Розробники програмиСкачати 499.94 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір499.94 Kb.
  1   2


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:д.фарм.н., проф. каф. соціальної фармації Котвіцька А.А.,

д.фарм.н., зав. каф.організації та економіки фармації, проф. Немченко А.С.,

д.фарм.н., зав. каф. аптечної технології ліків ім. Д.П.Сала, проф. Половко Н.П.,

к.фарм.н., зав. каф. соціальної фармації, доц. Кубарєва І.В.,

к.фарм.н., доц. каф.організації та економіки фармації Калайчева С.Г.,

к.фарм.н., доц. каф. соціальної фармації Черкашина А.В.,

к.фарм.н., доц. каф. аптечної технології ліків ім. Д.П.Сала Ковальова Т.М.,

к.фарм.н., доц. каф. соціальної фармації Волкова А.В.,

к.фарм.н., доц. каф.організації та економіки фармації Назаркіна В.М.,

к.фарм.н., доц. каф.організації та економіки фармації Чернуха В.М.,

к.фарм.н., доц. каф.організації та економіки фармації Юрченко Г.М.,

к.і.н., ас. каф. соціальної фармації Горбаньов В.В.

РЕЦЕНЗЕНТИ:д.фарм.н., зав. кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, професор Грошовий Т.А.

к.фарм.н., зав. кафедри технології ліків та біофармації Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, доцент Білоус С.Б.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на міжкафедральній нараді фахівців однопрофільних кафедр:

соціальної фармації Національного фармацевтичного університету,

організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету,

управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського,

організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,

управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства Запорізького державного медичного університету,

організації та економіки фармації і технології ліків Івано-Франківського національного медичного університету,

організації та економіки фармації Одеського національного медичного університету,

технології ліків, організації та економіки фармації Луганського державного медичного університету,

фармації Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,

аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала Національного фармацевтичного університету,

технології ліків Національного фармацевтичного університету,

заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету,

медичного та фармацевтичного товарознавства Національного фармацевтичного університету,

аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,

технології ліків Запорізького державного медичного університету,

фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів Одеського національного медичного університету.

_____________________________________________________________________________________________.
“__15__” вересня 2016 року, протокол №1

Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Вступ у фармацію» складена
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) Другий (магістерський) рівень

(назва рівня вищої освіти)

галузі знань 22 Охорона здоров’я

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності 226 Фармація

(код і найменування спеціальності)
освітньої програми «Фармація», «Клінічна фармація»

(найменування освітньої програми)


Опис навчальної дисципліни (анотація) «Вступ у фармацію» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності «Фармація». Програма дисципліни «Вступ у фармацію» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України для спеціальності «Фармація».

«ВУФ: історія медицини та фармації» закладає основи знання студентами історії медицини та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства, основних етапів становлення та розвитку фармацевтичної науки і практики в Україні, сучасних напрямків розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном.

«ВУФ: практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації» закладає основи знання студентами загальних вимог до організації фармацевтичного забезпечення населення, організації роботи аптеки як закладу охорони здоров'я, організації забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту.

«ВУФ: практичні заняття в аптеці з технології ліків» закладає основи знання студентами загальних вимог до виробничої діяльності аптеки та є сполучною ланкою між теоретичними дисциплінами, що формують профіль магістра фармації.

Дисципліна «Вступ у фармацію» дає можливість студенту усвідомити сутність обраної професії, практично презентувати майбутню спеціальність і в подальшому свідомо підходити до подальшого навчання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні аспекти становлення та розвитку медицини і фармації, тенденції розвитку фармацевтичної галузі в країнах світу та в Україні; організація роботи аптеки, як закладу охорони здоров’я та торгівлі, процес фармацевтичного забезпечення населення та закладів охорони здоров’я; структура та функції аптеки, основні питання забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек, таро-пакувальний матеріал, загальні вимоги до виготовлення стерильних та нестерильних лікарських засобів в умовах аптек.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на вивченні загальної історії, інформатики, фізики та хімії під час середньоосвітньої підготовки й інтегрується з такими дисциплінами навчального плану НФаУ, як історія та культура України, загальна та неорганічна хімія, біологія з основами генетики;

дисципліна є підґрунтям вивчення етики та деонтології у фармації, фізіології та анатомії людини, органічної хімії, фармацевтичної ботаніки, аптечної технології ліків, фармакології, фармакогнозії, промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства, належних практик у фармації, фармацевтичної хімії, менеджменту та маркетингу у фармації, стандартизації лікарських засобів, що передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними дисциплінами на формування умінь застосувати знання в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності;

дисципліна закладає основи професійної культури, виховує гордість та відчуття необхідності фармацевтичної спеціальності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ у фармацію” є формування у студентів знання історичного шляху розвитку фармації і аптечної справи, детальне і ґрунтовне ознайомлення студентів з історією фармацевтичної науки та практики; формування у студентів теоретичних основ та важливих професійних навичок щодо організації забезпечення лікарськими засобами населення, знання основ належної аптечної практики; формування у студентів первинних професійних знань щодо вимог до виробничої діяльності аптек, правил техніки безпеки та санітарно-протиепідемічного режиму виробничого відділу аптеки; набуття студентами практичних компетенцій у сфері професійної діяльності фармацевтичних працівників.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ у фармацію” є:

формування у студентів історичного мислення, наукового уявлення про взаємозв'язок природознавчих та спеціальних дисциплін, знання історичних витоків фармації;

ознайомлення студентів з організацією роботи аптеки, завданнями та функціями аптеки, її організаційною структурою, загальними принципами забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту населення й закладів охорони здоров’я;

знайомство з нормативно-правовими та законодавчими актами України, вимогами належної аптечної практики (НАП) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек, основними завданнями та функціями аптечних закладів, охороною праці та технікою безпеки фармацевтичних працівників,

набуття умінь з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в аптечній практиці та ознайомлення студентів з робочими місцями й обладнанням виробничого відділу аптеки.;

підвищення загальнокультурного рівня сучасного молодого спеціаліста, виховання гордості та відчуття необхідності фармацевтичної спеціальності.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами

компетентностей:

 • інтегральна:

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії.

 • загальні:

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим.

КЗ 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

КЗ 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

КЗ 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 • спеціальні (фахові, предметні):

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

КФ 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.

КФ 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей».
Матриця компетентностейКомпетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетентності

КЗ 1.

Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки

Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї

Здатність донести свою громадську та соціальну позицію.

Нести відповідальність за свою громадянську позицію та діяльність

КЗ 2.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знати методи реалізації знань у вирішенні практичних питань.

Вміти використовувати фахові знання для вирішення практичних ситуацій.

Встановлювати зв’язки із суб’єктами практичної діяльності.

Нести відповідальність за своєчасність прийнятих рішень.

КЗ 4.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

Знати сучасні тенденції розвитку галузі та аналізувати їх

Вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей.

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.

КЗ 6.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

Знати структуру та особливості професійної діяльності.

Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань.

Формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності.

Нести відповідальність за професійний розвиток з високим рівнем автономності.

КЗ 9.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, що застосовуються у професійній діяльності

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що потребує оновлення та інтеграції знань.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності

Нести відповідальність за розвиток професійних знань та умінь.

КЗ-11.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Знати методи оцінювання показників якості діяльності.

Вміти забезпечувати якісне виконання професійної роботи.

Встановлювати зв’язки для забезпечення якісного виконання робіт.

Нести відповідальність за якісне виконання робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

КФ 1.

Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

Знати:

    • основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення;

    • основні механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності

 • Користуватись нормативно-правовими актами, що регламентують фармацевтичну діяльність в Україні;

 • складати відомості про матеріально-технічну базу аптеки та аптечного пункту;

 • користуватись нормативно-правовими актами, що регламентують фармацевтичну діяльність в Україні та за кордоном.
Формувати висновки та фахово застосовувати закони та нормативні документи

Нести відповідальність за якісне та своєчасне використання нормативних документів у професійній діяльності

КФ 16.

Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.

Знати:

    • Класифікацію лікарських засобів та лікарських форм;

    • умови зберігання отруйної та сильнодіючої лікарської рослинної сировини;

    • загальні вимоги до зберігання лікарських засобів в аптеках

    • контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на підприємствах фармацевтичного профілю

Проводити моніторинг належного зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення

на підприємствах фармацевтичного профілюНести відповідальність за зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я

КФ 21.

Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань.

Знати:

    • Нормативну базу стратегії держави в боротьбі із небезпечними інфекційними (туберкульоз, ВІЛ-інфекція) та паразитарними хворобами;

    • принципи складання фармацевтичної інформації та створення інформаційної продукції.

    • готувати та систематизувати рекламно-інформаційні матеріали до постійно діючих та тематичних виставок лікарських засобів, до проведення презентацій.

Проводити профілактичну роботу з метою попередження захворювань

Нести відповідальність за якість і своєчасність профілактичних заходів

Результати навчання:


Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна.

Ідентифікація майбутньої професійної діяльності як соціально значущої для здоров’я людини. Реалізація професійної діяльності на основі загальних знань основних етапів становлення та розвитку фармацевтичної науки і практики в Україні та країнах світу, практичних підходів до організації забезпечення лікарськими засобами населення та закладів охорони здоров’я, нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. Аргументація прийняття рішень у стандартних професійних ситуаціях. Формування базових знань та набуття практичних навичок для подальшого вивчення фахових навчальних дисциплін.


Результати навчання для дисципліни.

 1. Визначати взаємозв'язок розвитку медицини і лікознавства з загальноісторичним розвитком суспільства.

 2. Знати особливості напрямів, принципів, підходів становлення медицини і лікознавства на різних етапах історичного розвитку.

 3. Знати основоположні поняття характерні для медицини і лікознавства окремих історичних центрів цивілізації (стародавні Китай, Індія, Єгипет, Греція), базові елементи та історичне значення вчень видатних представників медицини різних історичних етапів.

 4. Виносити судження щодо перспектив розвитку української фармації та фармацевтичного ринку України.

 5. Визначити соціальне значення фахової підготовки студентів фармацевтичних вузів.

 6. Аналізувати тенденції розвитку фармації за кордоном.

 7. Знати основні принципи фармацевтичного забезпечення населення.

 8. Знати основні завдання, функції та організаційну структуру аптек.

 9. Знати організацію та забезпечення санітарного режиму в аптеці.

 10. Знати структуру та джерела фармацевтичної інформації.

 11. Трактувати основні принципи санітарно-просвітницької роботи.

 12. Порівнювати види і форми рецептурних бланків та пояснювати основні реквізити.

 13. Трактикувати основні принципи рецептурного та без рецептурного відпуску лікарських засобів.

 14. Пояснювати основні принципи організації зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.

 15. Пояснювати порядок організації внутрішньо аптечного контролю якості екстемпоральних ліків.

 16. Класифікувати комп’ютерні програми, що використовуються в роботі аптеки.

 17. Засвоїти знання щодо основних нормативно-правових та законодавчих актів України що регламентують діяльність аптек.

 18. Набуття умінь з дозування, фасування та пакування лікарських засобів в аптечній практиці.

 19. Засвоїти знання щодо основних питань забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

 20. Знати особливості таро-пакувального матеріалу.

 21. Знати основні вимоги НАП до виготовлення стерильних та нестерильних лікарських засобів в умовах аптек.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС.
Якщо програма структурована у модулі:
Модуль 1 «Вступ у фармацію: історія медицини та фармації»

Змістовий модуль 1. Історія медицини та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства. Особливості розвитку медицини та лікознавства на території слов’янських народів.

Тема 1. Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання.

Тема 2. Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи.

Тема 3. Фармація в епоху середньовіччя.

Тема 4. Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.

Тема 5. Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку ХХ століття.

Змістовий модуль 2. Становлення та розвиток фармації в Україні на початку ХХ століття. Розвиток фармацевтичної науки і практики. Сучасні напрямки розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном.

Тема 6. Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.

Тема 7. Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку XХІ століття.

Тема 8. Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном.

Тема 9. Історія становлення та розвитку Національного фармацевтичного університету.

Тема 10. Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації.

Тема 11. Сучасна медицина та фармація в країнах світу.


Модуль 2: «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації»

Змістовий модуль 3. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Організація роботи аптеки, як закладу охорони здоров'я.

Тема 12. Аптека як заклад охорони здоров'я.

Тема 13. Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів.

Основи організації фармацевтичної інформації.Тема 14. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу.

Тема 15. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів.

Тема 16. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів.

Змістовий модуль 4. Організація забезпечення населення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту. Контроль якості лікарських засобів в аптечному закладі.

Тема 17. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів.

Тема 18. Організація роботи відділу запасів.

Тема 19. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів.

Тема 20. Автоматизація роботи аптек.

Модуль 3: «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків»

Змістовий модуль 5. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.

Тема 21. Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

Тема 22. Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості та умови зберігання.

Тема 23. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення нестерильних лікарських засобів.

Тема 24. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску твердих лікарських засобів.

Тема 25. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску рідких лікарських засобів.

Тема 26. Дозування, фасування, пакування і оформлення до безрецептурного відпуску м’яких лікарських засобів.

Тема 27. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.


3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

пз

с.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Вступ у фармацію: історія медицини та фармації

Змістовий модуль 1. Історія медицини та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства. Особливості розвитку медицини та лікознавства на території слов’янських народів

Тема 1. Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання.

2

1

-

-

-

1

Тема 2. Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи.

4

3

-

1

-

-

Тема 3. Фармація в епоху середньовіччя.

3

2

-

1

-

-

Тема 4. Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.

3

1

-

1

-

1

Тема 5. Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку ХХ століття.

2

1

-

1

-

-

Разом за змістовим модулем 1

14

8

-

4

-

2

Змістовий модуль 2. Становлення та розвиток фармації в Україні на початку ХХ століття. Розвиток фармацевтичної науки і практики. Сучасні напрямки розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за кордоном

Тема 6. Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.

2

1

-

-

-

1

Тема 7. Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку XХІ століття.

1

1

-

-

-

-

Тема 8. Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном.

2

1

-

1

-

-

Тема 9. Історія становлення та розвитку Національного фармацевтичного університету.

3

2

-

1

-

-

Тема 10. Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації.

3

2

-

1

-

-

Тема 11. Сучасна медицина та фармація в країнах світу.

2

1

-

-

-

1

Разом за змістовим модулем 2

13

8

-

3

-

2

Підсумковий контроль модулю 1

3

-
1
2

Усього годин


30

16

-

8

-

6

Модуль 2.

Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з організації та економіки фармації

Змістовий модуль 3. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Організація роботи аптеки як закладу охорони здоров'я

Тема 12. Аптека як заклад охорони здоров'я

4

1

1

1

-

1

Тема 13. Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. Основи організації фармацевтичної інформації.

2

-

1

-

-

1

Тема 14 Організація роботи рецептурно-виробничого відділу.

3

-

1

1

-

1

Тема 15. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів

4

-

2

2

-

-

Тема 16. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів

3

-

1

-

-

2

Разом за змістовим модулем 3

16

1

6

4

-

5

Змістовий модуль 4. Організація забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту. Контроль якості лікарських засобів в аптечному закладі

Тема 17. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів.

3

-

1

1

-

1

Тема 18. Організація роботи відділу запасів.

4

1

1

1

-

1

Тема 19. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів.

4

-

1

-

-

3

Тема 20. Автоматизація роботи аптеки.

3

-

1

-

-

2

Разом за змістовим модулем 4

14

1

4

2

-

7

Усього годин


30

2

10

6

-

12

Модуль 3.

Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків

Змістовий модуль 5. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек

Тема 21. Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

6

2

1

2

-

1

Тема 22. Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості та умови зберігання.

3

-

1

-

-

2

Тема 23. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення нестерильних лікарських засобів.

5

-

1

2

-

2

Тема 24. Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску твердих лікарських засобів.

3

-

2

-

-

1

Тема 25. Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску рідких лікарських засобів.

3

-

1

-

-

2

Тема 26. Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску м’яких лікарських засобів.

2

-

1

-

-

1

Тема 27. Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.

5

-

1

2

-

2

Підсумковий контроль модулю 3

3

-

2

-

-

1

Разом за змістовим модулем 5

30

2

10

6

-

12

Усього годин


30

2

10

6

-

12

РАЗОМ

90

20

20

20
304. Теми лекцій


з/п


Назва теми

Кількість

годин
Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання.

1Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи.

3Фармація в епоху середньовіччя.

2Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.

1Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку ХХ століття.

1Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.

1Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку XХІ століття.

1Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном.

1Історія становлення та розвитку Національного фармацевтичного університету.

2Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації.

2Сучасна медицина та фармація в країнах світу.

1Аптека як заклад охорони здоров'я.

1Організація роботи відділу запасів.

1Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

2
Разом

20


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історичні етапи становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи. Фармація в епоху середньовіччя.

2

2

Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.

Розвиток медицини та фармації в Україні в XVІІІ – на початку ХХ століття.2

3

Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. Історія становлення та розвитку Національного фармацевтичного університету. Сучасна медицина та фармація в країнах світу.

2

4

Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації.

Підсумковий контроль модулю 11

1


5

Аптека як заклад охорони здоров'я.

1

6

Організація роботи рецептурно-виробничого відділу.

1

7

Організація рецептурного відпуску лікарських засобів.

2

8

Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами.

1

9

Організація роботи відділу запасів.

1

10

Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

2

11

Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення нестерильних лікарських засобів.

2

12

Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.

2
Разом

20


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Аптека як заклад охорони здоров'я.

1

2

Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці.

1

3

Організація роботи рецептурно-виробничого відділу

1

4

Організація рецептурного відпуску лікарських засобів

2

5

Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів

1

6

Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів

1

7

Організація роботи відділу запасів

1

8

Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів. Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту.

1

9

Автоматизація роботи аптеки

1

10

Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

1

11

Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості та умови зберігання.

1

12

Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення нестерильних лікарських засобів.

1

13

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску твердих лікарських засобів.

2

14

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску рідких лікарських засобів.

1

15

Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску м’яких лікарських засобів.

1

16

Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.

1

17

Підсумковий контроль модулю 3

2
Разом

20


7. Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальним планом.


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин
Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання.

1Розвиток медицини та фармації в Україні від стародавньої Русі до XVІІІ століття.

1Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ століття.

1Сучасна медицина та фармація в країнах світу.

1Підготовка до підсумкового контролю з модулю 1

2Аптека як заклад охорони здоров'я.

1Основи забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці.

1Організація роботи рецептурно-виробничого відділу.

1Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів.

2Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів.

1Організація роботи відділу запасів.

1Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів. Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту.

3Автоматизація роботи аптеки.

2Нормативно-правові та законодавчі акти України щодо виробничої діяльності та забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

1Таро-пакувальні матеріали аптек. Одержання води очищеної, контроль її якості та умови зберігання.

2Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до виготовлення нестерильних лікарських засобів.

2Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску твердих лікарських засобів.

1Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску рідких лікарських засобів.

2Дозування, фасування, пакування і оформлення до відпуску м’яких лікарських засобів.

1Нормативно-правові та законодавчі акти України, вимоги до НАП (GPP) до забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.

2Підготовка до підсумкового контролю з модулю 3

1
Разом

30


9. Індивідуальні завдання __________________________________________________________________

Не передбачено навчальним планом.


10. Завдання для самостійної роботи представлені у вигляді тестових завдань, таблиць та схеми для заповнення студентами і оформлені у вигляді робочих журналів для аудиторної та самостійної роботи з дисциплін «Вступ у фармацію: історія медицини та фармації», «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з технології ліків» практикуму для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з ОЕФ».
11. Методи навчання пояснювально-ілюстрований (мультимедійні лекції з елементами дискусійного спілкування зі студентами), репродуктивний, дослідницький, частково-пошуковий (самостійна робота пошукового характеру). Використовуються наступні методи навчання: словесні розповідь, пояснення, бесіда, інструктаж; наочні – демонстрація фільмів, наочного обладнання (засобів малої механізації), матеріалів, показ операцій і процесів виготовлення ЛЗ в умовах аптек; практичні методилабораторно-практичні роботи; індуктивні методи (узагальнення результатів спостережень та експериментів).
12. Методи контролю поточний (усний, письмовий, дидактичні тести) і підсумковий модульний контроль (письмовий, дидактичні тести).

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному та семінарському занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури практичного заняття. При засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за бальною шкалою, у межах визначеної для теми кількості балів. Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати за вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18 Отримані студентом бали за накопичувальним принципом додаються у межах змістових модулів.

Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові модулі. Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів за самостійну роботу, дорівнює 60 балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів за самостійну роботу, дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів.

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 25 балів.

Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни.
Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль 1 «Вступ у фармацію: історія медицини та фармації»

ЗМ №1

ЗМ №2
ПМК

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

40

100

30

30


Модуль 2 «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з ОЕФ»

ЗМ №1

ЗМ №2

ПМК

Сума

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

40

100

30

30


Модуль 3 «Вступ у фармацію: практичні заняття в аптеці з ТЛ»

ЗМ №5

ПМК

Сума

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

40

100

60  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка