Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір492 Kb.
1   2   3

Державне управління

25.00.01 Теорія та історія державного управління


Намчук В. А. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ упр. : 25.00.01 / В. А. Намчук ; наук. кер. В. П. Солових ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2013. – 20 с.

25.00.02 Механізм державного управління


Дроздова Н. Г. Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 25.00.02 / Н. Г. Дроздова ; наук. кер. С. А. Попов ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2013. – 20 с.

Зелінський С. В. Організаційно-правовий механізм експертизи нормативних актів в системі публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. : 25.00.02 / С. В. Зелінський ; наук. кер. М. С. Оганісян ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – О., 2013. – 20 с.

Кернес Г. А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Г. А. Кернес ; наук. кер. В. А. Гошовська ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2013. – 20 с.

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідна робота


Актуальні проблеми міжнародних відносин / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2012.

Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – 284 с.

Вип. 107, ч. 1. – 242 с. Вип. 107, ч. 2. – 226 с.

Я54 / К 38 н/абБезпека життєдіяльності людини в регіонах України : матеріали IV-ї студент. наук. конф., 18-19 квіт. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", МАКБЕЗ. – Х., 2013. – 388 с.

Ц69 / Б 40 н/аб, філ. №1, хр

+ Повнотекст. док.

Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2013. – Вип. 59 – 600 с.

Х0 я54 / Д 36 ч.з. №1Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : ФО–П Корецька Л. О., 2013. – 274 с.

Ю4 / Л 69 хр, н/абПартійна система України після парламентських виборів – 2012: тенденції трансформації : матеріали "круглого столу", 25 груд. 2012 р. : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. (Харків), Регіон. філ. – Х. : Золоті сторінки, 2012. – 116 с.

Х620.526.2 / П 18 ч.з. №1Правова система України: становлення і перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. та повідомл. за матеріалами Міжвуз. студент. наук.-практ. конф., 26 квіт. 2013 р., м. Полтава / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Полт. юрид. ін-т. – Х. : Точка, 2013. – 226 с.

Х06(4УКР) / П 68 хрПроблеми інформаційного суспільства: соціально-правовий аналіз : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами круглого столу, м. Полтава, 28 лют. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Полт. юрид. ін-т. – Полтава : Техсервіс, 2013. – 178 с.

С57 / П 78 хрПроцеси економічної глобалізації та напрями модернізації правового господарського порядку в України : матеріали круглого столу (м. Харків, 26 квіт. 2012 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – М. : Юрайт, 2012. – 192 с.

Х623.9 / П 84 ч.з. №1, Полт., Крим. ф-ти., філ. №1, №2, н/аб, хрТенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 676 с.

Х627 / Т 33 хрСучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права : круглий стіл, присвяч. пам'яті проф. Ю. О. Вовка, 24 трав. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України. – Х., 2013. – 157 с.

Х625 / С 91 хр

+ Повнотекст. док.

Правове виховання


Правове виховання в сучасній Україні : монографія / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: В. Тацій, А. Гетьман, О. Г. Данильян. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2013. – 440 с.

Х.х / П 68 хр, н/аб


Теорія держави і права


Гребеньков Г. В. Человек в правовом бытии : введение в правовую персонологию : монография / Г. В. Гребеньков ; Донец. юрид. ин-т МВД Украины. – Донецк : ДЮИ, 2013. – 540 с.

Х062.09 / Г 79 хрЛафитский В. И. Сравнительное правоведение в образах права : монография : в 2 т. / В. И. Лафитский. – М. : Статут, 2010–2011.

Т. 1. – 2010. – 429 с. Т. 2. – 2011. – 415 с.

Х081 / Л 29 хр, н/аб, філ. №1Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство : сб. ст. V (XII) Междунар. науч. конф. студ. и молодых ученых (29-30 апр. 2011 г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов. – Кемерово, 2011. – 439 с.

Х061.091 / П 68 хр, н/аб, філ. №1


Історія вчень про державу і право


Харитонов Є. О. Основи римського приватного права : (посіб. для підгот. до іспитів для зайнятих, розумних та допитливих) / Є. О. Харитонов. – Х. : Одіссей, 2013. – 352 с.

Х2(0)323-62 / Х 20 ч.з. №1, філ. №1


Конституційне право


Верховна Рада України шостого скликання : стенограф. звіт / Верхов. Рада України ; голова ред. кол. В. О. Зайчук. – – К. : Парлам. вид-во, 2013.

Т. 22 : Шоста сесія, 7 лип. – 30 серп. 2010 р. : стенограф. звіт. – 656 с.

Т. 23 : Сьома сесія, 7 верес. – 6 жовт. 2010 р. : стенограф. звіт. – 712 с.

Х620.611.22(4УКР) / В 36 хр, н/аб, філ. №2Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 360 с.

Х620.6 я7 / Д 36 ч.з. №1, філ. №1Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 1 трав. 2012 р. (відповідає офіц. текстові). – Х. : Одіссей, 2012. – 80 с. – (Закони України).

Х620.612 / З–19 ч.з. №1Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щоріч. Послання Президента України до Верхов. Ради України / [В. Ф. Янукович]. – К. : НІСД, 2013. – 273 с.

Х620.611.1 / П 78 хрЭбзеев Б. С. Введение в Конституцию России : монография / Б. С. Эбзеев. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 560 с.

Х620.12(4РОС) / Э 13 хр


Адміністративне право


Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: О. Ю. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

Х621 я7 / А 31 ч.з. №1Адміністративне право : підручник / НУ "Юрид. акад. України" ; за заг. ред.: О. Ю. Битяк, В. М. Гаращук, В.  В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2012. – 656 с.

Х621 я7 / А 31 філ. №1Васильєв І. О. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ : монографія / І. О. Васильєв, Т. П. Мінка. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 260 с.

Х621.163 / В 19 хрДзьобань О. П. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовахгеополітичних трансформацій ХХІ століття : монографія / О. П. Дзьобань, В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", НАПрН України, НДІ інформатики і права. – Х. : Право, 2013. – 296 с.

Х621.162 / Д 43 хр, н/абЗаконодавство України про правоохоронні та контролюючі органи : станом на 10 квіт. 2011 р. – Х. : Одіссей, 2011. – 152 с.

Х621(4УКР)-32 / З 19 хрМінка Т. П. Органи внутрішніх справ як суб'єкти забезпечення адміністративно-правових режимів : монографія / Т. П. Мінка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 352 с.

Х621.163 / М 11 хрМалюта Л. Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л. Ю. Малюта ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 264 с.

Х621.159.3 / М 21 хрПрограма навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 803040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” ; уклад. : Л. П. Коваленко, О. Г. Фролова ; за заг. ред. В. Я. Настюка. – Х., 2013. – 18 с.

Х621.163 / П 78 хр, н/аб, філ. №1

+ Повнотекст. док.

Суб'єкти безпеки в Україні : суспільство – наука – бізнес / під заг. ред.: В. С. Андрейчук, О. А. Краснопьоров. – К. : Академпрес, 2010. – Т. 1 : Аналітика. Охоронна діяльність. Пожежна та техногенна безпека = Security subjects in Ukraine / наук. ред. М. П. Стрельбицький. – 128 с.

Х621.16 (4УКР) / С 89 хр


Фінансове право


Податкове право України : навч. посіб. / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; за ред.: О. П. Гетманець, О. М. Шуміла. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 432 с.

Х622.2 я7 / П 44 ч.з. №1, філ. №1


Зобов’язальне право


Пригуза П. Д. Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банрутом" : у ред. 18 січ. 2013 р. [Доктриальне тлумачення норм права неплатоспроможності та ст. 1-21] / П. Д. Пригуза, А. П. Пригуза. – Херсон : ТДС, 2013. – 304 с.

Х623.212.4 –32.23 / П 75 хр, н/аб, ч.з. №1, №2, філ. №2


Земельне право


Земельне право : підручник / НУ"ЮАУ ім. Я. Мудрого" ; ред. М. В. Шульга. – Х. : Право, 2013. – 520 с.

Х625 я7 / З–51 ч.з. №1, №2Правове регулювання земельних відносин в Україні : зб. норм.-прав. актів і судово-прокурор. практики / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. М. І. Гаврилюка. – К. : Правова єдність ; К. : Алерта, 2013. – 1312 с.

Х625 / П 68 хр, філ. №1


Кримінологія


Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Кримінологія" (методичні поради та завдання) : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ф. Оболенцев, В. В. Пивоваров, О. Ю. Юрченко. – Х., 2013. – 15 с.

Х628.3 р / И 60 хр, ч.з. №1, №2, н/аб, філ. №1, студ/аб

+ Повнотекст. док.

Кримінально-виконавче право


Завдання до практичних занять та контрольних робіт з кримінально-виконавчого права : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. 6 курсу заоч. форми навч. / НУ "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: К. А. Автухов, Л. П. Оніка, М. В. Романов. – Х., 2013. – 20 с.

Х628.4 р / З–13 хр, ч.з. №1, №2, н/аб, філ. №1, студ/аб

+ Повнотекст. док.

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : монографія / І. С. Михалко ; НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

Х628.414 / М 69 хр, н/аб


Система судових органів


Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2012 р.) : станом на 01 черв. 2013 р. / упоряд.: Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – 456 с.

Х629.014–91 / З–41 ч.з. №1, код.Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ : постанови пленуму, інформ. листи, правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивіл. справ (2011–2012) / Вищ. спец. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ ; упоряд.: Д.  Д. Луспеник, О. С. Ткачук ; за заг. ред. С. М. Міщенка. – К. : Ін Юре, 2013. – 376 с.

Х629.015 / В 55 хрГлушков В. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / В. О. Глушков, С. А. Кузьмін, В. В. Михайленко. – К. : Дакор, 2013. – 376 с.

Х629.0 я7 / Г 55 ч.з. №1, філ. №1Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 15 верес. 2011 р. : відповід. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 176 с. – (Закони України).

Х629.0(4УКР)–32 / З 19 ч.з. №1Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972–2013 роки) : станом на 1 черв. 2013 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибига. – Х. : Право, 2013. – 416 с.

Х629.014–91 / З–41 ч.з. №1, код.Правові позиції Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах кримінальної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2013. – 448 с.

Х629.014–91 / П 68 хр, філ. №1Правові позиції Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2013. – 512 с.

Х629.014–91 / П 68 хр, філ. №1


Система органів прокуратури


Дьомін Ю. М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі : монографія / Ю. М. Дьомін ; Нац. акад. прокуратури України. – К. : УкрІНТЕІ, 2013. – 307 с.

Х629.12 / Д 92 хрСуходубов Д. В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності : монографія / Д. В. Суходубов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2013. – 248 с.

Х629.1 / С 91 хр, н/аб


Цивільний процес


Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій господарських справ / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 560 с.

Х629.218я73 / В 19 ч.з. №1, філ. №1Цивільний процесуальний кодекс України. Рішення Конституційного суду України з питань цивільного процесу : станом на 1 верес. 2011 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. В. Комаров. – Х. : Право, 2011. – 226 с.

Х629.2–324 / Ц 57 ч.з. №2


Кримінальний процес


Зразки процесуальних документів строни захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України : практ. посіб. / за заг. ред. А. В. Григоренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с.

Х629.36 / З–89 ч.з. №1, філ. №1Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 392 с. – (Новий).

Х629.3–324 / К 82 ч.з. №2Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 17 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – К. : Правова єдність : Алерта : ЦУЛ, 2012. – 280 с.

Х629.3–324 / К 82 ч.з. №1


Криміналістика


Коваленко В. В. Розслідування шахрайств і пов'язаних із ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : монографія / В. В. Коваленко, А. І. Анапольська ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 224 с.

Х629.431.7 / К 56 хрШепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций / В. Ю. Шепитько. – 4-е изд. – Х. : Одиссей, 2011. – 368 с.

Х629.4 я73 / Ш 48 ч.з. №1


Філософія держави і права


Проблеми філософії права / Міжнар. ассоц. філософії права та соц. філософії, Всеукр. асоц. філософії права і соц. філософії, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Юрид. ф-т Чернів. нац. ун-ту. – К. ; Чернівці : Чернів. нац. ун-т. – 2010–2011.– Т. 8–9. – 296 с.

Ю666.7я54 / П 78 ч.з. №2, н/аб


Держава і право зарубіжних країн


Борчашвили И. Ш. Проблемы противодействия коррупции по уголовному законодательству республики Казахстан : монография / И. Ш. Борчашвили, С. М. Рахметов ; НИИ гос. и права им. Г. Сапаргалиева. – Алматы : Норма-К, 2012. – 392 с.

Х881.114 (4КАЗ) / Б 83 хрМалиновский В. А. Лидер: президентская власть в Казахстане на рубеже эпох : монография / В. А. Малиновский. – Астана : Норма-К, 2012. – 528 с.

Х806.12 (5КАЗ) / М 19 хрПетришина М. О. Теоретико-правові засади місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду : наук. доп. / М. О. Петришина, О. О. Петришин ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2013. – 104 с. – (Наукові доповіді ; вип. 8).

Х806.6 / П 30 хр, н/аб, ч.з. №1


Пилипчук В. Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доп. / В. Г. Пилипчук, М. О. Будаков, В. М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 56 с.

Х811.12 / П 32 хр, н/абПрограма навчальної дисципліни "Порівняльне адміністративне право" : галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрім підгот. 6.030202 "Міжнар. право") для студ. 2 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. : І. М. Компанієць, Ю. В. Мех. – Х., 2013. – 12 с.

Х81р / П 78 хр, н/аб, філ. №1

+ Повнотекст. док.

Турецкий Н. Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : учеб. пособ. / Н. Н. Турецкий ; НИИ прав. мониторинга, экспертизы и анализа. – Алматы : Норма-К, 2012. – 164 с.

Х881.01 / Т 87 хр1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка