С. З. Гжицького Кафедра годівлі тварин І технології кормів «затверджую» Завідувач кафедри годівлі тварин І технології кормів д с. г н., проф. Я.І. Півторак 2015 р робоча програмаСкачати 258.46 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір258.46 Kb.


Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Кафедра годівлі тварин і технології кормів

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Завідувач кафедри годівлі тварин і

технології кормів д.с.-г.н.,

проф._____________Я.І. Півторак

«___» __________________2015 р.робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ

«РАЦІОНАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ»

напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»_

спеціальність 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

спеціалізація __________________________________________________________________

інститут, факультет, відділення біолого-технологічний факультет_____________


Львів – 2015 рік
Погодження

міждисциплінарних інтеграцій навчальної дисципліни«Раціональне живлення людей»


з/п


Навчальні дисципліни,

що забезпечують дануКафедра

Прізвище та ініціали відповідального

викладачаПідпис

викладача1.

Фізіологія

Нормальної та патологічної фізіології

ім. С.В. СтояновськогоСтояновський В.Г.
2.

Органічна та неорганічна хімія

Біохімії та

загальної хіміїМицук О.А.
3.

Неорганічна та аналітична хімія

Біохімії та

загальної хіміїМицук О.А.
4.

Морфологія

Нормальної та паталогічної морфології і судової ветеринарії

Присяжнюк В.Я.

з/п


Навчальні дисципліни,

забезпечувані даноюКафедра

Прізвище та ініціали відповідального

викладачаПідпис

викладача1.

Світове с/г та ЗЕД

Економіки підприємництва, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича

Музика П.М.


2.

Екологія живлення

Годівлі тварин і технології кормів

Семчук І.Я.
3.

Радіобіологія

Біотехнології

та радіологіїБуцяк В.І.
4.

Біотехнологія

Біотехнології

та радіологіїБуцяк В.І.Робоча програма «Раціональне живлення людей» для студентів за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,

« » 2015 р., с.
Розробник : Петришак Р.А., доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри годівлі тварин і технології кормів, протокол від № від « » 2015 року
Завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів

д.с.-г.н., професор Я.І. Півторак___________________« » 2015 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,

протокол № від « » 2015 року


« » 2015 року Голова Дармограй Л.М.

протокол № від « » 2015року


« » 2015 року Голова Сливка Н.Б.
©доц. Петришак Р.А. 2015 рік

©ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2015 рік
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5Галузь знань

0901 «Сільське

господарство і

лісівництво»


Вибіркова
Напрям підготовки

6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»Загальна кількість годин – 45


Спеціальність

(професійне спрямування): «Технологія виробництва і переробки продукції

тваринництва»Рік підготовки:

2-й


2-й
Семестр


3-й

4-й

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-

кваліфікаційний рівень: бакалаврЛекції

8 год.

4 год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

21 год.

37 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи для: – денної форми навчання становить – 53 : 47 (%);

– заочної форми навчання становить – 18 : 82 (%). 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Раціональне живлення людей» – дисципліна, яка вивчає наукові та практичні аспекти, а також економічні засади раціонального харчування людини, умови отримання, виробництва, зберігання і споживання екологічно чистих харчових продуктів рослинного та тваринного походження.

У сучасних умовах головним керованим чинником, що забезпечує нормальний розвиток, здоров’я та якість життя людини, її працездатність, довголіття та творчий потенціал, є харчування.Мета: сформувати у студента систему знання про основні принципи правильного харчування людини, виробити навички планування харчового раціону на основі сучасних знань про потребу організму людини в поживних речовинах, енергії та нутрієнтах з врахуванням статі, віку, характеру фізичного навантаження та інших чинників.

Завдання: вивчення умов, за яких можливий оптимальний рівень харчування як окремої людини, так і людської популяції, а об’єктом дослідження цієї науки – система «довкілля–харчування–здоров’я». Людина в цій системі фігурує на рівні окремого організму і на рівні популяції, а довкілля охоплює природні, культурні, техногенні компоненти.

У результаті вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

 • склад харчових продуктів, їх походження;

 • перетворення поживних речовин в організмі людини;

 • класичні й альтернативні теорії харчування людини;

 • історичні аспекти харчування населення у різних місцях заселення;

 • екологічні чинники, що знижують якість харчової продукції;

 • основи зберігання харчових продуктів;

 • способи фальсифікації харчової продукції;

 • основи складання харчових раціонів;

 • особливості радіопротекторного харчування;

 • санітарно-епідеміологічне значення їжі;

 • заходи запобігання захворюванням аліментарного ґенезу;

 • нові тенденції в харчуванні людини.

вміти:

 • визначати якісний склад харчових продуктів;

 • провести ідентифікацію харчових продуктів;

 • виявляти фальсифіковані харчові продукти;

 • створити умови для зберігання харчової продукції;

 • контролювати безпеку і якість харчових продуктів;

 • складати добові раціони для різних категорій робітників;

 • розрізняти типи харчових отруєнь й надавати першу допомогу за харчових отруєнь;

 • вести економіку домашнього господарювання.

Основою курсу є фізіологія, органічна та неорганічна хімія, фармакологія, токсикологія, що тісно пов’язані з технічними дисциплінами.

Програма розрахована на підготовку спеціалістів аграрного сектору із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ІІІ-ІV рівнів акредитації і ґрунтується на основі вище перелічених дисциплін.

Програма дисципліни реалізується через викладання теоретичного курсу та проведення лабораторних занять.

На вивчення цієї дисципліни навчальним планом відведено 45 год. З них аудиторних – 24 год. Підсумковою формою контролю є складання заліку. 1. Програма навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретико-концептуальні аспекти раціональногохарчування людини

Тема 1. Вступ. Класичні та альтернативні теорії і концепції харчування. Закони раціонального харчування.

Тема 2. Основи фізіології харчування.

Розділ 2. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировиниТема 3. Нормативно-законодавча основа безпеки харчової продукції в Україні. Якісний склад харчового раціону.

Тема 4. Санітарно-епідеміологічне значення їжі. Основи складання харчових раціонів.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і темКількість годин

денна форма

заочна форма

усього


у тому числі

усього


у тому числі

л

лаб.


сам.роб.

л

лаб.

сам.


роб.

заг

в т.ч. темат.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування людини

Тема 1. Вступ. Класичні та альтернативні теорії і концепції харчування. Закони раціонального харчування.

11

2

4

5

2

12

1

1

10


Тема 2. Основи фізіології харчування.


11

2

4

5

2

12

1

1

10

Разом за розділом 1:

22

4

8

10

4

24

2

2

20

Розділ 2. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини

Тема 3. Якісний склад харчового раціону.


11

2

4

5

2

12

1

1

10


Тема 4. Основи складання харчових раціонів.

12

2

4

6

2

9

1

1

7

Разом за розділом 2:

23

4

8

11

4

21

2

2

17

Усього годин

45

8

16

21

8

45

4

4

37


5. Теми лекцій


п/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма

заочна форма

1

2

3

4

Розділ 1. Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування людини

1.

Тема 1. Вступ. Класичні та альтернативні теорії і концепції харчування. Закони раціонального харчування.

Значення і функції їжі. Харчування та здоров’я населення України. Переїдання та його наслідки. Недоїдання та його наслідки. Класичні теорії та концепції харчування: антична теорія харчування, теорія збалансованого харчування, теорія адекватного харчування. Альтернативні теорії та лікувальне голодування, теорія харчування предків, теорія роздільного харчування, теорія головного харчового фактора, концепція індексів харчової цінності.
2

2

2.

Тема 2. Основи фізіології харчування.

Процес травлення, види та типи травлення. Функції травної системи. Травлення в порожнині рота. Травлення в шлунку. Травлення в тонкому відділі кишечнику. Травлення в товстому кишечнику. Всмоктування. Стан голоду, апетиту і спраги.
2

-

Розділ 2. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини

3.

Тема 3. Нормативно-законодавча основа безпеки харчової продукції в Україні. Якісний склад харчового раціону.

Біогенні забруднювачі їжі: антибіотики, гормональні препарати, мікотоксини. Техногенні забруднювачі їжі: нітрати, нітрити, нітрозаміни, забруднення металами, радіонукліди, пестициди, діоксини і діоксиноподібні речовини. Харчовий статус людини. Вода. Білки. Ліпіди. Вуглеводи: засвоювані, незасвоювані вуглеводи. Вітаміни та вітаміноподібні речовини. Мінеральні речовини: макроелементи, мікроелементи.
2

-

1

2

3

4

4

Тема 4. Санітарно-епідеміологічне значення їжі. Основи складання харчових раціонів.

Харчові інфекції: кишкові інфекції, зоонози. Харчові отруєння: мікробного та немікробного походження. Гельмінтози. Заходи запобігання харчовим інфекціям, харчовим отруєнням, гельмінтозам. Фізіолого-гігієнічні вимоги до організації раціонального харчування людини. Енергетична цінність (калорійність) харчового раціону. Режим харчування. Дитяче харчування. Лікувально-профілактичне харчування. Лікувальне харчування. Особливості харчування людей розумової праці. Харчування в екстремальних умовах.2

2

Разом

8

4


6. Теми лабораторних занять


п/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма

заочна форма

1

2

3

4

1.

Розрахунки індексу маси тіла

2

2

2.

Вивчення функціонального стану травної системи людини

2

-

3.

Визначання смакових зон язика

2

-

4.

Складання раціонів для робітників різної інтенсивності праці, різного віку та статі

2

2

5.

Визначання вмісту різних груп забруднюючих речовин у харчових продуктах.

2

-

6.

Методи виявляння фальсифікації харчових продуктів

2

-

7.

Ідентифікація інформаційних знаків на пакуванні харчових продуктів

2

-

8.

Розпізнавання підроблених штрихових кодів

2

-

Разом

16

47. Самостійна робота

п/п


Назва теми

К-сть годин


1

2

3

1.

Законодавство Європейського Союзу з безпеки харчових продуктів. Основні законодавчі документи щодо харчової безпеки в Україні. Методологія гігієнічного нормування ксенобіотиків у харчових продуктах. Критерії безпеки харчових продуктів.

1

2.

Металічні забруднення та радіонукліди. Токсико-гігієнічна характеристика металічних забруднень. Заходи щодо зменшення вмісту катіонів важких металів у харчових продуктах. Джерела і шляхи надходження радіонуклідів в організм. Основні принципи радіозахисного харчування.

1

3.

Нітрати, нітрити, нітрозосполуки та пестициди. Основні джерела надходження нітратів, нітритів і нітрозосполук у харчові продукти та технологічні засоби їх зниження у харчовій сировині. Токсико-гігієнічна характеристика пестицидів, їх вплив на організм людини і навколишнє середовище.

1


4.

Мікотоксини, антибіотики і гормональні препарати. Основні джерела надходження мікотоксинів, антибіотиків і гормональних препаратів у харчові продукти та негативний вплив на здоров’я людини. Шляхи їх зниження у харчовій продукції.

1


5.

Урбанізація та її екологічні чинники, що знижують якість продуктів. Біогенні забруднювачі їжі. Техногенні забруднювачі їжі. Харчові добавки. Генетично модифіковані джерела харчових продуктів

1


6.

Санітарно-епідеміологічне значення їжі. Харчові інфекції. Харчові отруєння. Гельмінтози.

1

7.

Штучна їжа. Критичні технології. Нутріцевтики. Парафармацевтики. Еубіотики.

1

8.

Основи зберігання харчової продукції. Принципи зберігання харчових продуктів. Втрати продовольчих товарів. Упаковка харчових продуктів як зберігальний фактор.

1

Разом

8


8. Індивідуальна робота

1. Характеристика лікувально-профілактичних раціонів харчування.

2. Критерії гігієнічної оцінки та проблеми безпеки виробництва харчової продукції.

3. Гігієнічна оцінка, сертифікація і експертиза харчових продуктів та харчових виробництв.9. Методи навчання

 • бесіда,

 • співбесіда,

 • пояснення,

 • інноваційні методи з використанням мультимедійних презентацій.


10. Методи контролю

 • опитування,

 • захист теми,

 • тестування,

 • перевірка конспектів,

 • захист рефератів.

 • текстова контрольна робота,

 • залік.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

а) денна форма навчання

Поточний контроль проводиться протягом п’ятого семестру шляхом опитування. Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною (“2”, “3”, “4”, “5”) шкалою. Дисципліна має 2 змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. Максимальна кількість балів за засвоєння змістових модулів дисципліни протягом семестру становить 100:100 (ПК) = 100,

де: 100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати студент за семестр.

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:

де: ПК – бали за поточний контроль;

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01);

5 – максимально можливе САЗ.

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано».

Присутність студента при виставленні підсумкової оцінки не обов’язкова, якщо ним виконані усі передбачені види робіт.

Бал поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних або штрафних балів: студентам, які не мають пропусків занять без поважних причин протягом семестру додається один бал; студентам, які мають пропуски занять без поважних причин за кожні 20% пропусків від кількості аудиторних годин віднімається по одному балу.

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS і заноситься в додаток до диплому фахівця. 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою для заліку

90-100

А

зараховано

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Зараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно застосовує теоретичні знання під час виконання лабораторних занять. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.

Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.

б) заочна форма навчання

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залікового).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, становить 100.

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання, при цьому розподіл балів є таким:30 (ПК) + 70 (КР+ЕК) = 100,

де: 30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії (бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність на заняттях тощо за рішенням кафедри);70 (КР+ЕК) – бали за контрольну роботу (КР) та екзамен (ЕК), які максимально можуть становити 70 (при цьому виконання контрольної роботи (КР) у міжсесійний період оцінюється у 20 балів, складання екзамену – у 50 балів).

Бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність на заняттях тощо.

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної навчальної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування та написання тестових контрольних робіт.

Формою підсумкового контролю є семестровий залік. Якщо студент виконав усі види навчальної роботи, визначені навчальною програмою дисципліни, та отримав не менше 60 балів, залік виставляється автоматично.


12. Методичне забезпечення

1. Столярчук П.З. Ветеринарна дієтологія : рекомендації / Столярчук П.З. – Львів, 2002. – 16 с.

2. заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних захворювань /Столярчук П.З., Півторак Я.І, Голодюк І.П. та ін. – Львів: «Добрий друк», 2011. – 288 с.

3. Петришак Р.А. Раціональне живлення людей : метод. вказівки / Р.А. Петришак, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк. – Львів, 2013. – 39 с.

4. Петришак Р.А. Норми годівлі та раціональне живлення людей : метод. вказівки / Р.А. Петришак, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк, І.П. Голодюк. – Львів, 2015. – 40 с.

5. Опорні конспекти лекцій.


13. Рекомендована література

Базова:

1. Бойчук Ю.Д. Екологічні проблеми харчування людини. – Черкаси, 2002. – 120 с.

2. Безпека харчування: сучасні проблеми. Посібник-довідник / Укл.: А.В. Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський та ін. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2005. – 456 с.

3. Гавриленков А.М., Зарцына С.С., Зуева С.Б. Экологическая безопасность пищевых производств. – СПб: ГИОРД, 2005. – 272 с.

4. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 248 с.

5. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування. Навчальний посібник / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білявський та ін. – Київ: Лібра, 2006. – 304 с.

6. Харчування людини / Т.М. Димань, М.М. Барановський, М.С. Ківа та ін. – Біла Церква, 2005. – 300с.

7. Экология человека. Учебное пособие / Т.И. Алексеева, А.И. Козлов, О.Л. Курбатова и др.; Отв. ред. Б.Б. Прохоров. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 440 с.
Допоміжна:

1. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М.: Пищепромиздат, 2001. – 528 с.

2. Дымань Т.Н., Шевченко С.И. Питание человека в ХХІ веке. – К.: Либра, 2008. – 152 с.

3. Дымань Т.Н., Шевченко С.И., Берзина С.В. Новые тенденции в питании человека. – К., 2007. – 76 с.

4. Екотрофологія. Сучасні проблеми. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Біла Церква, 2005. – 285 с.

5. Екотрофологія – міст у майбутнє харчування людини. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Біла Церква, 2007. – 200 с.

8. Харчування у педіатрії / П.К. Самур, К. Кінг. – Львів: Медицина Світу, 2012. – 562 с.9. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов. – Новосибирск, 2007. – 522 с.

10. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.
14. Інформаційні ресурси

1. Сайт: http://greenpeace.org/geneend/index.html

2. Сайт: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7066878.stm

3. Сайт: http://oneworld.org/guides/biotech/index.html

4. Сайт: http://organicconsumers.org/

5. Сайт: http://wikipedia.org/

6. Сайт: http://www.agrioworld.org/biotech-info/articles/biotech-art/hypocrisy.html

7. Сайт: http://www.ams.usda.gov/nop/

8. Сайт: http://www.foodnavigator.com/

9. Сайт: http://www.ifoam.org/

10. Сайт: http://www.iksagro.ru/

11. Сайт: http://www.inauka.ru/science/article60958.

12. Сайт: http://www.kmu.gov.ua/

13. Сайт: http://www.mcx.ru/14. Сайт: http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1998/87-7909-445-7База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка