Розділ І. Теорія держави І права тема Загальна характеристика теорії держави І праваСторінка3/6
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 21. Поняття і суть законності і правопорядку

Поняття законності та її основні аспекти. Законність як принцип, метод і режим. Основні вимоги і принципи законності. Поняття, основні ознаки, суть та визначення режиму законності. Поняття, соціальна цінність і значення режиму правозаконності. Поняття і суть режиму беззаконня. Співвідношення державно-правових режимів із режимами законності і беззаконня. Співвідношення законності і доцільності, законності і справедливості.

Поняття і види гарантій законності. Загальносоціальні гарантії законності: політичні, економічні, моральні, ідеологічні, соціальні і релігійні. Поняття і види юридичних гарантій законності за суб’єктами: парламентські, президентські, урядові, судові, прокурорські, самоврядні, громадські, колективні, індивідуальні тощо. Види і суть гарантій за формами і галузями права і законодавства: конституційні, адміністративні, кримінальні, дисциплінарні, процесуальні і матеріальні, звичаєво-правові, договірні, міжнародно-правові, тощо.

Поняття і суть, основні ознаки, визначення правопорядку. Соціальна цінність і роль правопорядку в державі і суспільстві. Співвідношення режиму законності і правопорядку.

Рекомендована література.


  1. Алаїс С.І., Бобровник С.В., Лилак Д.Д., Самохвалов В.В., Самохвалов В.П., Фатхутдінова О.В. Енциклопедія законодавства (мат. до спецкурсу) / За заг. ред. Самохвалова В.П. – К., 2003.

  2. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. - 2004, № 2. – С. 3.

  3. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вен турі, 1996.

  4. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку // Право України. – 2005, № 7.

  5. Мелех Л.В. Трактування правової категорії „законність” у вітчизняній юридичній науці // Держава і право. – 2007, № 36. – С. 123 – 128.

  6. Околіта С.В Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання. Авт. дис. ... к.н. з держ. упр. – К., 2000.

  7. Самохвалов В.В Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії. Авт. дис. ... к.ю.н. – К., 2008.

  8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум, 2001.

  9. Теорія держави і права. / Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

  10. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності // Вісник Академії правових наук. – Х., 1996.

Тема 22. Поняття і види правомірної поведінки, правопорушень і юридичної відповідальності

Поняття і суть правомірної поведінки особи. Загальна характеристика окремих типів або видів правомірної поведінки особи: звичаєва, стереотипна, принципова (соціально-корисна), маргінальна, конформістська, ситуаційна, цілеспрямована, індивідуальна, групова, юридичної особи тощо.

Поняття, основні ознаки, суть і визначення правопорушень. Класифікація або види правопорушень за формами права і галузями права і законодавства. Поняття і види кримінальних злочинів як особливого виду правопорушень. Склад правопорушення – суб`єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона і об’єктивна сторона правопорушення. Поняття осудності і неосудності. Форми і види вини правопорушника. Поняття суспільної шкоди.

Основні причини і умови правопорушень. Соціальні і біологічно-генетичні, економічні і політичні причини і умови правопорушень. Основні державно-правові і громадські форми, засоби і методи ліквідації основних причин і умов правопорушень.

Поняття, основні ознаки і принципи юридичної відповідальності громадян, юридичних осіб, органів державної влади.

Види юридичної відповідальності за галузями права і законодавства, за формами права: конституційна, адміністративна, дисциплінарна, господарсько-правова, кримінальна, матеріальна і процесуальна, договірна, звичаєво-правова, міжнародно-правова тощо.

Підстави юридичної відповідальності. Склад правопорушення. Обставини і підстави звільнення від юридичної відповідальності: у випадку необхідної оборони, крайньої необхідності, професійного ризику, невеликої шкоди чи суспільної небезпеки тощо. Основні стадії юридичної відповідальності. Поняття і суть презумпції невинуватості як юридична гарантія законності і правопорядку, прав і свобод громадян.

Рекомендована література.

Основна:


 1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976.

 2. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: теоретические вопросы. – Красноярск, 1985.

 3. Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности. // Правоведение. – 1979. – № 4.

 4. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1986.

 5. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Хома Н.М. Загальна теорія держави і права. Підр. – Л.: Науковий світ, 2005.

 6. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985.

 7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум, 2001.

 8. Теорія держави і права. / Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова література.

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006, № 1.

 2. Баранов В.М. Теория юридической ответственности. – Н. Новгород, 1998.

 3. Денисов Ю.А. Общая теорія правонарушения и ответственность. – Л., 1983.

 4. Кейт О.Э Санкции и ответственность по советскому праву: теоретические проблемы. – М., 1986.

 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 6. Проблемы теории правонарушений. – Воронеж, 1990.

Тема 23. Поняття і форми реалізації норм права

Поняття реалізації норм права. Основні форми реалізації норм права: дотримання, виконання, використання та застосування. Механізм реалізації норм права. Суб’єкти реалізації норм права. Основні вимоги щодо реалізації норм права.

Застосування норм права як особлива форма реалізації норм права. Поняття, основні ознаки, суть і визначення правозастосувальної діяльності. Поняття механізму та процесу правозастосувальної діяльності і її основні стадії (або етапи). Основні загальні вимоги правозастосувальної діяльності: правомірність, конституційність, правозаконність, справедливість, обґрунтованість, доцільність, істинність і об’єктивність, раціональність, гуманізм тощо. Основні і факультативні процесуальні вимоги застосування правових норм згідно із процесуальним правом та законодавством.

Теорія і практика прийняття рішень по конкретній юридичній справі. Акти застосування норм права: поняття, основні ознаки, суть та визначення. Відмінність актів застосування норм права від нормативних та інтерпретаційних актів та інших правових і юридичних актів.

Прогалини в системі законодавства і способи їх усунення та подолання: 1) вдосконалення системи права та законодавства в результаті здійснення правотворчої діяльності; 2) застосування норм права за аналогією закону чи аналогією права. Юридичні колізії, колізії у законодавстві та шляхи їх подолання і усунення.

Рекомендована література:

Основна:


 1. Гнатюк М.Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права. Автореф. дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. – К., 2007.

 2. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982.

 3. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 4. Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): Навч. пос. / За заг. ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с.

 5. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М., 1960.

 6. Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. – М., 1984.

 7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебн. – Харьков: Консум, 2000.

 8. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова:

 1. Завадская Л.Н. Механізм реализации права. – М., 1981.

 2. Жук Н. Реалізація прав на захист // Юридичний вісник України. – 2002, № 10 (350).

 3. Копейчиков В.В., Гусарєв С.Д. Питання реалізації Конституції України // Вісник АПН України. – 1997, № 3 (10).

 4. Лилак Д.Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика). Автореферат дис. – К., 2004.

 5. Маликов М.Ф. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

 6. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: системный анализ. - Казань, 1989.

 7. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції // Право України. – 1997, № 6.

Тема 24. Тлумачення норм права

Поняття, суть і види тлумачення норм права. Поняття і суть офіційного тлумачення норм права (аутентичне, нормативне, казуальне, делеговане). Суб’єкти офіційного тлумачення норм права. Роль і значення Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та законів України. Поняття і суть неофіційного тлумачення норм права (доктринальне, професійне, непрофесійне, буденне тощо). Юридична сила актів офіційного тлумачення норм права.

Тлумачення норм права за обсягом: буквальне, розширювальне, обмежувальне.

Поняття і суть способів тлумачення норм права. Способи тлумачення норм права: історично-генетичний, логічний, системний, телеологічний (цільовий), граматичний, соціологічний, структурно-функціональний тощо.

Поняття і основні ознаки та визначення інтерпретаційних актів (актів тлумачення норм права). Відмінність інтерпретаційних актів від індивідуальних і нормативних актів. Місце і роль інтерпретаційних актів в системі права і законодавства держави. Дія (чинність) інтерпретаційних актів у часі, за територією (у просторі), за колом суб’єктів права і сферою їх діяльності. Проблеми використання інтерпретаційних актів у правозастосовній діяльності, правовій пропаганді і вихованні населення.

Рекомендована література: 1. Коментар до Конституції України.

 2. Загальна теорія держави і права. За ред. В.В.Копейчикова.

 3. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М.Загальна теорія держави та права. – Львів: Новий світ, 2005.

 4. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка,2003.

 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 6. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права. – К.: Істина, 2004.

 7. Общая теория государства и права. Ак. курс. в 3-х т./Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001. – Т. 2.

 8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум.

 9. Теорія держави і права. Ак.курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 10. Ватаманюк В. Суб’єкти тлумачення Конституції та законів України на сучасному етапі формування права // Українське право. – 2007, № 1. – С. 305 – 317.

 11. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976.

 12. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права. – К., 2001.

 13. Ершов В. Судебноет олкование норм. //Советская юстиция. – 1993. - № 20.

 14. Копейчиков В.В. Теоретичні і практичні питання тлумачення Конституції // Вісник АПН. – 1996.

 15. Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України. – 2004, № 1. – С. 26 – 29.

 16. Насверова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1988.

 17. Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986.

 18. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

 19. Цвік Я.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник АПН. – 1997. – № 7.

 20. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979.

Тема 25. Юридична практика і юридичний процес

Поняття та структура юридичної практики. Функції юридичної практики. Юридична наука і юридична практика. Шляхи вдосконалення юридичної практики в Україні.

Поняття та зміст юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Види юридичного процесу та їх загальна характеристика.

Правові процедури і правова держава. Значення правових процедур для вдосконалення законодавства та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.Рекомендована література:

  1. Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Государство и право. – 2004, № 8. – С. 14 – 22.

  2. Осауленко О., Пунько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі // Право України. - 2004 № 12 – С. 61.

  3. Протасов В.Н. Юридическая процедура. - М.: Юрид. литература, 1991. - 80 с.

  4. Хорошковська Д.Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2006. – 20 с.

  5. Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2000.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСІХ ТЕМ

Основна література:

 1. Абдулаев М.И. Теория государства и права. – СПб: Питер, 2003. – 396 с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права : (навчальний посібник) / (Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.); за заг. ред.. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.

 3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Оnыт комплексного исследования. – М. : «Статут», 1999. – 712 с.

 4. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 752 с.

 5. Алексеев С.С. Линия права. – М. : Статут, 2006. – 461 с.

 6. Алексеев С.С. Государство и право: Учеб. пос. – М.: ТК Велби, Изд –во Проспект, 2008. – 152 с.

 7. Алексеев С.С. Общая теория права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд –во Проспект, 2008. – 576 с.

 8. Бабаев В.К. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2005. – 591 с.

 9. Байтин М.И. Сущность права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2001. – 413 с.

 10. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. – К.: Наукова думка, 1987. – 92 с.

 11. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. Монографія. – Запоріжжя: Юридичний інститут, 2005. – 540 с.

 12. Васильев А.В. Теория государства и права. – М.: Флинта; МПСИ, 2005. – 440 с.

 13. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М.: «Юридическая литература», 1976. – 264 с.

 14. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Омега-Л, 2005. – 607с.

 15. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права.: Монографія. - К.: Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 177 с.

 16. Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. – Волгоград: Изд – во ВолГУ, 2004. – 102 с.

 17. Верховенство права як принцип правової держави: проблеми теорії: Монографія / відп. ред. Оніщенко Н.М. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. – 344 с.

 18. Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. - Саратов, 1974

 19. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 495 с.;

 20. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. – К.: Знання, 2005. – 375 с.

 21. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М.: Академия МВД Российской Федерации, 1992. – 182 с.

 22. Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Сов. государство и право.- 1978. - №3.

 23. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – М.: Юрид. лит., 1972. – 256 с.

 24. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд – во ЛГУ, 1981. – 83 с.

 25. Гревцов Ю.И. Правовое отношение и осуществление права. - Л., 1987.

 26. Давыдова М.Л. Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление. – Спб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. – 216 с.

 27. Денисов А.И. Сущность и формы государства. – М.: Изд – во МГУ, 1960. – 210 с.

 28. Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. Авторів; Відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 360 с.

 29. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 317 с.

 30. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

 31. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін..; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид.наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

 32. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 247 с.

 33. Зайчук О.В. Правова система США. - К., 1992.

 34. Законодавство: проблеми ефективності. – К.: Наук. Думка, 1995. – 232 с.

 35. Євграфова Э.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легіський підхід): Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 184 с.

 36. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – 4 – е изд. - М.: Изд – во СГУ, 2008. – 521 с.

 37. Кельман М.С. Теорія держави і права: Навч. посібник. – Тернопіль: Львівський ін - т внутрішніх справ при НАВСУ, 1997. – 330 с.

 38. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов : Изд – во Саратов. ун-та, 1989. – 218 с.

 39. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. - 2000. - № 6. - С. 34.

 40. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – СПб.: Питер, 2004. – 510 с.

 41. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с. : ил. – (Серия «Учебник для вузов»)

 42. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

 43. Колошин В. Логічна структура норми права ( деякі практичні аспекти). // Право України. – 1995. - № 7.

 44. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1999.

 45. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация.- М.: Юрид. лит, 1981. - 144 с.

 46. Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М. : Норма : ИНФА-М, 2011. – 384 с.

 47. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак.. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

 48. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. - К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 49. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. – Казань. – Изд-во Казанского университета. – 1982. – 144 с.

 50. Легуша С.М. Правові відносини та правовий зв’язок: проблеми співвідношення // Правова держава. – Вип. 19. – К.: Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького Нан України, 2008. - С.90 - 99.

 51. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.

 52. Леонов В.В. Юридические факты в советском праве.- М., 1984.

 53. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / Под ред. доктора юридических наук, профессора В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. – 452 с.

 54. Лукич Р. Методология права. – М.: Радомир, 1981. – 304 с.

 55. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 355 с.

 56. Макуев Р.Х. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2006. - 572 с.

 57. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. – 800 с.

 58. Маликов А.В. Обзор нетрадиционных типологий государства // Вестник МГУ. – Сер. 11: Право. – 1998. - № 6. – С. 102 – 111.

 59. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. – 541с.

 60. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.:Юристъ, 2007. – 304 с.

 61. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания // Правоведение. – 2003. - № 1. – 186 – 196.

 62. Машков А. Д. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій. – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.

 63. Морозова Л.А. Теория государства и права. – изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Эксмо, 2009. – 480с.

 64. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». –– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 543с.

 65. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 848 с.

 66. Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1988. – С. 9 – 10.

 67. Оборотов Ю.Н. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – 280 с.

 68. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одесса: Юрид. лит., 2005. – 184 с.

 69. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1995. – 384 с.

 70. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. – К.: Наук. думка, 1985. – 134 с.

 71. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.

 72. Оніщенко Н.М. Т.І. Тарахонич, Н.М. Пархоменко, Л.О. Макаренко. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах / За заг. ред. Н.М. Оніщенко. : Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – 216 с.

 73. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах/ отв. ред.

М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007.- 712 с.

 1. Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. Монография. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 243 с.

 2. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2008. – 336 с.

 3. Погребняк С.Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. – Х.: Право. – 240 с.

 4. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): Монографія / За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: «Парламентське видавництво», 2008. – 488 с.

 5. Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – В.: «Видавництво «Фенікс», 2007. – 430 с.

 6. Проблемы теории государства и права: ученик / Под ред. В.М. Сырых. – М.: Эксмо, 2008. - 528 с. (Российское юридическое образование).

 7. Петрова Л.В. Фундаментальні проблеми методології права: філософсько-правовий дискурсю – Харків: Право, 1998. – 416 с.

 8. Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. – Спб. : Изд. дом С. – Петерб. ун-та, 2004. – 863 с.

 9. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. // За заг. ред. О.В. Зайчука, О.Л. Копиленка, В.С. Журавського, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 295 с.

 10. Правова система України: історія, стан та перспективи розвитку: у 5 т. – Х.: Право, Т.1.: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – 2008. – 728 с.

 11. Правові системи сучасності: Навчальний посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во, «Юридична думка», 2012. – 492 с.

 12. Проблемы общей теории права и государства: ученик / под. общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд.,пересмотр. – М.:Норма : ИНФА – М, 2010. – 816 с.

 13. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: системный анализ.- Казань, 1989.

 14. Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2009. - 772 с.

 15. Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: РИОР, 2008. – 463 с. ( Высшее образование).

 16. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект // Право України. – 2001. - № 11.

 17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

 18. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів: Край, 2007. – 192 с.

 19. Рабинович П.М. Вопросы методологии и методики измерения уровня законности // Методологические проблемы юридической науки.- К., 1990.

 20. Рабінович П.М. Сучасне європейське праворозуміння // Право України. – 2006. - № 3. – С. 4 – 6.

 21. Рабінович П.М. Сутність праворозуміння // Право України. – 2007. - № 9. – С. 3 – 6.

 22. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. –287 с.

 23. Ромашов Р.А. Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с. – (Серия «Краткий курс»).

 24. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности. – М.: Юристь, 2000. – 448 с.

 25. Скурко Е.В. Философия права и правовая жизнь. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 176 с.

 26. Скурко Е.В. Принципы права. – М.: Ось - 89, 2008. – 192 с.

 27. Селиванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с.

 28. Селіванов В.М. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України. – 2006. – № 4. ­- С. 21 – 28.

 29. Скакун О.Ф. Теория государства и права.: Учебник, – Х.: “Консум”, 2000. – 704 с.

 30. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник – К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2009. – 520 с.

 31. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики : Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

 32. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. – Спб.: Юрид центр. Пресс, 2003. – 659 с.

 33. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. – М. : «Юридическая литература». – 1976. – 142 с.

 34. Табарин И. В. Современная теория права: новый научный курс: Научная монография. – М.: издание автора, 2008. – 624.

 35. Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. – 2002. – № 1. – С. 159 – 173.

 36. Тімуш І.С. Інтегральний погляд на право : Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 284 с.

 37. Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). – К.: Наукова думка, 1994. – 131 с.

 38. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:Юристъ, 2005. – 768 с.

 39. Теория государства и права: учебник/ Под ред. В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2008. – 624с.

 40. Теорія держави і права. Академічний курс.: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 41. Фатхутдінова О.В. Юридичний процес: основні підходи до поняття // Правова держава. – Вип. 9. – 1998. - С. 341 – 347.

 42. Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 346 с.

 43. Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: Монография. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 950 с.

 44. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К. : Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.

Додаткова література: 1. Бобровник С.В. Компроміс у праві: сутність та критерії класифікації // Часопис Київського університету права. – 2011/2. – С. 9 – 13.

 2. Братасюк М.Г. Філософія права: Курс лекцій. – Тернопіль, 2002. – Ч.1. – 248 с.

 3. Варич О.Г. Теоретичні засади суверенітету як інституційного елементу держави // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.199 - 205.

 4. Графский В.Г. Интегральная (синтезированная юриспруденция: актуальный и все еще не завершенный проект // Правоведение. – 2000 - № 3. – С. 49 – 64.

 5. Григонис Э.П. Механизм государства: традиционное понимание и новые интерпретации термина // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 1999. – № 1. – С. 35 – 40.

 6. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: Монографія. – К.: ВПЦ „Київ. ун-т”, 2007. – 360 с.

 7. Жеребкин В.Е. О нормативной природе юридических понятий. Актуальные проблеми формирования правового государства. - X., 1990.

 8. Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.

 9. Копиленко О.Л. Окремі колізії українського законодавства // Право України. – 2000. - № 12.

 10. Козюбра М.І. Загальнотеоретична юриспруденція: радянська традиція та європейська перспектива // Українське право. - № 1(18). – 2005.

 11. Козюбра М.І. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 2003. - № 2(33) - № 3(34). – С. 83 – 96.

 12. Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. – 2006. - № 1. – С. 31 – 41.

 13. Лазарев В.В. Понятие пробелов в праве // Советское государство и право. – 1967. - № 4.

 14. Львова О.Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 45. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 42 - 49.

 15. Макаренко Л.О. Правотворчість і реалізація права як засоби досягнення соціального компромісу в процесі регулювання суспільних відносин // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.164 -172.

 16. Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. – 1990. – № 6. – 61 – 67.

 17. Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): Навч. пос. / За заг. ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с.

 18. Матузов Н.И. О принципе: "Все, что не запрещено законом,— разрешено"// Сов. государство и право. – 1989. - №8.

 19. Оніщенко Н.М. Юридичний процес як форма правової дійсності // Право України. – 2002. - № 7. – С. 7 – 13.

 20. Оніщук М.В. Україна як правова держава: реалії і проблеми // Часопис Київського університету права. – 2011/2. – С. 81 – 85.

 21. Оніщенко Н.М. Змістовно-функціональна характеристика права (витоки, постулати, принципи, функції) // Правова держава. – Вип. 21. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 53 – 59.

 22. Пархоменко Н.М. Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина: проблеми сутності та змісту // Правова держава. – Вип. 21. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 130 - 137.

 23. Плавич В.П. Феномен права на сучасному етапі трансформації суспільства // Правова держава. – Вип. 21. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 68 - 80.

 24. Плахотний А.Ф. Проблемы социальной ответственности. – Х.: Вища школа, 1981. – 191 с.

 25. Риндюк В.І. Удосконалення законодавства: поняття, форми // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.191 - 199.

 26. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів // Право України. – 2001. - № 10.

 27. Тарахонич Т.І. Праворозуміння як теоретичне підґрунтя дослідження правового регулювання // Правова держава. – Вип. 21. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 80 - 87.

 28. Тарахонич Т.І. Правове регулювання та правотворчість: співвідношення понять // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 49. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 3 - 10.

 29. Тарахонич Т.І. Структурно-функціональна характеристика механізму правового регулювання // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.145 -150.

 30. Харитонов Є., Підопригора О. Деякі міркування з приводу нормотворчості // Право України. – 2000. - № 8.

 31. Честнов И.Л. Правопонимание в епоху постмодерна // Правоведение. – № 2 (241). – 2002. – С. 4 – 16

 32. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. – 1994. - № 1. – С. 109 – 115.

 33. Чиркин В.Е. О сущности субъекта федерации: традиции и реалии // Государство и право. – 2003. - № 7 – С. 5 – 10.

 34. Фатхутдінова О.В. Юридична природа процесуально-правових відносин // Правова держава. – Вип.11. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – 2000. - С. 545 – 552.

 35. Шундиков К.В. Инструментальная теория права // Правоведение. – № 2 (241). – 2002. – С.16 – 24.

 36. Шаповал В. Верховенство права: міфи і реалії пострадянського право розуміння // Українське право. - 2006. - № 1. – С. 30 – 33.

 37. Ющик О.І. Правовідношення в контексті дослідження права // Правова держава. – Вип. 21. – К. : Ін – т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 59 - 68.

РОЗДІЛ ІІ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Тема 1. Предмет, метод дослідження та історіографія історії держави і права зарубіжних країн

Предмет науки історії держави і права зарубіжних країн та її місце у системі юридичних наук. Історичні закономірності розвитку держави і права. Методологія науки та курсу історії держави і права. Концепції походження та еволюції держави і права. Суть “цивілізаційного підходу” в розвитку людського суспільства. Періодизація історії держави і права. Історіографія.

Тема 2. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього світу

Поняття Східної та Західної традиції розвитку держави і права. Азіатський спосіб виробництва. Характерні особливості зародження та розвитку держави та права Стародавнього Сходу. Поняття античності. Характерні особливості та тенденції розвитку держави і права країн античності.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Єгипту

Специфічні риси політичної організації. Періодизація розвитку держави і права Стародавнього Єгипту. Розвиток землеробства, іригаційна система. Державний лад. Формування поняття “східна деспотія”. Влада фараонів. Апарат управління державою. Соціальна Структура. Характеристика правової системи. Поняття правової норми та правопорушення в Стародавньому Єгипті. Джерела – памятки права Стародавнього Єгипту.

Тема 4. Держава і право Стародавнього Вавилону

Соціально-економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Періодизація розвитку держави і права Месопотамії. Джерела – памятки права Межиріччя. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. Характеристика органів державної влади. Характеристика Законнику царя Хаммурапі. Цивільне, сімейне та карне право.

Тема 5. Держава і право Стародавньої Індії

Виникнення держави в Індії. Періодизація розвитку держави і права в Індії. Суспільний лад. Система варн. Державний лад. Центральне і місцеве управління. Суд і судочинство. Джерела і основні риси права.

Тема 6. Держава і право Стародавнього Китаю

Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Періодизація розвитку держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи, спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права.

Тема 7. Держава і право Стародавньої Греції

Особливості виникнення держави і права в Греції. Поняття, структура та особливості полісу. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах. Суспільний лад Афін. Державний лад Афін. Суд і судочинство. Джерела афінського права та його основні риси.

Тема 8. Державний і суспільний устрій Стародавнього Риму

Виникнення держави у Римі. Періодизація розвитку держави і права в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління у період Республіки. Причини переходу до монархії. Принципат. Домінат. Суспільний лад Риму у період монархії, розвиток колонату.

Тема 9. Право Стародавнього Риму

Виникнення права у Римі. Джерела та види римського права. Кодифікація римського права. Римське право давнього та класичного періодів. Цивільне та карне право, кримінальний процес. Зміна форм цивільного процесу. Історичне значення римського права.

Тема 10. Загальна характеристика держави і права феодального періоду

Поняття феодалізму. Відносини сюзеренітету-васалітету. Формування основи феодального господарства – манора. Основні етапи розвитку феодальних держав. Суспільний лад у феодальних державах. Роль церкви у формуванні держави і права. Папська революція, її зміст та роль в розвитку й формуванні західної традиції права та держави. Характерні особливості розвитку середньовічного права. Види середньовічного права: королівське, феодальне, маноріальне, міське, торгівельне, цехово-гільдійське, церковне. Виникнення університетів та рецепція римського права.

Тема 11. Держава і право франків

Основні етапи виникнення і розвитку франкської держави і права. Формування державного апарату. Влада франкських королів. Основні положення реформи Карла Мартелла (715–741 рр.). Утворення Франкської імперії. Суспільний лад франкської держави. Джерела права. Перехід від варварських до феодальних правових звичаїв. Вплив римського права. Основні риси права.

Тема 12. Держава і право Франції періоду Середньовіччя

Формування держави і права у Франції. Періодизація середньовічної держави і права у Франції. Характеристика сеньоріальної монархії (IX–XIII ст.). Формування правових засад станового ладу. Виникнення Генеральних штатів, їх функції. Організація фінансової системи. Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Характеристика правової системи. Джерела права феодальної Франції. Кутюми Бовезі, королівські ордонанси, Нантський едикт, Конкордат Франциска І.

Тема 13. Держава і право Англії періоду Середньовіччя

Становлення феодальної держави і права в Англії. Періодизація розвитку держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання. Органи державного управління. Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. Прийняття “Великої хартії Вільностей” (1215 р.). Виникнення парламенту. Особливості абсолютної монархії в Англії. Система правосуддя. Суспільний лад Англії. Вільне селянство. Особливості правової системи. Джерела права. Королівські асизи. Характеристика зобов’язального та карного права.

Тема 14. Держава і право Німеччини періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку німецької феодальної держави і права. Основні тенденції їх розвитку. Періодизація розвитку держави і права в Німеччині. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (X–XII ст.) Територіальна роздробленість та розвиток автономних німецьких князівств-держав (XIII – кінець XVІІІ ст.). Особливості абсолютизма в Німеччині. Особливості станової структури. Регулювання поземельних, майнових, шлюбно-сімейних відносин. Система кримінального права. “Саксонське Зерцало”, “Кароліна”, «Золота Булла». Міське право.

Тема 15. Держава і право Арабського Халіфату

Передумови, виникнення і розвиток Арабського Халіфату. Особливості суспільного і державного ладу Арабського Халіфату. Судова система. Джерела мусульманського права. Система мусульманського права.

Тема 16. Держава і право Московії періоду Середньовіччя

Особливості утворення і розвитку Московської держави і права. Суспільний лад. Особливості станово-представницької монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян. “Соборне Уложення” 1649 р. Характеристика цивільного та карного законодавства Московії.

Тема 17. Загальна характеристика держави і права буржуазного періоду

Криза феодального ладу та основні причини буржуазних революцій. Зміни в державному та суспільному ладі держав нового періоду. Буржуазні республіки та просвітницький абсолютизм. Колоніалізм та створення колоніальних імперій. Принципи формування та тенденції розвитку права буржуазного періоду.

Тема 18. Держава і право Англії нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Діяльність парламента та парламентські реформи. Джерела та основні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Тема 19. Держава і право США нового періоду

Утворення колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості їхнього управління. Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Справа Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 20. Держава і право Франції нового періоду

Соціально-економічний розвиток Франції наприкінці XVIII ст. Французька буржуазна революція кінця ХVІІІ ст.: її причини та наслідки. „Декларація прав людини і громадянина”, 1789 р. Ліквідація монархії і виникнення республіки. Диктатура якобінців. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона. Конституційне законодавство ХVІІІ - ХІХ ст. Реставрація монархії. ІІ імперія. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування. Судова система. Соціально-економічні перетворення. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. Цивільний Кодекс Французів (Кодекс Наполеона). Структура та основні положення Кодексу. Вплив римського права на зміст Кодексу. Сімейне право за Кодесом Наполеона. Рецепція Кодексу Наполеона в інших державах. Основні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 21. Держава і право Німеччини нового періоду

Особливості розвитку Німеччини у першій половині XIX ст. Реформи в Прусії. Вплив революції 1848 р. на розвиток німецьких держав. Північнонімецький союз. Утворення імперії. Конституція 1871 р. Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Джерела та основні риси права Німеччини нового періоду. Австрійська імперія та реформи Габсбургів.

Тема 22. Держава і право Японії нового періоду

Особливості існування Японії в Середньовіччі. Причини та наслідки «закриття Японії». Суспільний та державний лад Японії до середини ХІХІ ст. Передумови революції в Японії. Революція Мейдзи. Реформи 70–80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р. Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості формування японського права.

Тема 23. Загальна характеристика держави і права новітнього періоду
Загальні тенденції розвитку суспільства, держави та права в ХХ – напочатку ХХІ ст. Розпад колоніальної системи. Особливості монархій та республік в новітній період. Розвиток приватного права новітнього періоду. Еволюція публічного права новітнього періоду. Обєднання Європи та утворення ЄС.
Тема 24. Революція 1917 р. у Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права

Ліквідація монархії і виникнення республіки у Росії. Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. Виникнення радянської держави і права. Суть держави диктатури пролетаріату. Перехід до НЕПу. Організація державного репресивного апарату. Тоталітарний та авторитарно-бюрократичний режим у СРСР. Формування панівного класу в СРСР – партійної номенклатури. Головні причини та наслідки розпаду СРСР. Джерела радянського права та його суть. Конституції СРСР (1924, 1936, 1977 рр.).

Тема 25. Держава і право Німеччини новітнього періоду

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 26. Держава і право США новітнього періоду

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 27. Держава і право Англії новітнього періоду

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 28. Держава і право Франції новітнього періоду
Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.


 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М. Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн – К., 2004

 3. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998

 4. Бромхед П. Эволюция Британской конституции. – М., 1978

 5. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права – М., 2000

 6. Зюбанов О.Н., Попов В.М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

 7. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989

 8. Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. – М., 1963.

 9. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

 10. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 11. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870–1917 гг.). – Ростов, 1975.

 12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 13. Мацуока Х. Особенности японского феодализма – М., 1970

 14. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность. – М., 1988.

 15. Политичекие структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.) Под ред. В.И. Рутенбурга – Л., 1990

 16. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХІІ–ХІV вв.). – Волгоград, 2001.

 17. Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

 18. Соколова А.Н. Варварские правды. – Чита, 1969.

 19. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 20. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 21. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 22. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

Розділ IІІ. Історія українського права

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка