Русь в Європі назва дисципліниДата конвертації30.12.2016
Розмір42.3 Kb.

Русь в Європі

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: __VIII_________

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - _72_____ (кредитів ЄКТС - 2___);

аудиторні години -_28 (лекції - 28 , практичні - ___ , семінарські - ___,

лабораторні - ___ )

Лектор: _проф. Войтович Л.В.__(ел.адреса lev67420@ukr.net) ,

Результати навчання:

знати: напрямки і тенденції взаємин Русі з Візантією, скандинавськими королівствами, польськими князівствами, Угорщиною, Чехією, німецькими державами, Тевтонським Орденом, Литвою та папським престолом у ХІ–ХІV ст.

вміти: визначати та аналізувати причини та наслідки розвитку взаємозв’язків і місця Русі в Європі.

Анотація навчальної дисципліни:

Предметом вивчення курсу є роль і місце Русі в історії середньовічної Європи ХІ–ХІV ст., особливості і тенденції розвитку зв’язків і взаємин з Русі з Візантією, скандинавськими королівствами, польськими князівствами, Угорщиною, Чехією, німецькими державами, Тевтонським Орденом, Литвою та папським престолом, участь у загальноєвропейських подіях, зокрема хрестоносному руху, пошуків зближення церков на базі літописних джерел, візантійських та західноєвропейських хронік та інших джерел і найновіших дослджень європейської та світової історіографії. В процесі роботи студенти освоюють методи аналізу причинно-наслідкових зв’язків, тенденцій розвитку міждержавних взаємин та знайомляться з новітньою методологією досліджень політичної історії. Окрема увага приділена спростуванню стереотипів, які вкоренилися в історіографії.


Рекомендована література: 

1. Войтович Л. Торгiвля i торговельнi шляхи // Iсторiя української культури. Т.2. ХIII – середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич Київ, 2001. С. 81–92.

2. Войтович Л. Ще одна загадка генеалогії Романовичів: Чи існувала королева Марія Львівна? // А сє єго срєбро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. Київ, 2002. С. 161–164.

3. Войтович Л. Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 7. Дрогобич, 2003. С. 63–71.

4. Войтович Л. Феодалізм в українських землях: проблеми існування і періодизації // Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 2. Наукові студії. – Київ, 2004. – С.385-394.

5. Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, 2006.

6. Войтович Л. Союз Галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. Вип. 56. 2006. С. 47–56.

7. Войтович Л. Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Вип. 7. Київ, 2007. С. 94–102.

8. Войтович Л. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за Ангелів // Княжа доба: історія і культура. Вип. 2. Львів, 2008. С. 30–39.

9. Войтович Л. Галицьке князівство на Нижньому Дунаї // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали міжнародної наукової конференції. Галич, 10–11 жовтня 2008. Галич, 2008. С. 3–18.

10. Войтович Л. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за Ангелів // Дриновський збірник. Т. 3. Харків–Софія, 2009. С. 376–385.

11. Войтович Л. Загадковий “восокородовитий шляхетний князь Червоної Русі” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 13. Дрогобич, 2009. С. 24–32.

12. Войтович Л. Польща. Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів // Проблеми слов’янознавства. Вип. 59. Львів, 2010. С. 52–66.

13. Войтович Л. Тевтонський Орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український Історичний Журнал. 2010. № 6. С. 4–17.

14. Войтович Л. Галицько-болгарські відносини у першій третині ХІІІ століття // Княжа доба: Історія і культура. Вип. 3. Львів, 2010. С. 201–212.

15. Войтович Л. Угорська політика князя Лева Даниловича // Українсько-угорські етюди. Вип. 2. Львів, 2012. С. 46–75.

16. Войтович Л. Галицько-волинські зв’язки з німецькими землями: спроба реконструкції // Записки НТШ. Т. 264. Львів, 2012. С. 95–128.

17. Войтович Л. Відносини галицько-волинських князів з Литвою // Княжа доба: Історія і культура. Вип. 7. Львів, 2013. С. 147–166.

18. Войтович Л. Угорська політика галицьких князів Данила Романовича і Лева Даниловича (1205–1301) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23. Львів, 2013. С. 83–100.

19. Войтович Л. Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301). Львів, 2014.

20. Войтович Л. Князь Рюрик. Біла Церква, 2014.

21. Волощук М. М. До питання про етнічне та соціальне походження Судислава (Бернатовича ?) // Прикарпатський вісник НТШ. 2008. № 1. С. 127–145.

22. Волощук М. “Филя древле прегордыи” / Fila supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини ХІІІ століття // Actis tertantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 20. Львів, 2011. С. 189–196.

23. Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина ХІV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції. Івано-Франківськ, 2014.

24. Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ вв. Киев, 1988.

25. Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей ІХ-ХІІ веков. – Москва, 2001.

26. Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. – Ижевск, 2007.

27. Рутенбург В.И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании в ХІV в. – Ленинград, 1951

28. Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции ХIII-XV вв. – Москва, 1980.

29. Соколов Н.П. Образование венецианской колониальной империи. – Саратов, 1963.

30. Хейзинга Й. Осень средневековья. – Москва, 1988.

Форми та методи навчання: __лекції, консультації, самостійна робота ___________________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: залік ___________________________________________

(екзамен, залік)
Мова навчання:  українська


Спеціальність (спеціалізація): спеціалізація «історія середніх віків»  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «27» серпня 2014 р. Протокол №_1_____


Завідувач кафедри ________________________ проф. Л.В.Войтович

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «28» серпня 2014 р. Протокол №_1 ___


Декан ________________________ проф. Р.М.Шуст

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка