Розділ І. Теорія держави І права тема Загальна характеристика теорії держави І праваСторінка2/6
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 10. Сучасні концепції держави

Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).

Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади (концепція політичних еліт, концепція технократичної держави).

Авторитарні (тоталітарні) концепції держави.

Рекомендована література до теми:


 1. Даль Р. Введение в теорию демократии. - М., 1992.

 2. Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини //Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 9. – К., 1998. - С. 32-39.

 3. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. //Государство и право. – 2001. – № 7. С. 5-14.

 4. Оніщенко Н.М. Розвиток соціальної демократичної держави: економічні функції та завдання // Держава і право. – 2003. Вип. 22. С. 57-61.

 5. Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.

 6. Кейзеров Н.М. Власть и авторитет.- М., 1973.

 7. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы историко-правовой теории. - М., 1990.

 8. Кривушин Л.Т. Проблемы государства и общества в демократической мысли. -Л., 1978.

 9. Колодій А.М. Держава загального добробуту //Юридична енциклопедія. Т. 2.

 10. Копейчиков В.В. Загальнонародна держава. //Юридична енциклопедія. Т. 2.

 11. Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт.- М, 1998.

 12. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания.- М., 1989.

 13. Проблемы общей теории права и государства / Под. ред. B.C. Нерсесянца.- М., 1999.

 14. Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. наук, Л., 2003.

 15. Социальное, государство и защита прав человека. М„ 1994.

 16. Сокуренко В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави //Право України. – 2000. – № 11. С. 21-23.

 17. Тимошенко В.І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX – поч. XX ст. Автореф. на зд. н. ст. д. ю. н. – К. 2005.

 18. Троян О.І. Соціальна справедливість як моральна основа демократичної правової соціальної держави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: X., 1995.

 19. Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода. Т. 1-3. - К., 1999.

 20. Четверний В.А. Демократическое, конституционное государство. Введение в теорию. - М., 1993.

 21. Четверний В.А. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского общества.

 22. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право. – 2002. – № 2.

 23. Яковюк I. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2000.

 24. Якубенко В.М. Принципи соціальної держави. // Право України. - 2002, № 6.

 25. Якушик В.М. Государство переходного типа. (вопросы теории). - К., 1991.

Тема 11. Право як соціально-історичне явище

Особливості регулювання суспільних відносин у первісно-родовому суспільстві. Поняття і види соціальних норм, їх суть і загальна характеристика. Поняття і види технічних норм. Економічні, соціальні, політичні, психологічні та культурні передумови виникнення права. Форми існування права і правових норм у родовому суспільстві: правові звичаї і традиції, природно-правові норми і природні закони, міфологія права, „табу” і принцип таліону, договірне і зобов’язальне право тощо. Історія, основні причини і умови походження права у додержавному суспільстві у різних народів: Стародавня Греція, Рим, Вавілон, Індія тощо.

Рекомендована література:


 1. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. – М., 1982.

 2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регулирование поведения. – М., 1979.

 3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: Современные трактовки и подходы. – М., 1999.

 4. Лукашова Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986.

 5. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. – М., 1986.

 6. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х томах. Т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 7. Сухонос В.В. Теорія держави і права. Навч. пос. – Суми: Унів. кн., 2005.

 8. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

9) Аристотель. Политика.

10) Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. 2-е изд. – М.: МГУ, 1998.  1. Велесова книга: духовний заповіт предків. – К.: Велес, 2006.

  2. Світова класична думка про державу і право. – К.: Ірінком інтер, 1999.

  3. Кельзен Г. Чисте правознавство. – К.: Юніверс, 2004.

14) Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – Учебник. – М.: Норма.Инфра.М., 1999.

15) Общая теория права и государства. Учебник под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994.Тема 12. Основні теорії праворозуміння

Основні причини і умови виникнення різноманітних підходів до розуміння права і його суті. Основні теорії (концепції) права: теологічна теорія права, природна теорія права; історична школа права; вузьконормативна або юридично-позитивістська концепція права; соціологічні теорії права; психологічна теорія права; марксистська теорія права; інтегративний підхід. Вчення окремих філософів і юристів про суть і визначення права. Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції. Три основних форми буття (існування) права: система писаного абстрактного права (нормативно-правові акти), система суспільної та індивідуальної правосвідомості і система конкретних правовідносин тощо.

Рекомендована література:


 1. Алексеев С.С. Теория права: Его понимание, назначение, социальная ценность. – М.: Норма, 2001.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Новый юрист, 1998.

 3. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К.

 4. Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ-початок ХХ століття). – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

 5. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 6. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. – М., 1999.

 8. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова:

9). Козюбра М.І. Право и общественное сознание. – К.: Наук. думка, 1979.

10). Лейст О.Э. Три концепции права // Сов. гос. и право. – 1991, № 12.

111).Кельзен Г. Чиста теорія права. ...

12). Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині: теорія і сучасність. – Чернівці: ЧДУ, 1998.

13) Харт Х.Л.А. Концепція права. – К., 1998.

14) Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб., 2006.Тема 13. Соціальна цінність права, основні його функції і принципи

Соціальна цінність і призначення права в суспільстві і державі. Цінність права і прав людини і громадянина для суспільства та окремої особи.

Взаємозв’язок і взаємозалежність держави і права, права і економіки, права і політики, права і культури. Основні завдання і функції права. Загальносоціальні і спеціально-юридичні функції права. Функції регулювання, управлінська і охоронна.

Поняття і значення принципів права. Види і класифікація принципів права: загальні, галузеві, міжгалузеві та інші принципи права. Принцип «верховенства права», його зміст і соціальне призначення.

Рекомендована література:


 1. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград, 1998.

 2. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К.

 3. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 4. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 5. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. – М., 1999.

 6. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х томах. Т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 7. Сухонос В.В. Теорія держави і права. Навч. пос. – Суми: Унів. кн., 2005.

 8. Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. – Н.Новгород, 1995.

 9. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова:

10). Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. – Горький, 1974.

11). Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. – 2000, № 3.

12). Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.

13). Неновски Н. Право и ценности. – М., 1987.

14). Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. – Львов, 1985.

15). Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні. Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2003.

16). Ульяновська О. Правові фікції та правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. – 2005, № 6.Тема 14. Форми і джерела права

Поняття форми і джерела права. Загальна характеристика основних форм права: 1) правовий звичай; 2) правовий (судовий і адміністративний) прецедент; 3) нормативно-правовий акт (закон і підзаконний нормативний акт); 4) нормативно-правовий договір; 5) форми релігійного права; 6) форми міжнародного права; 7) локальні і індивідуально-правові акти.

Особливості форм права в Україні та перспективи їх розвитку. Поняття, суть, види і загальна характеристика законів. Поняття, суть і види підзаконних нормативних актів. Конституційна юрисдикція і конституційність законів. Юридична сила різних форм права. Правовий звичай і нормативний договір у правовій системі України. Місце і роль міжнародного права в правовій системі України.

Рекомендована література: 1. Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997, 2003.

 2. Кириченко О.М. Органічні закони в системі законодавства України. Авт. дис. ... к. ю. н. – К., 2009.

 3. Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів // НУ „Києво-Могилянська академія”. Наук. зап. Юрид. науки. Т. 26. 2004. – С. 3 – 9.

 4. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 5. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та категорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2001.

 6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. – М., 1999.

 7. Общая теория государства и права. Акад. курс в 3-х томах. Т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 8. Сухонос В.В. Теорія держави і права. Навч. пос. – Суми: Унів. кн., 2005.

 9. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова:

 1. Зивс С.Л. Источники права. – М., 1987.

 2. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України. Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2003.

 3. Назаренко Є.В. Закон у системі нормативних актів України // Право України. – 1995, № 1.

 4. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.

 5. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. Автореф дис. … к.ю.н. – К., 2002.

 6. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. – К., 2008.

 7. Пархоменко Н.М. Договір у системі права України. Автореф дис. … к.ю.н. – К., 1998.

 8. Форми і джерела права України. – К., 2000.

Тема 15. Поняття, види, принципи та стадії правотворчості

Основні підходи до розуміння правотворчості та її співвідношення з правотворенням. Суд і правотворення в Україні. Функції правотворчості.

Види правотворчості: характеристика основних підходів до їх класифікації. Поняття, предмет та види законотворчості.

Поняття та класифікація принципів правотворчості. Характеристика основних принципів правотворчості.

Стадії правотворчості.

Рекомендована література до теми: 1. Богачова О.В., Зайчук О.В., Копиленко О.Л. Законотворчий процес зарубіжних країн. – К.: Реферат, 2006. – 656 с. (За ред. В.О. Зайчука).

 2. Богачова О., Федорін М. До питання стратегії законотворчості: Україна та Європейський Союз // Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європ. правом : Зб. наук.-практ. мат. – К., 2005. – Вип. 4. – С. 9 – 13.

 3. Законотворча діяльність: Словник термінів і понять / За ред. акад. НАН України В.М. Литвина. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 344 с.

 4. Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.

 5. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

 6. Козюбра М.І. Суд і правотворення в Україні // Мат. міжн. семінару „Юридична методологія: основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС”. – К.: Укр.-європ. конс. центр з питань зак-ва, 2003. – С. 30 - 31.

 7. Мурашин А.Г. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого народовластия // Государство и право. - 2001.- N 2.

 8. Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юрид. Україна. 2003, № 1. – С. 26 – 32.

 9. Фігель М.В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації // НУ „КМА”. Наук. зап. Юрид. науки. 2006. Т. 53. – С. 21 – 24.

Тема 16. Поняття, види і структура норм права

Поняття, суть і види соціальних норм. Поняття, основні ознаки і визначення норм права. Форма і зміст норм права. Види і класифікація норм права за різними критеріями (за формами права, методами регулювання, змістом, структурою, предметом правового регулювання, функціями права, суб’єктами правотворчості, сферою дії в часі, просторі і колом суб’єктів тощо). Значення класифікації норм права для правильної і ефективної реалізації правових норм.

Структура норм права. Поняття, суть і види гіпотез. Поняття, суть і види диспозицій. Поняття, суть і види санкцій. Особливості структури норм-принципів, аксіом, презумпцій, фікцій, звичаєвих норм права, договірних норм, прецедентних норм.

Рекомендована література: 1. Бурлай Є.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. – К., 1987.

 2. Дегеть Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре. – Саратов, 1977.

 3. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. – М., 1981.

 4. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 5. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. – Львов, 1959.

 6. Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. – Саратов, 1987.

 7. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Додаткова:

8) Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. – Казань, 1990.

9) Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. – Саратов, 1987.

10) Учение о правовых нормах (Общетеоретические и цив. аспекты). – Библ. Пособие. – Красноярск, 1985.

11) Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия (логические аспекты) // Правоведение. – 1983, № 6.

12) Эффективность действия правовых норм. – Л.: ЛГУ, 1977.Тема 17. Правові системи країн світу

Поняття, суть, основні ознаки, структура правової системи. Поняття типу правових систем. Основні критерії поділу правових систем.

Основні типи правових систем за основними джерелами і формами права: романо-германська правова система (правова сім’я); англо-американська правова система; змішані типи правових систем; система мусульманського права; система канонічного права; релігійно-традиційна правова система; далекосхідні правові системи: індуська правова система, китайська, японська правові системи тощо.

Правова система України: сучасний стан та тенденції розвитку.

Рекомендована література:


 1. Давид Р., Тофре-Спінози К. Основные правовые системы современности. – М., 1999.

 2. Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987.

 3. Правовые системы мира. – Екатеринбург, 1995.

 4. Правовые системы стран мира. Энц. спр. – М.: Норма, 2001.

 5. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М., 1993.

 6. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебн. – Харьков: Консум, 2000.

 7. Сырых В.М. Теория государства и права. Учебн. – М.: ЗАО Юр. …, 2002.

 8. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

9).Зайчук О.В. Правовая система США. – К., 1992.

10).Луць Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти // Право України. – 2002, № 9.

11).Оніщенко Н.М. Правова система України. – К., 2000 – 2002.

12).Правовая система социализма. В 2-х кн. – М., 1987.

13).Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000.

14).Фридмен Л. Введение в американское право. – М., 1992.

15).Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. – М., 1986.

16).Супутаев М.А. Право в современной Африке. – М., 1989.

17).Юридическая жизнь в Китае. – М., 1990.

Тема 18. Система права і система законодавства

Поняття, основні ознаки і визначення системи права. Структура системи права (норми права, правові інститути, підгалузі права, галузі права, блоки галузей права). Місце і роль системи права в правовій системі. Предмет і методи правового регулювання як основні критерії поділу системи права на галузі, інститути та ін.

Поділ системи права на публічне і приватне, матеріальне і процесуальне право. Місце і роль міжнародного права у системі права України.

Законодавство – основна форма і джерело права в Україні. Поняття і суть законодавства держави. Співвідношення і взаємозв’язок системи права і системи законодавства. Критерії побудови системи законодавства. Загальна характеристика основних галузей права і законодавства.

Поняття, суть і види систематизації законодавства. Поняття і види інкорпорації законодавства. Поняття і види консолідації права і законодавства. Поняття і види кодифікації права і законодавства. Звід законів і збірники законодавства і права. Особливості систематизації і кодифікації права і законодавства України. Поняття і особливості державно-правової реформи в Україні.

Рекомендована література: 1. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975.

 2. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. – М., 1981, 1982.

 3. Євграфов П.Б. Система радянського законодавства. – Х., 1990.

 4. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка, 2003.

 5. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996.

 6. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. пос. – К.: Істина, 2004.

 7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма-Инфра. – М., 1999.

 8. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Учебн. – Харьков: Консум, 2000.

 9. Теорія держави і права. Акад. курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

10).Загальна теорія держави і права. Навч. пос. За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997.

11).Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекцій. – М.: Юрист, 1997.

12).Общая теория государства и права. Акад. курс. Т.2. – М.: Зерцало, 2001.

13).Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Атіка, 2001.

14).Систематизація законодавства в Україні. Проблеми теорії і практики. – К., 1999.

15).Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). – К., 2002.

16).Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2002.

17).Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2003.Тема 19. Поняття, види і структура правовідносин

Правовідносини як одна із конкретних форм існування (буття) права. Поняття, основні ознаки і визначення правовідносин. Місце і роль правовідносин у правовій системі. Співвідношення системи права і правовідносин, правовідносин і правосвідомості. Види правовідносин за галузями права і законодавства, змістом, суб’єктами, об’єктами, формами права тощо.

Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти і зміст. Поняття суб’єктів правовідносин і їх види: громадяни, іноземці, юридичні особи, держави та ін. Юридичні і соціальні властивості особи, які необхідні для вступу у правовідносини. Поняття правосуб’єктності: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність громадян, юридичних осіб, держави тощо. Правосуб’єктність держави. Поняття, основні ознаки і види юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин: поняття, види і загальна характеристика. Фактичний і юридичний зміст правовідносин: законні або договірні права, свободи і обов’язки учасників правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин: договори, угоди, контракти, правопорушення та інші юридичні факти. Поняття, особливості і види юридичних фактів у різних галузях права і законодавства. Фактичний склад: поняття і суть.

Рекомендована література 1. Бурлай Є.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе.- К., 1987.

 2. Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический подходы // Правоведение. – 1991, №4.

 3. Загальна теорія держави і права. За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком., 1997.

 4. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти. – К.: Атіка, 2003.

 5. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996

 6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник. – М.: Норма – Инфра, 1999.

 7. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права. Навчальний посібник. – К.: Істина, 2004.

 8. Никищенко Л.И. Теория государства и права. – Херсон: ХЭПИ, 1999

 9. Теорія держави і права. Академічний курс. Відп. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком-Інтер, 2006.

10).Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л.: ЛГУ, 1987.

11).Дудин А.П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983.

12).Дудин А.П. Объект правоотношений. – Саратов, 1980.

13).Исаков В.П. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.

14).Протасов В.Н. Правоотношение как система. – М., 1987.

15).Проблемы теории правоотношений. – Л.: ЛГУ, 1989.

16).Рейнер В.К. Общее мнение о правоотношении. – М., 1987.

17).Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юр. лит., 1974.

18).Общая теория государства и права. Академичный курс. т. 2. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

Тема 20. Правосвідомість і правова культура особи і суспільства

Поняття, ознаки і суть суспільної правосвідомості. Структура і види суспільної правосвідомості: колективна (групова), професійна, індивідуальна та ін. Співвідношення і взаємозв’язок правової системи і суспільної правосвідомості. Соціальна цінність і значення правосвідомості в правотворчості, у реалізації прав, свобод та обов’язків, у правомірній поведінці і діяльності, у зміцненні законності і правопорядку. Поняття, суть, структура і функції індивідуальної правосвідомості.

Поняття, суть, основні ознаки та структура правової культури суспільства, трудового колективу, соціальної групи, стану, класу та індивіда. Правова культура особистості і її структурні елементи. Професійна правова культура особистості юриста, державних службовців. Особливості правосвідомості і правової культури народу України. Поняття і суть правового нігілізму: причини і умови походження, форми і види. Шляхи та засоби подолання правового нігілізму в Україні.

Формування правосвідомості і правової культури у процесі соціалізації, освіти і практичної правомірної діяльності. Поняття, суть і основні форми і види правового виховання населення: правова пропаганда, правова агітація, правова просвіта, правове навчання і юридичний всеобуч.

Рекомендована література.


 1. Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное правосознание. – К.: Наукова думка, 1979.

 2. Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.

 3. Кейзеров Н.М. Политическая и правовая культура. – М., 1983.

 4. Кудрявцев Э.В. Право как элемент культуры. // Право и власть. – М.: Прогресс, 1990.

 5. Сальников В.П. Социалистическая правовая культура. – Саратов, 1989.

 6. Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. – М., 1988.

 7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. - Х. Консул.

 8. Теорія держави та права. Академ. курс. Відпов. ред. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 9. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. – М., 1988.

 10. Бура Н.А. Функции общественного сознания. – К., 1986.

 11. Гойман В.Н. Правовой нигилизм: пути перестройки // Советская юстиция. - 1990, № 2

 12. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. – Смоленск, 1995.

 13. Ильин. И.А. О сущности правосознания. – М., 1993.

 14. Копієвська О.Р До проблеми формування правової культури особи в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 2006, вип. 34. – С. 104 – 109.

 15. Кузнецов Э.В. Кризис современного правосознания// Правоведение. - 1994. - № 2.

 16. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали // Правоведение. - 1994. - № 2.

 17. Правовое воспитание молодежи. – К.: Наукова думка, 1985.

 18. Покровський И.Ф. Соотношение общественного и индивидуального правосознания. – Л.: ЛГУ, 1970.

 19. Семітко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. – Екатеринбург, 1996.

 20. Жуманов В.А. О правовом нигилизме //Советское государство и право. - 1989. - № 10.

 21. Жикаринцев Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. – М., 1990.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка