С. Г. Давтян травня 2013рСкачати 110.59 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір110.59 Kb.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Заступник директора – начальник Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

к. держ.упр., доцент

С.Г.Давтян


« » травня 2013р.


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації (для працівників, що мають доступ до мережі «Інтернет»): «Ділова українська мова в державному управлінні»
з підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів
Одеської міської ради


Термін проведення семінару: 15 травня - 13 червня 2013 року

Адреси доступу до матеріалів семінару:

http://www.cpkk.dlc.odessa.ua/

http://cpkk.dlc.odessa.ua/Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22аудиторії № 106, 110, 409, 409 а

Одеса – 2013

Тематичний короткотерміновий семінар за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації «Ділова українська мова в державному управлінні» з підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради проводиться на виконання п. 7 плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 22 лютого 2013 року № 156-01р «Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради».

Система навчально-методичних матеріалів дистанційного семінару «Ділова українська мова в державному управлінні» розглянута та затверджена Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України від 02 лютого 2012 року,
протокол № 4.
Навчальний комплекс до семінару містить:


 • конспект лекцій (теоретична складова),

 • завдання щодо виконання практичних та семінарського занять і підготовки індивідуального навчально-практичного завдання (практична складова),

 • комплект вступних та підсумкових тестів, тестів із самоконтролю (тестова складова),

 • методичні вказівки (методична складова) для слухачів (робочий зошит) та викладачів.

У комплексі методичних матеріалів міститься мета, стратегія та очікувані результати навчання, форми контролю, критерії оцінювання, розподіл навчального часу, а також вимоги до самостійної роботи слухачів семінару, контрольні запитання для самоперевірки, рекомендована література та електронна бібліотека.
Семінар забезпечує:

 • навчання слухачів грамотно і послідовно викладати думки як під час спілкування, так і письмово;

 • визначення слухачами стилістичних особливостей функціонування офіційно-ділового стилю;

 • засвоєння правил укладання документів;

 • ознайомлення з класифікаціями документів;

 • формування вміння правильно застосовувати невербальні засоби спілкування.


Проблематика семінару у межах теми, що вивчається, охоплює такі питання: українська мова – державна мова в Україні; лексичні норми сучасної української мови; іменник в офіційно-діловому стилі; стилістичні норми сучасної української мови; прикметник в офіційно-діловому стилі, відмінювання прізвищ та імен, усне ділове мовлення; дієслово в офіційно-діловому стилі. Писемне ділове мовлення.

Мета отримати чи оновити базові знання з ділової української мови, необхідні для роботи у сфері державного управління; забезпечити розуміння основ функціонування офіційно-ділового стилю в сучасних умовах; сформувати вміння спілкуватися (говорити, писати), дотримуючись стилістичних норм офіційно-ділового стилю.

Завдання семінару: засвоєння теоретичного матеріалу та оволодіння навичками під час очної вступної лекції, практичного заняття та вхідного тестування; у процесі вивчення в дистанційному режимі теоретичних матеріалів, виконання практичного та семінарського занять, підготовки індивідуального навчально-практичного завдання (ІНПЗ); захисту ІНПЗ під час (екзаменаційної) підсумкової сесії підсумкового тестування.

Загальний обсяг навчального матеріалу під час проведення семінару складає 54 години, у тому числі: лекційного матеріалу – 8 годин, практичних занять – 4 години, семінарських занять – 2 години, самостійної роботи – 36 годин.Очікувані результати підвищення кваліфікації:

Після вивчення курсу слухачі будуть спроможні виконувати таку діяльність: • знати і розуміти на належному рівні українську мову;

 • уміти в умовах виробничої діяльності та обмеженого часу документально оформлювати управлінські рішення та працювати з кореспонденцією відповідно до правил діловодства;

 • уміти практично використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;

 • спілкуватися і вести офіційну документацію державною мовою.

Форми контролю та критерії оцінювання у навчальному процесі:

Контроль успішності навчання слухачів здійснюється за допомогою оцінювання їх навчальних досягнень за результатами вхідного та підсумкового тестування, виконання практичного і семінарського занять, публічного захисту ІНПЗ.

У ході контрольних заходів визначається рівень базових знань слухачів та ступінь засвоєння ними навчально-тематичного плану семінару, перевіряється здатність оперувати його категоріальним та понятійним апаратом, встановлювати взаємозв'язки між окремими складовими, творчо використовувати набуті знання та вміння, здатність сформувати власне ставлення до певної проблеми, що досліджується, розуміти її місце в контексті завдань освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації службовців.

Завданнями вхідного тестування є визначення рівня обізнаності кожного конкретного слухача в питаннях організації контролю виконання та заходів з дотримання виконавської дисципліни в органах публічної влади, а також з’ясування тих «вузьких місць» у його професійній підготовці, на які треба звернути першочергову увагу у процесі навчання за даною тематикою.Форми контролю

Навчальні результати слухачів у межах дистанційного курсу оцінюються на основі: • поточного тестування (20 балів);

 • виконання практичного завдання (20 балів);

 • участі у семінарському занятті (20 балів);

 • виконання індивідуального завдання (10 балів);

 • підсумкового контролю у формі публічного виступу (30 балів).

Максимальна кількість балів за весь модуль – 100.
Викладачі та працівники ОРІДУ НАДУ при Президентові України, які залучені до навчального процесу:


Давтян Степан Гургенович


-

заступник директора – начальник Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат наук з державного управління, доцент

Тиховський Олександр Сергійович

-

провідний фахівець відділу дистанційного навчання Управління інформаційно-телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ при Президентові України


Чорненький Микола Іванович

-

старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Очний режим
Середа – 15 травня (ауд. №106, 110, 409 а)


9.00-9.30

ауд. 106

Заїзд, реєстрація

9.30-9.50

ауд. 106

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

9.50-10.35

ауд. 106

Лекція: Перспективи впровадження заочно-дистанційної форми підвищення кваліфікації кадрів

Давтян С.Г.

10.45-11.30

ауд. 110

Лекція: Теоретичні основи навчання в дистанційному режимі та роботи у системі дистанційного навчання «Прометей»

Тиховський О.С.

12.00-13.30

ауд. 110

Практичне заняття: Реєстрація в системі дистанційного навчання та опанування навиків роботи у системі дистанційного навчання «Прометей»

Тиховський О.С.

14.00-15.30

ауд. 106

Лекція: Українська мова – державна мова в Україні

Чорненький М.І.

15.35-16.20

ауд. 106

Практичне заняття: Методичні настанови щодо організації виконання навчальних завдань у процесі вивчення теми семінару

Чорненький М.І.

16.25-17.10

ауд. 409 а

Вхідне тестування


Чорненький М.І.


Дистанційний режим
16 – 22 травня

Лекція: Іменник в офіційно-діловому стилі. Стилістичні норми сучасної української мови.


Чорненький М.І.

Лекція: Прикметник в офіційно-діловому стилі. Відмінювання прізвищ та імен. Усне ділове мовлення.

Чорненький М.І.

Самостійне вивчення матеріалу, наданого викладачем в електронному вигляді

Чорненький М.І.

Складення плану ІНПЗ

Чорненький М.І.


23 – 29 травня

Лекція: Дієслово в офіційно-діловому стилі. Писемне ділове мовлення.

Чорненький М.І.

Семінарське заняття: Чи повинен державний службовець бути оратором?

Чорненький М.І.

Самостійне вивчення матеріалу, наданого викладачем в електронному вигляді

Чорненький М.І.30 травня - 05 червня

Практичне заняття: Функціонування самостійних частин мови в офіційно-діловому стилі


Чорненький М.І.

Написання ІНПЗ


06 – 12 червня

Підсумкове тестування


Чорненький М.І.

Самостійне вивчення матеріалу, наданого викладачем в електронному вигляді

Чорненький М.І.

Доопрацювання ІНПЗ

Чорненький М.І.Очний режим
Четвер – 13 червня (ауд. № 409)


10.10-11.40

Семінарське заняття (підсумковий контроль у формі захисту ІНПЗ)

Чорненький М.І.

12.00-12.30

Анкетування

Штефанюк А.М.

13.00-14.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.


ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до наказу директора інституту від 30 квітня 2010 року
№ 56 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України » слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за відповідною програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторіями № 103, 110, 409, 409-а;

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв інформації (к. № 110);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту).

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.


Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Управління ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Управління ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109Шматоваленко

Людмила

Сергіївна


Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами

тел.: 729-76-74,

к.117
- завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101


Максимова Антоніна Сергіївна


- методист вищої категорії відділу організації семінарів за договорами, куратор семінару

тел.: 729-76-71,

к.104


Працівники Управління інформаційно-телекомунікаційних технологій

Тиховський

Олександр Сергійович

- провідний фахівець відділу дистанційного навчання

тел. 729-76-60

к.410


Іванова Анастасія Василівна

- провідний фахівець відділу дистанційного навчання

тел. 729-76-60

к.410

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко
Максимова А.С.

т. 729-76-71Для нотаток ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка