Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програмаСторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3

Усього годин


216

36

-

54
1265. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Правила техніки безпеки та пожежної безпеки. Оформлення звітів про виконану лабораторну роботу. Ознайомлення з хімічним посудом та основним обладнанням лабораторії органічної хімії.

3

2

Елементний аналіз органічних речовин.

3

3

Методи роботи в органічній хімії:

перегонка, перегонка з водяним паром, перекристалізація, визначення температури топлення, сублімація, хроматографія.6

4

Алкани і циклоалкани.

Досліди за темою «Алкани і циклоалкани»: Алкани, їх фізичні та хімічні властивості, електронна будова Визначення алканів методом виключення за якісними реакціями на основні функціональні групи органічних речовин..3

5

Ненасичені сполуки аліфатичного та ароматичного рядів.

Досліди за темою «Алкени», «Алкіни», «Арени»:

- Алкени та дієни, їх фізичні та хімічні властивості. Визначення алкенів та дієнів за допомогою якісних реакцій.

- Алкіни, особливості їх електронної будови, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на на потрійний зв'язок.

- Арени, фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.

Хімічні властивості поліциклічних аренів. Визначення аренів за допомогою якісних реакцій.6

6

Галогензаміщені сполуки аліфатичного та ароматичного ряду. Спирти та феноли:

спирти та феноли, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на спирти, багатоатомні насичені спирти та феноли.

Визначення класу спирту за допомогою якісних реакцій на багатоатомні насичені спирти та феноли.

Алгоритм визначення класу спирту за допомогою якісних реакції на багатоатомні насичені спирти та феноли.6

7

Оксосполуки аліфатичного та ароматичного рядів.

Альдегіди та кетони. Фізичні та хімічні властивості; класифікація альдегідів та кетонів. Якісні реакції на аліфатичні та ароматичні альдегіди і кетони.3

8

Карбонові кислоти.

Гідроліз жирів. Виявлення ненасиченості. Карбонові кислоти, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості. Визначення карбоксильної функціональної групи за допомогою якісних реакцій.6

9

Азотовмісні сполуки:

Аміни, особливості електроної будови, класифікація амінів, їх фізичні та хімічні властивості.3

10

Гетерофункціональні сполуки:

гідроксикислоти, їх класифікація, особливості взаємного впливу функціональних груп, фізичні та хімічні властивості гідроксикислот. Ідентифікація гідроксикислот за допомогою якісних реакцій. Методика ідентифікації гідроксикислот.3

11

Амінокислоти:

амінокислоти, класифікація, фізичні та хімічні властивості амінокислот, якісні реакції на пептидний зв'язок. Поліпептиди та білки, первинна структура білків, поняття про пептидний синтез.3

12

Вуглеводи.

Одержання аномерів глюкопіранози. Класифікація вуглеводів, моносахариди. Хімічні властивості альдоз та кетоз. Визначення альдоз та кетоз за допомогою якісних реакцій.6

13

Гетероциклічні сполуки.

Класифікація гетероциклічних органічних сполук.

Ароматичні гетероциклічні сполуки.


3
Разом

366. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Алкани, їх фізичні та хімічні властивості, електронна будова, номенклатура.

5

2

Алкени та дієни, їх фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.

7

3

Алкіни, особливості їх електронної будови, фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.

7

4

Арени, особливості їх електронної будови, фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.

7

5

Спирти та феноли, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.

10

6

Альдегіди та кетони. Фізичні та хімічні властивості; класифікація альдегідів та кетонів. Номенклатура.

15

7

Карбонові кислоти, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості.Номенклатура.

15

8

Аміни, їх класифікація, фізичні та хімічні властивості.

Номенклатура.10

9

Класифікація гетероциклічних органічних сполук.

Ароматичні гетероциклічні сполуки. фізичні та хімічні властивості. Номенклатура.10

10

Гідроксикислоти, їх класифікація, особливості взаємного впливу функціональних груп, фізичні та хімічні властивості гідроксикислот.

10

11

Амінокислоти, класифікація, фізичні та хімічні властивості амінокислот, якісні реакції на пептидний зв'язок. Поліпептиди та білки, первинна структура білків, поняття про пептидний синтез.

5

12

Класифікація вуглеводів, моносахариди. Хімічні властивості альдоз та кетоз.

15

13

Урацил, тімін, цитозин, лактім-лактамна та кето-єнольна таутомерія. Поняття шестичленної гетероциклічної сполуки з одним гетероатомом (група піридину) та кількома гетероатомами (група піримідину), класифікація та номенклатура. Визначення пуринового фрагменту у наданому зразку органічної речовини.

10
Разом

126

7. Методи навчання

Форма навчання: лекції; лабораторні заняття; самостійна робота.8. Методи контролю

Письмовий контроль підготовки та проходження лабораторних занять, індивідуальний захист лабораторних робіт, модульні контрольні роботи.

Контроль знань включає: а) модульний контроль; б) поточний контроль проходження лабораторного практикум; в) контроль самостійної роботи.

По завершенню вивчення дисципліни складається письмовий залік (в 3-му семестрі).Модульний контроль являє собою дві тестові контрольні роботи тривалістю до 45 хвилин за матеріалами частини робочої програми (модуля) після вивчення її в лекційному курсі та виконання відповідних практичних робіт на лабораторному практикуму.

Важливим етапом в вивченнi дисциплiни “Органiчна хiмiя” є лабораторнi заняття, метою яких є краще засвоєння програмного матерiалу за темами. Під час проходження лабораторного практикуму проводиться поточний контроль знань, необхідних для успішного і безпечного виконання лабораторної роботи (здійснюється в письмовій формі - перед кожною лабораторною роботою); лабораторні роботи виконуються індивідуально; захист лабораторних робіт включає оформлення звіту про виконання роботи (згідно умов практикуму), передачу одержаних матеріалів навчально-допоміжному персоналу.Форми та особливості проведення контролю:

а) Загальний поточний контроль знань здiйснюється у формi короткотермiнових (5 – 10 хвилин) письмових контрольних робiт за матерiалами поточних лекцiй, який проводиться на лабораторних заняттях з метою активізації систематичної роботи студентів і перевірки готовності кожного студента до виконання завдань лабораторного практикуму.

б) Контроль проходження практикуму здiйснюється у формi письмової перевірки знання теоретичного матерiалу, перевірки знання порядку виконання дослідів, правил техніки безпеки, контролю за виконанням роботи та перевiрки оформлення звiтiв у лабораторному журналi.

в) Умовою допуску до заліку є виконання i захист усiх лабораторних робiт, успішне проходження тестування за двома модулям .

г) Підсумкова оцінка теоретичних знань та навичок практичної роботи – результуюча. Вона виставляється відповідно до Стандарту Освіти за матеріалами наведеної програми.

д) Проходження всіх тестувань і виконання лабораторних робіт з оцінкою „відмінно” (рівень А) за рішенням кафедри хімічного матеріалознавства звільняє студента від проходження заліку (зараховується проходження заліку з курсу „Органічна хімія” з оцінкою „відмінно” – рівень А).

е) Критерiй оцiнювання:

Оцiнка “вiдмiнно” (рівень А) - студент вiльно володiє матерiалом вiдповiдно до наведеної програми i може творчо використовувати свої знання.

Оцiнка “добре”(рівень B, C)- студент має теоретичнi знання вiдповiдно до програми, але практичнi питання нерiдко вирiшує помилково.

Оцiнка “задовiльно”(рівень D, E) – студент засвоїв курс, знає основнi класи органічних сполук, але непереконливо відповідає, путає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань, відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища тощо.

Оцінка “незадовiльно”(рівень F)- студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.Елементи оцінювання:

А. Лабораторний практикум:

 1. Допуск до виконання лабораторної роботи (поточні контрольні роботи) 45 балів (15 лабораторних занять (без вступного та залікового) по 3 бала).

За несумлінне відношення до практичних занять (відсутність спецодягу, запізнення більше 5 хв., відсутність лабораторного журналу або записів у ньому, серйозні порушення правил безпеки та пожежної безпеки тощо) рішенням викладача студент, як такий, що створює небезпеку для себе та навчальної групи, відсторонюється від виконання лабораторної роботи.

До виконання кожної лабораторної роботи студент допускається за наявності спецодягу, своєчасної присутності на заняттях, попередньої самостійної підготовки - наявності попередніх записів в лабораторному журналі, які оформлені в лабораторному журналі за встановленою формою (під час самостійної підготовки до заняття), виконання (протягом 5 – 10 хвилин) письмової контрольної робiти (перевірки знання теоретичного матерiалу, перевірки знання порядку виконання дослідів, правил техніки безпеки) та безумовного виконання правил техніки безпеки та пожежної безпеки, дисциплінованості тощо.2. Практичне виконання кожного лабораторного заняття – 2 бал.

Виконання практичної частини обов’язково візується працівниками практикуму.

Сумарна кількість балів протягом практикуму – 30 балів.

3. Оформлення лабораторного журналу (за роботу 2 бала) - 36 балів

Враховуються роботи: 1. Елементний аналіз органічних речовин

 2. Проста перегонка

 3. Перегонка з водяним паром

 4. Перекристалізація

 5. Температура топлення

 6. Сублімація

 7. Хроматографія

 8. Алкани, циклоалкани

 9. Ненасичені сполуки аліфатичного ряду.

 10. Ароматичні сполуки.

 11. Галогензамещені сполуки аліфатичного та ароматичного рядів. Спирти та феноли.

 12. Оксосполуки аліфатичного та ароматичного рядів

 13. Карбонові кислоти. Гідроліз жирів. Виявлення ненасиченості жирів.

 14. Азотовмісні сполуки.

 15. Біфункціональні та гетерофункціональні сполуки: гідроксикислоти, альдегідо- і кетокислоти.

 16. Амінокислоти

 17. Вуглеводи

 18. Гетероциклічні сполуки

Зауваження: роботи 2 і 3, 4 і 5, а також 6-8 виконуються протягом одного заняття; робота 11 виконується протягом двох занять.

4. Захист виконання лабораторного заняття.

За кожне лабораторне заняття - 1 бал.

Сумарна кількість балів протягом практикуму – 15 балів.

Б. Самостійна робота студентів (розв’язок задач за темами) - 30 балів

(по 2 бали за кожну тему). 1. Алкани.

 2. Циклоалкани.

 3. Алкени, алкадієни тощо.

4. Алкіни.

 1. Ароматичні сполуки.

 2. Галогензамещені сполуки аліфатичного та ароматичного рядів.

 3. Спирти.

 4. Феноли.

 5. Оксосполуки аліфатичного та ароматичного рядів.

 6. Карбонові кислоти.

 7. Азотовмісні сполуки.

 8. Біфункціональні та гетерофункціональні сполуки (гідроксикислоти, альдегідо- і кетокислоти тощо)

 9. Амінокислоти.

 10. Вуглеводи.

 11. Гетероциклічні сполуки.

В. Активність на лекціях: - 14 балів

Відвідування лекцій (пропорційно) максимально 10 балів

Активне сприйняття лекційного матеріалу (бонус лектора) максимально 4 балів

Г. Рубіжний контроль теоретичних знань (письмові контрольні роботи):

Модуль 1 - 90 балів

Модуль 2 - 90 балів

- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - --

Максимальна кількість отриманих балів за весь період - 350 балівОтримані бали нормуються на 100 шляхом поділу фактичної кількості отриманих бал на 3,5.

Залежно від рівня засвоєння студентами навчального матеріалу

встановлюються такі критерії оцінювання:

Фактична кількість отриманих балів за весь період

Нормована кількість балів

Європейська система оцінювання ECTS

Національна система оцінювання

315 – 350

90 – 100

A

Відмінно

280 – 314

80 – 89

B

Добре

245 – 279

70 – 79

C

Добре

210 – 244

60 – 69

D

Задовільно

150 – 209

50 – 59

E

Задовільно

< 150

< 50

F

Незадовільно


За рішенням кафедри при виконанні всіх видів навчальної роботи та проходження всіх тестувань з оцінкою „відмінно” (рівень А, сума балів – 315 - 350) студент звільняється від проходження письмового заліку (зараховується проходження курсу „Органічна хімія” з оцінкою „відмінно” – рівень А).

Студенти, які виконали та захистили всі завдання лабораторного практикуму, набравши не менше 75 балів, і отримали 100-149 балів від загальної кількості балів можуть, за рішенням кафедри, отримати право на однократне повторне складання тестувань (модулі 1 – 3).

Студенти, які отримали рейтингову оцінку вище 150 балів, виконують підсумкову контрольну роботу (залік).

Підсумкова контрольна робота (іспит) - 150 балів

Максимальна кількість отриманих балів (лабораторний практикум, модульне тестування № 1-2, самостійна робота, підсумкова контрольна робота тощо) за весь період - 500 балівОтримані бали нормуються на 100 шляхом поділу фактичної кількості отриманих бал на 5,0.

Залежно від підсумкового балу встановлюються такі критерії оцінювання:

Фактична кількість отриманих балів за весь період

Нормована кількість балів

Європейська система оцінювання ECTS

Національна система оцінювання

450 – 500

90 – 100

A

Відмінно

Зараховано

400 – 449

80 – 89

B

Добре

350 – 299

70 – 79

C

Добре

300 – 349

60 – 69

D

Задовільно

250 – 299

50 – 59

E

Задовільно

< 250

< 50

FX

Незадовільно

Не зараховано9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Т1-Т2

ЛР1-ЛР7

ЛР8-ЛР10

СР
Т3-Т5

ЛР11-ЛР14

ЛР15-ЛР18

СР

32,8

100

18

7,6

4,8

2
18

6,4

6,4

4

Т1, Т2 ... Т5 – теми модулів, ЛР1-ЛР18 – лабораторні роботи, СР – самостійна робота (домашній розв’язок задач та вправ – під контролем викладача)

10. Методичне забезпечення

• Програма;

• Календарний план вивчення дисципліни;

• Підручники;

• Навчальні посібники кафедри; керівництва до виконання лабораторних робіт (тверді та електронні копії);

• Набори завдань для поточного контролю знань та тестові завдання для модульного контролю ;

• Білети (завдання) для підсумкового контролю.

11. Рекомендована література

11.1. Базова література

1. Штеменко Н. І., Соломко З. П., Авраменко В. І. Органічна хімія та основи статичної біохімії. – Дніпропетровськ: Вид–во Дніпропетр. ун–ту, 2003. – 644 с.

2. Иванов В. Г., Горленко В. А., Гева О. Н. Органическая химия. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 624 с

3. Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія – Львів: Центр Європи, 2001. – 864 с.

4. Петров А. А., Бальян X. В., Трощенко А. Т. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1981. – 592 с.

5. Степаненко Б. Н. Курс органической химии: В 2-х ч. – М.: Высшая школа, 1981 (ч. І – 464 с., ч. 2 – 302 с.).

6. Шкумат А. П. Органічна хімія: Лабораторний практикум для студентів біологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 223 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка