Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика та обсягСкачати 77.84 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір77.84 Kb.
Семінарські (практичні, лабораторні) заняття,

їх тематика та обсяг


теми

Тема заняття та його план

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Тема №1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

Вхідний (діагностичний) контроль (тестові завдання). Комунікативні ознаки культури мови.

Правильність мови. Практичне засвоєння нормативних форм родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.


2
Тема №2

Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

Типи словників. Електронні словники. Словники у професійному мовленні. Форми ступенів порівняння прикметників і прислівників. Способи творення їх та особливості вживання у фаховому мовленні. Зв’язок іменників із числівниками.2
Тема №3

Мовленнєвий етикет

Поняття про етикет, мовний етикет, регістр спілкування, тональність спілкування. Основні правила спілкування. Етикетні мовні формули у структурі мовного етикету. Форма кличного відмінка у вітальних формулах. Стандартні етикетні ситуації. Статус учасників етикетної ситуації. Поняття міжособистісної дистанції.2
Тема №4

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

Поняття «мовний стиль», «функціональний стиль», «стилістична норма». Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Науковий стиль, особливості наукового стилю. Характеристика офіційно-ділового стилю. Особливості розмовного стилю.2
Тема №5

Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності

Поняття тексту. Види текстів, композиція тексту. Правила побудови тексту. Мовні стилі. Види текстів за стилістичними ознаками, типом мовлення, за зв’язком.2
Тема №6

Комунікативна компетенція

Поняття про комунікативну компетенцію. Модель комунікативної компетенції, її компоненти (за М. Кенейлом та М. Свейн). Модель Бахмана – Палмера мовно-комунікативної здатності. Комунікативні закони.2
Тема №7

Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення. Підготовка до прилюдного виступу. Виголошування прилюдних виступів. Технічні правила мовлення. Мова та поведінка оратора.2
Тема №8

Презентація як різновид публічного мовлення

Поняття про презентацію. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.2
Тема №9

Особливості усного спілкування

Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування. Механізм Мовленнєвого впливу. Типи мовленнєвого впливу. Принципи мовленнєвого впливу. Риторичний інструментарій: ефекти візуального іміджу, перших фраз, аргументації, квантового (порційного) викиду інформації, інтонації та паузи, художньої виразності, релаксації.2
Тема №10

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

Комунікативні ознаки культури мови. Правильність мови (мовні норми). Форми родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини. Особливості правопису іменників ІІ відміни в давальному відмінку однини. Практичне засвоєння нормативних форм кличного відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни однини.2Тема №11

Форми фахового спілкування

Сутність і специфіка професійної діалогічної мови. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Ділова бесіда як різновид професійної педагогічної діяльності. Функції та види бесід. Етикет телефонної розмови.2
Тема №12

Стратегії поведінки під час ділової бесіди

Сутність комунікативної стратегії і комунікативної тактики. Типології комунікативних стратегій. Специфіка реалізації стратегій і тактик міжособистісного спілкування.2
Тема №13

Форми колективного обговорення професійної проблеми

Історія дискутивно-полемічної мови. Суперечка як основа професійної дискутивно-полемічної мови. Прийоми суперечки. Етика професійного дисутивно-полемічного спілкування.2
Тема №14

Мистецтво перемовин у професійному спілкуванні

Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія та вимоги до неї. Ділова суперечка.2
Тема №15

"Мозковий штурм" як форма колективного обговорення проблем у професійній діяльності

"Мозковий штурм" як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення "мозкового штурму".2
Тема №16

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.2

2

Тема №17

Документація з кадрово-контрактних питань

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.2
Тема №18

Довідково-інформаційні документи

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.2
Тема №19

Етикет службового листування

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.2
Тема №20

Українська термінологія в професійному спілкуванні

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.2

2

Тема №21

Функціонування термінів у професійній діяльності

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів.2
Тема №22

Науковий стиль у професійному спілкуванні

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.2
Тема №23

Засоби наукового стилю у сфері професійної комунікації

Мовні і жанрові особливості наукового стилю. Комунікативні якості наукового професійного мовлення. Науковий етикет.2
Тема №24

Оформлювання результатів наукової діяльності

План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма.2
Тема №25

Стаття, курсова та бакалаврська роботи, рецензія, відгук: вимоги до виконання та оформлювання. Науковий етикет.

Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет.2
Тема №26

Проблеми перекладу наукових текстів

Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу.2
Тема №27

Проблеми редагування наукових текстів

Переклад термінів.Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.

2
Всього

54

4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка