Система менеджменту якості робоча навчальна програмаСторінка3/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4
2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття


СРС

1

2

3

4

5 семестр

Модуль №1 „Моделювання неперервних процесів”

1.1

Універсальний математичний пакет Матлаб. Моделювання процесу руху.

2

2


3

1.2

Розв’язання нелінійних рівнянь.

2

2


2

1.3

Розв’язання систем лінійних рівнянь.

2

1

Усього за модулем №1

10

6

Модуль №2 „Моделювання динамічних процесів”

2.1

Наближене обчислювання визначених інтегралів

2

2


2

2.2

Наближене обчислювання розв'язків диференціальних рівнянь за методом Ейлера

2

1

2.3

Наближене обчислювання розв'язків диференціальних рівнянь за методом Рунне-Кутта

1

1

Усього за модулем №2

7

4

Усього за 5 семестр

17

10
6 семестр

Модуль №3 „ Статистичне моделювання”

3.1

Моделювання випадкових подій

2

2


2

3.2

Моделювання випадкових величин

2

2


2

Усього за модулем №3

8

4

Модуль №4 “Моделювання систем масового обслуговування. ”

4.1

Моделювання Пуасонівського потоку подій

2

2

4.2

Моделювання СМО з відмовами.

2

2


2

4.3

Моделювання СМО з очікуванням.

2

2


2

Усього за модулем №4

10

6

Усього за 6 семестр

18

10

Усього за навчальною дисципліною

35

20


2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг

пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

5 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

29

2.

Підготовка до лабораторних занять

10

3.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за 5 семестр

43

6 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

36

2.

Підготовка до лабораторних занять

10

3.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за 6 семестр

50

Усього за навчальною дисципліною

93

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк.,1985.-217с.

3.1.2. Джон Г.Мэтьюз, Куртис Д.Финк. Численные методы. Использование MATLAB, 3-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. -720 с.

3.1.3. Говорухин В., Цибулин В. Компьютер в математическом исследовании. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 624 с.

3.1.4. Венцель Е.С. Теория вероятностей. Учеб. для вузов. -5-е изд.стер.-М.:Высш.шк.,1998.-576с.

3.1.5. Вентцель Е.С. Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – М.:Высш.школа, 2000. – 383 с.

3.1.6. Григоренко Я.М., Панкратова Н.Д. Обчислювальні методи в задачах прикладної математики.- К.: Либідь, 1998, 200 с.

3.1.7. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. «Техніка», 1977,

768 с.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.8. Васильев В.И., Иванюк А.И., Свириденко В.А. Моделирование систем гражданской авиации / Под ред. В.И.Васильева.-М.: Трансп., 1988.- 312 с.

3.1.9.Организация управления воздушним движением. Под ред. Г.А.Крыжановского.-М.:Транспорт, 1988-264 с.

3.1.10. Гультяев А.К. MATLAB 5.3. Имитационное моделирование в среде Windows: Практическое пособие. СПб.: КОРОНА принт, 2001.-400 с.

3.1.11. Г.И.Ивченко, В.А.Каштанов, И.Н.Коваленко. Теория массового обслуживания. М., 1982. – 282 с.

3.1.12. Т.Л.Саати. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения: Пер. с англ. /Под. ред. И.Н. Коваленко, изд-ие 2. М., 1971. – 194 с.

3.1.13. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирование экспериментов. -М. Мир, 1981.-376с.

3.1.14. Уилсон Р. Введение в теорию графов. Пер.с анг., М.: Мир, 1977, -

208 с.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Презентації

1.1 – 1.8, 2.1 – 2.9

3.1 – 3.8, 4.1 – 4.2електронна версія

2.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.1 – 1.4, 2.1 – 2.3

3.1 – 3.5, 4.1 – 4.2електронна версія

3

Навчальний посібник

1.1 – 1.8, 2.1 – 2.9

3.1 – 3.8, 4.1 – 4.2електронна версія


4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за погодженням з проректором з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (домашніх завдань тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи організації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з даної дисципліни – за п'ятий та шостий семестри) з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.


Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента5 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

12

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

1288


Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

12

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

11

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

11Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 22 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 15 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

15

Виконання модульної контрольної роботи №2

15

Усього за модулем №1

50

Усього за модулем №2

38

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 5 семестр

100

6 семестр

Модуль №3

Модуль №4

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Виконання та захист лабораторної роботи №3.1

12

Виконання та захист лабораторної роботи №4.1

12

88


Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

11

Виконання та захист лабораторної роботи №4.2

12Виконання та захист лабораторної роботи №4.3

11

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 15 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №4 студент має набрати не менше 22 балів

Виконання модульної контрольної роботи №3

15

Виконання модульної контрольної роботи №4

15

Усього за модулем №3

38

Усього за модулем №4

50

Семестровий екзамен

12

Усього за 6 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиконання та захист лабораторної роботи

1.1,1.2,2.1,3.1,4.1,4.2Виконання та захист лабораторної роботи

1.3,2.2,3,2,4,3Виконання модульної

контрольної роботи11-12

10-11

14-15

Відмінно

9-10

9

11-13

Добре

7-8

7-8

9-10

Задовільно

менше 7

менше 7

менше 9

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулями №1-№4 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Оцінка за національною шкалою

45-50

34-38

34-38

45-50

Відмінно

37-44

28-33

28-33

37-44

Добре

30-36

23-27

23-27

30-36

Задовільно

менше 30

менше 23

менше 23

менше 30

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо) проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 13 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової/екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах оцінці за

оцінці за національною шкалою національною шкалою
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюЗалікова


Екзамена-ційна

79-88

Відмінно
12


11-12

Відмінно

66-78

Добре
10

9-10

Добре

53-65

Задовільно
8

7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
-

менше 7

Незадовільно
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка