Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка2/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Педагогічні науки

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти


Черняков В. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. В. Черняков ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. О. Й. Ємець. – К., 2011. – 20 с.

Державне управління

25.00.01 Теорія та історія державного управління


Яблунівський С. В. Розвиток системи державного регулювання театральної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / С. В. Яблунівський ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. кер. О. Ю. Амосов. – Х., 2012. – 20 с.

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідна робота


Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України : зб. тез наук. доп. учасн. "круглого столу" (9 листоп. 2012 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України, Всеукр. еколог. ліга. – Х., 2012. – 203 с.

Х625.8 (4УКР)–31 / А 43 хр, н/аб, філ. № 1, 2, ч.з. № 1

+ Повнотекст. док.

Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників : матеріали III студент. наук. конф., 16 трав. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 216 с.

Х629.3 / А 43 хр, н/аб, філ. № 1, 2, ч.з. № 1

+ Повнотекст. док.

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – О. : Юрид. літ., 2010, 2012.

Вип. 55. – 2010. – 712 с.

Вип. 63. – 2012. – 604 с.

Вип. 64. – 2012. – 620 с.

Х0 я54 / А 43 н/абАктуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95–річчю з дня народж. проф. М. В. Салтевського (1917–2009) / НАПрН України [та ін.]. – О. : Фенікс, 2012. – 525 с.

Х.е(0)л0 / А 43 хр, ч.з. № 1Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет–конф., 1 черв. 2012 р. : www.lex-line.com.ua Юридична лінія. – Тернопіль : ФО–П Шпак В. Б., 2012. – 130 с. – (Міжнародні науково–практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками).

Х.е(0)л0 / А 43 ч.з. № 1Актуальні проблеми приватного права в Україні : матеріали студент.-курсант. наук. конф., 27 квіт. 2012 р. / Львів. держ. ун-т. внутр. справ. – Л., 2012. – 408 с.

Х623.0 / А 43 хрАктуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки : матеріали Всеукр. наук. конф., 26 берез. 2010 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; упоряд.: Ю. М. Головко, І. І. Татарин. – Л., 2010. – 348 с.

Х628.36 / А 43 хрБоротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. наук.-дослід. центр з пробл. боротьби з організ. злочинністю ; гол. ред. Б. В. Романюк. – К., 2009. – № 21. – 368 с.

Я52 / Б 83 н/абВзаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у ході дослідчої перевірки: проблемні питання : матеріали наук.-практ. семінару (23 груд. 2011 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підгот. слідчих і криміналістів. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – 220 с.

Х629.371 / В 40 ч.з. № 1Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – 360 с.

Х620 / Д 36 хр, н/аб

+ Повнотекст. док.

Державне будівництво та місцеве самоврядування в сучасних умовах : тези доп. та наук. повідомл. IV вузів. наук.-практ. конф. студ., 7 груд. 2012 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Студент. наук. т-во. – Х., 2012. – 452 с.

Х620.612 / Д 36 ч.з. № 1

+ Повнотекст. док.

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 19 жовт. 2012 р. / СБУ, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ НУ "ЮАУ України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Оберіг, 2012. – Вип. 4. – 448 с.

Х629.372 / Д 70 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/абЕкспертне забезпечення розслідування окремих видів злочину : матеріали наук.-практ. конф. (31 берез. 2011 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підгот. слідчих і криміналістів. – К. : ННІПСК НАВС, 2011. – 260 с.

Х629.40 / Э 41 ч.з. № 1Загальні проблеми правотворення в Україні : зб. тез наук.-пед. працівників, ад'юнктів, здобувачів та курсантів ф-ту екон. безпеки Львів. держ. ун-ту внутр. справ / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 260 с.

Х.е(4УКР)л0 / З–14 ч.з. № 1Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір : зб. матеріалів "круглого столу" / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.

Х628.371 / З–33 ч.з. № 1Звіт про стан наукових досліджень у 2011 р. / НАПрН України, Ін-т вивч. пробл. злочинності ; уклад.: В. І. Борисов, В. С. Зеленецький, В. С. Батиргарєєва. – Х., 2012. – 112 с.

Х.е(4УКР)л2 / И 71 ДБВІнноваційні методи реформування правовідносин у сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 квіт. 2012 р. : www.lex-line.com.ua Юридична лінія. – Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2012. – 120 с. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками).

Х.е(0)л0 / И 66 ч.з. № 1Інноваційні напрямки вдосконалення правового захисту в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 черв. 2010 р. : www.lex-line.com.ua Юридична лінія. – Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2010. – 81 с. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками).

Х.е(0)л0 / И 66 ч.з. № 1Іноземна мова і сучасні тенденції юридичної науки очима молодих учених : зб. тез доп. та наук. повідомл. "круглого столу", 15 квіт. 2011 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Каф. інозем. мов № 1. – Х., 2011. – 71 с.

Ш12/17 / И 67 хр

+ Повнотекст. док.

Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти : монографія / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред.: В. Г. Іванов, В. Ю. Шепітько, В. В Карасюк. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Ч23 / И 73 хрІнформатизація судово-експертної діяльності : матеріали "круглого столу", 29 берез. 2012 р. / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підгот. слідчих і криміналістів. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – 146 с. – (Інноваційні технології в судовій експертизі).

Х629.40 я4 / И 74 ч.з. № 1Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. пр. / Держ. митна служба, Акад. митної служби України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; гол. ред. В. В. Ченцов. – Д. : Акад. митної служби України, 2012. – № 1. – 164 с.

Х621.165.203.1 / И 90 хрНаукові здобутки на шляху удосконалення правової системи : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет–конф., 8 трав. 2009 р. : www.lex–line.com.ua Юридична лінія. Ч. 2. – Тернопіль : ФО–П Шпак В. Б., 2009. – 108 с. – (Міжнародні науково–практичні інтернет–конференції за різними юридичними напрямками).

Х.е(0)л0 / Н 34 ч.з. № 1Організація та стан науково-дослідницької роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" у 2011 році. – Х. : Право, 2012. – 60 с.

Х.е(4УКР)л3 / О 64 ДБВ

+ Повнотекст. док.

Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу "ЄВРО–12" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 трав. 2011 р. / Львів. держ ун-т внутр. справ. – Л., 2011. – 224 с.

Х621.163.04 / О–92 ч.з. № 1Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / НАПрН України, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивч. пробл. злочинності НАПрН України. – Х. : Право, 2011–2012.

Вип. 21. – 2011. – 308 с.

Вип. 22. – 2011. – 296 с.

Вип. 23. – 2012. – 334 с.

Х628.32 я54 / П 35 з/п, н/аб, філ. № 1, хр

+ Повнотекст. док.

Порівняльне правознавство : тези доп. учасн. "круглого столу", 22 трав. 2009 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 272 с.

Х081 / П 59 ч.з. № 1Правове регулювання релігійного життя: історія, сучасність, перспективи : матеріали IV міжнар. "круглого столу" (Харків, 16 груд. 2011 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : ФОП Корецька Л.О., 2011. – 197 с.

Э211.5 / П 68 хр

+ Повнотекст. док.

Правові та політичні проблеми сучасності : матеріали наук.-практ. конф., Луцьк, 22 квіт. 2012 р. / Global academy of leadership, Academy of open society security. – К. : Вид. Ліпкан О.С. , 2012. – 96 с.

Х.е(4УКР)л0 / П 68 ч.з. № 1Проблеми правотворчості очима науковців : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет–конф., 9 лют. 2010 р. : www.lex-line.com.ua Юридична лінія. Ч. 3. – Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2010. – 82 с. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками).

Х.е(0)л0 / П 78 ч.з. № 1Психологічні аспекти національної безпеки : тези доп. учас. V міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 жовт. 2011 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2011. – 152 с.

Х621.162 / П 86 ч.з. № 1Реформування районного органу внутрішніх справ : матеріали "круглого столу" (Київ, 26 трав. 2011 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Каф. упр. в ОВС. – К. : Вид. Ліпкан О.С. , 2011. – 168 с.

Х621.163 / Р 45 хрРозвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : прогр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5–6 жовт. 2012 р.) / НУ "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 32 с.

Х627 / Р 64 хр

+ Повнотекст. док.

Судова експертиза в сучасних умовах: проблеми теорії та практики : зб. доп. студент. наук.-практ. семінару / Луцьк. Ін-т розвитку людини ун-ту "Україна". – Луцьк, 2012. – 27 с.

Х629.341.3 / С 89 хрТези доповідей та повідомлень учасників VI конференції "Школа професійної майстерності" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 87 с.

Х.е(4УКР)л0 / Т 29 хр

+ Повнотекст. док.

Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 320 с.

Х.е(4УКР)л0 / Ю 70 хр, н/аб, філ. № 1, 2, ч.з. № 1

+ Повнотекст. док.

Теорія держави і права


Кельман М.С. Методологічні проблеми теорії держави та права : курс лекцій / М. С. Кельман ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 124 с.

Х00в6 / К 34 хрМедведчук В. В. Громадянське суспільство: український вибір : монографія / В. В. Медведчук. – К. : Логос, 2012. – 568 с.

Х061.091 / М 42 хрПравовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / НАПрН Украины. – Х. : Право, 2011.

Т. 1 : Методологические и историческо-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины. – 896 с.

Т. 2 : Конституционные основы правовой системы Украины и проблемы ее совершенствования. – 632 с.

Т. 3 : Гражданско-правовые науки. Частное право. – 680 с.

Т. 4 : Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права. – 480 с.

Т. 5 : Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – 480 с.

Х062.06 / П 68 хрПрограма навчальної дисципліни "Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативних актів" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. Г.Серьогіна, О. Ю. Лялюк, М. О. Петришина. – Х., 2012. – 8 с

Х062.031 р / П 78 хр, н/аб, ч.з. № 1, 2, студ. аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов. – Х. : Право, 2012. – 8 с.

Х081 р / П 78 хр, н/аб, ч.з. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, О. О. Уварова. – Х. : Право, 2012. – 8 с.

Х р / П 78 хр, н/аб, ч.з. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 408 с.

Х081 я7 / С 41 хрУварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика : монографія / О. О. Уварова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : МАДРИД, 2012. – 196 с.

Х062.02 / У 18 хр, н/аб, філ. № 1, 2, ч.з. № 1, Полт. ф-т

+ Повнотекст. док.

Фулей Т. Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем / Т. Фулей, Л. Лукас, Л. Сайц ; Прогр. сприяння Парламенту II, Прогр. розвитку законотворчої політики. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2012. – 180 с.

Х062.031 / Ф 95 хрШевченко A. Є. Обставини, що виключають юридичну відповідальність : монографія / A. Є. Шевченко, В. В. Соловйова, О. Л. Стрельник. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 178 с.

Х062.08 / Ш 37 хр


Історія держави і права


Програма навчальної дисципліни "Основи римського приватного права" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисова, Л. М. Баранова. – Х., 2012. – 15 с.

Х2(0)323-62 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ. аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Статут Вялікага княства Літоускага 1588 : юбілейнае выданне / Белврускі дзяржауны універсітэт, Юрыдычны факультэт ; транскрыпцыя тэксту падрыхтавана: С. А. Балашенка, Т. І. Доунар, Л. Л. Голубева. – Репр. воспроизвед. изд. – Мінск : Прынткорп, 2009. – 612 с.

Х2(2)436-3 / С 78 ОРКШигаль Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : курс лекцій / Д. А. Шигаль. – 3–е вид., переробл., допов. та випр. – Х. : ФІНН, 2012. – 320 с.

Х2(0) я7 / Ш 55 н/аб, , філ. № 1, ч.з. №1, 2


Конституційне право


100 днів нового українського Омбудсмана / упоряд. Л. М. Коваль. – Х. : Права людини, 2012. – 152 с.

Х620.34 / С 81 хр, н/абАктуальные проблемы публичного права в Германии и России / Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина, Самар. юрид. ин-т ФСИН России, Ун-т Потсдама, Юрид. ф-т ; отв. ред.: Е. И. Козлова, В. И. Фадеев. – М. : Элит, 2011. – 344 с.

Х620(4РОС) / А 43 хрВерховна Рада України шостого скликання / Верхов. Рада України. – К. : Парлам. Вид-во, 2012. – Т. 21 : Шоста сесія, 17 червня – 6 липня 2010 р. : стеногр. звіт. – 760 с.

Х620.611.22 (4УКР) / В 36 хрДоступ до архівних документів: законодавство і практика / упоряд. Є. Ю. Захаров. – Х. : Права людини, 2010. – 416 с.

Х620.323 / Д 70 хр, н/абЗакон України про вибори народних депутатів України : за станом на 27 січ. 2012 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – К. : Парлам. вид–во, 2012. – 192 с.

Х620.5 –32 / З–19 хр, н/аб, філ. № 1, 2, ч.з. № 1, 2, Крим., Полт. ф-тЗабезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / О. А. Корнієвський [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 72 с.

Х620.323 / З–12 хрЗакон України про вибори народних депутатів України : станом на 11 верес. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 164 с.

Х620.526.2-32 / З–19 хрКонституція України : прийнята на п'ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Одіссей, 2010. – 56 С. – (Закони України).

Х620.12(4УКР) / К 65 філ. № 1, 2, ч.з. № 1Конституція України : норм. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 24.02.2011 р. – Суми : ВВП НОТІС, 2011. – 48 с.

Х620.12(4УКР) / К 65 Крим., Полт. ф-тНевідомий В. І. Самоорганізація правової реальності та легитимність основного закону : монографія / В. І. Невідомий ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 376 с.

Х620.12.04(4УКР) / Н 40 хрОрганізація державної влади в Україні : зб. нормат.-правов. актів станом на 01.10.2012 р. / упоряд.: П. М. Любченко, К. Є. Соляннік, Л. В. Челомбітько. – Х. : Юрайт, 2012. – 368 с.

Х620.611-32 / О–64 ч.з. № 1Організація місцевого самоврядування в Україні : зб. нормат.-правов. актів станом на 01.10.2012 р. / упоряд.: П. М. Любченко, К. Є. Соляннік, Л. В. Челомбітько. – Х. : Юрайт, 2012. – 296 с.

Х620.612 (4УКР–4ХАР)-32 / О–64 ч.з. № 1Програма навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу ден. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Х620.323 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ. аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Конституційне право України" : (галузь знань 0304 "Право", за освіт.-кваліф. рівнем "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, О. Г. Кушніренко. – Х., 2012. – 11 с.

Х620 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ. аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 8 с.

Х620.323.1 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ. аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Х620.32р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ. аб, філ. № 1, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Рябошапко Г. Суверенітет в Україні: від радянської Федерації – до незалежної держави : монографія / Г. Рябошапко. – Л. : Простір-М, 2012. – 520 с.

Х620.420.01(4УКР) / Р 98 хрСкрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно–правові аспекти : монографія / В. М. Скрипнюк ; наук. ред. В. В. Медведчук. – К. : Логос, 2010. – 504 с.

Х620.6 / С 45 хр


Адміністративне право


Бандурка О. М. Вибране : у 4 т. : присвяч. 75-річчю / О. М. Бандурка. – Х. : Скорпион ЛТД, 2012. – Т. 4 : Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : монографія. – 756 с.

Х.я4 + Х621.163 / Б 23 хрДерев'янко І. М. Слідство спецслужби: історія, сучасність, перспективи / І. М. Дерев'янко. – К. : Либідь, 2012. – 572 с. : ілюстр.

Х621.162-1 / Д 36 хрДобкін М. М. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та функціонування : монографія / М. М. Добкін. – Х. : Золота миля, 2012. – 567 с.

Х621.011.2 / Д 55 хрЗакон України "Про правила етичної поведінки". – К. : Прогр. сприяння Парламенту II, 2012. – 8 с.

Х621.022 / З–19 ч.з. № 1Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". – Х. : Одіссей, 2011. – 72 С. – (Закони України).

Х621.143 –32 / З–19 ч.з. № 1, 2Коломоєць Т. О. Система принципів державної служби як базових положень підгалузі адміністративного права: теоретико-правовий та нормативний аспекти : монографія / Т. О. Коломоєць, М. О. Германюк. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 214 с.

Х621.02 / К 61 хрКоломоєць Т. О. Феномен адміністративного затримання як заходу адміністративного припинення : монографія / Т. О. Коломоєць, А. В. Столітній. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 216 с.

Х621.033 / К 61 хрКравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : монографія / В. М. Кравчук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с.

Х621.012 / К 77 хрКузніченко С. О. Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель : монографія / С. О. Кузніченко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Крим. юрид. ін-т. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2009. – 500 с.

Х621.163.049 / К 89 хрМазепа М. М. Правоохоронна діяльність Державної служби охорони при МВС України : монографія / М. М. Мазепа ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2012. – 280 с.

Х621.163.04 / М 13 хрМоніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України (2004–2011 р.) / О. А. Мартиненко [та ін.]. – Х. : Права людини, 2011. – 226 с.

Х621.163 / М 77 хр, н/абНауково-практичний коментар Закону України "Про службу безпеки України" / СБУ, Нац. акад. СБУ, Київ. регіон. центр НАПрН України. – К. : НВЦ Нац. акад. СБ України, 2012. – 312 с.

Х621.162 –32.23 / Н 34 хрПоляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Збройних силах України : монографія / С. Ю. Поляков ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. конс. Ю. П. Битяк. – Х. : Право, 2012. – 256 с.

Х621.161 / П 54 хр, н/аб, філ. № 1Права людини в діяльності української міліції – 2011 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів ; заг. ред. О. А. Мартиненко. – Х. : Права людини, 2011. – 354 с.

Х621.163 / П 68 н/аб, хрПрограма навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Зуй. – Х., 2012. – 12 с.

Х621.033.2 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Розгляд судами адміністративних справ" : (галузь знань 0304 "Право", спец. 8.0304011 "Правознавство", освіт.-кваліф. рівень "Магістр") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна. – Х., 2012. – 8 с.

Х621.074 / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с.

Х621.151 / Ш 24 хр, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф–тШевченко А. Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті : монографія : в 3 кн. / A. Є. Шевченко ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : ВД Кальміус, 2011. – Кн. 1 : Правові основи діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст. – 664 с.

Х621.163.1 (4УКР)-1 / Ш 37 хр


Інформаційне право


Коваленко Л. П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України : монографія / Л. П. Коваленко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Х621.153 / К 56 хрНестеренко О. В. Інформація в Україні: право на доступ / О. В. Нестеренко. – Х. : Акта, 2012. – 308 с.

Х621.153 + Х620.323 / Н 56 хр, н/аб, ч. з. № 1, філ. № 2


Фінансове право


Очерки бюджетно-правовой науки современности : монография / Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина ; под общ. ред.: Е. Ю. Грачева, Н. П. Кучерявенко. – М. ; Х. : Право, 2012. – 512 с.

Х622.1 / О–95 хрПодатковий кодекс України : із змінами і допов. : наук.-практ. комент. : у 3 ч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України ; за ред.: М. П. Кучерявенко, І. Х. Темкіжев. – Х. : Право, 2012.

Ч. 1. – 810 с.

Ч. 2. – 826 с.

Х622.2–324 / П 44 ч.з. № 1Податковий кодекс України : станом на 1 верес. 2011 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2011. – 664 с.

Х622.2-324 / П 44 філ. № 2Податковий кодекс України : наук.-практ. коментар : із змінами і допов. : у 3 ч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України ; за ред.: М. П. Кучерявенко, І. Х. Темкіжев. – Х. : Право, 2012 – Ч. 3. – 2012. – 608 с.

Х622.2–324 / П 44 ч. з. № 1Угровецький О. П. Система оподаткування в Україні: становлення, реформування, адміністрування : монографія / О. П. Угровецький. – Х. : Золота миля, 2009. – 328 с.

Х622.2 / У 27 хрЧернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2011. – 172 с.

Х622.1 / Ч–49 хр


Цивільн право


Shchokina Y. A Doing business in Ukraine: legal guidebook for foreign investor / Y. A Shchokina, A. S. Shumilov, Y. V Shchokin ; translated I. I. Velykoivanenko ; United Legal Group Association UL Group. – Kiev : UL Group, 2012. – 212 с.

Х623.171 / S53 з/п


Підприємницьке право


Гришина Я. С. Социальное предпринимательство как инновационно–правовая модель обеспечения социально–имущественных потребностей : монография / Я. С. Гришина ; под ред. Н. А. Баринов. – Саратов : Слово, 2012. – 164 с.

Х623.18 (4РОС) / Г 85 хрПеревірка суб'єктів підприємницької діяльності: що потрібно знати? : матеріали інформ. відеолекторію на тему "Методика поводження в кризових ситуаціях: перевірка" / Луцьк. Ін-т розвитку людини ун-ту "Україна". – Луцьк, 2012. – 24 с.

Х623.18 / П 27 хр


Зобов’язальне право


Договір як універсальна правова конструкція : монографія / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: А. П. Гетьман, В. І. Борисова. – Х. : Право, 2012. – 432 с. – (Харківська правова школа).

Х623.204 / Д 59 хрКучеренко І. М. Житлова політика України: сучасність і майбутнє : монографія / І. М. Кучеренко, О. Ю. Кучеренко, І. В. Запатріна. – К. : СВЖУ, 2012. – 304 с.

Х623.211.33 / К 95 хрЛукасевич-Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт : монографія / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2012. – 178 с.

Х623.211.61 / Л 84 хрЛютий І. О. Іпотека : навч. посіб. / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : Знання, 2011. – 445 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Х623.208.32 / Л 96 хр


Право інтелектуальної власності


Програма навчальної дисципліни "Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелектуал. власність") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Я. Настюк, В. В. Зуй, О. Т. Зима. – Х., 2012. – 15 с.

Х623.3 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Спадкове право


Печеный О. П. Наследственное право : практ. коммент. к Гражд. кодексу Украины / О. П. Печеный. – Х. : Фактор, 2012. – 368 с.

Х623.8-324.23 / П 31 хр


Господарське право


Андрощук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовістної конкуренції : наук.-практ. вид. / Г. О. Андрощук, С. В. Шкляр ; НАПрН України, НДІ інтелект. власності, Всеукр. громад. орг. "Асоц. протидії недобросовісній конкуренції", Адвокат. об-ня "Arzinger". – К. : Юстініан, 2012. – 472 с.

Х623.912 / А 66 хрГосподарський кодекс України : станом на 11 верес. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 216 с.

Х623.9 –324 / Г 72 ч.з. № 1, 2Господарський кодекс України : станом на 12 жовт. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 216 с.

Х623.9-324 / Г 72 філ. № 2


Екологічне право


Шеховцов В. В. Правове регулювання права приватної власності на об'єкти тваринного світу в Україні : монографія / В. В. Шеховцов. – Х. : ФІНН, 2010. – 200 с.

Х625.805 / Ш 54 хр


Сімейне право


Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільне та сімейне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. 3 курсу заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; уклад.: В. М. Балюк [та ін.]. – Харків ; Полтава, 2012. – 36 с.

Х623 р / З–13 хр, навч. від., Полт. ф-т

+ Повнотекст. док.

Радченко Б. Є. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Є. Радченко, І. Дубровський ; Ін-т соц. безпеки України ; заг. ред. В. С. Бондаренко. – Х. : Вид. Коваленко В. Ф., 2012. – 144 с.

Х624.425 / Р 15 хр


Аграрне (сільськогосподарське) право


Семчик В. І. Навчаючись, навчаю... : вибр. пр. : до 85-річчя від дня народж. / В. І. Семчик ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. О. О. Семчик ; наук. конс. Ю. С. Шемшученко. – К. : Спринт-Сервіс, 2012. – 596 с.

Я4 (4УКР) / С 30 хр


Трудове право


Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Трудове право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; уклад. М. М. Грекова. – Харків ; Полтава, 2012. – 33 с.

Х627 р / З–13 хр, навч. від., Полт. ф-т

+ Повнотекст. док.

Кодекс законів про працю України : станом на 20 серп. 2012 р. (відповідає офіц. тексту). – Х. : Одіссей, 2012. – 104 с. – (Закони України).

Х627 –324 / К 57 ч. з. № 1Кодекс законів про працю України ; Постанови пленуму Верховного Суду з питань трудового права : станом на 4 трав. 2012 р. – Х. : Право, 2012. – 160 с.

Х627–324 / К 57 ч. з. № 1Трудовой кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 окт. 2009 г. – М. : Проспект, 2009. – 207 с.

Х627 (4РОС) / Т 78 хр


Кримінальне право


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Загальна частина) : відповідно до вимог ECTS : для студ. 2 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисов [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х628.10р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Особлива частина) : відповідно до вимог ECTS : для студ. 3 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисов [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х628.10р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Оболенцев В. Ф. Правоотношения как объекты правовой охраны: содержание и количественные характеристики (по материалам статей разделов 1–6 Особенной части Уголовного кодекса Украины) / В. Ф. Оболенцев. – Х. : ФЛП Иолтуховский В. Л., 2009. – 230 с.

Х628.11 / О 21 хр


Кримінологія


Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно–правових зобов'язань України / П. П. Андрушко. – К. : Атіка, 2012. – 332 с.

Х628.38 / А 66 хр

Закон України про засади запобігання і протидії корупції : станом на 1 верес. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 24 с.

Х628.38–32 / З–19 ч.з. № 1, 2Програма навчальної дисципліни "Кримінологія" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Голіна, Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко. – Х., 2012. – 18 с.

Х628.3 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Кримінально-виконавче право


Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2012. – 152 с.

Х628.402 я73 / А 22 хр, ч.з. № 1, н/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Романов М. В. Звільнення від відбування покарання : навч. посіб. / М. В. Романов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 90 с.

Х628.418 / Р 69 хр, філ. № 1

+ Повнотекст. док.

Система судових органів


Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність : станом на 1 верес. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 56 с.

Х629.08 –32 / З–19 ч.з. № 1, 2Кирилюк Р. І. Державна судова адміністрація України як суб'єкт забезпечення діяльності судів : монографія / Р. І. Кирилюк ; за наук. ред. А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 188 с.

Х629.01 / К 43 хрКонституційний суд України: рішення, висновки / Конституц. суд України. – К. : Логос, 2011. – Кн. 10 : 2010 / відп. ред. А. С. Головін ; уклад.: К. О. Пігнаста, О. І. Кравченко. – 431 с.

Х629.015.2 (4УКР) / К 65 хрГородовенко В. В. Принципи судової влади : монографія / В. В. Городовенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 448 с.

Х629.01 / Г 70 хр, н/абМасюк В. В. Секреты практической юриспруденции / Василий Масюк. – Х. : Право, 2012. – 232 с.

Х629.08 / М 32 хр, н/абОрганізція судових та правоохоронних органів : нормат. акти / упоряд. А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 390 с.

Х629.0 / О–64 хр


Система органів прокуратури


Закон України про прокуратуру : станом на 1 верес. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 40 с.

Х629.1(4УКР)–32 / З–19 ч.з. № 1, 2


Цивільний процес


Масюк В. В. Позовна заява: алгоритм складання та подавання / В. Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.

Х629.215 / М 31 хр, н/абМатеріали для практичних занять з навчальної дисципліни "Виконавче провадження" : для студ. ф–ту № 8 заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Д. М. Сібільов. – Х., 2012. – 22 с.

Х629.217.7 р / М 34 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни "Провадження у справах до судового розгляду" : для студ. ф-ту № 8 заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. К. В. Гусаров. – Х., 2012. – 24 с.

Х629.217.3 р / М 34 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільний процес" : (відповідно до вимог ECTS) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. В. Комаров [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Х629.2 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Спогади про майбутнє : історія створення госп. суду Запоріз. обл. : 20 років / редкол.: О. І. Немченко [та ін.]. – Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 194 с.

Х629.221.1 / С 73 хрСтепанова Т. В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учеб. пособие / Т. В. Степанова. – Изд. 4-е, обновл. и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 146 с.

Х629.221 / С 79 хрЦивільний процесуальний кодекс України : станом на 20 квіт. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 208 с.

Х629.2–324 / Ц 57 ч. з. № 1


Кримінальний процес


Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи на стадії досудового розслідування : метод. матеріал. – К. : American Bar Association, 2012. – 67 с.

Х629.35 / А 58 хрБандурка О. М. Вибране : у 4 т. : присвяч. 75-річчю / О. М. Бандурка. – Х. : Скорпион ЛТД, 2012. – Т. 2 : Слідчий – моя професія ; Оперативно-розшукова діяльність : підручник. – Ч. 1. – 609 с.

Х.я4 + Х629.372.201.3 + Х629.429 / Б 23 хрВступ до Кримінального процесуального кодексу України : метод. матеріал. – К. : American Bar Association, 2012. – 32 с.

Х629.3 я7 / В 85 хрГалаган В. І. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні : монографія / В. І. Галаган, О. М. Калачова. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2012. – 211 с.

Х629.372.207 / Г 15 хрГалаган В. І. Проведення ексгумації трупа у кримінальному судочинстві України : монографія / В. І. Галаган, М. Й. Кулик. – Луганськ : СПД Рєзніков, 2012. – 196 с

Х629.372.207.19 / Г 15 хрГалаган В. І. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України : монографія / В. І. Галаган, О. В. Козак. – Донецьк : Промінь, 2012. – 240 с.

Х629.341.3 / Г 15 хрЗеленецкий В. С. Свод монографических работ новой научной напрвленности / В. С. Зеленецкий ; НАПрН Украины, Ин–т изуч. пробл. преступности. – К. : Истина, 2012. – 776 с.

Х629.3 / З–48 хрКримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

Х629.3 (4УКР)-32.23 / К 82 хрПаншин О. І. Актуальні проблеми досудовго провадження у кримінальному процесі України : монографія / О. І. Паншин. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 164 с.

Х629.372.207 / П 16 хр, н/аб, філ. № 1, 2Стовба О. В. Оскарження в суді постанови про порушення кримінальної справи: коментарі та судова практика / О. В. Стовба. – 2-е вид., випр. та допов. – Х. : Прапор, 2011. – 295 с.

Х629.371 / С 81 хрСычева О. А. Тактика судебного следствия : монография / О. А. Сычева ; науч. ред. С. Ю. Якушин. – Ульяновск : Вектор-С, 2012. – 240 с.

Х629.374.072 (4РОС) / С 95 хр


Криміналістика


Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – (Авторська лекція).

Вип. 16 : Основи мікрооб'єктології. – 36 с.

Вип. 17 : Основи роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей. – 32 с.

Вип. 18 : Основи слідознавства. – 44 с.

Вип. 19 : Основи одорології. – 56 с.

Х629.4я7 / К 68 хрКурс лекцій з криміналістики / Є. В. Кириленко [та ін.] ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – (Авторська лекція).

Вип. 15 : Періодизація розвитку, поняття, система, дисциплінарні зв'язки і дидактичні основи. – 64 с.

Вип. 20 : Основи зброєделіктики. – 36 с.

Х629.4 я7 / К 93 хрНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Х629.427 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово–експертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 23 с.

Х629.40 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с.

Х629.427 р / Н 15 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (галузь занань 0304 "Право, освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.] . – Х., 2012. – 44 с.

Х629.40 + Х629.341.3 / Н 15 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Балістична експертиза" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.] . – Х., 2012. – 17 с.

Х629.414 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Відеофонографічна експертиза" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Х629.415 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Експертиза холодної зброї" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.] . – Х., 2012. – 10 с.

Х629.411 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово-експертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Х629.40 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Матеріалознавчі експертизи" (експертиза матеріалів, речовин та виробів з них) : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 11 с.

Х629.40 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманних доходів" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 8 с.

Х629.40 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Портретна експертиза" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 14 с.

Х629.411 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Х629.40 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, студ/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 9 с.

Х629.4 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько, О. В. Курман, А. Д. Марушев. – Х., 2012. – 12 с.

Х629.431.6 р / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, навч. від., філ. № 1, 2

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х., 2012. – 13 с.

Х629.40 / П 78 хр, ч.з. № 1, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Програма навчальної дисципліни "Фототехнічна експертиза" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Журавель [та ін.]. – Х., 2012. – 8 с.

Х629.412 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, навч. від.

+ Повнотекст. док.

Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України : монографія / Р. Л. Степанюк ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : НікаНова, 2012. – 382 с.

Х629.431.6 / С 79 хр


Судова бухгалтерія


Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040101 "Правознавство" для студ. ден. та заоч. форм навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. М. Глібко [та ін.]. – Х., 2012. – 14 с.

Х629.6 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти


Філософія права


Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія права" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2012. – 21 с.

Ю666.7 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. заоч. форми навчання / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2012. – 21 с.

Ю666.7 р / Н 15 хр, ч.з. № 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Держава і право зарубіжних країн


Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской дискуссии о безопасности / П.-А. Альбрехт ; пер. с нем. Г. Г. Мошака. – 2-е изд. – Х. : Право, 2012. – 184 с.

Х881.0 / А 56 хрПрограма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн : (галузь знань 0304 "право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. : С. Г. Серьогіна, К. О. Закоморна. – Х., 2012. – 10 с.

Х80 р / П 78 хр, ч.з. № 1, 2, н/аб, студ/аб, навч. від., філ. № 1, 2, Крим., Полт. ф-ти

+ Повнотекст. док.

Пухтецька A. A. Європейські принципи адміністративного права : монографія / A. A. Пухтецька. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2012. – 237 с

Х81 / П 90 хрХамедов И. А. Административное право Республики Узбекистан. Общая часть : учебник / И. А. Хамедов, Л. Б. Хван, И. М. Цай ; Ун-т мировой экономики и дипломатии, Ташкент. гос. юрид. ин-т. – Ташкент : Konsauditinform–Nashr, 2012. – 592 с.

Х810 (5УЗБ) я73 / Х 18 хрProblemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy = [Проблемы избирательного Права Польши и Украины] : materialy drugiego posiedzenia Polsko-Ukrainskiego Klubu Konstytucjonalistow (Sieniawa 29 wrzesnia – I pazdziernika 2008 r.) / ed.: W. Skrzydio, W. Szapowal, K. E. Eckhardt. – Przemysl ; Pzeszow : Wyzsza Szkola Prawa I Administracji, 2010. – 200 с.

Х80(4ПОЛ) / P93 ч. з. № 3


Міжнародне право


Бурлак О. В. Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і заохочення прав людини : монографія / О. В. Бурлак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 212 с.

Х911.36 / Б 91 хрГоловченко В. І. Дипломатична історія України (1923–1993 роки) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 239 с.

Х913.1–1 я7 / Г 61 хрКечкеметі Ш. Доступ до архівів : путівник для імплементації рекомендації № R (2000) 13 щодо Європейської політики доступу до архівів / Ш. Кечкеметі, І. Секей. – Х. : Права людини, 2010. – 144 с.

Х916.62 / К 37 хр, н/аб1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка