Семестр: 2 Обсяг дисципліниСкачати 44.99 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір44.99 Kb.
Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності

назва вибіркової дисципліни
Освітній рівень: магістр

бакалавр, магістр (освітньо-наукова програма), магістр (освітньо-професійна програма)

Семестр: 2
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 34 (кредитів ЄКТС - 1);

аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16)
Лектор: доц. Якубівський І.Є.
Результати навчання:

 • знати:

 • акти цивільного законодавства України, що визначають правовий режим результатів творчої діяльності;

 • міжнародно-правові акти у сфері охорони результатів творчої діяльності;

 • об’єкти, суб’єкти, підстави набуття, зміст та межі суб’єктивних авторських, суміжних, прав та прав промислової власності;

 • судову практику у справах про захист прав на результати творчої діяльності.
 • вміти:

 • визначати інститут права інтелектуальної власності, до якого належить конкретний результат творчої діяльності;

 • складати правові документи, пов’язані із набуттям, здійсненням та захистом суб’єктивних прав на результати творчої діяльності (заявки, ліцензійні договори тощо);

 • правильно тлумачити законодавство, яким визначається правовий режим результатів творчої діяльності, та застосовувати його при вирішенні конкретних практичних казусів.Анотація навчальної дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності» є законодавство, яке регулює відносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням результатів творчої діяльності, а також цивільно-правовим захистом прав на них.

Метою спецкурсу є поглиблення студентами знань у сфері правової охорони результатів творчої діяльності, набутих ними при вивченні таких галузевих юридичних дисциплін, як «Цивільне право України», «Господарське право України», «Міжнародне приватне право», а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства у цій сфері. Передбачається освоєння як загально-теоретичних засад цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних зі створенням і використанням результатів творчої діяльності, так і особливостей цивільно-правового режиму окремих результатів творчої діяльності – літературних та художніх творів, комп’ютерних програм, баз даних, виконань, винаходів, корисних моделей, промислових зразків та ін. Також спецкурс охоплює питання договірного регулювання відносин щодо розпоряджання майновими правами на результати творчої діяльності, цивільно-правового захисту суб’єктивних прав на результати творчої діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності» є ознайомити студентів з основними положеннями законодавства, яким визначається цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою права інтелектуальної власності і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, які стосуються даної сфери.Рекомендована література: 

 1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика применения. – М.: Юристь, 2006.

 2. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер.с англ. В.Л.Вольфсона. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

 3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005.

 4. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О.В.Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015.

 5. Інтелектуальне право України: підручник / за ред. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.

 6. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М., 2000.

 7. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2013.

 8. Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: монографія. – К.: Алерта, 2016.

 9. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.

 10. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006.

 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.

 12. Основи інтелектуальної власності / За матеріалами ВОІВ. – К.: Ін-Юре, 1999.

 13. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / За заг.ред. В.В.Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

 14. Підопригора О.О. Інтелектуальна власність.- Харків, 1997.

 15. Право інтелектуальної власності. Академічний курс / За ред.. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2007.

 16. Право інтелектуальної власності. Навч.посібн. / В.С.Дроб’язко, Р.В.Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 17. Право інтелектуальної власності: підручник / [О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, Т.С.Ківалова, В.С.Дмитришин, О.О.Кулініч, Л.Д.Романадзе та ін.]; за заг. ред. О.І.Харитонової. – К.: Юрінком Інтер, 2015.

 18. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / За ред. В.І.Борисової. – Х.: Право, 2008.

 19. Право інтелектуальної власності: Навч.-метод. посібник / О.О.Кулініч, Л.Д.Романадзе. – Одеса: Фенікс, 2010.

 20. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. – М., 2007.

 21. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: монографія / за наук. ред. д.ю.н. О.П.Орлюк; кол. авторів: С.Ю.Бурлаков, А.В.Міндрул, Л.І.Работягова, О.О.Тверезенко, О.О.Штефан та ін. – К.: НДІ ІВ НАПРНУ, Лазурит-Поліграф, 2011.

 22. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011.

 23. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х., 2011.

 24. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота 

Форма звітності: залік

Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «___» __________ 201__ р. Протокол № _____
Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка