Система менеджменту якості робоча навчальна програмаСторінка2/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг.

пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)
Лекції

СРС
1

2

3

4
5 семестр
Модуль №1 “Моделювання неперервних процесів”
1.1

Мета, задачі і зміст дисципліни. Використання моделювання при вивченні, дослідженні і проектуванні аеронавігаційних систем. Об'єкти і мета моделювання. Класифікація видів моделювання систем. Математичне моделювання, аналітичне, імітаційне, статистичне моделювання.

2

1
1.2

Створення аналітичних моделей та методи їх дослідження.. Моделювання навігаційного процесу. Розв’язання нелінійних рівнянь методом бісекції.

2

2
1.3

Розв’язання нелінійних рівнянь. Метод золотого перетину. Метод хорд та його алгоритм. Метод хибного положення.

2

2
1.4

Метод Ньютона та його властивості Теорема по нерухому точку. Метод простої ітерації та методи його застосування.

2

2
1.5

Розв’язання систем лінійних рівнянь. Прямі та ітераційні методи

2

2
1.6

Інтерполяція та наближення функцій поліномами. Наближення рядом Тейлора та його похибка. Існування інтерполяційного багаточлена.

2

2
1.7

Інтерполяційні багаточлени Лагранжа, Ньютона. Оцінка похібки.

2

2
1.8

Наближення функцій за методом найменших квадратів.

2

2
1.9

Модульна контрольна робота №1

2

2Усього за модулем №1

18

17
Модуль №2 " Моделювання динамічних процесів "
2.1

Кусково поліноміальна інтерполяція. Наближення сплайнами.

2

2
2.2

Наближення функцій тригонометричними поліномами

2

2
2.3

Методи наближеного обчислювання визначених інтегралів. Похибки визначення, застосування складених формул.

2

2
2.4

Задача визначення швидкості за результатами вимірювань. Наближене обчислювання похідних.

2

2
2.5

Математична модель польоту літака. Розв’язання диференційних рівнянь. Метод Ейлера.

2

2
2.6

Методи Рунге-Кутта. Розв'язання рівнянь вищого порядкую та систем диференційних рівнянь.

2

2
2.7

Крайові задачі для диференційних рівнянь та методи їх розв’язання.

2

2
2.8

Модульна контрольна робота №2

2

2
Усього за модулем №2

16

16
Усього за 5 семестр

34

33
6семестр
Модуль №3 “Статистичне моделювання”
3.1

Випадкові події та величини, їхні статистичні характеристики. Проста випадкова подія, повна група випадкових подій, спільні незалежні, спільні залежні події.

2

4
3.2

Моделювання випадкових подій які відбуваються з заданою імовірністю..

2

2
3.3

Моделювання випадкових величин, що мають неперервний закон розподілу. Метод взяття оберненої функції Метод ступеневої апроксимації.

2

2
3.4

Обробка статистичних даних. Визначення оцінок статистичних характеристик випадкових величин. Незміщені,

змістовні та ефективні оцінки. Точкові оцінки для математичного очікування, дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коваріації.2

2
3.5

Інтервальна оцінка. Методи побудови інтервальних оцінок невідомих статистичних параметрів.

2

2
3.6

Перевірка статистичних гіпотез щодо до закону розподілу випадкових величин.

2

2
3.7

Випадкові процеси та і хні статистичні характеристики. Стаціонарні, нестаціонарні, ергодичні випадкові процеси.

2

2
3.8

Модульна контрольна робота №3

2

2
Усього за модулем №3

16

18


Модуль №4 “Моделювання систем масового обслуговування.. ”
4.1

Задачі теорії масового обслуговування. Аеропорт як приклад системи масового обслуговування.Класифікація систем масового обслуговування (СМО). Потоки подій.

2

2
4.2

Марковский випадковий процес.. Фінальні імовірності станів. Рівняння Колмогорова.

2

2
4.3

Потоки подій та їхні характеристики. Стаціонарний Пуасоновський процес та його властивості. Експоненціальний закон розподілу.

2

2
4.4

Математична модель одноканальної СМО з відмовами та ії моделювання на МАТЛАБ.. Відносна та абсолютна пропускна здатність..

2

2
4.5

N – канальна СМО з відмовами(задача Эрланга) та ії моделювання на МАТЛАБ.

2

2
4.6

Одноканальна СМО з очікуваннями та ії характеристики. Моделювання на МАТЛАБ.. Моделювання черг, відмовлень обслуговуючої системи.

2

2
4.7

Поняття оптимізації. Цільова функція (критерий оптимальності) та обмеження. Визначення оптимального рішення. Приклади задач оптимізації. Задача лінійного програмування та ії властивості

2

4
4.8

Основні визначення теорії графів. Типи і класи графів. Маршрути в графах.. Дерева і транспортні мережі

2

2
4.9

Планування експериментів. Загальні принципи і задачі планування експериментів. Методи планування експериментів.

2

2
4.10

Модульна контрольна робота №4

2

2Усього за модулем №4

20

22Усього за 6 семестр

36

40Усього за навчальною дисципліною

70

73
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка