Розрахунок та аналіз індексів цін. Оцінка рівня та динаміки інфляції. Ключові слова та поняттяСкачати 139.59 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір139.59 Kb.
Лекція 4. Статистика цін, тарифів та інфляції.
План лекції

 1. Сутність цін та інфляції, їх види.

 2. Завдання та система показників статистики цін. Методи реєстрації цін.

 3. Аналіз рівня та структури цін.

 4. Аналіз коливання та співвідношення цін.

 5. Розрахунок та аналіз індексів цін.

 6. Оцінка рівня та динаміки інфляції.


Ключові слова та поняття: ціна, інфляція, перехресна еластичність, споживчий кошик, структура цін, рівень цін, індекс інфляції, варіація цін, індекс співвідношення цін, індекс середніх цін Ласпейреса та індекс середніх цін Пааше.


Ціна – це грошове вираження вартості товару, еквівалент обміну товару на гроші, сума грошей, що сплачується за одиницю товару.
Ціна відіграє подвійну роль на ринку та виступає як:

 • індикатор, що відображає політику та кон’юнктуру ринку;

 • маркетинговий регулятор, за допомогою якого здійснюється вплив на попит та пропозицію, структуру та ємність ринку, купівельну спроможність грошової одиниці тощо.


Функції цін:

  • Обліково-аналітична.

  • Стимулююча.

  • Розподільча.

  • Регулююча.

  • Координуюча.

Зазначені функції проявляються в тому, що ціни являються:  • посередником та еквівалентом при обміні товарів на гроші;

  • показником кон’юнктури ринку та фактором співвідношення попиту та пропозиції;

  • інструментом утворення прибутку та фактором оподаткування;

  • головною складовою інфляційних процесів;

  • фактором рівня життя населення;

  • засобом конкурентної боротьби.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН:

Класифікаційна ознака


Види цін

Формування цін

1.За сферами товарного обслуговування

1.1.Оптові ціни

На товари, що реалізуються великими партіями

1.2.Роздрібні ціни

На товари, що реалізуються кінцевому споживачу обмеженою кількістю

1.3.Закупівельні ціни

За якими держава закуповує у сільгоспвиробників продукцію

1.4.Ціни та тарифи на послуги

Відносяться до сфери послуг

2.За співвідношенням попиту та пропозиції (за стадіями продажу)

2.1.Ціни попиту (покупця)

Встановлюється покупцями

2.2.Ціни пропозиції (продавця)

Ціни офіційної пропозиції продавця без знижок

2.3.Ціни рівноваги (реалізації)

Ціни оптимального співвідношення попиту та пропозиції

3.За ступенем охоплення ринку

3.1.Світові ціни

Встановлюються за рівнем середніх цін окремих країн – основних виробників, світових бірж, аукціонів тощо

3.2.Внутрішні ціни

Встановлюються на товари, які реалізуються на внутрішньому ринку

3.3.Експортні ціни

Встановлюються на товари, які реалізуються на зовнішньому ринку

3.4.Імпортні ціни

Встановлюються на імпортовані товари

4.За рівнем конкуренції

4.1.Ціни конкурентного ринку

Встановлюється на конкурентному ринку

4.2.Монопольна ціна

Встановлюється на монопольному ринку

5.За рівнем контрольованості державою

5.1.Вільні ціни

Ціни, на які держава не накладає прямих обмежень, формується в залежності від ринкової кон’юнктури

5.2.Регульовані ціни

Ціни, на які держава накладає певні обмеження

5.3.Фіксовані ціни

Жорстко встановлюються державою

5.4.Державні ціни

Встановлюються на товари та послуги державного сектору економіки

6.За рівнем фіксування цін

6.1.Тверді ціни

Фіксовані ціни, що зазначені в угоді купівлі-продажу на весь термін дії

6.2.Змінні (рухливі) ціни

Змінюється відповідно до оговорених в договорі умов

6.3.Ціни з наступною фіксацією

В договорі зазначаються умови фіксації та принципи визначення рівня цін

7.За формами продажу товарів

7.1.Контрактні (договірні ціни)

Ціни фактичної домовленості між продавцем та покупцем

7.2.Біржові ціни котирування

Ціни, що сформувались на біржах

7.3.Ціни ярмарок та виставок

Що сформувались на ярмарках та виставках (часто пільгові)

7.4.Ціни аукціонів

Формується під час аукціонних торгів

8.За терміном дії

8.1.Базисні ціни

Ціни порівняння (розрахункові, довідкові, минулих періодів тощо)

8.2.Поточні ціни

Ціни на момент їх оцінки

8.3.Звітні ціни

Ціни за звітний період

8.4.Планові ціни

Ціни планового періоду

9.За способом відображення транспортних витрат

9.1.Ціни франко-відправлення

Включають транспортні витрати лише до пункту магістрального транспорту

9.2.Ціни франко-признчення

Включають транспортні витрати до пункту призначення


Знижки та надбавки, які коректують базовий рівень цін:

ЗНИЖКИ

НАДБАВКИ

 • за оплату готівкою;

 • сезонні за придбання товару поза сезоном;

 • за кількість та серійність;

 • за оборот (бонусна);

 • постійним посередникам;

 • постійним клієнтам;

 • за попередню оплату (сконто);

 • за пробні партії;

 • за продаж потриманих речей тощо.

 • за індивідуальність замовлення;

 • за підвищену якість;

 • за розстрочку платежу;

 • за додаткові послуги;

 • за упаковку, тару.


Інфляція – зростання загального рівня цін в країні впродовж певного періоду часу, яке викликане порушенням рівноваги між грошовою масою та товарним покриттям, та яке призводить до знецінення грошової одиниці.

Види інфляції:

Класифікаційна ознака


Види інфляції

Особливості

За рівнем інфляції


Повзуча

Ціни зростають до 5 %на рік
Помірна

Ціни зростають від 5 до 10 % на рік

Галопуюча

Ціни зростають понад 20 % на рік (навіть на сотні відсотків)

Гіперінфляція

Ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків на рік

За рівнем очікування


Передбачена

Учасники ринку очікували та захистились від її впливу

Непередбачена

Є несподіваною для економічних суб’єктів

За зміною відносних цін

Збалансована

Відносні ціни не змінюються

Незбалансована

Відносні ціни змінюються

За причинами та механізмом зростання рівня цін

Інфляція попиту

Сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал економіки

Інфляція витрат (або інфляція пропозиції)

Виникає внаслідок зростання витрат у періоди високого рівня безробіття і неповного використання виробничих ресурсів


Класифікація концептуальних завдань статистики цін:

За метою, що досягається розв’язанням задач:

 • характеристика кон’юнктури ринку;

 • характеристика цін як інструмента управління ринком;

 • дослідження цін в аспекті маркетингового управління ціноутворенням.

За суб’єктами, що зацікавленні в розв’язанні задач:


 • з позицій держави: дослідження цін як одного з найважливіших факторів формування бюджету, як засобу соціально-економічної ефективності ринку, як складову інфляційних процесів;

 • з позицій виробника: вивчення цін як інструменту маркетингу, аналіз внутрівидових та регіональних рівнів цін, дослідження залежності цін від якісних характеристик ринку;

 • з позицій покупця: дослідження цін як фактора індексації доходів, формування споживчого кошику та прожиткового мінімуму, визначення цінового впливу на рівень життя, аналіз відповідності цін тощо.


Зазначені задачі розв’язуються завдяки:

 • реєстрації цін та спостереженням за їх змінами;

 • аналізу рівня цін, його диференціації;

 • характеристики структури цін;

 • вивчення співвідношення цін різних товарів, субринків та перехресної еластичності цін;

 • оцінки, аналізу та моделюванню коливання, циклічності та сезонності цін;

 • регіонального аналізу цін;

 • виявлення та моделювання факторів, які впливають на рівень, варіацію та динаміку цін;

 • прогнозуванню цін.Система показників статистики цін та ціноутворення:

Блоки показників


Показники

Рівень цін (абсолютний розмір ціни)

Індивідуальний рівень

Середній рівень

Узагальнюючий рівень

Структура цін


Собівартість, націнки, знижки, податки

Співвідношення цін


Коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субринків, товарів

Варіація цін


Показники варіації цін у просторі (соціально-економічному та географічному) та в часі

Динаміка цін


Показники динаміки окремих товарів представників, товарних груп, всіх товарів

Еластичність


Показники залежності цін від соціально-економічних факторів, залежність цін одних товарів від цін іншихКонцепції реєстрації цінПрейскурантна методика – строго Вибіркова реєстрація цін


документований, суцільний облік

цін
Схема формування вибіркової сукупності:
 1. Періодичність вибірки.

 2. Вибір товарів представників. Товар представник – конкретна марка, артикул або невелика товарна група з спільністю споживчого призначення.

 3. Вибір конкретної різновидності товару-представника.

 4. Вибір виду ціни, що реєструється (модальна, середня арифметична проста, зважена, випадково відібрана).

 5. Вибір території, населених пунктів, підприємств торгівлі.Рівень цінузагальнюючий показник, який характеризує стан (величину) цін за певний період часу, на певній території, по сукупності товарів.

Середня ціна – узагальнююча характеристика для цін сукупності однорідних товарів, для цін, які змінюються у часі та просторі.

Середні ціни (в залежності від мети і задач дослідження та джерел інформації):

  • середні ціни для періоду часу;

  • середні ціни для групи товарів на підставі даних про ціни конкретних товарів;

  • середні ціни товарів для певної території;

  • середні ціни для певних видів торгівлі, або для всіх видів торгівлі.

Моделі для розрахунку середніх цін:

   • середня арифметична зважена: =

   • середня гармонійна зважена: =

де pi – ціна i-го різновиду товару;

qi – кількість і-го виду товару;

n – кількість видів товару.
При розрахунку середніх цін по побудованим динамічним рядам з рівними проміжками часу між показниками та при відсутності даних про кількість реалізованих товарів можна застосовувати середню хронологічну:

= , де n – кількість рівнів ряду динаміки.

При зміні цін та при відсутності даних про кількість реалізованих товарів середню ціну можна визначити за середньою гармонійною зваженою по кількості днів торгівлі:= , де t – кількість днів торгівлі.

Структура ціни включає: • витрати виробництва (сировина, матеріали, паливо)

 • транспортні витрати;

 • податки.

Схема структури роздрібної ціни

При вивченні структури цін визначають: 1. питому вагу (d) кожного елемента (Pi) в залишковій ціні (P)
 1. Співвідношення окремих структурних елементів ціни:

Напрямки дослідження варіації цін:

 1. Оцінка відмінностей цін в межах одного товару чи товарної групи.

 2. Вивчення рівня варіації цін у часі.

 3. Дослідження коливання цін в просторі.

 4. Вивчення розбіжностей цін однойменних товарів, що реалізуються на окремих субринках.

 5. Дослідження варіації цін придбання різними соціально-економічними категоріями населення.

Показники варіації цін.\


  • Розмах варіації цін: Δp = pmax - pmin

  • Середнє лінійне відхилення:

d =

 • Середнє квадратичне відхилення:

σ =

 • Квадратичний коефіцієнт варіації:

V =

При дослідженні територіальної варіації цін для кожного регіону (l) застосовують індексні моделі:або ,

де - рівень цін в кожному регіоні;- середній рівень цін.
Сезонні коливання можна дослідити побудувавши сезонну хвилю з індексів сезонності:


Порівняльний аналіз показників варіації доходів та відповідних їм цін та аналіз їх залежності проводять розраховуючи коефіцієнти еластичності:

;


Історія розвитку індексології цін.

Перша спроба побудувати загальний індекс цін запропонована в 1752р. французьким економістом Дюто:Недолік – сумування цін різних споживчих вартостей.

В 1766 р. італійський економіст Карлі запропонував формулу індексу цін у формі середньої арифметичної з індивідуальних індексів:

Переваги – розраховується з однорідних (відносних) показників. Недоліки - сумування цін різних споживчих якостей.

Герман Пааше (1851-1925) – німецький економіст запропонував модель агрегатного індексу з поточними вагами:

Переваги – змістовність, розраховується на реальному обсягу продаж останнього періоду, можливість виявлення суми економії (перевитрат) населення. Недоліки – складність розрахунку, необхідність щорічного оновлення інформації щодо кількості реалізованих товарів.

Етьєн Ласпейрес (1834-1913) німецький економіст запропонував агрегатний індекс цін з базисними вагами:

Переваги – незмінність співмірника. Недоліки – економія (перевитрати) населення вираховуються не на всю масу товарів в обігу, а лише на товари споживчого набору.

Американський статистик Ірвінг Фішер (1867-1947) в 1922 р. запропонував модель “ідеального” індексу цін, як середню гармонійну з базисно та звітно зважених індексів:

Переваги – не віддає переваги ні вагам базисного, ні вагам поточного періоду, а враховує і ті, і інші, чим підвищує точність розрахунків. Недоліки – відсутність абсолютних підсумкових характеристик, що обмежує можливості аналізу.

Компромісною моделлю індексу цін являється також індекс Еджворта-Маршалла:

Переваги – такі самі, як і в попередній моделі. Недоліки – прив’язана до умовної структури товарообігу, яка не характерна для жодного періоду, не має прямого економічного змісту.

Динаміку середніх цін оцінюють за моделлю індексу змінного складу:

Зміна середньої ціни за умови незмінної структури (за рахунок зміни рівня цін на окремі товари) оцінюється індексом фіксованого складу:Зміна середньої ціни за рахунок зміни структури продажу оцінюється за допомогою індексу структурних зрушень:Характеристики рівня інфляції

Індекс споживчих цін (ІСЦ) – дозволяє оцінити рівень інфляції на споживчому ринку

Дефлятор валового національного продукту (ДВНП) – дозволяє оцінити рівень інфляції по всій сукупності благ

Індекс споживчих цін розраховується за формулою Ласпейреса:В США використовується наступна формула:,

де -ваги, що зафіксовані на якомусь конкретному рівні f.


Дефлятор валового національного продукту в більшості країн оцінюється за моделлю Пааше:

Основним показником динаміки інфляції є норма інфляції:, де - індекси цін суміжних періодів.

Рівень інфляції оцінюють також за допомогою індексу купівельної спроможності грошової одиниці, що показує в скільки разів знецінились гроші:

Контрольні запитання:


    1. Розкрийте роль та функції цін на ринку товарів та послуг.

    2. Визначте основні завдання статистики цін.

    3. Як класифікуються ціни?

    4. Як розраховуються середні ціни?

    5. Назвіть основні показники вивчення варіації цін.

    6. Охарактеризуйте систему індексів у вивченні динаміки цін.

    7. Дайте визначення інфляції, назвіть основні показники інфляційних процесів.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка