«скарлатина, псевдотуберкульоз»Скачати 107.55 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір107.55 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.Крамарьов
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 5 курсу


Тема: «СКАРЛАТИНА, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ»
Навчальна дисципліна «Педіатрія, дитячі інфекції»

Модуль 2 «Дитячі інфекційні хвороби»

Напрям «Медицина»

Спеціальності: «Лікувальна справа»,

«Педіатрія», «Медико-профілактична справа»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб


Автор: ас. В.О.Шадрін
Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.

Тема «Скарлатина, псевдотуберкульоз»

Скарлатина - гостре інфекційне захворювання з симптомами загальної інтоксикації,ангіною та висипкою на шкірі. Антропонозна інфекція. Скарлатина розповсюджена нерівномірно. Захворюваність найбільш висока в країнах з холодним та помірним кліматом. Виявляється сезонність - зростання захворюваності в осінньо-зимовий період. Контагіозний індекс складає 40%.Псевдотуберкульоз – гостре інфекційне захворювання з групи зоонозів з загальною інтоксикацією,лихоманкою, скарлатиноподібною висипкою,а також з ураженням різних органів і систем. Захворюваність реєструється на протязі усього року,але максимально – лютий-березень за умови більш широкого вживання овочів та фруктів.
Студент повинен знати:

 1. Етіологію скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

 2. Джерело інфекції, механізм передачі скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

 3. Патогенез скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

 4. Клінічну картину (ведучі синдроми) скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

 5. Лабораторну діагностику скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

 6. Принципи лікування.

 7. План протиепідемічних заходів в дитячому колективі.


Студент повинен вміти:

 1. Зібрати анамнез хвороби і з’ясувати епідемічне становище.

 2. Обстежити хворого і виявити у нього характерні для скарлатини, псевдотуберкульозу симптоми та синдроми.

 3. Призначити план допоміжних методів обстеження.

 4. Обґрунтувати діагноз з урахуванням клінічних, епідеміологічних та лабораторних даних.

 5. Призначити хворому лікування, враховуючи тяжкість хвороби, наявність ускладнень та вік дитини. Визначити покази до госпіталізації.

 6. Намітити план профілактичних заходів в осередку інфекції.

 7. Оформити кураційний лист.

 8. Виписати рецепти на призначені хворому лікарські засоби.

 9. Зібрати матеріал (мазок на флору) для лабораторного дослідження.


Рекомендована література:
Основна:

 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.


Допоміжна:

 1. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарєва. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 2. Інфекційні захворювання у дітей. А.М.Михайлова, С.О.Крамарєв, Л.О.Трішкова. – Київ, «Здоров’я». – 1998.-418с.
 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 2. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 3. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К., 2014., -228 с.

 4. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 5. Крамарєв С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 6. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 7. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 9. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 20

Завдання 1. Заповніть таблицю ведучих діагностичних критеріїв

скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.Захворювання

Ведучі критерії

Скарлатина

-інкубаційний період - від декількох годин до 7 діб;

-початок хвороби гострий;

-висип з’являється на 1-2 день хвороби;

-висип дрібнокрапчастий на гіперемованому фоні шкіри переважно на згинальній поверхні кінцівок, передній та

боковій поверхні шиї, боковій поверхні тулуба, животі, внутрішній поверхні стегон,

-відсутність висипу в ділянці носо-губного трикутника (симптом Філатова);

-симптом Пастіа — накопичення висипу в місціях природніх та штучних складок шкіри та поява тут лінійних геморагічних елементів висипу;

-позитивний симптом “щипка” — поява нових елементів висипу, петехій після фізичної дії на шкіру;

-сухість шкіри;

-білий дермографізм;

-ангіна: катаральна, фолікулярна, лакунарна або некротична;

-відмежована гіперемія м’якого піднебіння (“палаючий зів”);

-енантема на м’якому піднебінні;

-язик обкладений білим нальотом, який з 2 до 4-5 дня поступово очищується від -нальоту, набуває яскраво-малинового кольору, проступають збільшені сосочки (“малиновий” язик, “сосочковий” язик);

-регіонарний підщелепний або шийний лімфаденіт;

-лущення шкіри з кінця першого тижня: на обличчі, шиї -висівкоподібне, на тулубі, кінцівках - дрібнопластинчате , на кистях та ступнях - великопластинчате;


Псевдотуберкульоз


Завдання 2. Заповніть таблицю критеріїв тяжкості скарлатини, псевдотуберкульозу в дітей.

Захворювання

Критерії тяжкості

Скарлатина

 • Легка форма: температура тіла підвищена до 38 градус., помірно виражені симптоми інтоксикації, загальний стан задовільний, катаральна ангіна, незначний висип на шкірі, клінічні симптоми тривалістю 3-5 днів.

 • Середньо-тяжка форма: температура тіла підвищена до 39 – 40 градус., тривалість 5 - 7 днів, головний біль, повторна блювота, яскравий, інтенсивний висип на шкірі, фолікулярна, лакунарна ангіна, енантема на м’якому піднебінні, розвиток ускладнень.

 • Тяжка форма: значно виражений інтоксикаційний синдром, температура тіла до 40 градус. та вище, можливі менінгеальні симптоми, судоми, порушення свідомості, висип із ціанотичним відтінком, геморагічний висип, розвиток ускладнень.

 • Септична форма: характеризується некротичною ангіною, некротичним назофарингітом, розвитком септичних ускладнень.

ПсевдотуберкульозЗавдання 3. Заповніть таблицю лабораторної діагностики скарлатини, псевдотуберкульозу у дітей.

захворювання

Методи діагностики

Скарлатина

 • Загальний аналіз крові (лейкоцитоз, нейтрофільоз, зсув формули вліво, еозинофілія, підвищення ШОЕ);

 • Бактеріологічне дослідження слизу із ротоглотки (виділення β-гемолітичного стрептококу групи А);

 • Серологічний (наростання титрів антистрептолізину О в динаміці).

Псевдотуберкульоз

Завдання 4. Заповніть таблицю лікування

скарлатини, псевдотуберкульозу у дітей.Захворювання

Лікування

Скарлатина

1. Ліжковий режим протягом гострого періоду;

2. Етіотропна терапія: антибіотики – при легкій формі пеніциліни або макроліди, при середньотяжкій – пеніциліни, при тяжкій - цефалоспорини І-ІІ покоління, кліндаміцин, ванкоміцин. Курс антибіотикотерапії – при легкій формі 10 днів, середньо тяжкій та тяжкій 10 -14 днів, шлях введення – при легкій формі – перорально, при середньотяжкій - внутрішньом”язово, при тяжкій – внутрішньовенно.

3. Дезінтоксикаційна терапія: при легкій формі – значна кількість пиття, при середньотяжкій та тяжкій формах – інфузії глюкозо-сольових розчинів;

4. Антигістамінні препарати.

5. Препарати, які зміцнюють стінку судин (аскорутин, галаскорбін);

6. Жарознижуючі препарати (парацетамол, ібупрофен);

7. Засоби місцевої санації: полоскання горла дезинфікуючими розчинами, тубус – кварц, тощо.

Псевдотуберкульоз
Завдання 5. Заповніть таблицю можливих ускладнень скарлатини

та псевдотуберкульозу у дітей.Захворювання

Ускладнення

Скарлатина

 • лімфаденіт;

 • отит;

 • синусит;

 • артрит;

 • мастоїдит;

 • міокардит;

 • нефрит;

 • синовііт.

Псевдотуберкульоз

Тестові запитання
Виберіть одну правильну відповідь:

1. Який основний шлях зараження дітей стрептококом групи В?

А. повітряно-крапельний

В. фекально-оральний

С. парентеральний

D. вертикальний

Е. усі відповіді правильні
2. Опишіть характерний висип при скарлатині?

А. великий плямистий

В. дрібноточковий

С. везикульозний

Д. плямисто-папульозний

Е. геморагічно-некротичний


3. Який симптом скарлатини є обов’язковим?

А. висип


В. гарячка

С. ангіна

Д. лімфаденіт

Е. малиновий язик


4. назвіть методи діагностики стрептококової інфекції?

А. бактеріологічний

В. латексної аглютинації

С. преципітації

Д. ПЛР

Е. усі відповіді правильні


5. при яких формах скарлатини показана антибактеріальна терапія?

А. тяжких

В. септичних

С. середньо тяжких і тяжких

Д. з ускладненнями

Е. усіх
6. збудником псевдотуберкульозу є один зі збудників сімейства Enterobacteriaceae, роду Yersinia:

А. Y. pestis

В. Y. enterocolitica

С. Y. fredericsenia

Д. Y. kristensenia

Е. Y. pseudotuberculosis
7. у периферійній крові при псевдотуберкульозі відмічається:

А. нейтрофільоз із зсувам лейкоцитарної формули вліво, значно збільшення ШОЕ

В. лейкопенія з лімфопенією

С. лімфоцитоз, еозинопенія, значно збільнення ШОЕ

Д. лімфоцитоз, моноцитоз, наявність віроцитів

Е. виражена еозинофілія


8. Типовими формами псевдотуберкульозу є:

А. екзантемна

В. суглобова

С. абдомінальна

Д. септична

Е. усі відповіді правильні


9. Джерелом інфекції при псевдотуберкульозі не є:

А. людина

В. свині

С. свійські птахи

Д. дикі кабани

Е. велика рогата худоба


10. Основним резервуаром інфекції при псевдотуберкульозі є?

А. людина

В. свині

С. свійські птахиД. мишоподібні гризуни

Е. велика рогата худоба


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка