Система поточного та підсумкового контролю знань студентів, критерії оцінкиСкачати 77.62 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір77.62 Kb.
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення двох модульних контролів та тематичних контрольних робіт протягом семестру; підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання іспиту.Завдання та форми контролю знань студентів

Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До основних завдань контролю знань належать: • підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж навчального року, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

 • систематизація знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;

 • недопущення розриву між завданнями, що виносяться для контролю і програмою дисципліни;

 • відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується складанням контрольних завдань та іспитів у письмовій формі із застосуванням 100-бальної шкали оцінювання;

 • забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх розмежування за змістом й у часі;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу.

Під час вивчення дисципліни “Мікроекономіка” застосовується поточний і підсумковий контроль знань студентів. Останній здійснюється у формі іспиту. Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані й зорганізуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни “Мікроекономіка” здійснюється, згідно з встановленим у УАБС НБУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового контролю. При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань розподіляється так: • оцінювання поточної успішності: 0-50 балів;

 • оцінювання результатів підсумкового іспиту: 0-50 балів.

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання

В процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу, набуття вміння і навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни.

Об’єктами поточного контролю знань студента є:


 • систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульних завдань.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач.

Результати поточного контролю знань вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.При контролі систематичності і активності роботи студента на практичних заняттях оцінці можуть підлягати: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття; результати експрес-тестування тощо.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; виконання домашніх завдань; виконання індивідуальних аналітично-розрахункових ситуаційних завдань; виконання індивідуальних робіт з елементами наукового дослідження в галузі мікроекономічного аналізу; підготовка рефератів, есе, аналітичних і бібліографічних оглядів тощо.

Поточний модульний контроль здійснюється двічі за семестр:

 • І модуль здійснюється на 8-9 тижні (теми 1-6);

 • ІІ модуль здійснюється на 16-17 тижні (теми 7-12).

Форми проведення модульного контролю:

 • тематичне тестування;

 • письмова контрольна робота.

Склад завдань модульного контролю та їх структура визначаються лектором потоку (відповідальним по спеціальності) з урахуванням форми навчання, особливостей спеціальності тощо. Тематичний контроль базується переважно на закритих тестах та нескладних розрахункових завданнях. До складу письмової модульної контрольної роботи, зважаючи на форму навчання, специфіку спеціальності, потоку, групи, ступінь підготовленості та активності групи, продемонстрованих на практичних заняттях, можуть включаться (у різній кількості та співвідношенні):

 • теоретичні запитання нормативного або проблемного характеру;

 • тестові завдання;

 • графоаналітичні завдання;

 • аналітично-розрахункові завдання.

Максимальна оцінка за виконання модульної контрольної роботи – 10 балів. Графік проведення модульних контролів доводиться до відома студентів на початку семестру.

Максимальна сумарна оцінка за виконання протягом семестру модульних контролів не може перевищувати 25 балів із тих 50 балів, якими оцінюється вся поточна робота. Повторне виконання модульних контрольних робіт із метою підвищення оцінки не дозволяються. Підсумковий бал за результатами поточного контролю оформляється на денній та заочній формах навчання під час останнього семінарського (практичного) заняття відповідного семестру. Кількість балів (максимально-“50”) вноситься до екзаменаційної відомості враховується при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.Критерії оцінки знань студентів денного відділення:

1. Дисципліна "Мікроекономіка" є нормативною, тому підсумкова оцінка знань студентів складається з двох частин:

0-50 балів за роботу на практичних заняттях протягом семестру та

0-50 балів за результати іспиту.

2. Загальна сума балів за оцінками поточної роботи (0-50 балів) нормується шляхом складання оцінок на запланованих практичних заняттях (розглядається 12 тем), оцінок тематичного контролю (може поєднувати декілька тем), двох модульних контрольних роботах та ІЗ (індивідуальне завдання) протягом семестру.

3. На поточних практичних заняттях заслуховуються виступи студентів з питань, що заплановані до розгляду, розв'язуються задачі, здійснюється коротке тестування за питаннями даної теми.

Після вивчення теми студенти пишуть тематичну контрольну роботу. Структура тематичної контрольної роботи аналогічна екзаменаційній, але оцінюється в діапазоні від 0 до 5, тобто кожне із 5 завдань оцінюється в 1 бал.

ІЗ (індивідуальне завдання) - 4 розрахунково-аналітичних роботи - готуються студентом протягом семестру. 2 завдання виконуються в першому модулі, 2 завдання - в другому модулі.

Якість ІЗ оцінюється за наступною шкалою:

за модуль


 • виконана робота – 3 бали

 • захист роботи – 2 бали

Виконання ІЗ обов’язково.

Модульні контрольні роботи проводяться двічі на семестр, та охоплюють питання вивчених тем і складаються з письмового викладу певних питань, тестових завдань, розв'язання задач.

Оцінка контрольної роботи здійснюється за 10 - бальною шкалою:

Загальна оцінка знань студента за роботу на заняттях впродовж


семестру оцінюється за розрахунком:

(О1 + О2 +...+ О15+ ІЗ+ М1 + М2) балів = 50

де О1, О2, ...- оцінки за знання на поточних практичних заняттях та результати тематичних тестувань,

ІЗ – оцінка за індивідуальне завдання,

М1, М2 – оцінки за першу та другу модульні контрольні роботи.

Додаткові бали студент може отримувати за

Оз – оцінки за рішення задач, підвищеної складності

Ов – оцінки за відповіді, що були винесені для самостійного розгляду.4. Іспит відбувається в усно-письмовій формі, і містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється по 10 балів.

 • дати визначення категоріям - 5 категорій по 2 бали;

 • дати відповіді на тестові завдання -5 тестів по 2 бали -

 • дати відповідь: чи вірні твердження, відповідь обґрунтувати - по 2 бали за кожну правильну відповідь

 • дві задачі по 10 балів за бездоганне розв’язання (при наявності помилок оцінка відповідно коригується).

Максимальна оцінка за іспит не перевищує 50 балів.

5. Підсумкова оцінка за вивчення дисципліни формується шляхом складання балів поточної успішності та балів, отриманих на іспиті, і переводиться у відповідні шкали оцінок згідно з Положенням про порядок оцінювання знань студентів академії.
Критерії оцінки знань студентів заочного відділення:

1. Дисципліна "Мікроекономіка" є нормативною, тому підсумкова оцінка знань студентів складається з двох частин:

  1. балів за поточну роботу;

0-50 балів за результати іспиту.

2. Загальна сума балів за оцінками поточної роботи (0-50 балів) формується шляхом складання оцінок із запланованих:

 • контрольної роботи та

 • роботи на практичних заняттях

 • за присутність на лекціях та практичних заняттях

3. На практичних заняттях заслуховуються виступи студентів з питань, що заплановані до розгляду, розв'язуються задачі.

На практичних заняттях, що заплановані учбовим навантаженням, студент має набрати 10 балів.4. Контрольна робота готуються студентом протягом семестру та оцінюється таким чином:

 • виконана контрольна робота – 20 балів;

 • захист контрольної роботи – 10 балів.

За виконану та захищену контрольну роботу студент отримує 30 балів.

Присутність на лекціях та практичних заняттях оцінюється в 10 балів ( 6 лекцій та 4 практичних заняття)5. Іспит відбувається в письмовій формі і містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється по 10 балів.


 • дати визначення категоріям - 5 категорій по 2 бали;

 • дати відповіді на тестові завдання -5 тестів по 2 бали -

 • дати відповідь: чи вірні твердження, відповідь обґрунтувати - по 2 бали за кожну правильну відповідь

 • дві задачі по 10 балів за бездоганне розв’язання (при наявності помилок оцінка відповідно коригується).

Максимальна оцінка за іспит не перевищує 50 балів.

6. Підсумкова оцінка за вивчення дисципліни формується шляхом додавання балів поточної успішності до балів, отриманих на іспиті, балів за присутність на лекціях та практичних заняттях, переводиться у відповідні шкали оцінок згідно з Положенням про порядок оцінювання знань студентів академії.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка