженні відкритості системи в цілому.

7. Принцип стандартизації та інвентаризації полягає в уніфікації, типізації ї стандартизації підсистем і компонентів, інваріантних до галузей та об’єктів, що проектуються.

8. Принцип діалогу полягає в тому, що відбувається одночасне використання проектувальником ручних, автоматизованих та автоматичних проектних операцій, його активний вплив в процес формування проектних рішень.

9. Принцип накопичення досвіду проектування полягає в наявності і поповненні архіву проектних процедур та проектних рішень, математичних моделей (ММ), алгоритмів, теоретичних і експериментальних даних і т. д.

Розрізняють зовнішнє і внутрішнє проектування. До зовнішнього проектування відносять передпроектні дослідження, розробку, затвердження технічного завдання|задавання|. До внутрішнього проектування відносять наступні|слідуючі| стадії: розробка технічної пропозиції|речення|, ескізного проекту, технічного проекту, робочого проекту, виготовлення, відладка, випробування, введення в дію.

 1. Предпроектные исследования - проводится обследование проектной организации, оформление технического отчета и ут­верждение.Обстеження включає наступні|слідуючі| заходи:

 • Оцінка можливості|спроможності| створення|створіння| САПР

 • Сбор данных, описание и анализ существующих САПР

 • Збір|збирання| пропозицій|речень| по створенню|створінню| САПР

 • Склад підсистем і компонентів САПР

 • Формування технічних вимог до функцій і струк­туре| САПР

 • Види забезпечення і принципи створення|створіння| САПР
 1. Техническое задание - является необходимым документом для создания системы и содержит все необходимые требования и данные для создания САПР.

Етап 2.1. НДР - проводять для визначення можливості|спроможності| автоматизації проектних процедур і операцій, дослідження принципів і шляхів|доріг| вирішення завдань|задач| проектування, виявлених на стадії передпроектних досліджень.


Етап 2.2. Безпосередньо розробка ТЗ
Склад ТЗ.


 1. Найменування і сфера застосування САПР.

 2. Підстава|заснування| для створення|створіння| (накази|наказ-інструкції|, розпорядження, директивні документи)

 3. Характеристика об'єктів проектування (призначення, склад, умови застосування|вживання| об'єктів проектування).

 4. Мета|ціль| і призначення (вказати мету|ціль| створення|створіння| САПР, призначення і критерії ефективності її Функціонування)

 5. Характеристика процесса проектирования (содержит общее описание процесса проектирования, требования к входящим и выходящим данным, требования к разделению проектных процедур (операций) на автоматизир. и неавтоматизир.)

 6. Вимоги до САПР ( вимоги до САПР в цілому|загалом|, до складу тих, що входять в неї і підсистему, до включення|приєднання| до складу САПР відомих (раніше створених) підсистем і компонентів САПР), вимоги (при необхідності) до взаємозв'язку САПР з|із| іншими автоматизованими системами (АСУП, АСУТП і іншими); можливості|спроможності| розвитку САПР. У розділ можуть бути включені вимоги до видів забезпечення і окремих компонентів САПР.

 7. Техніко-економічні показники (вказати витрати|затрати| на створення|створіння| САПР, джерела економії і очікувана|сподівана| ефективність від застосування|вживання| САПР. Приводять|наводять| вимоги до техніко-економічних показників об'єкту проектування в САПР, які будуть досягнуті в результаті|внаслідок| функціонування системи).

 8. Стадії і етапи. (стадії створення|створіння|, черговість введення в дію підсистем, етапи робіт по стадіях, терміни, виконавці|виконувачі| і так далі).

 9. Порядок|лад| випробування і введення в дію САПР і підсистем.

 10. Джерела розробки (перелік научно-исследова­тельских|, експериментальних робіт, нормативно-технічних доку­ментов|, методичних матеріалів, використовуваних при створенні|створінні| САПР).


3.Технічна пропозиція|речення| (ТП)

Мета|ціль| розробки ТП - Вибір раціональних варіантів САПР відповідно до вимог ТЗ і попереднього опрацьовування|проробляти| створюваної САПР.

Роботи на стадії ТП:


 • Аналіз процесів автоматизації проектування

 • Виявлення варіантів структури для САПР

 • Вибір раціональних варіантів техніко-економічне обгрунтування варіантів

 • Складання додаткових вимог до САПР по сравне­нию| з|із| ТЗ.


Розділи ТП:

 • Мета|ціль| розробки ТП

 • Призначення і сфера застосування САПР

 • 0писання об'єкту проектування в САПР (тобто складові елементи об'єкту, їх взаємозв'язок, схема ділення|поділки|).

 • Опис процесу автоматизації проектування ( наводить результати аналізу процесу автоматизованого проектиро­вания|)

 • Характеристика і аналіз варіантів структури САПР

 • Опис і обгрунтування вибраного варіанту

 • Техніко-економічне обгрунтування

 • Пропозиції|речення| по організації робіт на подальших|наступних| стадіях.

4. Технічне завдання на розробку спеціалізованих технічних засобів (якщо необхідно).


5. Ескізний проект.

Мета|ціль| виконання ескізного проекту - ухвалення|приймання| попередніх рішень по складу, структурі і функціонуванню САПР відповідно до вимог, встановленими|установленими| ТЗ на створення|створіння| системи.


Розробка попередніх рішень|вирішень| по САПР:

 • попереднє опрацьовування|проробляти| процесу автоматизованого проекту

 • ухвалення|приймання| основних рішень по структурі САПР і її взаємозв'язки з|із| іншими системами; по технічному, інформаційному, програмному|програмовому|, організаційному забезпеченню САПР в цілому|загалом| і їх підсистем

 • розробка вимог і ухвалення|приймання| рішень для компонентів математичного, лінгвістичного, технічного і інформаційного забезпечення САПР по підсистемах

 • розрахунок техніко-економічних показників САПР

Результатом робіт на стадії ескізного проектування є|з'являється| наступні|слідуючі| документи:

1. Ведомость эскизного проекта (перечень всех документов, разр. на стадии эскизного проекта)

2. закона (ее разделы: общие положения; назначение и область применения; описание процесса проектирования; общее описание системы; описание видов обеспечения; подсистем; компонентов; технико-экономические показатели)

З|із| складу записки пояснення допускається виділяти в окремі документи:

1) Функціональну схему САПР (підсистем САПР).

2) Структурні схеми різних видів забезпечення САПР


 • технічного

 • програмного|програмового|

 • інформаційного

 • організаційного.6.Технічний проект.

Мета|ціль| - ухвалення|приймання| остаточних рішень що дають повне|цілковите| уявлення про створювані САПР.

5.1. Разработка окончательных решений по общесистемным вопросам (определяют окончательный состав подсистем, взаимодействия между ними; взаимодействие САПР с другими системами; уточняют функциональные схемы САПР (подсистем)).

5.2. Розробка рішень|вирішень| по організаційному забезпеченню САПР (визначення остаточної структури організаційного забезпечення САПР, початкових|вихідних| даних і вимог на розробку документів організаційного забезпечення, складання плану заходів щодо підготовки організації користувача до введення в дію САПР.

5.3. Розробка рішень|вирішень| по технічному обслуговуванню (визначення остаточної структури комплексу технічних засобів САПР, опис їх взаємодії і розрахунок їх продуктивності).

5.4.Розробка рішень|вирішень| по математичному забезпеченню (розробка або вибір алгоритмів проектних процедур і операцій для програмування).

5.5. Розробка рішень|вирішень| по інформаційному забезпеченню (опис остаточної структури інформаційного забезпечення САПР (підсистем), розробка (запозичення, адаптація) банку даних, визначення складу інформації, розробка каталогів даних що представляються|уявляють| в машинних носіях).

5.6. Розробка рішень|вирішень| по лінгвістичному забезпеченню (включити розробку і запозичення мов|язиків| проектування і програмування).

5.7. Розробка рішень|вирішень| по програмному|програмовому| забезпеченню (визначення остаточної структури програмного|програмового| забезпечення САПР (підсистем), розробка (запозичення, адаптація) загальносистемного програмного|програмового| забезпечення, формування початкових|вихідних| даних і вимог на розробку прикладних програм).

5.8. Розробка рішень|вирішень| по методичному забезпеченню (визначення початкових|вихідних| даних і вимог на розробку документів методичного забезпечення САПР)

5.9. Розробка проектно-кошторисно-будівельної документації.

5.10. Узгодження рішень|вирішень| по зв'язках видів забезпечення між собою.

5.11. Складання замовленої документації на тих, що поставляються кому. патенти і комплекси засобів.


7. Робочий проект.

Мета|ціль| - розробка документації, достатньої для компонентів і комплексів засобів САПР, введення в дію і функціонування системи.

Склад робочого проекту:


 • детальна структура САПР, її підсистем, взаємозв'язків;

 • алгоритми;

 • формування математичного, програмного|програмового|, інформаційного, організаційного забезпечення;

 • документація для монтажу, налаштування і експлуатації КСАП.

Комплектність документів повинна відповідати РД 50-617-86.

Специфікацію на САПР виконують відповідно до вимог ГОСТ 19.202-78. Вона складається з розділів: документація, комплекси, компоненти.
Приклади|зразки| деяких документів


 1. Опис інформаційного забезпечення

 2. Опис ІО

 3. Каталог БД

 4. Інструкція по формуванню БД

 5. Інструкція по веденню БД

 6. Керівництво адміністратора інформаційного забезпечення (інструкції по роботі з|із| БД)

 7. Дані (дані про об'єкти наочної|предметної| області САПР)

 8. Спільний|загальний| опис САПР

 9. Опис підсистем

 10. Методика (технологія) автоматизованого проектування

 11. Інструкція по застосуванню|вживанню|

 12. Програма і методика випробувань


8. Виготовлення несерійних компонентів КСА

Мета|ціль| - створення|створіння| працездатного КСАП, що забезпечує виконання проектування об'єктів (проектних процедур), передбачених технічним завданням|задаванням| на систему, і підготовка до проведення стадії «Введення|вступ| в дію».

8.1. Виготовлення компонентів САПР (ТО, ПО, ІО)

8.2. Автономна відладка і випробування компонентів КСА


9. Введення в дію

Мета|ціль| - забезпечення можливостей|спроможностей| промислового функціонування САПР, визначення фактичних техніко-економічних показників системи, відповідність САПР технічному завданню|задаванню| і вимогам нормативно-| технічної документації.


Етапи

9.1. Підготовка організації до введення САПР в дію

9.2. Будівельно-монтажні роботи

9.3. Комплектація САПР комплексами засобів автоматизації, що поставляються

технічними і програмними|програмовими| засобами.

9.4. Пуско-налагоджувальні роботи.9.5. Проведення дослідної експлуатації САПР

9.6. Проведення приймальних випробувань.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка