Сіньова Людмила Миколаївна, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програмаСкачати 360.85 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір360.85 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА

ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


____________Лотюк О.С.

«____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАРУБІЖНЕ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»
КИЇВ – 2014

Робоча програма навчальної дисципліни «Зарубіжне право соціального забезпечення» для студентів для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2014 року – 28 с.
Розробники: Кучма Ольга Леонідівна,

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук.Сіньова Людмила Миколаївна, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук.
Робоча програма навчальної дисципліни «Зарубіжне право соціального забезпечення» затверджена на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Протокол № .....від «....»_________ 2013 року
Завідувач кафедри трудового права та

права соціального забезпечення __________ Іншин М. І.


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 2 від «21» листопада 2013 року

Голова науково-методичної комісії __________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії ___________Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року©Кучма О.Л., 2014

©Сіньова Л.М., 2014

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Зарубіжне право соціального забезпечення» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з напряму підготовки «Право», спеціальності - 6.03040101 «Правознавство».

Дана дисципліна «Зарубіжне право соціального забезпечення» за спеціальністю 6.03040101 «Правознавство» викладається у першому семестрі ІІ курсу магістратури в обсязі – 144 год. ( 3 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – cформувати систему теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування норм зарубіжного законодавства про соціальне забезпечення при настанні відповідних соціальних випадків.

Завдання: У результаті вивчення дисципліни «Зарубіжне право соціального забезпечення» студент повинен знати:


 • міжнародні правові акти, закони України та підзаконні акти, які регулюють соціальне забезпечення населення;

 • правовий статус суб’єктів права соціального забезпечення в зарубіжних країнах;

 • історичний розвиток зарубіжних систем соціального забезпечення;

 • загальні засади загальнообов’язкового державного страхування в зарубіжних країнах;

 • правове регулювання здійснення недержавного пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах;

 • правове регулювання надання спеціальних пенсій в зарубіжних країнах;

 • види, підстави та порядок надання соціальних допомог, послуг та пільг в країнах Європи.

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватися в системі джерел законодавства соціального забезпечення зарубіжних країн та в системі міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення;

 • аналізувати, систематизувати та узагальнювати норми права соціального захисту зарубіжних країн;

 • розрізняти відносини, які регулюються правом соціального захисту від відносин, які регулюються іншими галузями права.


Місце дисципліни Навчальна дисципліна «Зарубіжне право соціального забезпечення» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення дисципліни «Зарубіжне право соціального забезпечення» ґрунтується на здобутих студентами знаннях з теорії права, трудового права, права соціального забезпечення, цивільного права, цивільно-процесуального, адміністративного, фінансового, кримінального права, історії права зарубіжних країн.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9 - 16. Обов’язковим для іспиту є написання модульних контрольних робіт.Оцінювання за формами контролю: (як приклад)
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 20 балів

Max. – 30 балів

Min. – 20 бали

Max. – 30 балів

Усна відповідь

1х«4»=4

2х«4»=8

1х4=4

2х«4»=8

Доповнення

1х«1»=1

5х«1»=5

1х1=1

5х«1»=5

Експрес-опитування

1х«1»=4

1х«1»=1

1х1=4

1х«1»=1

Самостійна робота

1х«2»=2

2х«2»=4

1х2=2

2х«2»=4

Тестування

1х«2»=2

1х«2»=2

1х2=2

1х«2»=2

Виконання індивідуального завдання (в т.ч. написання реферату)

1х«3»=3

1х«3»=3

1х3=3

1х«3»=3

Робота над конспектом

1х«2»=2

1х«2»=2

1х2=2

1х«2»=2

Модульна контрольна робота 1

1х«5»=5

1х«5»=5Модульна контрольна робота 21 х5=5

1х«5»=5

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання іспиту, студен зобов’язаний виконати додаткові завдання на розсуд лектора.У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. Додаткові бали можуть бути зараховані студентам впродовж семестру за рахунок виконання ними індивідуальних та самостійних завдань визначених викладачем.

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

іспит / залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови іспиту)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 ЗАРУБІЖНЕ Право соціального ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ як галузь права: загальнА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, предмет, метод та система соціального забезпечення в зарубіжних країнах (2 год.)

 1. Поняття права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

 2. Предмет, система та сутність права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

 3. Роль держави у соціальному забезпеченні населення в зарубіжних країнах.


Тема 2. Міжнародно-правові стандарти та джерела права соціального забезпечення зарубіжних країн (2 год.)


  1. Міжнародно-правові стандарти права соціального забезпечення зарубіжних країн.

  2. Вплив міжнародно-правових стандартів права соціального забезпечення зарубіжних країн на українське право соціального забезпечення.


Тема 3. Правовідносини соціального забезпечення зарубіжних країн та їх суб’єкти. (2 год.)


 1. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.

 2. Суб’єкти правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.


Тема 4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі права соціального забезпечення зарубіжних країн (2 год.)


 1. Поняття соціальних стандартів та соціальних гарантій.

 2. Види та становлення основних моделей соціального захисту у світі.

 3. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі соціального захисту країн ЄС.

 4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі соціального забезпечення Російської Федерації.


Тема 5. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування зарубіжних країн. (2 год.)


 1. Поняття та характеристика соціального страхування зарубіжних країн.

 2. Соціальне страхування в країнах ЄС.

 3. Соціальне страхування в США.


Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах. (2 год.)

 1. Поняття та ознаки загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах.

 2. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в країнах ЄС.

 3. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в США.


Тема 7. Поняття та види державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах. (2 год.)

 1. Поняття та ознаки державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.

 2. Класифікація та порядок призначення державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.


Тема 8. Поняття та правові ознаки страхових виплат. Система страхового пенсійного забезпечення зарубіжних країн. (2 год.)

 1. Поняття та правові ознаки страхових виплат.

 2. Система страхового пенсійного забезпечення в країнах ЄС.

 3. Система страхового пенсійного забезпечення в США.


Змістовий модуль 2 Право соціального забезпечення ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 9. Недержавне пенсійне забезпечення зарубіжних країн (2 год.)

 1. Поняття недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Система недержавного пенсійного забезпечення в країнах ЄС.

 3. Система недержавного пенсійного забезпечення в США.


Тема 10. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб (2 год.)

 1. Поняття соціального обслуговування.

 2. Система соціального обслуговування в країнах ЄС.

 3. Система соціального обслуговування в США.

 4. Діяльність соціальних служб в зарубіжних країнах.


Тема 11. Право соціального забезпечення Російської Федерації (2 год.)

 1. Поняття соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 2. Система соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 3. Джерела соціального забезпечення Російської Федерації.


Тема 12. Право соціального забезпечення США (2 год.)

 1. Поняття соціального забезпечення за законодавством США.

 2. Історія становлення соціального забезпечення США.

 3. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством США.

 4. Джерела соціального забезпечення США.


Тема 13. Право соціального забезпечення Великої Британії. (5 год.)

1. Історія становлення соціального забезпечення Великої Британії.

2. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

3. Джерела соціального забезпечення Великої Британії.


Тема 14. Право соціального забезпечення Німеччини (2 год.)

1. Історія становлення соціального забезпечення Німеччини.

2. Система соціального забезпечення Німеччини.

3. Джерела соціального забезпечення Німеччини.


Тема 15. Право соціального забезпечення Франції. (2 год.)

1. Історія становлення соціального забезпечення Франції.

2. Система соціального забезпечення Франції.

3. Джерела соціального забезпечення Франції.


Тема 16. Право соціального забезпечення Китаю та Японії (2 год.)

1. Історія становлення соціального забезпечення Китаю.

2.Система та джерела соціального забезпечення Китаю.

3. Історія становлення соціального забезпечення Японії.4. Система та джерела соціального забезпечення Японії.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 ЗАРУБІЖНЕ Право соціального забезпечення як галузь права: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система зарубіжного права соціального забезпечення.

2

2

5

2

Тема 2. Міжнародно-правові стандарти та джерела права соціального забезпечення зарубіжних країн

2

2

5

3

Тема 3. Правовідносини соціального забезпечення зарубіжних країн та їх суб’єкти

2

2

5

4

Тема 4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі соціального забезпечення зарубіжних країн

2

2

5

5

Тема 5. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування зарубіжних країн

2

2

5

6

Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах

2

2

5

7

Тема 7. Поняття та види державної соціальної допомоги та соціальних пільг в зарубіжних країнах

2

2

5

8

Тема 8. Поняття та правові ознаки страхових виплат. Система страхового пенсійного забезпечення зарубіжних країн

2

2

5
Модульна контрольна робота 1
1
Змістовий модуль 2 . Право соціального забезпечення ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

9

Тема 9. Недержавне пенсійне забезпечення зарубіжних країн.

2

2

4,5

10

Тема 10. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб

2

2

4,5

11

Тема 11. Соціальне забезпечення Російської Федерації

2

2

4,5

12

Тема 12. Соціальне забезпечення США

2

2

4,5

13

Тема 13. Соціальне забезпечення Великої Британії

2

2

4,5

14

Тема 14. Соціальне забезпечення Німеччини

2

2

4,5

15

Тема 15. Соціальне забезпечення Франції

2

2

4,5

16

Тема 16. Соціальне забезпечення Китаю та Японії

2

2

4,5

11

Модульна контрольна робота 2
1Іспит

ВСЬОГО

34

34

76

Загальний обсяг 144 год., в тому числі:

Лекцій34 год.

Семінари34 год.

Самостійна робота76 год.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАРУБІЖНЕ Право соціального ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ як галузь права: загальнА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, предмет, метод та система соціального забезпечення в зарубіжних країнах (4 год.)
Лекція 1. Поняття, предмет, метод та система соціального забезпечення в зарубіжних країнах. (2 год.)

Практичне заняття 1.2 год.

1. Поняття права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

2. Предмет, система та сутність права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

3. Роль держави у соціальному забезпеченні населення в зарубіжних країнах.


Тема 2. Міжнародно-правові стандарти та джерела права соціального забезпечення зарубіжних країн. (4 год.)

Лекція 2. Міжнародно-правові стандарти та джерела права соціального забезпечення зарубіжних країн. (2 год.)
Практичне заняття 2. – 2 год.
1. Міжнародно-правові стандарти права соціального забезпечення зарубіжних країн.

2. Вплив міжнародно-правових стандартів права соціального забезпечення зарубіжних країн на українське право соціального забезпечення.


Тема 3. Правовідносини соціального забезпечення зарубіжних країн та їх суб’єкти (4 год.)

Лекція 3. Правовідносини соціального забезпечення зарубіжних країн та їх суб’єкти. (2 год.)

Практичне заняття 3. – 2 год.
1. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.

2. Суб’єкти правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.


Тема 4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі права соціального забезпечення зарубіжних країн (4 год.)

Лекція 4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі права соціального забезпечення зарубіжних країн. (2 год.)
Практичне заняття 4. 2 год.
1. Поняття соціальних стандартів та соціальних гарантій.

2. Види та становлення основних моделей соціального захисту у світі.

3. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі соціального захисту країн ЄС.

4. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі соціального забезпечення Російської Федерації.


Тема 5. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування зарубіжних країн (4 год.)

Лекція 5. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування зарубіжних країн. (2 год.)
Практичне заняття 5.2 год.
1. Поняття та характеристика соціального страхування зарубіжних країн.

2. Соціальне страхування в країнах ЄС.

3. Соціальне страхування в США.
Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах (4 год.)

Лекція 6. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах (2 год.)
Практичне заняття 6.2 год.
1. Поняття та ознаки загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах.

2. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в країнах ЄС.

3. Загальнообов’язкове державне соціального страхування на випадок безробіття в США.
Тема 7. Поняття та види державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах (4 год.)

Лекція 7. Поняття та види державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах (2 год.)

Практичне заняття 7.2 год.
1. Поняття та ознаки державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.

2. Класифікація та порядок призначення державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.


Тема 8. Поняття та правові ознаки страхових виплат. Система страхового пенсійного забезпечення зарубіжних країн (4 год.)

Лекція 8. Поняття та правові ознаки страхових виплат. Система страхового пенсійного забезпечення зарубіжних країн (2 год.)
Практичне заняття 8.2 год.
1. Поняття та правові ознаки страхових виплат.

2. Система страхового пенсійного забезпечення в країнах ЄС.

3. Система страхового пенсійного забезпечення в США.

Контрольні запитання та завдання
1. Контрольні запитання до змістовного модуля 1


 1. Поняття права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

 2. Предмет, система та сутність права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

 3. Поняття «держава соціального благоденства».

 4. Вплив міжнародно-правових стандартів права соціального забезпечення зарубіжних країн на українське право соціального забезпечення.

 5. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.

 6. Види соціальних гарантій у системі соціального забезпечення зарубіжних країн.

 7. Види та становлення основних моделей соціального забезпечення у світі.

 8. Поняття та характеристика соціального страхування зарубіжних країн.

 9. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в країнах ЄС. Порівняти декілька країн.

 10. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в США. Особливості.

 11. Класифікація та порядок призначення державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах. Відмінність від державних соціальних допомог та соціальних пільг України.

 12. Поняття та правові ознаки страхових виплат. Система страхового пенсійного забезпечення в країнах ЄС. Порівняти декілька країн.

 1. Завдання для самостійної роботи до змістовного модуля 1

І. Підготувати доповіді на одну з наступних тем (на вибір студента):

1. Зробити порівняльний аналіз системи права соціального забезпечення України та системи права соціального забезпечення зарубіжних країн.

2. Зробити порівняльний аналіз загальнообов’язкового державного соціального страхування України та зарубіжних країн (не менше 3-ьох країн).

ІІ. Підготувати доповіді на одну з наступних тем (на вибір студента):

1. Дослідити систему соціального страхування на випадок безробіття в зарубіжних країнах. Скласти порівняльну таблицю (не менше 3-ьох країн).

2. Зробити порівняльний аналіз соціальних допомог та пільг України та соціальних допомог та пільг в зарубіжних країнах (не менше 3-ьох країн).

3. Порівняти системи страхового пенсійного забезпечення зарубіжних країн. Скласти порівняльну таблицю (не менше 3-ьох країн).Рекомендована література:

 1. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята 3 травня 1996 року, [ратифікована із заявами Законом від 14.09.2006] / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – С. 2096.

 2. Загальна декларація прав людини: Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации. – Луганск: Изд–во Восточноукр. гос. ун–та, 1999. – С. 189–196.

 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Соціальний захист: (спецвипуск). – серпень. – 1998. – С. 105–111.

 4. Про рівне ставлення та рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками: Конвенція МОП № 156 вiд 23.06.1981 р. [ратифікована Законом України від 22.10.1999 р.] // Офіційний вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2134.

 5. Конвенції МОП: а) № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.); б) № 117 про основні цілі і норми соціальної політики (1962 р.); в) № 118 про рівноправність у соціальному забезпеченні (1962 р.); г) № 157 про збереження прав в галузі соціального забезпечення (1982 p.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: В 3-х т. - К.: Основа, 1997. - Т.3.

 6. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст. 121.

 7. Закон України „Про загальонобов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

 8. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’зку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. № 2240-III.

 9. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 року № 1105-XIV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403

 10. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" № 2017-III від 05.10.2000р. // Офіційний вісник України, 2000, № 44 (17.11.2000), ст. 1876.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Право соціального забезпечення ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 9. Недержавне пенсійне забезпечення зарубіжних країн (4 год.)

Лекція 9. Недержавне пенсійне забезпечення зарубіжних країн (2 год.)
Практичне заняття 9.2 год.


 1. Поняття недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Система недержавного пенсійного забезпечення в країнах ЄС.

 3. Система недержавного пенсійного забезпечення в США.


Тема 10. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб (4 год.)

Лекція 10. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб (2 год.)
Практичне заняття 10.2 год.


 1. Поняття соціального обслуговування.

 2. Система соціального обслуговування в країнах ЄС.

 3. Система соціального обслуговування в США.

 4. Діяльність соціальних служб в зарубіжних країнах.


Тема 11. Право соціального забезпечення Російської Федерації (4 год.)

Лекція 11. Право соціального забезпечення Російської Федерації (2 год.)
Практичне заняття 11.2 год.


 1. Поняття соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 2. Система соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 3. Джерела соціального забезпечення Російської Федерації.


Тема 12. Право соціального забезпечення США (4 год.)
Лекція 12. Право соціального забезпечення США (2 год.)
Практичне заняття 12.2 год.


 1. Поняття соціального забезпечення за законодавством США.

 2. Історія становлення соціального забезпечення США.

 3. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством США.

 4. Джерела соціального забезпечення США.


Тема 13. Право соціального забезпечення Великої Британії (4 год.)
Лекція 13. Право соціального забезпечення Великої Британії. (2 год.)
Практичне заняття 13.2 год.
1. Історія становлення соціального забезпечення Великої Британії.

2. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

3. Джерела соціального забезпечення Великої Британії.
Тема 14. Право соціального забезпечення Німеччини (4 год.)
Лекція 14. Право соціального забезпечення Німеччини (2 год.)
Практичне заняття 14.2 год.
1. Історія становлення соціального забезпечення Німеччини.

2. Система соціального забезпечення Німеччини.

3. Джерела соціального забезпечення Німеччини.
Тема 15. Право соціального забезпечення Франції (4 год.)
Лекція 15. Право соціального забезпечення Франції. (2 год.)
Практичне заняття 15.2 год.
1. Історія становлення соціального забезпечення Франції.

2. Система соціального забезпечення Франції.

3. Джерела соціального забезпечення Франції.

Тема 16. Право соціального забезпечення Китаю та Японії (4 год.)
Лекція 16. Право соціального забезпечення Китаю та Японії. (2 год.)
Практичне заняття 16.2 год.
1. Історія становлення соціального забезпечення Китаю.

2. Система та джерела соціального забезпечення Китаю

3. Історія становлення соціального забезпечення Японії

4. Система та джерела соціального забезпечення Японії.Контрольні запитання та завдання
1. Контрольні запитання до змістовного модуля 2

1. Поняття та система недержавного пенсійного забезпечення країн ЄС або США.

2. Поняття та система соціального обслуговування в країнах ЄС або США.

3. Діяльність соціальних служб в зарубіжних країнах. Особливості.

4. Поняття, система та джерела соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

5. Поняття та система соціального забезпечення за законодавством США.

6. Історія становлення соціального забезпечення США.

7. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

8. Джерела соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

9. Система та джерела соціального забезпечення Німеччини.

10. Система та джерела соціального забезпечення Франції.

11. Система та джерела соціального забезпечення Японії.

12 Система та джерела соціального забезпечення Китаю.
2. Завдання для самостійної роботи

Підготувати доповіді на одну з наступних тем (на вибір студента): 1. Особливості недержавного пенсійного забезпечення зарубіжних країн. Порівняльний аналіз недержавного пенсійного забезпечення в декількох країнах.

 2. Зробити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці) соціального обслуговування та діяльності соціальних служб зарубіжних країн.

 3. Порівняти систему соціального забезпечення країн ЄС, Великої Британії, Німеччини, Франції, Китаю та Японії. (у вигляді таблиці, не менше 3-ьох країн).

 4. Проаналізувати негативні та позитивні риси соціального забезпечення будь-якої зарубіжної країни та України.


Рекомендована література:

 1. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята 3 травня 1996 року, [ратифікована із заявами Законом від 14.09.2006] / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – С. 2096.

 2. Загальна декларація прав людини: Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации. – Луганск: Изд–во Восточноукр. гос. ун–та, 1999. – С. 189–196.

 3. Конвенції МОП: а) № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.); б) № 117 про основні цілі і норми соціальної політики (1962 р.); в) № 118 про рівноправність у соціальному забезпеченні (1962 р.); г) № 157 про збереження прав в галузі соціального забезпечення (1982 p.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: В 3-х т. - К.: Основа, 1997. - Т.3.

 4. Соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной, подписанное 13 марта 1992 года в Москве.

 5. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 : Конвенція Міжнародної організації праці вiд 27 черв. 1978 р. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_187.

 6. Повідомлення Європейської комісії для Ради та Європейського парламенту „Ширша Європа – Сусідні країни : нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами”, м. Брюссель. 1.03.2003 // Європейський Союз та Україна : стратегія відносин в контексті розширення : матеріали Міжнар. конф., Київ, 23 вересня 2003 р. – К., 2003. – С. 85–109.

 7. Вінер М. Пенсійні системи країн Латинської Америки // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 5. — С. 35—37.

 8. Ганслi Теренс М. Соцiальна полiтика та соцiальне забезпечення за ринкової економiки. - К.:Либідь, 1996. – 210 с

 9. Павленко М. Світовий досвід функціонування систем соціального страхування. Уроки для України // Україна: аспекти праці. — 2002. — № 6. С. 30—36.

 10. Свобода объединения на практике: извлеченные уроки : глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда // Международное бюро труда. – Женева, 2008. – 137 c.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята 3 травня 1996 року, [ратифікована із заявами Законом від 14.09.2006] / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – С. 2096.

 2. Загальна декларація прав людини: Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации. – Луганск: Изд–во Восточноукр. гос. ун–та, 1999. – С. 189–196.

 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Український часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 91–109.

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 // Соціальний захист: (спецвипуск). – серпень. – 1998. – С. 105–111.

 5. Про рівне ставлення та рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками: Конвенція МОП № 156 вiд 23.06.1981 р. [ратифікована Законом України від 22.10.1999 р.] // Офіційний вісник України. – 1999. – № 43. – Ст. 2134.

 6. Конвенції МОП: а) № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення (1952 р.); б) № 117 про основні цілі і норми соціальної політики (1962 р.); в) № 118 про рівноправність у соціальному забезпеченні (1962 р.); г) № 157 про збереження прав в галузі соціального забезпечення (1982 p.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: В 3-х т. - К.: Основа, 1997. - Т.3.

 7. Соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной, подписанное 13 марта 1992 года в Москве.

 8. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст. 121.

 9. Закон України „Про загальонобов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

 10. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’зку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. № 2240-III.

 11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 року № 1105-XIV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 46-47, ст.403

 12. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" № 2017-III від 05.10.2000р. // Офіційний вісник України, 2000, № 44 (17.11.2000), ст. 1876.

 13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-III від 02.03.2000р. // Офіційний вісник України, 2000, № 13 (14.04.2000), ст. 505.

Додаткова:

 1. Конвенція про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 : Конвенція Міжнародної організації праці вiд 27 черв. 1978 р. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_187.

 2. Конвенція про сприяння колективним переговорам : Конвенція Міжнародної організації праці від 19 черв. 1981 р. № 154. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=993_006.

 3. Повідомлення Європейської комісії для Ради та Європейського парламенту „Ширша Європа – Сусідні країни : нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами”, м. Брюссель. 1.03.2003 // Європейський Союз та Україна : стратегія відносин в контексті розширення : матеріали Міжнар. конф., Київ, 23 вересня 2003 р. – К., 2003. – С. 85–109.

 4. Андрусишин Б.І. Робітнича політики українських урядів (1917-1920 рр.): автореф. дис. … д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 / Б.І. Андрусишин / Ін-т укр. археографії та джерелознавства України. – К., 1997. – 44 с.

 5. Асланян Г. Двосторонній план дій чи нове „домашнє завдання” для України // Лабораторія законодавчих ініціатив. – http://www.parlament.org.ua/content/print.php?action-nws&ar_id=1008 14.02.05.

 6. Баранова Т. И. Социальная защита испанских трудящихся // Полис. - 2001. - № 6. - С. 152 – 158.

 7. Білик Л.С. Економіка праці: Навч. Посібник. — Чернівці: Рута, 2001. — 75 с.

 8. Бондаренко О.О. Наочний посібник з курсу "Економіка та соціологія праці". — К., 1995. — 32 с.

 9. Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. - СПб., 1998. - С. 179 – 189.

 10. Вінер М. Пенсійні системи країн Латинської Америки // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 5. — С. 35—37.

 11. Ганслi Теренс М. Соцiальна полiтика та соцiальне забезпечення за ринкової економiки. - К.:Либідь, 1996. – 210 с

 12. Грег Мак Таггарт. Пенсійна реформа в постсоціалістичних країнах // Соціальна політика. — 2001. — № 1. — С. 19—25.

 13. Горюк Н. Криза пенсійних систем: проблеми й альтернативи реформи // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 4. — С. 38—40.

 14. Городня О. Система соціального захисту у Бельгії // Охорона праці. — 2002. — № 1. — С. 45—46.

 15. Деркач Т.В. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування// Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / за ред. Шушної Л.П.-Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2006.- 182с. – С.126.

 16. Єганов О.Ю., Карась П.М., Красночубенко К.В. Економіка праці: Навч. посіб. — Миколаїв: УДМТУ, 2001. — 48 с.

 17. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. — К., 2002.

 18. Павлова Н. Пенсионная реформа в Латвии // Социальное обеспечение. — 2001. — № 4. — С. 14—18.

 19. Павленко М. Світовий досвід функціонування систем соціального страхування. Уроки для України // Україна: аспекти праці. — 2002. — № 6. С. 30—36.

 20. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. — М., 2002.

 21. Пол де Нойер. Система соціального забезпечення в Нідерландах. // Соціальна політика і соціальна робота. — 1999. — № 2. — С. 28—38.

 22. Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи — Латвія, Угорщина, Польща // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 3. — С. 35—39.

 23. Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи — Латвія, Угорщина, Польща // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 4. — С. 36—44.

 24. Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійної реформи для України // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 2. — С. 19—26.

 25. Яценко В., Вінер М. Уроки чилійської пенсійної революції // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 5. — С. 38—45.

 26. Українське суспільство 1994–2004 : соціологічний моніторинг / за ред. Н. Паніної. – К., 2004. – С. 16.

 27. Хоффманн Л., Мьоллерс. Україна на шляху до Європи. – К., 2001. – 343 с.; The EU and Ukraine. Neighbours, Fiends, Partners? Edited by Ann Lewis. The Federal Trust, 2002. – 319 p.

 28. Рекомендація щодо процедур визначення умов зайнятості на державній службі : рек. МОП вiд 27 черв. 1978 р. № 159. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.cgi?nreg=993_272.

 29. Свобода объединения на практике: извлеченные уроки : глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда // Международное бюро труда. – Женева, 2008. – 137 c.

 30. Свобода объединения и коллективные переговоры : общий обзор по Конвенциям МОТ № 87 “О свободе ассоциации”; № 98 “О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров”; № 154 “О содействии коллективным переговорам” // Международное бюро труда. – Женева, 1995. – 166 с.

 31. Обзор зарубежного законодательства о забастовках и локаутах. – Режим доступу:http://www.trudsud.ru/ru/docs/publications/5/.

 32. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 299 с.

 33. Карпіщенко О.І., Прокопенко О.В., Сотник І.М., Карпіщенко Т.О. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Суми: СумДУ, 2002. — 132 с.

 34. Костицький В. Економічний патріотизм як соціально-економічне і правове явище // Право України. - 2001. - № 6. - С. 18 - 25.

 35. Лаврененко И. М. Государственная социальная политика Российской Федерации: опыт и проблемы трансформации (80-е - первая половина 90-х годов ХХ столетия), Дис . д-ра ист. наук. - М., 2000. – 158 с.

 36. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика. - 2002. - № 1. - С. 8-9

 37. Макеев С. Процессы социальной структуризации в современной Украине // Полис. — 2003. — № 3. — С. 57-58.

 38. Осадчая И. Бюджетная политика государства на переломных этапах: опыт индустриально развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 8. — С. 25 - 29.

 39. Польовий Л. Стан ринку працi i пiдвищення розмiру допомоги по безробiттю // Соцiальний захист. - 2001. - № 5. - С. 21 - 32.

 40. Создавая социальную демократию. Сто лет социал-демократической рабочей партии Швеции. - М., 2001. - С. 75 - 87.

 41. Страшун Б. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4-х т. / Отв. ред - М., 1996. - Т. 1-2.

 42. Кожушко С.І. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / С.І. Кожушко / Харківський нац. ун-т внутр.

 43. Прилипко С.М. Солідарні засади у соціальному забезпеченні / С.М. Прилипко // Право України. – 2003. – №1. – С. 83-85.Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.Г. Варич / ІДП НАН України. – К., 2006. – 206 с.

 44. Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / О.З. Панкевич / Львівський нац. ун-т. – Л., 2003. – 182 с.

 45. Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: методология и теорія: моногр. / Л.Б. Тиунова. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1991. – 135 с.Павлюченко В.Г. Становление национальной системы социального страхования в России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.07 / В.Г. Павлюченко / Ин-т труда М-ва труда и соц. развития РФ. – М., 1998. – 318 с.

 46. Ярошенко І.С. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / І.С. Ярошенко / Київський нац. економ. ун-т. – К., 2006

 47. Андреев В.С. Правоотношения по государственному социальному страхованию в СССР.  – М., 1962.

 48. Батыгин К.С. Правоотношения по социальному страхованию // Государство и право. - 1972. - № 11.

 49. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових фондів // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42. – С. 238–243.

 50. Догадов В.М. Социальное страхование. - М., 1926.

 51. Євченко Ю.В. Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України).: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с.

 52. Прилипко С.М. Деякі питання соціального страхування // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 50. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – с. 87-92.

 53. Залетов О. Пенсійний захист населення: глобальна проблема ХХІ століття // Страхова справа.-№3(26).-2006.-С.10.

 54. Феськов Микола Миколайович. Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Одеська національна юридична академія. - О., 2002.-19с.

 55. Чутчева О.Г. Правове регулювання соціального захисту громадян України: Автореф.дис…канд.юрид.наук:12.00.05 /Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.-Харків, 2003.-18с.

Питання на іспит

  1. Поняття права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

  2. Предмет права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

  3. Система права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

  4. Сутність права соціального забезпечення в зарубіжних країнах.

  5. Поняття «держава соціального благоденства».

  6. Вплив міжнародно-правових стандартів права соціального забезпечення зарубіжних країн на українське право соціального забезпечення.

  7. Поняття правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.

  8. Види правовідносин соціального забезпечення зарубіжних країн.

  9. Поняття соціальних гарантій у системі соціального забезпечення зарубіжних країн.

  10. Види соціальних гарантій у системі соціального забезпечення зарубіжних країн.

  11. Види та становлення основних моделей соціального захисту у світі.

  12. Поняття та характеристика соціального страхування зарубіжних країн.

 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в Німеччині

 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в Англії

 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в Франції

 4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в США.

 5. Класифікація та порядок призначення державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.

 6. Відмінність державних соціальних допомог та соціальних пільг України та державних соціальних допомог та соціальних пільг в зарубіжних країнах.

 7. Поняття та правові ознаки страхових виплат.

 8. Система страхового пенсійного забезпечення в країнах ЄС.

 9. Поняття недержавного пенсійного забезпечення країн ЄС.

 10. Система недержавного пенсійного забезпечення країн ЄС.

 11. Поняття недержавного пенсійного забезпечення США.

 12. Система недержавного пенсійного забезпечення країн США.

 13. Поняття соціального обслуговування в країнах ЄС.

 14. Система соціального обслуговування в країнах ЄС.

 15. Поняття та система соціального обслуговування в США.

 16. Діяльність соціальних служб в зарубіжних країнах.

 17. Поняття соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 18. Система та джерела соціального забезпечення за законодавством Російської Федерації.

 19. Поняття та система соціального забезпечення за законодавством США.

 20. Історія становлення соціального забезпечення США.

 21. Система та особливості соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

 22. Джерела соціального забезпечення за законодавством Великої Британії.

 23. Система соціального забезпечення Німеччини.

 24. Джерела соціального забезпечення Німеччини.

 25. Система соціального забезпечення Франції.

 26. Джерела соціального забезпечення Франції.

 27. Система соціального забезпечення Японії.

 28. Джерела соціального забезпечення Японії

 29. Система соціального забезпечення Китаю.

 30. Джерела соціального забезпечення Китаю.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка