Шановні гості, колеги, батьки та учні!Сторінка4/11
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Складено:

- банк професійних паспортів учителів, методичних презентацій із досвіду роботи вчителів;

- портфоліо вчителя – предметника та методичних об’єднань;

- матеріали з досвіду роботи методичних об’єднань та вчителів - предметників;

- розробки методичних заходів (засідання педагогічної ради, методичної ради, психолого-педагогічного семінару, школи молодого вчителя, практичних семінарів, конференцій);

- банк використання інноваційних технологій та впровадження передового педагогічного досвіду.

Планування науково - методичної роботи в ХСШ № 17 будується на основі діагностико - корекційній основі (двічі на рік) та забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою, постійним оновленням інформаційного банку даних із питань нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів, стану професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій.

У 2012/2013 навчальному році школа працювала над методичною проблемою «Підвищення професійної компетентності педагогів в оволодінні ефективними засобами креативної освіти на І (підготовчому) етапі» та виконанням таких завдань: • продовження роботи психолого-педагогічного семінару з метою підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

 • створення умов для розкриття творчого потенціалу вчителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на ШМО, творчих показових уроків, самоосвіту з обраної теми;

 • забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи, підвищення їх наукової інформативності в галузі знання навчального матеріалу та суміжних дисциплін шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної служби школи, участі в роботі районних методоб’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня;

 • розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь в олімпіадах тощо);

 • підвищення науково-теоретичного рівня вчителів на основі творчої співпраці з науковцями;

 • упровадження ІКТ технологій у процес навчання та виховання, «Дистанційного навчання»;

 • підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників;

 • посилення уваги до організації науково-дослідницької роботи в школі;

 • продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;

 • організація роботи кабінету мультимедіа та відеозали з використанням сучасних технологій під час уроків;

 • організація роботи внутрішньошкільного курсу з вивчення української мови;

 • популяризація та забезпечення відповідного оформлення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи;

 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-пошуковими установами з метою обміну досвідом та передовими технологіями в освіті, участь у соціально-інформаційних та національних проектах;

 • створення управлінського проекту «Інноваційний розвиток спеціалізованої школи»;

 • створення методичного проекту «Система роботи вчителя» з метою створення умов методичного супроводження професійної компетентності кожного педагога;

 • продовження реалізації інноваційного управлінського проекту «Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління в ХСШ № 17».

Інноваційна освітня діяльність ХСШ № 17 характеризується пошуком нових і вдосконаленням чинних концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання. Тому невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Питома вага сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі школи така: особистісно-орієнтована технологія – 20%, інтерактивні технології – 20%, здоров’язбережні технології – 25%, інформаційно-комунікаційні технології – 35%. Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи. Інтерактивні технології за рівнем упровадження в школі є загально- педагогічними. Почала широко впроваджуватися здоров’язбережна технологія. Треба зауважити, що інноваційна діяльність потребує належного науково-методичного супроводу.

Реалізація інноваційної діяльності здійснюється через різноманітні форми науково – методичної роботи.

Пріоритетним напрямком розвитку навчального закладу є інформатизація освіти. Усі педагогічні працівники закладу володіють ПК, 60 із них активно використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках і в позакласній діяльності. У жовтні 2012 року було проведено ІІ засідання творчої лабораторії із розповсюдження позитивного педагогічного досвіду «Школа дистанційного навчання». У закладі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання, а саме:

- продовжено створення на основі використання мультимедійного класу бази електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

- оновлено шкільний сайт;

- здійснено апробацію програмового забезпечення з навчальних дисциплін;

- продовжено поповнення бібліотеки електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами;

- налагоджено роботу шкільної творчої групи «Дистанційне навчання»;

- обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою,

- проведено навчання педпрацівників школи з питань інформатизації навчально-виховного процесу та дистанційної освіти;

- проведено 3 семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» з ІКТ;

- налагоджено співробітництво з вищими навчальними закладами: ХАІ, ХПІ тощо;

- проведено навчальну практику з інформатики на базі Харківького аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» для учнів 10-х класів;

- 4 педагогічних працівники навчалися на семінарах для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управління «Moodle»; 4 вчителі опанували дистанційний курс Microsoft із цифрових технологій, 3 - «Intel - навчання для майбутнього.

30 учителів, що працюють у 7-х класах приєдналися до Всеукраїнського проекту «Відкритий світ». Реалізація національного проекту на першому етапі, який триватиме 4 роки, дасть можливість забезпечити учнів 5-9 класів доступом до навчання з використанням новітніх технологій, які матимуть: високу інтерактивність, повномасштабну мультимедійність, імітаційне моделювання, здатність до модифікації та творчості.

У січні 2013 року за високий вклад у розвиток освіти і науки України школа була нагороджена дипломом «Флагман освіти і науки України».

У травні 2013 року школа нагороджена дипломом «Літопис освіти і науки України».

Однією з вагомих складових успішного впровадження інновацій стала організація роботи творчих груп у школі (таблиця 15).п.п


Назва інновації

ПІБ учителя

Сутність інновації

1.

Регіональний програмно-цільовий проект «Створення системи неперервної інформативної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (2012/2016 н.р)

(обласний рівень)Сіренко Н.П.

Неперервний розвиток у педагогів умінь з раціонального добору та свідомого й доцільного застосування ними певних ІКТ у процесі активного розв’язання різноманітних завдань з досягненням успішного результату.

2.

Всеукраїнський проект із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління»

(всеукраїнський рівень)Слабун Н.І., Спектор Г.М.

Сіренко Н.П.Використання методики інноваційних освітніх

технологій у вивченні іноземної мови як можливість досягнення якісно нового рівня оволодіння іноземною мовою.3

Правова освіта

(регіональний рівень)творча група «Світ прав дитини»: Кисельова О.А., Аргунова Т.В., Коляда В.В., Коваль Н.М., Ємельянова Г.І.

Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність.

5

Комунікативні методи як засіб самореалізації дитини (шкільний рівень).

керівник

Юхіна І.М.;Розвиток комунікативної компетенції та творчих здібностей учнів.

6

«За здоровий спосіб життя» (шкільний рівень)

керівник Бездольна Н.М

Робота творчої групи спрямована на співпрацю з батьками в розв’язанні проблеми правильного ставлення до здорового способу життя дитини.

7

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень)

керівник Слабун Н.І.

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника начальног закладу.

8

«Розвиток мовленнєвих навичок учнів початкової школи» (творча група «Відродження»,

шкільний рівень).Керівник

Тур Л.П.


Ознайомлення дітей із зовнішніми проявами побутової культури українців, зацікавлення їх самобутністю культури, бажання розвивати і продовжувати її.

Таблиця 15. Інформація про науково-дослідницьку та експериментальну роботу
Продуктивною формою інноваційної діяльності педагогів є співпраця із вищими навчальними закладами. Університетські кафедри в школі – інноваційна освітня структура, створена на основі принципів соціального партнерства, що об’єднує представників викладацького складу вищих і загальноосвітніх навчальних закладів.

Спільно з Харківським національним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» продовжено роботу освітнього округу «Крила Харкова». Розроблено спільні заходи з метою розвитку й підтримки обдарованих учнів та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. У рамках співпраці учні 10-х класів пройшли навчальну практику «Школа юного інформатика» на базі університету.

На базі школи спільно з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди створено дві університетські кафедри, основними завданнями яких є:


 • вироблення та реалізація стратегії спільного інноваційного розвитку університету та школи;

 • розробка, апробація й впровадження змісту профільних курсів;

 • проведення спільних семінарів, педагогічних рад з актуальних проблем безперервного та профільного навчання;

 • забезпечення єдиного інформаційного простору, що об’єднує суб’єктів спільної діяльності (створення єдиних баз даних, міжбібліотечного фонду, коригування ресурсами мережі Інтернет);

 • усебічна підтримка інноваційної діяльності школи;

 • створення умов для особистісно-професійного зростання вчителів;

 • спільна видавнича, спортивно-оздоровча, культурно-масова та інша діяльність у соціальному просторі (із залученням учнів та студентів).

У 2012/2013 навчальному році були проведені такі спільні заходи (таблиця 16):

Назва університетсь

кої кафедриНазва кафедри ВНЗ, з якою співпрацює

Проведені спільні заходи (зазначаючи термін та кількість учасників)

Кафедра іноземних мов

Кафедра англійської мови


- практика студентів університету на базі школи (протягом року);

- підготовчі курси із написання науково-дослідницьких робіт МАН з викладачами університету (1 учасник, вересень-грудень 2012);

- семінар для вчителів «Використання тестових технологій: від теорії до практики»;

- науково-практичний семінар з питань ЗНО.Кафедра східних мов


- підготовчі курси із написання науково-дослідницьких робіт МАН з викладачами університету (1 учасник, вересень-грудень 2012);

- святкування китайського нового року

(грудень 2013).


Таблиця 16. Університетські кафедри в школі.

Разом із викладачами кафедри східних мов ХНПУ ім. Г.С.Сковороди продовжено розробку авторської програми «Китайська мова в 5-6 класах» (учитель китайської мови Кофан В.І.).

Школа також співпрацює з іншими вищими навчальними закладами:


 • Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;

 • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»;

 • Харківським національним університетом радіоелектроніки.

До інноваційної діяльності школи можна належить моніторинг і рейтинг досягнень учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального розвитку. Широко використовуються також інноваційні управлінські технології: стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, адаптивного управління.

Багато вчителів ХСШ № 17 використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й методи проведення уроків, зростає професіоналізм учителів, збільшується кількість педагогів, що впроваджують інноваційні педагогічні методи в навчальний процес. Але в той час потрібно відзначити, що вчителі не мають ще достатнього досвіду науково-дослідницької діяльності.

Пріоритетними напрямками системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є такі: формування ключових компетентностей, упровадження нових технологій навчання в умовах профілізації старшої школи, залучення педагогічних кадрів до творчої роботи, психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. У ХСШ № 17 складено перспективний план підвищення кваліфікації вчителів.

У 2012/2013 навчальному році 15 педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку: 2 учителя математики, 3 - англійської мови, 1 – історії, 3 – початкової школи, 3 – російської мови та літератури, 1- музичного мистецтва, 1- образотворчого мистецтва, 1 – шкільний бібліотекар. (таблиця 17):

Навчальний рік

Усього педагогів

Курси ХАНО

Інші курси

(за бажанням)

Усього педагогів підвищили кваліфікацію

2008/2009

102

15

2

17

2009/2010

104

26

6

32

2010/2011

105

23

8

31

2011/2012

104

34

8

42

2012/2013

96

15

17

32

Таблиця 17. Підвищення кваліфікації вчителів
Слід відзначити, що в 2012/2013 навчальному році збільшилася кількість педагогічних працівників. які пройшли додаткові курси за власним бажанням, що свідчить про підвищення рівня самоосвіти педагогічних кадрів.

Однією з форм методичної роботи є організація та проведення фахових конкурсів. Щорічно вчителі школи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

Згідно з річним планом роботи школи був проведений шкільний етап професійного конкурсу «Учитель року-2013» за номінаціями:


 • «Фізика» - Мерзлякова О.Л., учитель фізики;

 • «Інформатика» - Деменкова І.М., учитель інформатики;

 • «Музичне мистецтво» - Бартащук Т.О., учитель музики.

За підсумками роботи журі визначено переможцями шкільного етапу «Учитель року-2013» Деменкова І.М. взяла участь у районному конкурсі «Учитель року-2013» (таблиця 18).

Рік

П.І.Б. учителя

Предмет

Районний етап

місце


Міський етап

місце

2008

Іванова Н.В.

Поч. школа

ІІІ місце

-
2009

Коваленко-Будянська О.В.

Англійська мова

ІІ місце

-

2010

Черепаха Н.Ю.

Російська мова

-

-

2011

Ягнюк Н.І.

Російська мова

ІІ місце

-

2012

Якименко С.С.

Рижова Т.В.Англійська мова

Етика


І місце

І місце


І місце

ІІ місце


2013

Деменкова І.М.

Інформатика

IV місце
Таблиця 18. Результати участі в конкурсі «Учитель року»
Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою виступає одним із провідних чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Так активізувалась участь учителів школи в районній виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій. У 2012/2013 навчальному році районний педагогічний вернісаж пройшов за темою «Формування ключових компетенцій учнів на основі інноваційних освітніх технологій». На шкільну виставку було подано 30 робіт за різними напрямами: управління освітою, початкова освіта, природничо-математична освіта, формування здорового способу життя, суспільно-гуманітарна освіта:

 • методичне об’єднання вчителів іноземних мов – 13 робіт;

 • методичне об’єднання вчителів початкової школи - 5 робіт;

 • методичне об’єднання вчителів хімії та біології – 2;

 • методичне об’єднання вчителів історії, географії та правознавства – 1;

 • методичне об’єднання вчителів української мови та літератури -1;

 • методичне об’єднання вчителів російської мови та літератури – 3.

Не взяли участь у педагогічному вернісажі учителі методичного об’єднання фізики та математики, вчителі музичного мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я, фізичного виховання.

Найкращими були визначені роботи: 1. «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості через розвиток творчої активності мовленнєвих здібностей учнів початкових класів», Цвєткова А.В., Чеснокова Н.І., Григорˈєва І.О.

 2. «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій. Інтегровані уроки в початковій школі», Коляда В.В., Іванова Н.В.

 3. «Використання сучасних форм роботи на уроках та в позаурочний час», Антоненко Л.В., Удовіченко М.М., Цвєлодуб Є.Л.

 4. «Воспитание Личности (из опыта работы учителей творческой группы «Мир прав ребенка»), Кисельова О.А., Аргунова Т.В., Коваленко Г.Г., Коваль Н.М.

 5. «Збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів. Теорія і практика», Бездольна Н.М., Ємельянова Г.І.

 6. «Формування компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій у групах кооперативного навчання на уроках української літератури», Терещенко А.В., Овчаренко Ю.В.

 7. «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій», Миргород Н.В., Якименко С.С.

 8. «Проблема збереження здоров’я учнів як основний чинник розв’язання науково – методичної проблеми школи (з досвіду роботи)», Фінтісова Л.В., Агбелекале Л.В.

Продуктивною формою системи підвищення педагогічної майстерності педагогів школи є участь учителів у науково-методичних семінарах, що сприяють ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з новими технологіями навчання, допомагають їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати й сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

У 2012/2013 навчальному році педагогічні працівники відвідали семінари та конференції:Міжнародні:

 1. Міжнародна конференція на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди до Дня українського козацтва.

 2. Міжнародна конференція «Переяславська рада. Україна і Росія – етапи співробітництва».

 3. Міжнародна конференція «Прикордонне співробітництво. Росія - Україна» на базі Народної Української академії.

 4. Міжнародний семінар-тренінг за «Програмою «Школа майбутнього».

 5. Міжнародний семінар-тренінг «Шкільний учитель нового покоління» (Канада, м. Ванкувер);

 6. Міжнародна конференція «Інноваційні методи викладання англійської мови» (Канада, м. Торонто);

 7. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчу від дня народження М.І. Цветаєвої.

 8. Міжрегіональна виставка-конференція з міжнародною участю «Освіта Слобожанщини та кіберпростір - 2013»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка