Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка5/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Літературознавство. Художня література (твори)


Бизикин Н. С. Уберто и маленькие рыцари : авантюр. роман / Н. С. Бизикин, М. И. Шкумат. – Х. : Изд. Иванченко И. С., 2012. – 280 с.

Ш6(4УКР) / Б 59 хр, н/аб, Крим., Полт. ф-тиБілинець І. "Цвіт моєї душі" : присвята моїм батькам : [поезія] / І. Білинець. – Стрий : Укрпол, 2010. – 136 с.

Ш6(4УКР) / Б 61 хрВодолажський В. П. Все те, що в це життя я з радістю приніс / В. П. Водолажський ; ред.-уклад. Н. Сентюріна. – Х. : Майдан, 2010. – 188 с. : ілюстр.

Ш6(4УКР)/ В 62 хрЗеленецкий В. С. Памяти ушедших поколений : поэт. сб. / В. С. Зеленецкий. – Х. : Кроссроуд, 2011. – 138 с.

Ш6(4УКР) / З–48 хрКачечка С. Перочинные люди : [рассказы] / С. Качечка. – Х. : Точка, 2011. – 61 с.

Ш6 (4УКР) / К 30 хрКартавых В. И Сыск районного масштаба : роман / В.И Картавых. – Х. : [б. и.], 2012. – Кн. 1. – 448 с. – (Опера. Воры. Начальники).

Ш6(4Укр) / К 27 хрЛипкан В. Автографы души : [сб. стихов] / В. Липкан. – К. : ФОП Липкан О. С., 2011. – 170 с.

Ш6(4УКР) / Л 61 хрМельниченко М. А. Із бистрини життя : лірика / М. А. Мельниченко. – Х. : Майдан, 2011. – 228 с.

Ш6(4УКР) / М 48 хрПодорога В. Підіймемо чари! / В. Подорога. ERGO BIBAMUS! : авторські тости / М. Калько. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 116 с.

Ш6(4УКР) / П 44 хрСохань Л. В. Поэзия жизнетворчества. Размышления о таинствах души и превратностях человеческой жизни : стихи, афоризмы, максимы, сентеции, психолог. эссе. Т. 1 / Л. В. Сохань. – К. : ИД Бураго Д., 2009. – 400 с.

Ш6(4УКР) / С 68 хрСупруненко Н. А. Вселенная : [поэзия] / Н. А. Супруненко. – Х. : Федорко, 2009. – 258 с.

Ш6(4Укр) / С 89 хр


Ораторське мистецтво


Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 27 с.

Ш7р / И 60 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф–ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Мистецтво. Мистецтвознавство


XIV міжнародний фестиваль "С. Рахманінов та українська культура", 30 березня – 4 квітня 2012 р. – Х., 2012. – 30 с.

Щ31 / Ч–52 хрАльбом художніх творів викладачів і співробітників Національного університету / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; кер. авт. проекту В. О. Лозовой ; авт. проекту В. Г. Білик. – Х. : Право, 2012. – 80 с. : ілюстр.

Щ10 (4УКР) я6 / А 56 хр, н/аб, філ. № 1, 2, Полт. ф-тТаранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр. / С. А. Таранушенко ; Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України та ін. ; [упоряд. : О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь]. – Х. : Савчук, 2011. – 690 с. – (Слобожанський світ).

Щ.я4 / Т 19 хр


Логіка


Юридична аргументація : логіч. дослідж. : колект. моногр. – [Б. м.] : Вид. Іванченко І. С., 2012. – 210 с.

Ю4 / Ю 70 хр


Філософія


Кузь О. М. Репрезентації суб'єктності в постсучасності : монографія / Кузь О. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 312 с.

Ю6 / К 89 хр


Етика


Бандурка О. М. Професійна етика працівників міліції : навч. посіб. / О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – вид. 2–е, доопр. – Х. : ХНУВС, 2011. – 262 с.

Ю754 / Б 23 хрУманець О. В. Етикет у просторі спілкування та професійній діяльності юриста : [навч. посіб.] / О. В. Уманець. – Х. : Колегіум, 2011. – 148 с.

Ю754 я7 / У 52 хр


Психологія


Психологія соціальної роботи : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за ред. Ю. М. Швалба]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 272 с.

Ю949.241 я73 / П 86 хр


Довідкові видання


Владимир Серафимович Зеленецкий : (к 75-летию со дня рождения и 45-летию науч.-пед. и обществ. деятельности) / сост. Ю. В. Баулин. – Х. : Право, 2012. – 92 С. – (Биография и библиография ученых-правоведов).

Х.д я1 / З 48 ДБВ

+ Повнотекст. док.

Глосарій зеленого бізнесу : укр.–нім.–рос.–англ. / В. Базилевич [та ін.] ; наук. ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К. : Знання, 2010. – 518 с.

Б1 я2 / Г 54 ДБВЛопатин В. Н. Интеллектуальная собственность : словарь терминов и определений / В. Н. Лопатин ; Респ. НИИ интеллект. собственности. – М. : Патент, 2012. – 150 с.

Х623.3 (4РОС) я2 / Л 77 хрЕлектронні ресурси

Матеріали на СD та DVD-ROM


Налоговая политика и законодательство [Электронный ресурс] : информ. дайджест : основные норм. акты. – [б. м.] : РПП "Гарант –Сервис–Университет", 2012. – 1 эл. опт. диск (CD–ROM).

Х822 / Н 23 н/аб


Повнотекстові документи


Белый просвет на офицерских погонах / Ю. П. Полтавец ; Харьк. правозащит. группа. – Х. : Фолио, 1999. – 175 с.

Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012 .

1 (68). – 304 с.2 (69). – 312 с.

Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012.

2011. № 4 (7). – 192 с.

2012. № 1 (8). – 296 с.

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – № 2 (12). – 352 с.

Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О. А. Беляневич. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Гурней Б. Введение в науку управления / Б. Гурней ; ред. М. И. Пискотин. – М. : Прогресс, 1969. – 430 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – 360 с.

Державний лад країн світу : довідник / В. М. Шаповал. – К. : Укр. центр Правнич. Студій, 1999. – 320 с.

Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Судова медицина та судова психіатрія" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 3 курсу ден. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Г. А. Білецька, А. П. Удянська. – Х., 2012. – 8 с.

Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040201 "Правознавство") для студ. заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Т. М. Анакіна, В. М. Стешенко, О. Я. Трагнюк. – Х., 2012. – 17 с.

Владимир Серафимович Зеленецкий : (к 75-летию со дня рождения и 45-летию науч.-пед. и обществ. деятельности) / сост. Ю. В. Баулин. – Х. : Право, 2012. – 92 С. – (Биография и библиография ученых-правоведов).

Известия высших учебных заведений. Правоведение : науч.-теорет. журн. : печат. орган УМО по юрид. образованию вузов РФ / изд. ООО “Университет. издат. консорциум”. – СПб. : Университет. издат. консорциум, 2009. – №№ 3, 4.

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнародне право") : для студ. 3 курсу ден. ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 27 с.

Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни "Політологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право") : метод. поради та завдання: для студ. 3 курсу ден. Ф-тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 22 с.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми : зб. тез (за матеріалами XVIII Харк. політолог. читань) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2006. – 175 с.

Криміналістичний вісник / голов. ред. В. В. Коваленко. – К. : Еліт прінт, 2010. – № 1 (13). – 238 с.

Ленинские принципы работы государственного аппарата. – М. : Госюриздат, 1955. – 80 с.

Лесной В. М. Демократические черты советского государственного аппарата / В. М. Лесной. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1956. – 32 с.

Медичне право України : підручник / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта ; Нац. акад. прокуратури України, Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Всеукр. ассоц. вид. "Правова єдність", 2008. – 507 с.

Методичні поради та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" на 2012–2013 н.р. : галузь знань 0304 "Право", освт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 3 курсу ден. та 4 курсу веч.форм навчання (електронне видання) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 14 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" з ключами до виконання завдань : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповідно до вимог ECTS) : для студ 1 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Г. Іванов [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 89 с.

Міжнародна економіка : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. С. М. Макухи. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. ден. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Є. А. Гетьман [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 96 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні еспертизи в системі судово-еспертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 23 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 22 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 1 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Т. Б. Вільчик [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 76 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Податкове право (відповідно до вимог ECTS) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Кучерявенко [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 40 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова екпертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 41 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (галузь занань 0304 "Право, освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.] . – Х., 2012. – 44 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільний процес" : (відповідно до вимог ECTS) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Комаров [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознаство" (відповідно до вимог ECTS) : для студ 1 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Г. Іванов [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 80 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних і семінарських занять з начальної дисципліни "Адміністративне право" : галузь знань 0304 "Право", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр" для студ. 2 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 104 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи управління в органах внутрішніх справ" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. 4 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Фролова, Л. П. Коваленко. – Х. : Право, 2012. – 64 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу ф-ту № 7 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 34 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Латинська мова" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 1 курсу (II семестр) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. П. Сімонок, О. Ю. Кузнєцова, Н. В. Харитонова. – Х., 2012. – 20 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Питання теорії та практики застосування Кримінального кодексу України" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. ф-ту № 8 по підгот. проф. суддів-магістрів за спец. 8.060101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. В. Гродецький [та ін.] . – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2012. – 127 с.

Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / І. М. Кучеренко. – К. : ІДіП ; Х. : Аста, 2004. – 328 с.

Організація роботи суду : навч. посіб. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с

Осетрова О. В. Организация информационно-библиотечного обеспечения научных исследований ученых-медиков : автореф. дис. ... / О. В. Осетрова ; Самар. гос. акад. культуры и искусств. – М., 2002.

Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; за ред. А. Х. Степанюка ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 152 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.0304401 "Правознавство" : для студ. заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. І. К. Полховська. – Х., 2012. – 22 с.

Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С. Н. Бервено, В. Л. Яроцкий. – Х. : Право, 2001. – 512 с.

Практична граматика англійської мови з вправами. Базовий курс : навч. посіб. / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2007. – 248 с.

Програма навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Зуй. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. Марченко. – Х., 2012. – 13 с.

Програма навчальної дисципліни "Відеофонографічна експертиза" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова екпертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. Марченко. – Х., 2012. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Експертиза холодної зброї" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.] . – Х., 2012. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Експертна профілактика" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Зовнішня політика України" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) професійного спрямування" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 19 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) професійного спрямування" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька) : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (французька) за професійним спрямуванням" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (французька)" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: І. П. Липко [та ін.]. – Х., 2012. – 13 с.

Програма навчальної дисципліни "Історія міжнародного права" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Тарасов. – Х., 2012. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу ден. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.0302.02 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна. – Х., 2012. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Криміналістичні еспертизи в системі судово-еспертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Латинська мова" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 1 курсу (II семестр) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Н. В. Харитонова. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Матеріалознавчі еспертизи" (експертиза матеріалів, речовин та виробів з них) : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелектуальна власність") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Я. Настюк, В. В. Зуй, О. Т. Зима. – Х., 2012. – 15 с.

Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інформація" : (галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнародне право" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Організація роботи адвокатури України" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для ф-тів № 2, 4 / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" : уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Портретна експертиза" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 14 с.

Програма навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магстр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" : (галузь знань 0304 "Право", спец. 8.0304011 "Правознавство", освіт.-кваліф. рівень "Магістр") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна. – Х., 2012. – 8 с.

Програма навчальної дисципліни "Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько, О. В. Курман, А. Д. Марушев. – Х., 2012. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Судова медицина та судова психіатрія" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.0304401 "правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Г. А. Білецька. – Х., 2012. – 13 с.

Програма навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 13 с.

Програма навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 6.030202 Міжнар. право") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін [та ін.]. – Х., 2012. – 20 с.

Програма навчальної дисципліни "Фототехнічна експертиза" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Програма студентської наукової конференції "Законодавчі та організаційно-технічні засади дослідження впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на безпеку життєдіяльності людини" 28–29 квітня 2010 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2010. – 14 с.

Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5–6 жовт. 2012 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 500 с.

Романов М. В. Звільнення від відбування покарання : навч. посіб. / М. В. Романов ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 90 с.

Тематика курсових робіт з аграрного права та методичні поради до їх написання у 2012–2013 навчальних роках : для студ. ден. ф-тів (електронне видання) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Г. С. Корнієнко [та ін.]. – Х., 2012. – 55 с.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (електронне видання) : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. 4 курсу (VII–VIII семестри) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: А. П. Гетьман [та ін.]. – Х., 2012. – 87 с.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Земельне право України" на 2012–2013 навчальні роки (електронне видання) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. В. Шульга [та ін.]. – Х., 2012. – 37 с.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.0304901 "Правознавство") для студ. 2 курсу заоч. ф-ту / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 54 с.

Тематика курсових робіт з трудового права : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу ден. ф–тів / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 68 с.

Харьковская цивилистическая школа: право собственности : монография / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; под ред. И. В. Спасибо–Фатеевой. – Х. : Право, 2012. – 424 с.

Шабанов Ю. В. Ленинские принципы работы государственного аппарата / Ю. В. Шабанов. – Минск : Вышэйшая шк., 1971. – 294 с.

___________________________________________________________________

15.12.2012 Директор бібліотеки Н. П. Пасмор

Зав. науково–бібліографічним відділом О. І. Самофал


т. 704–92–53 (внутрішній т. 2–53)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка