Серія “Історики таСторінка6/7
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1969

467. ДЕЙ О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI – XX ст.). – К.: Наук. думка, 1969. – 557 с.

С. 47, 76, 106, 117, 146, 162, 201, 276, 277, 279, 318, 342, 354, 372, 526: О.Русов.

1970

468. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. Т.1. – К.: Наук. думка, 1970. – 595 с.

С. 447, 560, 565: О.Русов.

469. Пінчук В. Золоті сліди //Вітчизна. – 1970. – №7.- С.196-204.

С.198, 200-201: О.Русов.

1971

470.  Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України: (ІІ пол. ХІХ ст.). – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 235 с.

С.172: О.Русов.

471. Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках ХІХ ст. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 253 с.

С.36, 100, 113: О.Русов.

1972

472.  Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область. – К.: УРЕ, 1972. – 816 с.

С.493: О.Русов.

473. Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. – К.: УРЕ, 1972. – 780с.

С. 19, 20, 27, 33, 134, 173, 243, 281, 282, 354, 428, 429, 446,447, 454, 455, 494, 495, 564, 575, 605, 694, 715: О.Русов.

474. Лозовський Б. Видатний дослідник Чернігівщини: (До 125-річчя з дня народження О.О.Русова) //Десн. правда (Чернігів). – 1972. – 6 лют.

1973

475. Кравець О.М. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства //Нар. творчість та етнографія. – 1973. – №2. – С.60-66.

С.62, 63, 64, 65: О.Русов.

1974

476. Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х – на початку 80-х років ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1974. – 222 с.

С.118, 131, 132, 140, 148: О.Русов.

477. Петров Ф.А. Нелегальные общеземские совещания и съезды конца 70-х – начала 80-х годов ХIХ в. //Вопр. истории. – 1974. – №9. – С.33-44.

С.37: О.Русов.

1975

478. Винар Б. Пам’яті професора Іллі Витановича //Укр. історик (Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен). – 1975. – № 1- 2 (45-46). – С.127-131.

С.129: О.Русов.

1977

479. Пирумова Н.М. Земское либеральное движение: Социал. корни и эволюция до нач. ХХ в. – М.: Наука, 1977. – 288 с.

С.121, 183, 198, 278: О.Русов.

1978

480. Большаков Л.Н., Бородин В.С. Путь “Кобзаря”: Судьба кн. Т.Шевченко. – М.: Книга, 1978. – 91 с.

С.70: О.Русов.

481. Світ І. Федір Павлович Матушевський (1869-1919) //Укр. історик. – 1978. – №1-3. – С.76-89.

С.82, 83: О.Русов.

1979

482. Русов Александр Александрович //Бернандт Б.Б., Ямпольский И.М. Кто писал о музыке: Био – библиогр. словарь муз. критиков и лиц, писавших о музыке в дорев. России и СССР. – М., 1979. – Т.3. – С.36.1983

483.  История городов и сел Украинской ССР. Черниговская область. – К.: Укр. сов. энцикл., 1983. – 814 с.

С.50, 116, 120, 754: О.Русов.

1985

484. Листи про О. Кандибу-Ольжича //Укр. історик.- 1985. – №1-4. – Т.22. – С.156-162.

С.161: О.Русов.

1986

485. Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала ХХ в. – М.: Наука, 1986. – 270 с.

С.37, 43, 136, 208: О.Русов.

1987

486. Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький. – К.: Наук. думка, 1987. – 204 [2] с.

С.67, 79, 84, 96, 100: О.Русов.

487. Русов Олександр Олександрович [1847 – 1915] //УРЕС. – К., 1987. – С.142.1989

488. Єфремов С. Історія українського письменства.: У 2-х т. /4-е вид. – Київ-Ляйпціг, 1919 [Вецляр, 1924]. Фотопередрук – Мюнхен, 1989.

Т.1. – 448 с.

С. 295, 322, 333, 378, 402: О.Русов.

Т.2. – 495 с.

С. 39, 140, 189, 318: О.Русов.1990

489. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с. -(“Пам’ятки істор. думки України”).

С.272, 275, 365, 369, 373, 424, 465: О. Русов.

1991

490. Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – 682, [3] с.

С.47, 269, 628, 653, 655: О.Русов.

491. Із довідки Харківського губернського жандармського управління про зв’язки О.О.Русова і М.П.Драгоманова: Док. ЦДІА УРСР у Києві про М.П.Драгоманова //Арх. України. – 1991. – №4. – С.9-20.

С.18: О.Русов.

492. Лисенко О.М. Спогади про батьків. – К.: Муз. Україна, 1991. – 364[4] с.

С. 94, 96, 97: О.Русов.

493. Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині ХІХ ст. //Укр. істор. журн. – 1991. – №5. – С.3-16.

С. 12: О.Русов.

1992

494. Гирич І.Б. Лицар Української Державності: (Нарис життя і діяльності Вячеслава Липинського [1882-1931]) //Арх. України. – 1992. – №1-3. – С. 34-44.

С. 35: О.Русов.

495. Гудзовський В. Так Україна вставала з колін //Нар. газета. – 1992. – №23 (червень). – С.2.

496. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: У 2-х т. Т. ІІ (від пол. ХVІІ ст.). – К.: Глобус, 1992. – 349 с.

С.315, 322: О. Русов.

497. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т.2. Від серед. ХVІІ ст. до 1923 р.– К.: Либідь, 1992. – 608 с.

С.314, 318, 401, 423: О.Русов.

498. Студьонова Л. “Саша Ангел”, або життя земського статистика Олександра Русова //Гарт (Чернігів). – 1992. - 15 лют. – С.4.

1993

499. Голобуцький О. Український націоналізм як політичний рух //Розбудова держави. – 1993. – №6. – С.46-52.

С.47: О.Русов.

500. Гудзовський В.М. Олександр Русов //Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.150-151.

501. Гудзовський В. Олександр Русов: Діячі укр. відродження //Старожитності. – 1993. – Ч.9-10. – С.14.

502. Історія економічної думки України: Навч. посібн. /Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна. Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь. 1993. – 272 с.

С. 77, 78, 99, 100, 114, 115, 117, 140, 144, 150: О.Русов.

503. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть: Соціал.-політ. портр.– К.:Либідь, 1993.- 172 с.

С. 98: О.Русов.

504. Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія Наук: Нарис історії. – К.: Наук. думка, 1993. – 414 с.

С.9: О.Русов.

505. Русів окіп //Вісті Борзнянщини. – 1993. – 21 квіт.

506. Rusov, Oleksander //Encyclopedia of Ukraine /Edited by Danylo Husar Struk/. – Toronto; Buffalo; London, 1993.- Vol. IV. – p. 447.

1994

507. Катренко А., Беззуб Ю. Єлизаветградська громада: (Кінець 70-х – поч. 80-х рр. ХІХ ст.) //Академія пам’яті Володимира Антоновича: Доп. та матеріали. – К., 1994. – С.224-234.

С. 226, 227, 229, 233: О.Русов.

508. Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової //Київ. старовина. – 1994. – №1. – С. 105-108.

С. 106: О.Русов.

509. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885): У 2 т. /НАН України: Ін-т укр. археогр. /Упоряд. В.С. Шандра та ін. – К.: Наук. думка, 1994. –

Т.1. (1874-1879). – 646 с.

С.470, 471, 632: О.Русов.

510. Русов Олександр Олександрович [1847 – 1915] //Проценко Л.А. Київський некрополь: Путівн.-довідн. – К., 1994. – 334 с. – С. 83.

511. Шевченко В.М. З історії статистико-етнографічних досліджень О.Русова на Ніжинщині //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1994. – Вип. 4. – С. 26-29.1995

512. Єфремов С. Історія українського письменства.- К.: Femina, 1995. – 688 с.

С. 246, 269, 461: О.Русов.

513. Житецький Г. Олександр Русов //Сіверщина. – 1995. – 18 листоп.

514. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874-1885): У 2 т. / НАН України: Ін-т укр. археогр. /Упоряд. В.С.Шандра та ін. – К.: Наук. думка, 1995. –

Т.2. (1880-1885). – 583 с.

С. 72, 73, 171, 303, 310: О.Русов.

515. Коцюбинський Ю. М.Коцюбинський та “Братство тарасівців” //Сіверян. літопис. – 1995. – №1. – С.35-39.

С.35: О.Русов.

516. Русанов Ю. Чернігівська Громада в громадському русі ХІХ – початку ХХ ст. в Україні //Сіверян. літопис. – 1995. – №3. – С.61-62.

С.61, 62: О.Русов.

517. Шевченко В., Демченко Т. До історії діяльності РУП на Чернігівщині //Сіверян. літопис. – 1995. – №6. – С.3-7.

С.3: О.Русов.

518. Шевченко В. Олександр Русов і Чернігівщина //Сіверян. літопис. – 1995. – №2. – С.50-53.1996

519. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посібн. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

С.473,474,480,483,499:О.Русов.

520. Буняк І. Про походження назв Ніжина, Носівки, Остра: (Роздуми про далеке і близьке) //Сіверян. літопис. – 1996. – №4. – С.22-31.

С.31: О.Русов.

521. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ – початку ХХ століття: Дослідж. – К.:Смолоскип, 1996. – 123 с.

С.23, 27: О.Русов.

522. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії: Держ. шк. Історія. Політологія. Право /Упоряд. та нарис: Ю.Пінчук, Л.Гриневич. – К.: Українознавство, 1996. – ХХХ, 254 с.

С. ХІІ, 137, 141: О.Русов.

523. Єрмак В. Софія Русова в період державного відродження України (1917-1921) //Сіверян. літопис. – 1996.-№1. – С.3-6.

С.4: О.Русов.

524. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): Навч. посібн. /За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: “Заповіт”, 1996. – 303 с.

С.18, 28, 53, 56, 224: О.Русов.

525. РАХНО О. О.О.Русов і розвиток освіти на Чернігівщині //Софія Русова – видатний педагог, державний, громадський діяч України: Матеріали Всеукр. пед. читань. – Чернігів, 1996. – Кн.1. – С.55 – 56.

526. Рахно О. О.О.Русов на Чернігівщині //Людина, суспільство, культура: історія та сучасність: Матеріали ювіл. наук. конф., присвяченої 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.67-68.

527. Русанов Ю. До історії Чернігівської громади //Сіверян. літопис. – 1996. – №6. – С.7-10.

С.7, 9: О.Русов.

528. Русова С. Мої спомини. – К.: Україна-Віта, 1996. – 208 с.1997

529. Гапієнко А. З історії розвитку Чернігівської земської статистики //Сіверян. літопис. – 1997. – №1-2. – С.49-65.

С.50-51, 53-57, 59-62: О.Русов.

530. Грушевський М.С. Щоденник (1888-1894 рр.) /Підгот. до вид., переднє сл., упоряд., комент. і післямова Л.Зашкільняка. – К., 1997. – 261 с.

С. 105: О.Русов.

531. Історія України /В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; Під ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

С.151: О.Русов.

532. Катренко А., Мойсієнко В. О.О. Русов: віхи життя та громадсько-політичної діяльності: (До 150-річчя від дня народження) //Історія в шк. України. – 1997. – №2. – С.51-53.

533. Кізченко В. Русов Олександр Олександрович //Малий словник історії України. – К., 1997. – С.347.

534. О.О.Русов (1847-1915) //Історичний календар Чернігівщини /Упоряд. – ред. О.Деко. – К., 1997. – С.106.

535. Рахно О.Я. Діяльність Олександра Русова на Чернігівщині в 90-х роках ХІХ ст. //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип.8. – С.62-65.

536. Рахно О.Я. До питання про діяльність Олександра Русова в Харкові //VІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура”: (Наук. доп. і повідомл.).– Київ; Харків: Рідний край, 1997. – Ч. ІІ. – С.244-246.

537. Рибалка І.К. Історія України. Ч.2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року: [Підруч. для істор. фак-тів вищ. навч. закладів]. – Х.: Основа, 1997. – 480с.

С. 214, 222: О.Русов.

537. Рибалка І.К. Історія України. Ч.2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року: [Підруч. для істор. фак-тів вищ. навч. закладів]. – Х.: Основа, 1997. – 480с.

С. 214, 222: О.Русов.

538. Ротач П. Відданий Україні росіянин: (До 150-річчя від дня народження О. Русова) //Молодь України. – 1997. – 20 лют. – С.3.

539. Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. / За ред. Є.І. Коваленко: Упоряд., передм., прим. Є.І.Коваленко, І.М.Пінчук. – К.: Либідь, 1997. – Кн.1. – 272 с.

С. 9, 10, 11: О. Русов.

540. Сапон В. Росіянин за національністю, українець по духу…: (До 150-річчя з дня народження О.Русова) //Десн. правда. – 1997. – 18 берез.

541. Сиротенко В. Забутий автор воскреслого гімну //Сіверян. літопис. – 1997. – №4. – С.151-157.

С.152: О.Русов.

542. Терлецький В. Призабутий етнограф з Чернігівщини П.Я.Литвинова-Бартош //Сіверян. літопис. – 1997. – №6. – С.126-128.

С.127: О.Русов.

543. Українське питання /Пер. з. рос., упоряд., передм. та прим. М.С.Тимошика. – К.: Вид-во Олени Теліги, 1997. – 220 с.

С. 11: О.Русов.1998

544. Воїнов С. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна //Сіверян. літопис. – 1998. – №5. – С.18-25.

С.25: О.Русов.

545. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці: (Кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАНУ, 1998. – 350 с.

С. 17, 21: О.Русов.

546. Катренко А.М., Петрук Б.В. О.О.Русов – видатний український вчений і громадський діяч (1847-1915).- К.: Нора-прінт, 1998. – 64 с.

547. Курас Г., Демченко Т. “Хотілося бути в Чернігові”: (Чернігівщина в житті та творчості М.Могилянського) //Сіверян. літопис. – 1998. – №6. – С.96-104.

С.101: О.Русов.

548. Линюк Л. “Моє друге я”: (До виходу “Щоденника” О.Ф.Кістяківського) //Сіверян. літопис. – 1998.- №2. – С.68-73.

С.71: О.Русов.

549. Морозов О. Остер: звідки ця назва? //Сіверян. літопис. – 1998. – №3. – С.117-119.

С.117, 118: О.Русов.

550. Опанасенко В. Річка В’юнниця //Сіверян. літопис. - 1998. - №5. - С.132-133.

С.133: О.Русов.

551. Палієнко М. Київська Стара громада у суспільному та науковому житті України: (Друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) //Київ. старовина. – 1998. – №2. – С.49-84.

С.56-57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 77, 79: О.Русов.

552. Побірченко Н.С. Олександр Олександрович Русов – український громадський діяч, вчений, педагог: Короткий життєпис. – К.: Пед. думка, 1998. – 72 с.

553. Рахно О. Наукова і громадська діяльність О.О.Русова на Чернігівщині у 90-х рр. ХІХ ст. //Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С.207-213.

554. Рахно О.Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України напередодні та в роки Першої світової війни //Перша світова війна і слов’янські народи: Матеріали міжнар. наук. конф. 14-15 трав. 1988 р. – К., 1998. – С.124-131.

555. Русов Олександр Олександрович //Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини. – Чернігів, 1998. – С. 195.

556. Самойленко Г.В. Громадсько-культурне життя в Чернігові в кінці ХІХ – початку ХХ ст. //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1998. – Вип.10. – С.5-78.

С.22, 23, 26, 33: О.Русов.

557. Світленко С. Українські громади ХІХ початку ХХ ст.: (Особливості ідеології та діяльності) //Київ. старовина.- 1998. – №2. – С.9-28.

С.16, 20: О.Русов.

558. Сікорська І. Роль меценатства та благодійності у становленні [Черніг. громад.] бібліотеки //Сіверян. літопис.- 1998. – №3. – С.119-122.

С.119: О.Русов.

559. Франко О. Літературно-публіцистична та громадська діяльність Федора Вовка: (До 150-річчя від дня народження) //Визвольний шлях. – 1998. – №4. – С.431-443.

С.432, 433, 434: О.Русов.

560. Франко О. Федір Вовк у Чехії: (До 150-річчя від дня народження) //Визвольний шлях. – 1998. – №5. – С.570-572.

С.570: О.Русов.1999

561. Бєлікова Г. Іван Рашевський – відомий і невідомий //Сіверян. літопис. – 1999. – №1. – С.26-61.

С.40, 52, 55, 56: О.Русов.

562. Гаврилова С. Листи О.Рахманової до П.Стебницького //Сіверян. літопис. – 1999. – №4. – С.100-108.

С.103, 108: О.Русов.

563. Греченко Г. Чернігівщина на шпальтах окупаційних газет (1941-1943 рр.) //Сіверян. літопис. – 1999.- №2. – С. 81-102.

С.98, 99: О.Русов.

564. Зайченко І.В. Педагогічна концепція С.Ф.Русової. /2-е вид., доп. і перероб.; Передм. М.Д.Ярмаченка.– Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 1999. – 182 с.

С. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17: О.Русов.

565. Наумов С.О. Братство тарасівців //Укр. істор. журн. – 1999. – №5. – С.36-44; №6. – С.55-63.

С.37, 59, 60: О.Русов.

566. Проніна Т. Доля директора музею: (З фондів Черніг. музею-заповідника М.Коцюбинського //Сіверян. літопис. – 1999. – №1. – С.84-88.

С.85: О.Русов.

567. Рахно О. Діяльність Олександра Русова на Півдні України //Історія України: Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). – К., 1999. – Вип.8. – С.348-352.

568. Рахно О.Я. До питання про перебування Олександра Русова на Півдні України //Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку: Зб. наук. праць. У 3-х ч. – Миколаїв; Одеса, 1999. – Ч.ІІ. – С.83-87.

569. Рахно О.Я. О.О.Русов – дослідник історії та культури Чернігівщини другої половини ХІХ ст. //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини: Зб. наук. праць. – Чернігів, 1999. – Вип.IV. – С.67-70.

570. Рахно О.Я. По чернігівських стежках Олександра Русова //Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 1999. – Вип. 2. - С.565-578.

571. Рахно О. Творча спадщина О.О.Русова як джерело для вивчення історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. //Україна, українці, українознавство у ХХ ст. у джерелах і документах: Зб. наук. праць: У 2-х ч. – К., 1999. – Ч.1. – С.93-97.

572. Рахно О. Участь О.Русова у громадсько-політичному житті України другої половини ХІХ ст. //Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Зб. наук. праць. – К., 1999. – С.141-148.

573. Редька Г., Бузун В. Пакульська дача: (Маловідомий центр лісокультурної справи) //Сіверян. літопис. – 1999. – №6. – С.174-178.

С.175, 178: О.Русов.

574. Рибак О. Русов Олександр Олександрович //Довідник з історії України /За ред. І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – К., 1999. – С.93.

575. Самойленко Г. На терені українства //Сіверян. літопис. – 1999. – №3. - С.156-158.

С.156: О.Русов.

576. Сарбей В.Г. Національне відродження України:- К.: Альтернативи, 1999.– 335 с. – (“Україна крізь віки”. -Т.9).

С.163, 196, 276: О. Русов.2000

577. Борщак І. Україна в літературі Західної Європи/Пер. з франц. – К., 2000. – 365 с.

С.259: О.Русов.

578. Дрозденко В. Господарська діяльність Густинського Свято-Троїцького монастиря у ХVII- XVIII ст.: (Огляд джерел) //Сіверян. літопис. – 2000. – №4. – С.43-49.

С.49: О.Русов.

579. Мекшун Л. Роль Чернігівської земської статистики кінця ХІХ – початку ХХ ст. у проведенні облікових досліджень в Чернігівській губернії //Сіверян. літопис. – 2000. – №3. – С. 178-180.

С.178, 180: О.Русов.

580. Рахно О. Олександр Русов у науковому і громадському житті Чернігівщини //Сіверян. літопис. – 2000. – №6. – С.49-61.

581. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідн. – К.: Либідь, 2000. – 358 с.

С. 280-281: О.Русов.

582. Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч: Наук. вид. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2000. – 378 с.

С. 30, 34, 49, 60, 87, 101, 117, 254, 255, 256, 260, 299, 303, 304, 306, 307, 314, 317, 318, 331, 348, 353, 272, 376: О.Русов.

583. Шевелів Б. Жандармська розвідка про О.О. та С.Ф.Русових та зібрані нею в р. 1913 матеріали про них: (До споминів Русових) /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка //Сіверян. літопис. – 2000. – №1. – С.145-155.

2001

584. Воїнов С. Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995-2000 рр. //Сіверян. літопис. – 2001. – №1. – С.142-174.

С.151, 153, 157: О.Русов.

585. Киричок Г. Полісся у культурно-літературному контексті //Сіверян. літопис. – 2001. – №1. – С.119-122.

С.121: О.Русов.

586. Мекшун Л. Батько промислової статистики: (До 150-річчя з дня народження В.Є.Варзара, видатного представника черніг. зем. статистики) //Сіверян. літопис. – 2001. – №2. – С.141-143.

С.141: О. Русов.

587. Михайло Драгоманов: Док. і матеріали 1841 - 1994 /Упоряд. Г.Болотова та ін. – Львів: НТШ, 2001. – 731 с.

С.264, 287, 309: О.Русов.

588. Рахно О.Я. Наукова і громадсько-політична діяльність О.Русова в Харкові //Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – Вип.4. – С.129-135.

589. Рахно О.Я. Олександр Русов – дослідник українського пореформеного села //Український селянин: Праці Наук.-дослідн. ін-ту селянства /Ін-т історії України. – Черкаси, 2001. – Вип.3. – С.26-32.

590. Рахно О.Я. Чернігівське губернське земство і питання освіти наприкінці ХІХ ст. //Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяченої 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – С.66-69.

С.66, 67, 68, 69: О.Русов.

591. Рибак О. Русов Олександр Олександрович //Довідник з історії України /2-ге вид., доопр. і доп.. – К., 2001. – С.694.2002

592. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: Монографія. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 260 с.

С. 180, 197, 207, 245, 251: О.Русов.

593. Довбня В. Вплив Г.Сковороди на філософську основу вчення про освіту С.Русової //Сіверян. літопис. – 2002. – №1. – С.93-97.

С. 94: О.Русов.

594. Листи до Михайла Коцюбинського. Т.2. /Упоряд., комент. В.Мазного; відп. ред. тому М.Коцюбинська.- Ніжин: Аспект-поліграф, 2002. – 344 с.

С. 144, 157: О.Русов.

595. Листи до Михайла Коцюбинського. Т.3. /Упоряд., комент. В.Мазного; відп. ред. тому М.Коцюбинська.- Чернігів: Черніг. обереги, 2002. – 480 с.

С. 48, 49, 96: О.Русов.

596. Рахно О.Я. Чи був статистик Олександр Русов археологом? //Література та культура Полісся. - Ніжин, 2002.- Вип.21. – С.352-363.

597. Швидкий В.П. Олександр Лотоцький: учений, громадський діяч, політик (1890 – 1930-ті рр.). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2002. – 366 с.

С. 53, 59, 69, 70, 71, 77, 81, 84, 90, 91, 100, 101, 105, 108, 246: О.Русов.

598. Шевченко В., Рахно О. З літопису життя Олександра Русова: Становлення //Сіверян. літопис. – 2002. – №3. – С.90-94.

599. Шевченко В., Рахно О. З літопису життя Олександра Русова: У Київ. “Громаді” //Сіверян. літопис. – 2002. – №6. – С.75-80.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка