С. В. Савченко; Держ закл. «Луган нац ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во дз «лну імені Тараса Шевченка», 2017. 139 сСторінка1/11
Дата конвертації23.05.2017
Розмір1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

УДК 378.4(062.551)(477.61)

ББК 74.584(4Укр)

С13

С13Звіт ректора Савченка Сергія Вікторовича на спільному засіданні вченої ради та конференції трудового колективу Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за період з січня 2016 року по січень 2017 року : інформаційні матеріали / С. В. Савченко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – 139 с.

Звіт ректора Савченка С. В. на спільному засіданні вченої ради та конференції трудового колективу Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за період з січня 2016 року по січень 2017 року містить інформацію про результати діяльності ректора та університету за звітний період відповідно до основних напрямів: прийом до університету, освітня діяльність, науково-дослідна та інноваційна діяльність, міжнародна діяльність, соціально-гуманітарна діяльність, розвиток матеріально-технічної бази та фінансово-економічна діяльність.

Призначений для всіх учасників освітнього процесу вищого навчального закладу та громадськості.УДК 378.4(062.551)(477.61)

ББК 74.584(4Укр)
© Савченко С. В., 2017

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................

4

РОЗДІЛ 1. ПРИЙОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
1.1.

Результати вступної кампанії ..........................................................

6

1.2.

Профорієнтаційна робота..................................................................

16

РОЗДІЛ 2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1.


Організація освітнього процесу. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності...........................................................................

27

2.2.

Система управління якістю освіти...................................................

40

2.3.

Контингент студентів........................................................................

40

2.4.

Підсумкова атестація випускників...................................................

45

2.5.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу..............

47

2.6.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу............................

48

РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1.

Якість науково-педагогічного персоналу........................................

50

3.2.

Наукові підрозділи університету.....................................................

51

3.3.

Міжнародні, всеукраїнські й регіональні наукові конференції, семінари..............................................................................................

52

3.4.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися в 2016 році...............

56

3.5.

Наукові публікації та участь у міжнародних рейтингах................

59

3.6.

Діяльність аспірантури та докторантури........................................

59

3.7.

Наукова робота студентів у 2016 році............................................

61

3.8.

Діяльність видавництва Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».......................

62

3.9.

Інноваційна діяльність.......................................................................

62

3.10.

Наукова бібліотека університету......................................................

73

РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1.

Міжнародне співробітництво...........................................................

100

4.2.

Міжнародні науково-освітні проекти.............................................

106

4.3.

Інтернаціоналізація вищої освіти.....................................................

110

4.4.

Участь у міжнародних виставках, конкурсах і змаганнях.............

111

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1.

Напрями і зміст соціально-гуманітарної роботи університету.....

115

5.2.

Організація роботи студентського самоврядування......................

121

РОЗДІЛ 6. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1.

Розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури..................................................................................

136

6.2.

Фінансово-економічна діяльність....................................................

138ВСТУП

2016 рік, що минув, – це ювілейний, 95 рік від дня заснування університету; третій рік перебування університету в евакуації; перший рік, коли можна з гордістю сказати: університет відродився, університет живе, університет розвивається і перемагає!

Не випадково, 1 березня 2016 року 95-річний ювілей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за рішенням Верховної ради України від 02.02.2016 р. відзначався на державному рівні.

1 вересня 2014 року внаслідок військової агресії на Сході України, захоплення будівель університету самопроголошеною владою так званої «ЛНР», арештів і переслідувань адміністрації та науково-педагогічних працівників, університет був вимушений евакуюватися в м. Старобільськ на базу власного структурного підрозділу ВП «Старобільський факультет ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Було втрачено майже все: понад 183 200 м² площ; 9 навчальних корпусів (з актовими, концертними й спортивними залами); навчальні корпуси 7 відокремлених структурних підрозділів, «Дитячої академії», «Дитячої обласної хорової філармонії ЛНУ»; бібліотека з п’ятьма модернізованими читальними залами, оснащеними електронними каталогами та фондом понад 1,3 млн. примірників; спортивний корпус, сучасний комп’ютерний парк, близько 20 мультимедійних комплексів, супутникове телебачення, власний супутниковий канал Інтернет; студмістечко (з 6 гуртожитками, їдальнею, 3 кав’ярнями, кафе, 2 магазинами, санаторієм-профілакторієм); навчально-науково-екскурсійний комплекс університету (астрономічна обсерваторія, зимовий ботанічний сад, зоологічний, геологічний, анатомічний музеї); археолого-етнографічний музейний комплекс, що має статус Національного надбання України і включає парк-музей давнього каменерізного мистецтва (понад 70 скульптур); Церква Святої Великомучениці Татіани та ін. Викладачі й більшість студентів залишилися без житла; розпалися сім’ї. Війна забрала з життя декількох визначних вчених університету.

Замість цього університет опинився на території менше ніж 10 000 м2, де до того ж розміщуються 2 коледжі та 1 ліцей; без житла для викладачів і студентів; належної матеріально-технічної, інформаційної, навчально-методичної бази; контингентом студентів, розкиданими по всьому світу.

Проте університет зберіг найважливіше: прогресивних і відданих йому та Україні викладачів і студентів; шевченківський дух та віру в майбутнє університету, єдину й незалежну Україну та сильну українську націю.

Тепер ми можемо констатувати, що за три роки університет не тільки вижив і відновився, а й став потужним освітньо-науковим і культурним центром, лідером регіонального розвитку, активним учасником припинення конфлікту на Сході України, форпостом українства в східноукраїнському регіоні.

Переломним і вирішальним виявився 2016 рік. Саме він став справжнім «тестом» на спроможність колективу вистояти й довести свою здатність ефективно працювати й розвиватися в умовах гібридної війни.

Було отримано значні результати в усіх сферах діяльності університету: відновленні, збереженні та збільшенні контингенту студентів; підвищенні якості кадрового складу; організації освітньої діяльності та забезпеченні якості освітнього процесу; навчально-методичному й інформаційному забезпеченні освітнього процесу; результативності науково-дослідної, інноваційної, міжнародної та соціально-гуманітарної діяльності; розвитку матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури.

За темпами й інноваційністю університет перевершив власні показники довоєнного розвитку та випередив інші вищі навчальні заклади, про що свідчать місця університету у вітчизняних й міжнародних рейтингах 2016 року.

Пропонований звіт є узагальненням результатів діяльності Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на чолі з ректором Савченком С. В. у 2016 році та складається з шести розділів відповідно до основних напрямів діяльності: прийом до університету, освітня діяльність, науково-дослідна та інноваційна діяльність, міжнародна діяльність, соціально-гуманітарна діяльність, розвиток матеріально-технічної бази та фінансово-економічна діяльність.

Призначений для широкого оприлюднення й обговорення на спільному засіданні конференції трудового колективу та вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ДЗ «ЛНУ імені Траса Шевченка».

РОЗДІЛ 1. ПРИЙОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

1.1. Результати вступної кампанії

Організація прийому до університету – складний і багатоаспектний процес, що охоплює майже всі структури університету.

У ході підготовки до Вступної кампанії – 2016 було розроблено й затверджено:


  • Правила прийому до університету та його відокремлених підрозділів у 2016 році;

  • перелік спеціальностей та програм підготовки; сертифікатів ЗНО, вступних випробувань за освітніми ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста;

  • пропозиції щодо обсягів прийому на місця державного замовлення та за рахунок інших джерел фінансування;

  • підготовлено всі необхідні екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробувань (тести із загальноосвітніх предметів, програми творчих конкурсів, спортивних нормативів, фахових вступних випробувань, питання для співбесід, критерії оцінювання та ін.);

  • сформовано й затверджено основні структурні підрозділи приймальної комісії (відбіркові комісії у відокремлених підрозділах університету, предметні екзаменаційні й фахові атестаційні комісії, апеляційні комісії та ін.), новий підрозділ – освітній центр „Донбас-Україна”.

  • приймальною комісією, відділом маркетингу, центром допрофесійної освіти, інститутами, факультетами, відокремленими підрозділами здійснено відповідну рекламно-профорієнтаційну роботу: проведено Дні відкритих дверей у м. Старобільськ, м. Кремінна, м. Полтава;

  • здійснено виїзди до районних, міських та селищних рад, відділів освіти, навчальних закладів різних типів і рівнів (дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі І-ІІ рівнів акредитації) усіх районів Луганської області та міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне; відвідано освітні заклади у містах Донецької області: Бахмут (Артеміськ), Часов Яр, Соледар, Константинівка, Торецьк (Дзержинськ), Опитне, Дружківка, Краматорськ, Ліман (Красний Ліман);

  • розміщено інформацію про університет у мережі Інтернет та на сторінках інститутів і факультетів у соцмережах;

  • здійснено рекламу університету через засоби масової інформації, адресне розповсюдження рекламно-агітаційних матеріалів;

  • створено Пункт реєстрації учасників ЗНО;

  • проведено адресну рекламно-профорієнтаційну роботу з військовослужбовцями Луганського прикордонного загону, полку спеціального призначення та оперативно-тактичного угрупування.

Основним і завершальним аспектом роботи приймальної комісії у 2016 році стала організація прийому та зарахування до університету на різні освітні ступені та рівні.

Прийом та зарахування до університету у 2016 році здійснювалися базовим навчальним закладом та його відокремленими підрозділами (Коледжем ЛНУ імені Тараса Шевченка; ВП «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; ВП «Стаханівський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка»; ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка») за всіма освітніми ступенями та рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Прийом та зарахування також здійснювалися за освітньо-науковим ступенем доктора філософії та науковим ступенем доктора наук.Обсяг прийому до університету з урахуванням усіх відокремлених підрозділів та освітніх ступенів і рівнів склав: 648 осіб (на 106 осіб більше ніж у минулому році) – за ОКР молодшого спеціаліста, 1190 осіб – за ОС бакалавра (на 424 осіб більше ніж минулого року), 514 осіб – за ОКР спеціаліста (на 61 особу менше ніж минулого року), 1120 осіб – за ОС магістра (на 424 осіб більше ніж у минулому році), 31 особа – за ОНС доктора філософії (на 9 більше ніж у минулому році), 2 – за НС доктора наук.

Таким чином, загальний обсяг прийому до університету у 2016 році сягнув 3505 осіб (що на 884 осіб більше по університету та його відокремлених підрозділах) (табл. 1).

Таблиця 1

Результати зарахування до університету

 

денна форма

заочна форма

Разом

бюджет

контракт

бюджет

контракт

Молодший спеціаліст

590

36

18

4

648

Бакалавр

394

270

174

352

1190

Спеціаліст

275

41

70

128

514

Магістр

296

232

226

366

1120

Аспірантура

21

1031

Докторантура

2

02

Разом

3505

За ОКР «Молодший спеціаліст» прийом та зарахування здійснювали: • Коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка (зараховано – 84 особи, що на 40 осіб більше ніж минулого року);

 • ВП «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» (зараховано – 86 осіб, що на 10 осіб більше ніж минулого року).

 • ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» (зараховано – 108 осіб, що на 6 осіб менше ніж минулого року);

 • ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці ЛНУ імені Тараса Шевченка» (зараховано – 237 осіб, що на 31 особу менше ніж минулого року);

 • ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» (зараховано – 93 особи, що на 53 особи більше ніж минулого року),

 • ВП Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка (зараховано 40 осіб).

Усього за ОКР «молодший спеціаліст» було зараховано 648 осіб. Для унаочнення інформації результати прийому за ОКР «молодшого спеціаліста» зображено в табл. 2.
Таблиця 2

Результати зарахування за ОКР молодшого спеціаліста
,,Молодший спеціаліст”

Разом

денна форма

заочна форма

бюджет

контракт

бюджет

контракт

Коледж ЛНУ

70

1484

Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ

65

17

0

4

86

Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ

105

3108

Стахановський педагогічний коледж ЛНУ

40

040

Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці ЛНУ

235

2237

Брянківський коледж ЛНУ

75

0

18

0

93

Разом

648

Таким чином, майже у всіх відокремлених підрозділах відбулося збільшення контингенту студентів.

Найбільш складним, технічно і психологічно перевантаженим, і водночас продуктивним виявився прийом за освітнім ступенем «бакалавр». За цим рівнем прийом та зарахування здійснював базовий навчальний заклад, до складу якого входить 10 інститутів та факультетів. Рейтинг інститутів та факультетів за кількістю зарахованих виявився таким:

Інститут педагогіки і психології – 331 особу (це на 59 осіб більше ніж минулого року);

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму – 180 осіб (це на 95 осіб більше ніж минулого року);

Інститут фізичного виховання і спорту – 131 особу (це на 32 особи більше ніж минулого року);

Інститут культури та мистецтв – 118 осіб (це на 43 особи більше ніж минулого року);

Інститут фізики, математики та інформаційних технологій – 100 осіб (це на 45 осіб більше ніж минулого року);

Інститут економіки та бізнесу – 95 осіб (це на 49 осіб більше ніж минулого року);

Інститут історії міжнародних відносин та соц.-політ. наук – 68 осіб (це на 38 осіб більше ніж минулого року);

Факультет природничих наук – 68 осіб (це на 17 осіб більше ніж минулого року);

Факультет української філології та соціальних комунікацій – 57 осіб (це на 40 осіб більше ніж минулого року);

Факультет іноземних мов – 42 особи (це на 6 осіб більше ніж у минулому році).

Для унаочнення інформації результати прийому за освітнім ступенем «бакалавр» зображено на графіку (рис. 1).
Рис. 1. Результати прийому до університету за освітнім ступенем бакалавра

Аналіз кількості зарахованих абітурієнтів свідчить про те, що найбільш популярними спеціальностями денної форми навчання стали на базі ПЗСО: початкова освіта; соціальна робота (соціальна педагогіка. практична психологія); соціологія (соціологія прикордоння та таможенна справа); дошкільна освіта; спеціальна освіта; середня освіта (фізична культура); фізична культура і спорт (спорт); середня освіта (біологія); на основі МС: початкова освіта (зі скороченим терміном навчання); музичне мистецтво, Професійна освіта (транспорт), Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Фізична реабілітація. Найменшу кількість студентів зараховано на образотворче мистецтво; середню освіту (історія), міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; професійна освіта (харчові технології), інформаційна, бібліотечна та архівна справа; філологію та середню освіту (іноземну мову та літературу).Найпопулярнійшими спеціальностями на заочній формі навчання були соціальна робота (соціальна педагогіка. практична психологія), початкова освіта (зі скороченим терміном навчання), дошкільна освіта (зі скороченим терміном навчання), середня освіта (фізична культура), комп’ютерні науки та інформаційні технології, фінанси, банківська справа та страхування (державні фінанси), документознавство та інформаційна діяльність (зі скороченим терміном навчання). Найменший набір здійснено за напрямами підготовки філологія (іноземна мова та література).

Виокремлюємо низку чинників, які перешкоджали успішному проведенню вступної кампанії: 1. Нова система участі в конкурсному відборі та розподілу бюджетних місць, зокрема зарахування в одну «хвилю», широкий конкурс на непедагогічні спеціальності.

 2. Необґрунтованість наданих інститутами й факультетами пропозицій щодо обсягів державного замовлення.

 3. Недостатня адресна профорієнтаційна робота з контингентом абітурієнтів.

 4. Несвоєчасне затвердження положення щодо діяльності освітніх центрів „Донбас-Україна” при вищих навчальних закладах та умов вступу за спрощеною процедурою абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних органам державної влади України території та населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення.

 5. Наявність об’єктивних перешкод для абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій щодо приїзду до освітнього центру „Донбас-Україна” з метою вступу до університету за спрощеною процедурою.

У цілому набір за освітнім ступенем «бакалавр» у цьому році, ураховуючи різні чинники, можна враховувати задовільним, а порівняно з іншими ВНЗ Луганської області – навіть успішним.

За ОКР «спеціаліст» у 2016 році було зараховано 514 осіб (це на 61 особу менше ніж минулого року):

Інститут педагогіки і психології – 164 особи (це на 44 особи менше ніж минулого року).

Факультет української філології та соціальних комунікацій – 75 осіб (це на 36 осіб більше ніж минулого року);

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму – 64 особи (це на 10 осіб менше ніж минулого року);

Інститут фізичного виховання і спорту – 43 особи (це на 2 особи менше ніж минулого року);

Інститут економіки та бізнесу – 36 осіб (це на 1 особу мене ніж минулого року);

Інститут історії, міжнародних відносин та соц.-політ. наук – 31 особа (це на 15 осіб менше ніж у минулому році);

Факультет іноземних мов – 29 осіб (це на 6 осіб більше ніж минулого року);

Факультет природничих наук – 26 осіб (це на 6 осіб менше ніж минулого року);

Інститут фізики, математики та інформаційних технологій – 24 особи (це на 3 особи менше ніж минулого року);

Інститут культури та мистецтв – 22 особи (це на 22 особи менше ніж минулого року).

Для унаочнення інформації результати прийому за ОКР спеціаліста зображено на графіку (рис 2).Рис. 2. Результати прийому до університету за ОКР спеціаліста

Як ми бачимо на графіку, що майже на усіх інститутах і факультетах, крім Факультету української філології та соціальних комунікацій й Факультету іноземних мов відбулося зменшення контингенту студентів, це можна пояснити тим, що 2016 рік – це останній рік набору за ОКР спеціаліст і тому абітурієнти відмовляються вступати за цим рівнем.

Наведемо результати прийому за останнім, освітнім ступенем «магістр» було зараховано 1120 осіб (на 424 більше ніж у минулому році). Вони виявилися такими:

Інститут педагогіки і психології – 299 осіб (це на 133 особи більше ніж минулого року).

Інститут економіки та бізнесу – 103 особи (це на 6 осіб більше ніж минулого року);

Інститут фізичного виховання і спорту – 102 особи (на 41 особу більше ніж минулого року);

Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання – 89 осіб (це на 45 осіб більше ніж минулого року);

Інститут історії міжнародних відносин та соц.-політ. наук – 89 осіб (це на 42 особи більше ніж минулого року);

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму – 89 осіб (на 24 особи більше ніж минулого року);

Факультет іноземних мов – 87 осіб (це на 38 осіб більше ніж минулого року);

Інститут фізики, математики та інформаційних технологій – 83 особи (це на 40 осіб більше ніж минулого року);

Факультет природничих наук – 82 особи (це на 38 осіб більше ніж минулого року);

Інститут культури та мистецтв – 60 осіб (це на 12 осіб більше ніж минулого року);

Факультет української філології та соціальних комунікацій – 37 осіб (це на 5 осіб більше ніж минулого року).

Для унаочнення інформації результати прийому за освітнім ступенем «магістр» зображено на графіку (рис 3).

Рис. 3. Результати прийому до університету за ОС магістра
Серед позитивних моментів вступу на освітній рівень магістра можна відзначити, що на заочній формі навчання в Інституті педагогіки і психології на спеціальностях: Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія) (37 осіб), Спеціальна освіта (30 осіб), Психологія (20 осіб), Початкова освіта (39 осіб); в Інституті економіки та бізнесу на спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування (20 осіб); в Інституті історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук на спеціальності Середня освіта (історія) (10 осіб) не вистачило ліцензованих місць для всіх бажаючих.

Отже, можна зробити висновок, що в цілому вступна кампанії 2016 року пройшла на належному рівні. Найбільш високі результати прийму зафіксовано в Інституті педагогіки і психології (загальний набір на всі рівні та ступені 794 особи), а також в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму (333 особи). Не в повному обсязі використали свій потенціал Інститут економіки та бізнесу (234 особи), Інститут фізики, математики та інформаційних технологій (207 осіб), Інститут історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук (188 осіб), Факультет природничих наук (176 осіб), Факультет української філології та соціальних комунікацій (160 осіб), Факультет іноземних мов (158 осіб). Результати прийому до університету за інститутами (факультетами) та всіма освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) зображено на рис. 4.

Рис. 4. Результати прийому до університету за інститутами (факультетами) та всіма освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем).

1.2. Профорієнтаційна робота.

У 2016 році профорієнтаційна робота в університеті здійснювалася відповідно до Комплексу рекламно-профорієнтаційних заходів щодо залучення абітурієнтів до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2015 – 2016 навчальний рік, затвердженому на вченій раді університету.

Головною метою профорієнтаційної роботи Університету у 2016 році стало залучення випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, студентів останніх курсів навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, професійно орієнтованої молоді з усіх регіонів України, випускників ВНЗ різних років і спеціальностей, різнопрофільних соціальних інституцій, а також військовослужбовців, учасників бойових дій та АТО до навчання за акредитованими напрямами; підтримка позитивного іміджу університету.

До провідних напрямів профорієнтаційної роботи Університету у поточному навчальному році належали: 1. Ознайомлення населення із освітніми послугами ЛНУ через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

 2. Виїзна профорієнтаційна робота.

 3. Маркетингові дослідження.

 4. Проведення Днів відкритих дверей, Днів абітурієнта та Ярмарку випускників.

 5. Залучення іноземних студентів до навчання в ЛНУ.

 6. Участь у міжнародних виставках.

 7. Розповсюдження рекламно-профорієнтаційних матеріалів.

 8. Робота й підтримка Інтернет-сайту ЛНУ та організація інформаційної підтримки.

 9. Загальноуніверситетські культурно-спортивні заходи та їх висвітлення у ЗМІ.

Основними рекламно-профорієнтаційними заходами в межах цих напрямів стали:

  • забезпечення рекламно-інформаційного супроводу вступної кампанії та реклама дистанційного навчання за допомогою ЗМІ;

  • профорієнтаційна робота серед учнів випускних класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, студентів останніх курсів навчальних  закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, професійно орієнтованої молоді, випускників ВНЗ різних років і спеціальностей, різнопрофільних соціальних інститутці, військовослужбовців, учасників бойових дій та АТО;

  • консультації для майбутніх абітурієнтів з питань вступної кампанії;

  • підготовка учнів та професійно орієнтованої молоді до складання ЗНО;

  • конкурси з предметів зовнішнього незалежного оцінювання;

  • надання методичної допомоги вчителям шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації;

  • участь викладачів університету в семінарах, конференціях, круглих столах;

  • дні відкритих дверей університету;

  • участь у профорієнтаційних заходах, які організовано районними та міськими відділами освіти.

Основними суб’єктами профорієнтаційної роботи в університеті є відділ маркетингу, Центр допрофесійної підготовки, Освітній центр «Донбас – України», директорати, деканати, кафедри, викладачі, студенти.

За січень – травень 2016 року Центром допрофесійної підготовки, відділом маркетингу, керівниками навчальних структурних підрозділів проведена значна профорієнтаційна робота, в результаті якої охоплено 82% випускників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області та Донецької області; встановлено зв’язки (укладено угоди про співпрацю) з 62 загальноосвітніми школами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка