Система менеджменту якості робоча навчальна програмаСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних систем
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІАН Проректор з навчальної роботи

___________В.Васильєв _______________ А.Полухін

«___» ______2012 р. «___» ____________ 2012 р.Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Основи теорії математичного моделювання"

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"

Напрям підготовки: 6.070102 "Аеронавігація"
Курс – 3 Семестр – 5,6
Лекції – 70 Диференційований залік – 5 семестр

Лабораторні заняття – 35 Екзамен – 6 семестр

Самостійна робота – 93

Усього (годин/кредитів ECTS) – 198/5.5

Індекс Р14-6.070102-1/11-5.2.4

Р14-6.070102-2/11-5.2.4

СМЯ НАУ РНП 22.01.01-01-2012

Робоча навчальна програма дисципліни “Основи теорії математичного моделювання" розроблена на основі робочих навчальних планів № РБ–14–6.070102–1/11, РБ–14–6.070102–2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.070102 "Аеронавігація", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н14–6.070102–1/11–5.2.4, Н14–6.070102–2/11–5.2.4, затвердженої ректором 06.04.2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробили:

професор кафедри аеронавігаційних систем С.Павлова


доцент кафедри аеронавігаційних систем В.Міщенко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.070102 "Аеронавігація" (спеціальності 7/8.07010202 «Обслуговування повітряного руху», 7/8.07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування») – кафедри аеронавігаційних систем, протокол № 14 від 10.05.2011 р.


Завідувач кафедри __________________________________ В. Харченко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту аеронавігації, протокол №12 від 01.06.2011 р.


Голова НМРР ________________________________________ О. Ткаліч


УЗГОДЖЕНО


Директор ІАН

_______________ В. Васильєв


"____"____________2011 р.
Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

77

8

810

11

1212


12

13

1315

20Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

На базі здобутих знань майбутні фахівці зможуть створювати математичні моделі процесів аеронавігаційного спостереження та керування польотами, алгоритми та програми розв’язання математичних моделей, застосовувати програмний комплекс Матлаб для комп’ютерного моделювання процесів.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є вивчення принципів аналізу процесів функціонування та створення їх математичних моделей, методів комп’ютерного моделювання процесів та розв’язання математичних моделей.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- вивчення математичних методів опису, аналізу та побудови математичних моделей процесів і систем;

- вивчення чисельних методів розв’язання математичних задач, що виникають при створенні математичних моделей;

- отримання знань з методики алгоритмізації, програмної реалізації математичних моделей з використанням комп’ютерів;

- отримання навичок використання новітніх пакетів програм математичного моделювання.


1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати :

 • методи і етапи математичного моделювання;

 • засоби математичного опису процесів і систем;

 • чисельні методи розв’язання задач, що виникають при створенні математичних моделей;

 • алгоритми моделювання випадкових подій, величин та процесів;

 • математичне і програмне забезпечення, що використовується в моделюючих програмах та комплексах;

Вміти:

 • застосовувати методи, навики та прийоми моделювання процесів і систем;

 • виконувати розрахунки основних показників процесів та систем;

 • розв’язувати математичні моделі та аналізувати результати моделювання;

 • проводити статистичне моделювання процесів на комп’ютері;

 • використовувати сучасні пакети програм математичного моделювання;

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів.

1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №1 “Моделювання неперервних процесів” студент повинен :

Знати:


 • принципи математичного моделювання об’єктів та систем;

 • методи розв’язання нелінійних рівнянь;

 • методи наближення функцій поліномами;

 • методи розв’язку систем лінійних рівнянь.

Вміти:

 • аналізувати аналітичні моделі процесів;

 • виробляти алгоритми та програми розв’язання нелінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь

 • створювати програми наближення функції поліномами.

1.5.2 У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №2 “Моделювання динамічних процесів” студент повинен:

Знати:


 • методи наближення функцій сплайнами;

 • методи наближеного визначення інтегралів та похідних;

 • методи розв’язання диференційних рівнянь.

Вміти:

- створювати алгоритми чисельних розрахунків на персональному комп’ютері (ПК);

- розв’язувати аналітичні моделі з диференційними рівняннями;

- використовувати існуючі пакети програм моделювання.

1.5.3 У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №3 „Статистичне моделювання” студент повинен :

Знати:


- методи моделювання випадкових подій, величин та процесів;

- методи визначення статистичних характеристик;

- методи аналізу результатів моделювання.

Вміти:


- створювати програми для моделювання випадкових подій, величин та процесів з заданими характеристиками;

- проводити аналіз результатів моделювання.


1.5.4 У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля №4 “Моделювання систем масового обслуговування. ”

студент повинен:

Знати:

- класифікацію та основні типи систем масового обслуговування (СМО);- методи планування експериментів;

- визначення графа та його основні характеристики.

Вміти:

- визначати основні характеристики СМО;- проводити комп’ютерне моделювання СМО;

- проводити планування та аналіз результатів;

- складати графи складних систем.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

5 семестр

Модуль №1 “Моделювання неперервних процесів”

1.1

Основні поняття теорії математичного моделювання. Математичний опис процесів і систем. Аналітичне моделювання.

10

2

4

4

1.2

Математичне моделювання: аналітичне, імітаційне, статистичне, комбіноване.

4

2
2

1.3

Методи розв’язання аналітичних моделей.

Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь: метод дихотомії, метод січних, метод Ньютона,метод простої ітерації..

Розв’язання систем лінійних рівнянь. Прямі методи та ітераційні методи розв’язання систем лінійних рівнянь.


21

6

6

9

1.4

Поліноміальні моделі процесів.

Інтерполяція і наближення поліномами. Поліноми Лагранжа, поліноми Ньютона. Наближення за методом найменших квадратів.12

6
6

1.10

Модульна контрольна робота №1

4

2

-

2

Усього за модулем №1

51

18

10

23

Модуль №2 " Моделювання динамічних процесів "

2.1

Кусково-поліноміальні моделі. Інтерполяція сплайнами. Моделювання періодичних процесів. Наближення функцій тригонометричними поліномами.

8

4
4

2.2

Визначення інтегральних характеристик процесів. Методи чисельного інтегрування.

10

2

4

4

2.3

Визначення диференційних характеристик процесів. Формули наближеного визначення похідних першого та другого порядку.

4

2
2

2.4

Моделювання процесів, що описуються диференційними рівняннями. Методи наближеного розв’язання диференційних рівнянь та систем диференційних рівнянь.

17

6

3

8

2.5

Модульна контрольна робота №2

4

2
2

Усього за модулем №2

43

16

7

20

Усього за 5 семестр

94

34

17

43
1

2

3

4

5

6

6 семестр

Модуль №3 “Статистичне моделювання”

3.1

Випадкові події та величини, їхні статистичні характеристики.

6

2

-

4

3.2

Моделювання випадкових подій.

10

2

4

4

3.3

Моделювання випадкових величин.

10

2

4

4

3.4

Обробка і аналіз результатів моделювання. Визначення оцінок статистичних характеристик випадкових подій та величин.

8

4

-

4

3.5

Випадкові процеси та їхні статистичні характеристики.

8

4

-

4

3.6

Модульна контрольна робота №3

4

2

-

2

Усього за модулем №3

46

16

8

22

Модуль №4 “Моделювання систем масового обслуговування.. ”

4.1

Основні поняття теорії систем масового обслуговування (СМО)

4

2

-

2

4.2

Марківський випадковий процес

4

2

-

2

4.3

Потоки подій та їхні властивості.

8

2

2

4

4.4

Математичні моделі систем масового обслуговування.

24

6

8

10

4.5

Основні поняття теорії оптимізації.

6

2

-

4

4.6

Основні визначення теорії графів.

4

2

-

2

4.7

Планування експериментів

4

2

-

2

4.8

Модульна контрольна робота №4

4

2

-

2

Усього за модулем №4

58

20

10

28

Усього за 6 семестр

104

36

18

50

Усього за навчальною дисципліною

198

70

35

93


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка